Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-10-20

Sammanträde 2008-10-20

Datum
Klockan
13:15
Plats
Angelstadsskolan, Angelstad, Ljungby

1 Förslag till justerare: Magnus Carlsson

2 Visning av Angelstadsskolans lokaler - Eva Jönsson, kl 13.15

3 Resultat och analys av betyg och nationella prov, au § 154 /bilaga 3 - Lars-Bertil Nilsson, kl 14.00

4 Begäran om resurser till Vittarydsskolan, au § 156 /bilaga 4

5 Information om ansökan om vårdnadsbidrag, au § 157 /bilaga 5 - Eva Hansson, kl 15.00

6 Komplettering av reglemente, au § 159 /bilaga 6

7 Val av kontaktpolitiker, au § 160.

8 Sammanträdesdagar år 2009, au § 161 /bilaga 8

9 Interkommunal ersättning läsåret 2008/09, au § 163 - Marie Steneland, kl 15.30

10 Ekonomisk information, au § 164 - M Steneland och Erik Karlsson

11 Övergripande granskning av nämnder och styrelse, au § 165 /bil 11

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (83 kb)

§130 Visning av Angelstadsskolans lokaler

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektor Eva Jönsson visar Angelstadsskolans nyrenoverade lokaler.

§131 Resultat och analys av betyg och nationella prov

Bu 2008/0144  604

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar det presenterade resultatet och analysen av nationella prov.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson redovisar resultat och analys av nationella prov.

Resultaten visar att vi är på god väg. Alla har inte uppnått målen, men trenden är bra. Det finns skillnader mellan pojkar och flickor och olika skolor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 § 154.

§132 Begäran om resurser till Vittarydsskolan

Bu 2008/0146  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillsätta 0,5 tjänst från den 21 oktober 2008 och höstterminen ut.

Därefter ska åtgärden utvärderas.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar en ansökan som inkommit angående utökning av personal på Vittarydsenheten med 0,5 tjänst på grund av inflyttade barn.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 § 156.

§133 Information om ansökan om vårdnadsbidrag

Bu 2008/0147  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen samt godkänner formulären och regelverket.

Vårdnadsbidrag gäller från och med den 1 januari 2009.

Ärendet

Utvecklingsledare Eva Hansson presenterar ett förslag till information om ansökan till vårdnadsbidrag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 § 157.

§134 Komplettering av reglemente

Bu 2008/0148  003

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt de beskrivna justeringarna av reglementet.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar en skrivelse som inkommit angående en komplettering av reglementet som gjorts i kommun-fullmäktige och som måste tas även i utskotten.

Det gäller § 18, där även vice ordförande och andre vice ordförande ska omfattas i stycket om ersättare i utskottet vid längre frånvaro än tre månader.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 § 159.

§135 Val av kontaktpolitiker

Bu 2007/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förslaget.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett förslag till nya kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 § 160.

§136 Sammanträdesdagar år 2009

Bu 2008/0149  006

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt det presenterade förslaget.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett förslag till ordinarie sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott för år 2009.

Två sammanträdestillfällen ändras för att den ekonomiska rapporten ska hinna göras så tillförlitlig som möjligt: Den 1 april ändras till 8 april och den 2 september ändras till 9 september.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

14 januari, 4 februari, 4 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni, 12 augusti, 9 september,

7 oktober, 4 november och 25 november.

Barn- och utbildningsnämnden

26 januari, 23 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti,

21 september, 19 oktober, 16 november och 7 december.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 § 161.

§137 Interkommunal ersättning läsåret 2008/09

Bu 2008/0150  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer den interkommunala ersättningen för Ljungby kommun läsåret 2008/2009.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar ett förslag till interkommunala ersättningar för läsåret 2008/2009.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 § 163.

§138 Ekonomisk information

Bu 2008/0028  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en utfallsrapport och löneanalys för september 2008.

Verksamheten följer budget. De avvikelser som finns beror på att kostnaderna hamnat på september, trots att de tillhör augusti månad.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 § 164.

§139 Övergripande granskning av nämnder och styrelse

Bu 2008/0151  600

Beslut

Nämnden beslutar att överlämna yttrande över rapporten från Eva-Gun Berglund angående granskningen från revisorerna.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett yttrande angående en övergripande granskning av nämnder och styrelser som överlämnats från kommunrevisorerna.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 § 165.

§140 Meddelanden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2008/0032.623

Beslut från kommunfullmäktige 2008-08-28 § 95 avseende samhällsbetalda transporter i Ljungby kommun.

Bu 2008/0156.600

Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän för år 2007.

Bu 2008/0157.600

Myndigheten för skolutveckling upphör.

Protokoll från MBL-förhandlingar 2008-09-03 och 2008-09-15.

§141 Delegerade ärenden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2008/0102.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 177:

Skrivelse 2008-09-11 från rektor Kungshögsskolan

Skrivelser 2008-09-15 (2 st) från rektor Kånnaskolan.

Skrivelse 2008-09-18 från rektor Kungshögsskolan.