Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-03-17

Sammanträde 2008-03-17

Datum
Klockan
13:15
Plats
Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Frankie Larsen

2 Lärlingsutbildning vid Sunnerbogymnasiet - samarbete i länet/närliggande kommuner, au § 41 /bilaga 2 - Johan Nylin, kl 13.15

3 Redovisning av ansökningar till gymnasieskola, au § 42 - Johan Nylin

4 Information om Hållbar utveckling - Daniel Hagberg och Nils-Göran Jonasson, kl 13.35

5 Information om trender på nationella prov och diagnoser, Kungshögsskolan - Ann-Christin Peterson Rosén, kl 14.00

6 Efterkalkyl gällande Vittarydsutredningen, au § 36 /bilaga 6 - Nils-Göran Jonasson och Irene Mayor, kl 14.20

7 Begäran om utökat antal platser i barnomsorgen, Vittaryd, au § 37 /bilaga 7 - Irene Mayor

8 Skrivelse om skolvärdinna vid Åbyskolan, au § 40 /bilaga 8

9 Presentation av centrumplanen - AnnKristin Rådberg och Henrik Johansson, kl 15.30

10 Ljungby kommuns skolskjutsregler, kf § 168/07, au § 44/bilaga 10

11 Resurser för särskolan läsåret 2008/09, au § 46 /bilaga 11

12 Information om fritidsgårdsutredning, au § 50 /bilaga 12

13 Lärarlyftet /bilaga 13

14 Resultatbalansering, au § 52 /bilaga 14

15 Fördelning av investeringsbudget år 2008, au § 53 /bilaga 15

16 Ekonomisk information, au § 54.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (64 kb)

§34 Lärlingsutbildning vid Sunnerbogymnasiet – samarbete i länet/närliggande kommuner

Bu 2007/0125  612

Beslut

Lärlingsverksamhet startas upp höstterminen 2009 i samarbete med Markaryd och Älmhults kommuner.

Redogörelse för ärendet

Rektor Johan Nylin har tillskrivit förvaltningschefen om de problem som finns med att komma igång med lärlingsutbildning hösten 2008. Bland annat har ansökningstiden flyttats fram. Markaryd och Älmhult ska starta läsåret 2009/2010 och det är ett lämpligt projekt att samarbeta om.

Johan Nylin föreslår därför att lärlingsutbildningen startas läsåret 2009/2010 med förhoppningsvis mer än fem platser.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-03-05 § 42.

§35 Redovisning av ansökningar till gymnasieskolan

Bu 2008/0038  612

Beslut

Informationen noteras.

Redogörelse för ärendet

Rektor Johan Nylin redovisade ansökningar till gymnasieskolan inför hösten 2008. En ökande andel har valt Sunnerbogymnasiet i första hand och det är fullt på många av programmen. Antalet elever från Markaryds kommun har ökat kraftigt. Ett samarbete har inletts för att hjälpa Markaryds kommun med deras Fordonsprogram inriktning transport.

Ungefär ett hundratal elever har valt en annan gymnasieskola än Sunnerbo-gymnasiet i första hand.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-03-05 § 43.

§36 Information om Hållbar utveckling i Ljungby kommun

Bu 2005/0114  430

Beslut

Informationen noteras.

Redogörelse för ärendet

Daniel Hagberg, Malin Söderberg och Nils-Göran Jonasson presenterade målen som återfinns i planen för Hållbar utveckling i Ljungby kommun.

§37 Information om trender på nationella prov och diagnoser, Kungshögsskolan

Bu 2007/0128  604

Beslut

Informationen noteras.

Redogörelse för ärendet

Rektor på Kungshögsskolan Ann-Christin Peterson-Rosén och områdeschef Lars-Bertil Nilsson redovisade resultat på nationella prov och diagnoser.

Resultaten ska användas i det fortsatta arbetet för att förbättra undervisningen så att fler kan nå de uppsatta målen i de olika ämnena.

§38 Efterkalkyl gällande Vittarydsutredningen

Bu 2005/0132  291

Beslut

Informationen noteras.

Redogörelse för ärendet

Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden 2005-12-12 § 121 skall en efter-kalkyl göras för att se verkligt utfall av genomförda förändringar.

Efterkalkylen presenteras av områdeschef Nils-Göran Jonasson och rektor Irene Mayor.

I den framgår bland annat att besparingen uppgår till drygt 0,5 mkr per år från 2007.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-03-05 § 36.

§39 Begäran om utökat antal platser i barnomsorgen, Vittaryd

Bu 2008/0036  630

Beslut

En ny förskoleavdelning öppnas i Vittaryd våren 2008.

Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda möjliga lokaler.

Redogörelse för ärendet

Rektor Irene Mayor har tillskrivit nämnden med ett önskemål om att få starta en ny förskoleavdelning i Vittaryd. Önskemålet är att en modul införskaffas som placeras i anslutning till skolan. Den kan då användas kommande två år av för-skolan och sedan fortsättningsvis av skolan.

Utvecklingsledare Eva Hansson har yttrat sig över skrivelsen och bestyrker behovet av fler lokaler.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-03-05 § 37.

§40 Skrivelse om skolvärdinna vid Åbyskolan

Bu 2008/0037  611

Beslut

Anslag tilldelas Åbyskolan så att verksamheten med skolvärd på Åbyskolan kan fortsätta att bedrivas under hösten 2008 i samma omfattning som nu.

Övriga 7-9 skolor kan på begäran tilldelas samma anslag.

Inrättandet av tjänster som skolvärd tas upp i budgetarbetet för 2009.

Redogörelse för ärendet

Rektor Hans Holmquist, har på uppdrag av föräldrarådet, tillskrivit nämnden om att alla 7-9 skolor ska få tillgång till så kallad skolvärd. Dessa tjänster är en viktig del för att skapa trygghet bland eleverna.

Skolvärden har stått för verksamheten för att bedriva cafeteria på Åbyskolan och Kungshögsskolan.

Magnus Carlsson (s) yrkar att resurser tilldelas Åbyskolan så att verksamheten med skolvärd på Åbyskolan kan fortsätta bedrivas under hösten 2008 i samma omfattning som nu. Övriga 7-9 skolor kan på begäran tilldelas samma resurs.

Ordförande Bo Ederström (m) yrkar att ärendet hänskjuts till budgetarbetet för 2009 och tas upp som ett äskande då.

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar att ärendet ska hänskjutas till budgetarbetet 2009 och tas upp som ett äskande då i enlighet med ordförandens förslag.

Omröstning begärs

Ordförande Bo Ederströms (m) yrkande är huvudförslag.

Ja-röst är bifall till Bo Ederströms (m) yrkande.

Nej-röst är bifall till Magnus Carlssons (s) yrkande.

Omröstningsresultat

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från att rösta

Margaretha Andersson (s)

X

Bertil Andersson (s)

X

Magnus Carlsson (s)

X

Frankie Larsen (s)

X

Stefan Willforss (c)

X

Kent Danielsson (c)

X

Magnus Gunnarsson (m)

X

Åshild Axell (kd)

X

Ole Kongstad (v)

X

Maida Dzanic` (alt)

X

Bo Ederström (m)

X

Summa

5

6

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-03-05 § 41.

§41 Presentation av centrumplanen

Bu 2008/0046  212

Beslut

Informationen noteras.

Redogörelse för ärendet

Planchef AnnKristin Rådberg och planhandläggare Henrik Johansson presenterade planen. Av planen framgår det hur kommunen tänkt sig utveckla Ljungby centrum och det är en fördjupning av överskitsplanen för Ljungby.

§42 Ljungby kommuns skolskjutsregler

Bu 2007/0086  623

Beslut

Nämnden är positiv till punkt ett och två i motionen enligt tidigare beslut men eftersom kommunledningskontoret ska överta ansvaret för verksamheten inklusive det ekonomiska ansvaret så överlämnas färdigställandet av regelverk och ekonomiska konsekvenser till kommunstyrelsen för beslut.

Redogörelse för ärendet

Förslag till ändrade skolskjutregler föreslås i en motion från Stefan Willforss.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-03-05 § 45.

§43 Resurser för särskolan läsåret 2008/2009

Bu 2008/0039  617

Beslut

Förslaget till resursfördelning godkänns.

Redogörelse för ärendet

Presentation av resursfördelning för särskolan läsåret 2008/2009. Förslaget innebär en minskning med 0,7 lärartjänst som beror på ett minskat elevunderlag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-03-05 § 47.

§44 Information om fritidsgårdsutredning

Bu 2006/0142  287

Beslut

Informationen noteras.

Redogörelse för ärendet

En utredning om att placera fritidsgården på Kungshögsskolan presenterades.

Utredningen är gjord av förvaltningschef Bengt Gustafsson på kultur- och fritidsförvaltningen.

Slutsatsen i utredningen är att vid en flytt av verksamheten så måste lokalerna placeras så det blir en tydlig gräns mellan skolan och fritidsgården. Fritidsgården måste både utvändigt och invändigt vara så attraktiv så att det kompenserar för revirtänkande och närheten till skolmiljön. Lokalerna används endast till fritids-gårdsverksamhet.

Ungdomsrådet avstyrker en flytt. De argument som framförs är bland annat:

Lokalen ligger för ocentralt.

Stannar man kvar på skolan efter skoltid känns det som fritids.

Känns inte bra att vara kvar på skolan på sin fritid.

Elever från Astradskolan får inte vara på Kungshögsskolan. Hur löser man detta när fritidsgården har öppet på dagtid (raster och håltimmar)?

Revirtänkande. Det blir Kungshögsskolans fritidsgård.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-03-05 § 51.

§45 Lärarlyftet

Bu 2007/0126  027

Beslut

Förslaget godkänns.

Redogörelse för ärendet

Prioriterade områden inför vår och höst 2008 presenterades.

Växjö universitet höstterminen 2008 om 7,5 hp

Barns tidiga språk-, läs-, och skrivutveckling.

Specialpedagogik – att möta elever och stödja lärande i en skola för alla.

Samtidslitteratur och sakprosa i gymnasieskolan.

Språkläraren i tiden – språk, litteratur och samhälle i didaktisk belysning.

Samhälle i förändring: politik, arbetsliv och ungas villkor.

Dessa kurser gäller för höstterminen 2008. Nya beslut tas efter universitetets upphandling av kurser för kommande år.

Högskolecentrum Garvaren/Högskola på Gotland

Muntligt berättande 7,5 hp.

Följande ämnesområden inom grundskolan

Ämnesdidaktik

Franska och tyska.

Svenska som andraspråk.

Teknik

Slöjd

Miljö

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Ämnesdidaktik

Latin

Yrkesämnen

Vuxenpedagogik

Sfi

Miljö.

§46 Resultatbalansering

Bu 2007/0080  041

Beslut

Informationen noteras.

Redogörelse för ärendet

Kommunstyrelsens förslag till resultatbalansering presenteras.

I förslaget får förvaltningen med sig 9986000 kr till 2008.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-03-05 § 53.

§47 Fördelning av investeringsbudget år 2008

Bu 2007/0080  041

Beslut

Inventarieanslaget i investeringsbudgeten fördelas enligt presenterat förslag.

Redogörelse för ärendet

En fördelning av investeringsbudgeten för 2008 presenterades enligt bilaga.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-03-05 § 54.

§48 Ekonomisk information

Bu 2008/0028  042

Beslut

Informationen noteras.

Redogörelse för ärendet

Utfallet för januari och februari presenterades.

Av utfallet framgår att internhyran inte har bokförts för januari och februari.

Personalkostnaden ligger på 8,4 % i februari vilket är en tiondel över den linjära riktpunkten. Personalkostnaden ligger hittills för perioden på 16,3 %.

Intäkterna ligger på 9 % av budget vilket är lägre än förra året då de låg på 11,6 %.

En löneanalys presenterades också. Av den framgår det att kostnaderna för övertid och fyllnadstid ligger på ungefär samma nivå som föregående år.

Kostnaderna för timanställda har ökat jämfört med samma månad 2007.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-03-05 § 55.

§49 Meddelanden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Redogörelse av meddelanden

Bu 2008/0023.606

Tackkort från Marie Sandstedt och sex elever vid Alvesta gymnasieskola för att de erhåller CE-behörigt körkort i sin utbildning.

Bu 2008/0035.006

Protokoll 2008-02-28 från Lokala styrelsen vid Södra Ljungaskolan.