Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-02-25

Sammanträde 2008-02-25

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 * Förslag till justerare: Magnus Carlsson

2 * BBIC - Barns behov i centrum - Lena Bolmelind, kl 13.15

3 * Information om trender på nationella prov och diagnoser, Åbyskolan - Hans Holmquist, kl 13.35

4 * Betygsstatistik höstterminen 2007, au § 18 /bilaga 4 - L-B Nilsson, N-G Jonasson och Hans Holmquist, kl 13.50

5 * Resursfördelning grundskolan läsåret 2008/2009, au § 21/bilaga 5 - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.00

6 * Resursfördelning svenska som andra språk läsåret 2008/09, au § 22 /bilaga 6 - Nils-Göran Jonasson, kl 15.20

7 * Resursfördelning modersmål läsåret 2008/2009, au § 23/bilaga 7 - Nils-Göran Jonasson

8 * Skrivelse angående gymnasieutbildning vid Alvesta gymnasieskola, au § 24 /bilaga 8 - Johan Nylin, kl 15.40

9 * Information om trender på nationella prov och diagnoser, Ekebackenskolan - Gunvor Andersson, kl 15.50

10 * Förskoleavdelning i Lidhult, au § 25 /bilaga 10

11 * Bokslut 2007, au § 26 /bilaga 11

13 * Ansökan om att driva Donationsgatans förskola som intraprenad, au § 28 /bilaga 13

14 * Ekonomisk information, au § 34.

15 * Val av ledamot till Ungdomsrådet, au § 35.

16 * Elevpeng, gymnasieskolan år 2008, au § 14.

17 * Bidragsbelopp till fristående gymnasieskola, au § 15.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (64 kb)
Mötesinformation

 

§16 BBIC – Barns behov i centrum

Bu 2008/0033  600

Beslut

Informationen noteras.

Redogörelse för ärendet

Lena Bolmelind informerade om verksamheten kring barn som utreds av social-tjänsten och arbetsmetoden BBIC - Barns behov i centrum. Systemet utgår ifrån barnets behov, familj och miljö samt föräldrarnas förmåga.

I systemet finns färdiga mallar för att dokumentera barnets situation. Mallarna är utformade för olika verksamheter till exempel förskolan och skolan.

§17 Information om trender på nationella prov och diagnoser, Åbyskolan

Bu 2007/0128  604

Beslut

Informationen noteras.

Redogörelse för ärendet

Rektor Hans Holmquist på Åbyskolan presenterade resultat för Åbyskolan med hjälp av områdeschef Nils-Göran Jonasson.

Resultaten för Åbyskolan är i en del ämnen sämre än på andra skolor. Det finns problematik med att det finns utrymme för subjektiva bedömningar på nationella prov. Det gör att behovet av återkoppling mellan grundskolan och gymnasie-skolan är viktig för det ger signaler på om grundskolans bedömning av elevernas resultat är korrekt.

Resultaten ligger till grund för det fortsatta arbetet med att förbättra kunskaps-resultaten på Åbyskolan.

§18 Betygsstatistik höstterminen 2007

Bu 2008/0020  604

Beslut

Informationen noteras.

Redogörelse för ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson redovisade betygsstatistik för hösten 2007 med hjälp av rektor Hans Holmquist, Åbyskolan.

Av statistiken kan man bland annat utläsa att flickor har högre betyg än pojkar.

Resultaten ligger till grund för fortsatta analyser och resultatförbättrande åtgärder.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-06 § 18.

§19 Resursfördelning grundskolan läsåret 2008/2009

Bu 2008/0022  603

Beslut

Förslaget godkänns vilket innebär en ökning av lärarresurser per 100 elever till 8,25 jämfört med 8,19 läsåret 2007/08.

Redogörelse för ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterade förslag till resursfördelning för läsåret 2008/2009.

Elevtalsminskningen gör att organisationen minskas med 9,06 lärartjänster.

Den stora minskningen ligger inom årskurs 7-9.

De minsta skolorna med årskurs 1-6 ligger på 27 elever vilket är i minsta laget för en skola med så många årskurser.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-06 § 21.

§20 Resursfördelning svenska som andra språk läsåret 2008/2009

Bu 2008/0022  603

Beslut

Förslaget till resursfördelning godkänns.

Redogörelse för ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson redovisade förslag till resursfördelning för svenska som andraspråk.

Förslaget innebär en ökning med 0,45 tjänst eftersom antalet elever ökar med

10 jämfört med föregående år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-06 § 22.

§21 Resursfördelning modersmål läsåret 2008/2009

Bu 2008/0022  603

Beslut

Modersmålsundervisning anordnas i tolv olika språk med fördelningen av lärartid enligt presenterat förslag. Utöver denna tid används två heltidstjänster för handledning på modersmål.

Redogörelse för ärendet

67 fler elever har ansökt om modersmålsundervisning. Totalt har det ansökts om undervisning i 24 olika språk. Förslaget är att bedriva modersmålsundervisning i tolv olika språk.

Det innebär en utökning med 11 timmar mer lärartid.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-06 § 23.

§22 Skrivelse angående gymnasieutbildning vid Alvesta gymnasieskola

Bu 2008/0023  606

Beslut

Ljungby kommuns elever på Alvesta gymnasium Byggprogrammet inriktning anläggning läsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 erhåller körkortsutbildning för CE-behörighet.

Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda om ersättning ska erhållas för utbildning över 2 500 poäng på ett program.

Redogörelse för ärendet

Marie Sandstedt har tillskrivit nämnden om gymnasieutbildning i Alvesta.

Eleverna som går inriktning Anläggning erhåller utbildning för att nå CE behörigt körkort utom de från Ljungby. Detta är egentligen en kurs utanför ordinarie inriktning anläggning och därför har Ljungby kommun avtalat om lägre pris på inriktningen och att CE utbildning inte ska ingå.

Marie Sandstedt önskar att detta beslut ändras eftersom eleverna från Ljungby hamnar i ett sämre läge när de ska söka arbete eller starta eget.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-06 § 24.

§23 Information om trender på nationella prov och diagnoser, Ekebackenskolan och Kånnaskolan

Bu 2007/0128  604

Beslut

Informationen noteras.

Redogörelse för ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson informerade om trender på nationella prov och diagnoser på Ekebackenskolan och Kånnaskolan.

I svenska och matematik är trenden negativ på nationella prov. Resultaten ligger dock fortfarande på en högre nivå än kommunsnittet.

På Kånnaskolan ser trenderna mer negativa ut.

Resultaten ligger till grund för fortsatta analyser och resultatförbättrande åtgärder.

§24 Förskoleavdelning i Lidhult

Bu 2006/0093  603

Beslut

Avvecklingen skjuts upp till den 30 juni 2009.

Redogörelse för ärendet

Rektor på Lidhultsenheten Kristina Linde Håkansson har tillskrivit nämnden om att få fortsätta driva förskolan Bikupan i Lidhult. När avdelningen startades var det tänkt att den skulle avvecklas den 30 juni 2008. Rektor ser behov att fortsätta driva avdelningen och önskar ett beslut om förlängd drift.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-06 § 25.

§25 Bokslut 2007

Bu 2007/0031  042

Beslut

Det presenterade bokslutet för 2007 godkänns med ändringen att på sidan nio i avsnittet om framtiden ”Lärarna har en svår uppgift att hålla alla ämnen i olika årskurser aktuella” stryks.

Redogörelse för ärendet

Kontorschef Lars-Erik Hansson presenterade bokslutet för 2007.

Resultatet för 2007 ligger på 10,3 mkr i överskott.

Orsaken är främst överskott på intäktssidan samt lokaler. På intäkterna är det barnomsorgsavgifter som ökat mer än budgeterat men även intäkter för gymnasieelever från annan kommun har ökat.

Avräkningen för kapitalkostnader gav ett resultat på 1,9 miljoner kronor. Det beror på att de stora byggnadsprojekten på Kungshögsskolan och Åbyskolan har kommit igång senare, vilket ger en minskning av kapitalkostnaderna på internhyran.

Semesterlöneskulden visade på en ökning om ca 1 miljon kronor.

Kostnader för köpt gymnasieutbildning visar på ett överskott om ca 3 mkr. Flera elever har valt att gå på Sunnerbogymnasiet.

Yrkande

Stefan Willforss (c) yrkar att meningen på sidan nio i avsnittet om framtiden stryks ”Lärarna har en svår uppgift att hålla alla ämnen i olika årskurser aktuella”.

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar stryka meningen i enlighet med Stefan Willforss (c) yrkande.

Omröstning begärs och ordföranden meddelar att en ja-röst innebär avslag på Stefan Willforss (c) yrkande. Nej-röst för bifall till yrkandet.

Omröstningsresultat

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från att rösta

Marie Åberg Johansson (s)

X

Bertil Andersson (s)

X

Magnus Carlsson (s)

X

Frankie Larsen (s)

X

Stefan Willforss (c)

X

Kent Danielsson (c)

X

Magnus Gunnarsson (m)

X

Åshild Axell (kd)

X

Ole Kongstad (v)

X

Maida Dzanic` (alt)

X

Bo Ederström (m)

X

Summa

4

5

2

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-06 § 26.

§26 Budget 2008

Bu 2007/0080  041

Beslut

Förslaget till förändringar godkänns med kompletteringen om att 525 000 kronor avsätts från överskottet 2007 till tjänst som IT-ansvarig vid Kungshögsskolan, Astradskolan och Åbyskolan.

Redogörelse för ärendet

Följande satsningar och ändringar föreslås i budgeten 2008.

Finansieras inom budgetram 2008 Tkr

Utökning driftsanslag (20000 kr) 1 000

Projekttjänst samverkan skola/näringsliv 250

Finansiering av Vita Villan och Villa Villekulla 3 150

LSS m m 950

Flyktingmottagande 400

Barn i behov av särskilt stöd från den 1 juli 350

Finansieras genom överskottet från 2007

Utbildning enligt handikapplanen 550

Läromedel grundskolan 500

Lärarlyftet 1 300

Certifiering av lokalvårdare 570

Äskanden som stryks

Stöd till årskurs 4-6 "mellanåren" 0

IT/Informationsansvarig från den 1 juli 0

Ljungby privata gymnasieskola 0

Budgetförändringar 2008

Minskade kostnader interkommunala ersättningar för gymnasiet 1 000

Ökade intäkter interkommunala ersättningar för gymnasiet 700

Minskade kostnader interkommunal ersättning grundskola 242

Ökade intäkter interkommunal ersättning grundskola 100

Ökade intäkter för barnomsorg 1 100

Ökade intäkter fritidshem 400

Minskade driftskostnader för lokaler 758

Ordförande föreslår att anslag på 525000 kronor tilldelas för tjänst som

IT-ansvarig på Kungshögsskolan, Astradskolan och Åbyskolan. Finansiering föreslås ske via överskottet från 2007.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-06 § 27.

§27 Ansökan om att driva Donationsgatans förskola som intraprenad

Bu 2008/0019  631

Beslut

Nämnden är positiv till förslaget om att driva Donationsgatans förskola på intraprenad. Förvaltningschefen får i uppdrag att inleda förhandlingar med

Maj-Britt Claesson i avsikt att ingå ett intraprenadavtal om driften av förskolan.

Maj-Britt Claesson och intraprenörerna på Ljungsätra bjuds in till ett nämnds-möte.

Redogörelse för ärendet

Rektor Maj-Britt Claesson har tillskrivit nämnden om att få driva Donations-gatans förskola som intraprenad. I skrivelsen framgår att intresset bland personalen är stort och Maj-Britt Claesson har fått enbart positiva reaktioner på idéerna.

Motiven är följande:

Goda förutsättningar

Det finns kunnig och motiverad personal samt ett bra samarbete med föräldrarna.

Ökad delaktighet och motivation för personalen

För personalen innebär intraprenad att de kommer närmare sin chef. Chefen har även större befogenhet att tillsammans med personalen fatta beslut.

Bättre kvalitet

En utvecklingsgrupp ska startas som i nära samarbete med chefen ska driva arbete med att utveckla kvalitén ytterligare. Kostområdet är ett av områdena där man vill bibehålla och förbättra kvalitén.

Större möjlighet för föräldrarna att påverka

Det är möjligt eftersom fler beslut kan tas på förskolan.

Ökad samverkan mellan förskoleavdelningarna

Bättre service

Ett exempel på detta är sommaröppet.

Möjlighet till långsiktig planering

Detta kan ske vid ett flerårigt avtal.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-06 § 28.

§28 Ekonomisk information

Bu 2008/0028  042

Beslut

Information noteras.

Redogörelse för ärendet

Utfallet för januari presenterades. Det ligger väl inom budgeten för året och ungefär på samma nivå som föregående år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-06 § 34.

§29 Val av ledamot till Ungdomsrådet

Bu 2007/0001  600

Beslut

Åshild Axell (kd) väljs till ledamot i Ungdomsrådet.

Redogörelse för ärendet

Andra förvaltningar har två ordinarie ledamöter och en ersättare i ungdomsrådet.

Ytterligare en ledamot ska väljas.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-06 § 35.

§30 Elevpeng gymnasieskolan år 2008

Bu 2008/0013  605

Beslut

Elevpengen för 2008 fastställs till 84950 kronor per elev.

Redogörelse för ärendet

Elevpeng för gymnasiet ska fastställas för 2008.

Elevpengen föreslås fastställas till 84950 kronor per elev.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-09 § 14.

§31 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor

Bu 2008/0014  605

Beslut

Föreslagna bidragsbelopp godkänns för 2008.

Redogörelse för ärendet

Bidragsbelopp per program till fristående gymnasieskolor 2008 presenteras enligt bilaga.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-09 § 15.

§32 Kurser och konferenser

Beslut

Bo Ederström, Ole Kongstad och Åshild Axell anmäls till konferensen,

Hur kan vi attrahera den arbetskraft vi behöver?

Bo Ederström och Marie Åberg Johansson anmäls till konferensen, Presentation av gymnasieutredningen.

Redogörelse för ärendet

Konferens ”Hur kan vi attrahera den arbetskraft vi behöver?”

Konferensen är den 6 mars 2008 i Ljungby.

Presentation av gymnasieutredningen den 7 april 2008 i Växjö.

Statens utredare Anita Ferm presenterar gymnasieutredningen om den nya gymnasieskolan.

§33 Meddelanden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Redogörelse av meddelanden

Bu 2007/0043.606

Dom 2008-01-23 från Länsrätten i Kronobergs län avseende överklagat ärende rörande hemundervisning.

Bu 2007/0043.606

Dom 2008-01-23 från Länsrätten i Kronobergs län avseende överklagat ärende rörande distansutbildning.

Bu 2007/0062.612

Beslut 2008-02-12 från Skolverket avseende ansökan från POSJ Konsult AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ljungby Privata Gymnasium i Ljungby kommun.

Bu 2007/0063.612

Beslut 2008-01-21 från Skolverket avseende ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB om rätt till bidrag för utökning av utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Ljud och Bildskolan (LBS) i Halmstads kommun.

Bu 2007/0065.612

Beslut 2008-01-30 från Skolverket avseende ansökan från Nordens Tekniker Institut AB (NTI) om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Halmstads kommun.

Bu 2007/0083.612

Rättelsebeslut 2008-02-12 från Skolverket avseende ansökan från ProCivitas i Växjö AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utökning av utbild-ningar vid den fristående gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium i Växjö kommun.

Bu 2007/0132.600

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2007-12-13 § 169 angående skolplan 2008-2010.

Bu 2007/0142.634

Skrivelse 2008-01-15 från Wipro Infrastructure Engineering AB angående planen på att ändra fastigheten Solrosen 3 till förskola.

Bu 2007/0149.605

Dom 2008-01-25 från Länsrätten i Kronobergs län avseende överklagat ärende om bidrag till måltider och litteratur vid studier på folkhögskola.

Bu 2008/0034.604

Statistik från Skolverket om slutbetyg från grundskolan våren 2007.

Bu 2008/0035.006

Protokoll 2008-01-24 från Lokala styrelsen vid Södra Ljungaskolan.

Protokoll från MBL-förhandlingar 2008-01-09, 2008-01-21 och 2008-02-05.