Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-11-17

Sammanträde 2008-11-17

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Maida Dzanic`

2 Information från Nordisk Skolforum - Kerstin Johansson m fl, kl 13.15

3 Gymnasiesärskola - boende för elev, au § 168.

4 Intraprenadavtalet för Donationsgatans förskola, au § 170 /bilaga 4 - Lars-Bertil Nilsson, kl 13.45

5 Utvärdering av målet - En skola för alla utifrån individens behov, au § 171 - Lars-Bertil Nilsson

6 Ändring av användningen av nationella diagnoser i årskurs 2, au § 172 - Lars-Bertil Nilsson

7 Utvärdering av målet - Vi sätter barn, föräldrar och medborgare i centrum, au § 173 /bilaga 7 - Britt-Marie Zeylon, kl 15.00

8 Resurser för elever i fritidshem, au § 175 /bilaga 8 - Eva Hansson, kl 15.15

9 Utvärdering av målet - Friskvård, hälsa och en god livsstil som grund för allt vårt arbete, au § 179 /bilaga 9 - Ann-Charlotte Munther och Carolin Stjernqvist, kl 15.35

10 Ekonomisk information, au § 180 - Marie Steneland, kl 16.00

11 Yttrande över revisionsrapporten - Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av gymnasieskolan, au § 183 /bilaga 11

12 Yttrande över Skärpt tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjuka, au § 184 /bilaga 12

13 Val av 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämndensarbetsutskott, au § 186.

14 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, au § 187.

15 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (84 kb)

§142 Information från Nordisk skolforum

Bu 2008/0026  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för en trevlig presentation och noterar informationen.

Ärendet

Lärarna Kerstin Johansson, Anett Jakobsson och Tina Alhbin samt tolv elever från årskurs 8 på kommunens högstadieskolor presenterade sin resa till Finland

i september 2008 genom Nordisk skolvecka.

Eleverna tyckte det var väldigt roligt, och hoppas att detta samarbete och möjligheten att resa även kommer att finnas i framtiden, för framtida klasser.

§143 Gymnasiesärskola - boende för elev

Bu 2008/0159  617

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer att eleven placeras enligt föräldrarnas önskemål.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar en ansökan om fortsatt skola och boende för en elev på annan ort än Ljungby.

Enligt förslaget ska boende beviljas från och med 2008-07-01 till och med

2010-12-06, då ansvaret för LSS övergår till Socialförvaltningen, och skolan beviljas från och med höstterminen 2009 till och med vårterminen 2013.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 168.

§144 Placeringstider för 15-timmarsbarn

Bu 2008/0173  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett förslag till nya tider för 15-timmarsbarnen i förskolan.

Det finns idag två alternativ för barnen:

Alternativ 1: Max 5 dagar i veckan mellan kl 8.30-11.30 eller kl 13.00-16.00,

ingen lunch ingår.

Alternativ 2: Max 3 dagar i veckan mellan kl 8.30-13.30.

Det nya förslaget innebär att alternativ 2 ändras till klockan 9.00-14.00 eller 11.00-16.00.

Rektor ges också möjlighet att besluta om andra placeringstider om de utgår från barnens behov och är genomförbara i verksamheten. Alternativ 1 förändras inte.

§145 Intraprenadavtalet för Donationsgatans förskola

Bu 2008/0019  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner avtalet för intraprenadverksamhet på Donationsgatans förskola.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterar ett förslag till avtal för intraprenad-verksamhet på Donationsgatans förskola.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 170.

§146 Utvärdering av målet - En skola för alla utifrån individens behov

Bu 2008/0161  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterar en utvärdering av målet ”En skola

för alla utifrån individens behov”.

Ljungby kommuns personal är i allmänhet välutbildad. Resurstilldelningen ligger

i nivå med eller är något högre än jämförbara och samtliga kommuner. Elevernas studieresultat hävdar sig bra jämfört med andra kommuners elever.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 171.

§147 Ändring av användningen av nationella diagnoser i årskurs 2

Bu 2008/0162  604

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de diagnostiska proven före år 6

samt 6-9 är frivilliga och beslutas av rektor.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterar ett förslag till ändring av använd-ningen av nationella diagnoser.

Nationella prov i åk 3 (svenska/svenska som andraspråk, samt matematik), åk 5 (svenska/sva, matematik samt engelska) och åk 9 (svenska/sva, matematik samt engelska) blir obligatoriska att genomföra i Ljungby kommun.

Nationella diagnoser före åk 6 i svenska/sva samt matematik blir frivilliga att genomföra efter beslut av rektor i Ljungby kommun. Samma gäller nationella diagnoser i åk 6-9 i svenska/sva, matematik och engelska.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 172.

§148 Utvärdering av målet - Vi sätter barn, föräldrar och medborgare i centrum

Bu 2008/0163  600

 

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Utvecklingsledare Britt-Marie Zeylon redovisar en utvärdering av målet ”Vi sätter barn, föräldrar och medborgare i centrum”. Detta mål ska enligt hand-lingsplan i ”Ljungby på väg” utvärderas varje läsår.

Vi har ett relativt gott betygsindex (64) vad gäller att leva och bo i Ljungby. Detsamma gäller nöjdhet med verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 173.

§149 Resurser för elever i fritidshem

Bu 2008/0074  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer resursfördelningen för barn på fritidshem.

Ärendet

Utvecklingsledare Eva Hansson presenterar en uppföljning på prognosen från 2008-08-01 på antalet inskrivna barn på fritidshem/bemanning i jämförelse

med verkligt utfall 2008-11-30.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 175.

§150 Utvärdering av målet - Friskvård, hälsa och en god livsstil som grund för allt vårt arbete

Bu 2008/0166

600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Personalsekreterarna Carolin Stjernqvist och Ann-Charlotte Munther presenterar en utvärdering som gjorts av målen ”Friskvård, hälsa och en god livsstil som grund för allt vårt arbete”.

Långtidssjukfrånvaron har minskat, men korttidssjukskrivningen har ökat.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 179.

§151 Ekonomisk information

Bu 2008/0028  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och godkänner budget-justeringarna enligt förslaget.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en utfallsrapport och löneanalys för oktober.

Tendensen går fortfarande mot ett nollresultat.

Marie Steneland presenterar också ett förslag till justeringar av budgeten för 2008 som nämnden måste godkänna innan justeringarna görs.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 180.

§152 Yttrande över revisionsrapporten - Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av gymnasieskolan

Bu 2008/0155

600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar en granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av gymnasieskolan, och sitt yttrande över denna.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 183.

§153 Yttrande över Skärpt tillämpning av de vårdhygieniska rutinerna avseende vinterkräksjuka

Bu 2008/0169

773

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar förvaltningschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett förslag från

tf personalchef Göran Lundgren gällande rutiner för att begränsa smittspridning vid vinterkräksjuka. Barn- och utbildningschefen har skrivit ett yttrande angående förslaget.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 184.

§154 Val av 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Bu 2007/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden väljer Marie Åberg Johansson (s) till ny 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ärendet

En ny 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behöver tillsättas.

§155 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Bu 2007/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden väljer Magnus Carlsson (s) till ledamot i arbetsutskottet.

Ärendet

En ny ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behöver utses.

§156 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Bu 2007/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden väljer Margaretha Andersson (s) till ersättare i arbetsutskottet.

Ärendet

En ny ersättare behöver utses till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

§157 Plats i förskola

Bu 2008/0174  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att föra förhandlingar med fackliga organisationer för att skapa ytterligare sju platser i förskolan till och med 2009-08-15, begära av tekniska kontoret omgående öppning av Gula paviljongen och Villa Villekulla, inventera tillgången på lämpliga lokaler i Ljungby tätort samt prioritera etablering av uteförskola.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund lyfter frågan om tillgången till lokaler för förskola.

Ett stort antal barn köar just nu till plats på förskola, men befintliga förskolor är fulla och lokaler till en ny avdelning finns inte.

§158 Meddelanden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2008/0019.631

Skrivelse 2008-10-14 till kommunstyrelsen angående kostverksamhet inom intraprenad.

Bu 2008/0171.047

Information 2008-09-24 från Skolverket avseende statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.

Ansökan skickad till Skolverket 2008-10-22.

Bu 2008/0172.600

Skrivelse 2008-10-01 till personalutskottet angående barn- och utbildnings-nämndens ansvarsområden.

Tackkort från två medarbetare för uppvaktning vid 50-årsdag.

Protokoll från MBL-förhandlingar 2008-10-01, 2008-10-21 och 2008-11-05.

§159 Delegerade ärenden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2008/0102.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 211:

Skrivelser 2008-11-04 (2 st) från rektor Åbyskolan.

Skrivelser 2008-11-05 (2 st) från rektor Kungshögsskolan.

Bu 2008/0103.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2008-08-13 från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelse 2008-08-25 från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelser 2008-08-28 (3 st) från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelse 2008-09-08 från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelse 2008-09-24 från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelse 2008-09-24 från rektor och studie- och yrkesvägledare Kungshögsskolan.

Skrivelser 2008-11-06 (2 st) från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelser inkomna 2008-11-10 (5 st) avser år 2007 från rektor och fältkurator vid Kungshögsskolan.