Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-01-08

Sammanträde 2009-01-08

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Marie Åberg Johansson

2 Placering av "15-timmarsbarn", au § 204/08 /bilaga

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Placering av 15-timmarsbarn

Bu 2008/0174  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att två ”15-timmarsbarn” med föräldraledig förälder placeras på en plats. Undantaget de platser där syskon köar till placering inom fem månader. Gäller tills vidare.

Beslutet följs upp vid tillsynsbesök under 2009.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva beslut Bu § 144/08 ”Placeringstider för 15-timmarsbarn” samt att uppdra åt rektor att besluta om placeringstider för 15-timmarsbarn och utgå ifrån verksamhetens möjligheter och barnens behov.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar hur den schemalagda beläggningen på kommunens förskolor ser ut och hur många av dessa som är så kallade 15-timmarsbarn, med föräldraledig förälder. Undantaget de med syskon i kö till barnomsorgsplats.

Det finns ett behov av fler förskoleplatser, eftersom det finns barn som riskerar att inte få plats inom garantitiden. Förskolornas kapacitet utnyttjas i dagsläget inte fullt ut.

I jämförelse med andra kommuner (Lessebo, Markaryd och Älmhult) ligger vi lägre i genomsnittligt antal timmars beläggning i förskolan.

Ole Kongstad (v) yrkar att beslutet följs upp på tillsynsbesök.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-08 § 1.