Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-09-15

Sammanträde 2008-09-15

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Ole Kongstad

2 Detaljbudget - drift 2009, au § 140 /bilaga 2 - Marie Steneland, kl 13.15

3 Ekonomisk information, au § 148 - Marie Steneland

4 Utvärdering av "Tidig läsinlärning" i Ljungby kommun, au § 141 /bilaga 4 - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.00

5 Information om nybyggnation, Kungshögsskolan, au § 142 /bilaga 5 - Hans-Jörgen Holmberg, kl 14.15

6 Yttrande över "Egenansvar med professionellt stöd", au § 143 /bilaga 6

7 Redovisning av kompetensutveckling sommaren 2008, au § 144 /bilaga 7 - Nils-Göran Jonasson, kl 15.30

8 Yttrande över "Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2008/2011, au § 145/bilaga 8

9 Skrivelse angående gymnasieutbildning vid Alvesta gymnasie-skola, au § 146 /bilaga 9

10 Ändring av delegationsordning, au § 152 /bilaga 10

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (103 kb)

§119 Detaljbudget – drift 2009

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgeten.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en detaljbudget för 2009.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-03 § 140.

§120 Ekonomisk information

Bu 2008/0028  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland redogör för förvaltningens utfallsrapport och löneanalys för augusti 2008.

Resultatet ser överlag positivt ut.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-03 § 148.

§121 Utvärdering av "Tidig läsinlärning" i Ljungby kommun

Bu 2008/0128  600

Beslut

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan hur detta ska arbetas vidare med.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterar en utvärdering av projektet som utförts av Växjö universitet.

Ljungby kommun har sedan hösten 2001 deltagit i ett projekt kallat ”Tidig läsinlärning” som syftat till att minska antalet elever som inte tillgodogjort

sig grundläggande färdigheter i läs- och skrivutveckling.

Projektet har gett ett bra och positivt resultat.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-03 § 141.

§122 Information om nybyggnation, Kungshögsskolan

Bu 2006/0142  287

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslagen.

Ärendet

Fastighetsingenjör Hans-Jörgen Holmberg presenterar information angående ombyggnationen av Kungshögsskolan och föreslår rivning av hus B och F, att musikundervisningen placeras i hus C och att idrottsplatsen upphandlas i en andra etapp.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-03 § 142.

§123 Yttrande över "Egenansvar med professionellt stöd"

Bu 2008/0130  616

Beslut

Rektor Johan Nylins yttrande antas som nämndens eget.

Ärendet

Eva-Gun Berglund presenterar rektor Johan Nylins yttrande över ”Egenansvar med professionellt stöd” som handlar om hur man ska ändra mottagandet av flyktingar.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-03 § 143.

§124 Redovisning av kompetensutveckling sommaren 2008

Bu 2005/0131  027

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar en utvärdering av den kompetensutveckling som genomförts under sommaren 2008.

Som helhet har kompetensutveckling 2008 fungerat väl.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-03 § 144.

§125 Yttrande över ”Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2008/2011”

Bu 2008/0109  880

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar styrgruppens strategiska plan för biblioteken i Ljungby kommun, och hennes eget yttrande som avser skolbiblioteksverksamheten.

Bland annat innebär yttrandet att den föreslagna centrala resursen avstyrks och att katalogsystemen anpassas efter bibliotekens storlek och behov.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-03 § 145.

§126 Skrivelse angående gymnasieutbildning vid Alvesta gymnasieskola

Bu 2008/0129  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta kostnaden enligt rektor Johan Nylins förslag.

Barn- och utbildningsnämnden förutsätter att utbildningens innehåll tydligt framgår av broschyrmaterialet.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett yttrande från rektor Johan Nylin angående kostnad för elever på Fordonsprogrammet, med kurser från Byggprogrammets anläggningsinriktning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-03 § 146.

§127 Att komplettera delegationsordningen, punkterna 116 och 117.

Bu 2008/0121  002

Ändring av delegationsordning

Beslut

Att komplettera delegationsordningen, punkterna 116 och 117.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund lyfter felaktighet i nämndens delegationsordning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-03 § 152.

§128 Meddelanden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2008/0035.006

Protokoll 2008-08-25 från Lokala styrelsen Södra Ljungaskolan.

Protokoll från MBL-förhandling den 13 augusti 2008.

§129 Delegerade ärenden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2008/0102.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 177:

Skrivelse 2008-08-21 från rektor Stensbergsskolan.

Skrivelse 2008-08-20 från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelse 2008-08-27 från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelse 2008-08-22 från rektor Astradskolan.

Skrivelse 2008-09-02 från rektor Södra Ljungaskolan.