Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-12-08

Sammanträde 2008-12-08

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Margaretha Andersson

2 Information Sunnerbogymnasiet - Elisabeth Roos Jonsson och Bengt Simonsson, kl 13.15

3 Åtgärder på grund av det ekonomiska läget, au § 189 /bilaga 3 - Marie Steneland, kl 13.35

4 Återrapportering om införandet av elevpeng, gymnasieskolan, au § 190 /bilaga 4 - Marie Steneland

5 Ekonomisk information - Marie Steneland

6 Skolsköterskeorganisation, au § 191.

7 Information om rapporten Yrkeshögskola i Ljungby, au § 198/bilaga 7

8 Uppföljning av kvalitetsredovisning med anledning av Skolverkets inspektion, au § 192 /bilaga 8 - Nils-Göran Jonasson, kl 15.00

9 Uppföljning av elevens val med anledning av Skolverkets inspektion, au § 193 /bilaga 9 - Nils-Göran Jonasson

10 Uppföljning av åtgärder gällande likabehandlingsplaner, au § 194/bilaga 10 - Nils-Göran Jonasson

11 Uppföljning av åtgärder gällande ämnena hem- och kosumentkunskap samt teknik, au § 195 /bilaga 11 - Nils-Göran Jonasson

12 Begäran att få starta floristutbildning, au § 202 /bilaga 12

14 Avtal enskilda förskolor, au § 199 /bilaga 14 - Marie Steneland och en representant från förskolorna, kl 15.30

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (83 kb)

§160 Information Sunnerbogymnasiet

Bu 2008/0183  606

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Rektorer Elisabeth Roos Jonsson och Bengt Simonsson presenterar ett elevärende och hur det hanterats.

§161 Åtgärder på grund av det ekonomiska läget

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att

ta fram förslag till rationaliseringar för beredning av ett extrainsatt arbetsutskott den 15 december 2008.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar ett antal förslag på åtgärder på grund av det ekonomiska läget, som har tagits fram av alliansen på kommun-styrelsens arbetsutskott.

Förslaget innebär att förvaltningarna lägger 1 procent av sin budget till en buffert, alla tillsvidareanställningar beslutas av arbetsutskotten och alla förvaltningar ska komma med rationaliseringsförslag. Hur bufferten kommer att påverka verksamheten ska varje förvaltning utreda.

Vidare föreslås att en del utredningar ska göras gällande exempelvis placering av ekonomer och personalsekreterare.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 § 189.

§162 Återrapportering om införandet av elevpeng, gymnasieskolan

Bu 2005/0170  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, att elevpengen redovisas separerat från lokal- och kapitalkostnad.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en återrapportering av införandet av elevpeng i gymnasieskolan.

När elevtalen minskar, (30 % av eleverna beräknas tappas) blir lokalkostnaden en alldeles för stor andel av skolans budget (28 %).

Marie Steneland föreslår att elevpengen förändras så att kostnader för intern-hyra, uppvärmning, el och kapitalkostnad hamnar i en pott för sig, utanför elevpengen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 § 190.

§163 Ekonomisk information

Bu 2008/0028  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska rapporten för november 2008.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en utfallsrapport samt löneanalys för november 2008.

Det pekar fortfarande mot ett nollresultat.

§164 Information om rapporten Yrkeshögskola i Ljungby

Bu 2008/0176  614

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar en rapport om att införa Yrkeshögskola i Ljungby.

Det innebär att man samlar ihop KY-utbildningar, påbyggnadsutbildningar, lärlingsutbildningar inom vissa hantverksmässiga utbildningar samt några konstnärliga utbildningar under ett samlingsnamn, Yrkeshögskola, som då får ett gemensamt ramverk och poängsystem.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 § 198.

§165 Uppföljning av kvalitetsredovisning med anledning av Skolverkets inspektion

Bu 2006/0189  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar en uppföljning av att de åtgärder som barn- och utbildningsnämnden beslutat om i samband med Skolverkets kritik av kvalitetsredovisningen på vissa skolor våren 2007.

Åtgärderna har genomförts.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 § 192.

§166 Uppföljning av elevens val med anledning av Skolverkets inspektion

Bu 2006/0189  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar en uppföljning av åtgärder som barn- och utbildningsnämnden beslutat om efter kritik från Skolverket våren 2007, gällande elevens val på några av skolorna i Ljungby kommun.

Rektorerna har skött det här på ett bra sätt. Påpekandet från Skolverket var bra, för frågorna hade förbisetts på vissa skolor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 § 193.

§167 Uppföljning av åtgärder gällande likabehandlingsplaner

Bu 2006/0189  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar en uppföljning av åtgärder enligt nämndsbeslut gällande likabehandlingsplaner.

Åtgärderna har genomförts.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 § 194.

§168 Uppföljning av åtgärder gällande ämnena hem- och konsument-kunskap samt teknik

Bu 2006/0189  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar en uppföljning av åtgärder enligt nämndsbeslut gällande ämnena hem- och konsumentkunskap samt teknik.

Åtgärderna har genomförts.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 § 195.

§169 Begäran att få starta floristutbildning

Bu 2008/0179  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar en ansökan från rektor Johan Nylin angående införande av en floristutbildning inom Sunnerbogymnasiets hantverksprogram, i samarbete med RyssbyGymnasiet.

Tanken är att Sunnerbogymnasiet ska vara huvudman för utbildningen och organisera kärnämnena och RyssbyGymnasiet organiserar karaktärsämnena.

Utbildningen ska införas från och med läsåret 2009/2010.

Ole Kongstad (v) yrkar på att ärendet återremitteras till januari 2009 på grund av ett behov av mer beslutsunderlag.

Bo Ederström (m) yrkar att vi beslutar att utöka hantverksprogrammet enligt förslaget på dagens sammanträde.

Votering

Votering begärs.

De som röstar ja röstar enligt Bo Ederströms (m) yrkande.

De som röstar nej röstar enligt Ole Kongstads (v) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster för Bo Ederströms (m) yrkande och

6 nej-röster för Ole Kongstads (v) yrkande

beslutas enligt Ole Kongstads (v) yrkande.

Bo Ederström (m)

Ja

Annelie Svensson (s)

Nej

Magnus Carlsson (s)

Ja

Åshild Axell (kd)

Avstår att rösta

Stefan Willforss (c)

Ja

Kent Danielsson (c)

Nej

Frankie Larsen (s)

Nej

Margaretha Andersson (s)

Nej

Ole Kongstad (v)

Nej

Maida Dzanic´ (alt)

Nej

Magnus Gunnarsson (m)

Ja

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 § 202.

§170 Val av kontaktpolitiker

Bu 2007/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Kjell Jormfeldt (mp) till kontaktpolitiker för Agunnaryd-, Hamneda- och Södra Ljungaenheten.

Ärendet

En kontaktpolitiker för Agunnaryd-, Hamneda- och Södra Ljungaenheten behöver tillsättas.

§171 Avtal enskilda förskolor

Bu 2008/0177  050

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att beslutet tas av barn- och utbildnings-nämnden i februari 2009 och att det nya avtalet träder i kraft den 15 mars 2009. Fram till dess gäller nuvarande villkor.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar ett förslag till nytt avtal om drift av enskild bidragsfinansierad barnomsorg.

Avtalet innebär bland annat att man stämmer av verksamheten två gånger/år och genom avstämningarna justerar bidraget till verksamheten.

En representant från förskolorna, Andreas Falk, presenterar förskolornas invändningar mot det nya avtalet.

De anser att det blir en kortsiktighet i verksamheten med avstämningar två gånger/år samt att de vill ha en definition av beräkningsgrunderna.

Ole Kongstad (v) yrkar på att det gamla avtalet förlängs ett halvår och att beslutet tas i nämnd och inte i arbetsutskott som föreslaget.

Maida Dzanic´ (alt) instämmer.

Mötet ajourneras mellan klockan 16.25-16.40.

Bo Ederström (m) föreslår att det nya avtalet, efter beslut i nämnden i februari 2009, träder i kraft den 15 mars 2009 och att nuvarande villkor gäller till dess.

Votering

Votering begärs.

De som röstar ja röstar enligt Bo Ederströms (m) förslag.

De som röstar nej röstar enligt Ole Kongstads (v) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster för Bo Ederströms (m) förslag och

2 nej-röster för Ole Kongstads (v) yrkande

beslutar nämnden enligt Bo Ederströms (m) förslag.

Bo Ederström (m)

Ja

Annelie Svensson (s)

Ja

Magnus Carlsson (s)

Ja

Åshild Axell (kd)

Ja

Stefan Willforss (c)

Ja

Kent Danielsson (c)

Ja

Frankie Larsen (s)

Ja

Margaretha Andersson (s)

Ja

Ole Kongstad (v)

Nej

Maida Dzanic´ (alt)

Nej

Magnus Gunnarsson (m)

Ja

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 § 199.

§172 Meddelanden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2008/0019.631

Beslut i kommunfullmäktige 2008-11-20 angående kostverksamhet inom intraprenad.

Bu 2008/0035.006

Protokoll 2008-10-13 från Lokala styrelsen Södra Ljungaskolan.

Bu 2008/0058.612

Beslut 2008-12-03 från Skolinspektionen angående ansökan från Skanska-skolan i Växjö AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Skanskaskolan i Växjö kommun.

Bu 2008/0061.612

Beslut 2008-11-28 från Skolinspektionen avseende ansökan från Ultra Education AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan John Bauer gymnasiet i Värnamo.

Bu 2008/0063.612

Beslut 2008-11-27 från Skolinspektionen avseende ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Sveriges Ridgymnasium i Värnamo kommun.

Bu 2008/0065.612

Beslut 2008-11-25 från Skolinspektionen avseende ansökan från Active Education i Sverige AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan Kitas Gymnasium i Halmstads kommun.

Bu 2008/0067.612

Beslut 2008-12-03 från Skolinspektionen avseende ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Växjö kommun.

Bu 2008/0171.047

Beslutsmeddelande 2008-11-25 från Skolverket angående statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.

§173 Delegerade ärenden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden och uppdrar åt barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund att prata med rektor om beviljande av ledighet för elev.

Ärendet

Bu 2008/0102.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 211:

Skrivelse 2008-11-13 från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelser 2008-11-18 (2 st) från rektor Hjortsbergsskolan.

Skrivelse 2008-11-20 från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelse 2008-11-20 från rektor Åbyskolan.

Bu 2008/0103.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2008-11-24 från rektor och studie- och yrkesvägledare Kungshögsskolan.

Skrivelse 2008-11-25 från rektor Åbyskolan.

Skrivelser 2008-11-28 (3 st) från rektor Stensbergsskolan.