Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-03-16

Sammanträde 2009-03-16

Datum
Klockan
12.45
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Margaretha Andersson

2 Polisen i skolan, au § 49 /bilaga 2 - Magnus Linnell, kl 12.45

3 Information om fristående gymnasieskola - Stefan Angeskog, kl 13.00

4 Redovisning från tillsynsbesök.

5 Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget, au 50 /bilaga 5 - Marie Steneland och Erik Karlsson, kl 13.35

6 Ekonomisk information, au § 51 - Marie Steneland, Erik Karlsson

7 Budget år 2010, au § 52 - Marie Steneland, Erik Karlsson

8 Plan för intern kontroll, au § 53 /bilaga 8 - M Steneland, E Karlsson

9 Attestförteckning, au § 66 /bilaga 9 - M Steneland, E Karlsson

10 Granskning av läkemedelshanteringen på förskolorna i Ljungby kommun, au § 54 /bil 10 - Birgitta Svensson, E Hansson, kl 15.20

11 Uppföljning av ungdomspolitiskt program, au § 55 /bilaga 11 - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.40

12 Rutin för missförhållanden - Lex Sarah, au § 56 /bilaga 12 - Birgitta Bergsten, kl 15.55

13 Kostnadsberäkning för iordningställande av del av Gula Villan, au § 59 /bilaga 13

14 Parkeringsplats vid förskolan Saltkråkan, au § 61 /bilaga 14

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (66 kb)

§40 Polisen i skolan

Bu 2009/0041  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Närpolischef Magnus Linnell presenterar ett förslag till samarbete mellan polis och skola. Kontaktpersoner inom skolan som upprätthåller samarbetet med

polisen behöver utses.

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund fick på arbetsutskottet

2009-03-04, § 49, i uppdrag att utse två kontaktpersoner per högstadium och gymnasium. Detta kommer att redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-03-04 § 49.

§41 Information om fristående gymnasieskola

Bu 2009/0051  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Stefan Angeskog, Ola Hansson, Claes Bromander och Thomas Denward informerar om sin planerade ansökan om att starta en fristående gymnasieskola i Ljungby.

§42 Redovisning från tillsynsbesök

Bu 2009/0019  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Bo Ederström (M) berättar om sitt och Sofia Johanssons (S) tillsynsbesök på Hjortsbergsskolan och Strömgatans förskola.

Ole Kongstad (V) berättar om Byagårdens förskola.

Båda var nöjda med tillsynsbesöken och var mycket positiva.

§43 Inflytande- och demokratidag - Ungdomsrådet

Bu 2009/0052  075

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Frankie Larsen (S) informerar om att ungdomsrådet i Ljungby planerat en inflytande- och demokratidag den 9 april 2009 för ungdomar på högstadiet

och gymnasiet.

De tar gärna emot tips om frågor som politikerna vill att man ska diskutera på denna dag, och har någon av nämndens ledamöter det kan de kontakta Frankie Larsen (S) eller Åshild Axell (KD) som är kontaktpolitiker för ungdomsrådet.

§44 Ansökningar till Yrkesvux och Yrkeshögskola

Bu 2009/0053  614

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen delegation avseende ansökningar till Yrkesvux och Yrkeshögskola höstterminen 2009.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund informerar om att hon har lämnat en ansökan till Yrkesvux. Det ska också lämnas in en ansökan om utbildning inom ramen för Yrkeshögskola.

§45 Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget

Bu 2008/0127  041

Beslut

Att strukturutredningen ska kallas ”Hållbara skolor”.

Att fastställa redovisade utredningsuppdrag och att nya uppdrag redovisas efterhand för barn- och utbildningsnämnden.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland och ekonom Erik Karlsson presenterar en utredning av skolstrukturen och kostnad per elev och skola (i grundskola, fritids och förskoleklass). Denna utredning är en del av det förslag som barn- och utbildningsnämnden beslutade om 2009-01-26 § 4.

Arbetsutskottet kom 2009-03-04, § 50, överens om att ge förvaltningen följande i uppdrag att utreda:

– Upptagningsområdena för barnen, nuvarande (F-9) och kommande (0-5 år).

– Kapaciteten per skola, det vill säga det tänkbara maximala antal barn man kan

ha i skolan om man utgår från 15 kvadratmeter/barn.

– Sammanfattande konditionsbedömning av skollokalerna.

– Kvalitetskriterier.

– Omvärldsanalys av andra kommuners organisatoriska rationaliseringar.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-03-04 § 50.

§46 Ekonomisk information

Bu 2009/0040  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland och ekonom Erik Karlsson presenterar en utfallsrapport och löneanalys för februari 2009.

§47 Budget år 2010

Bu 2009/0042  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland och ekonom Erik Karlsson presenterar en elevtalsutveckling inför budget 2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-03-04 § 52.

§48 Plan för intern kontroll

Bu 2009/0034  042

Beslut

Planen för intern kontroll 2009 antas.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en plan för intern kontroll som överlämnats från kommunstyrelsen för genomförande.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-03-04 § 53.

§49 Attestförteckning

Bu 2009/0016  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer den kompletterade attestförteckningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en komplettering till barn- och utbildningsnämndens attestförteckning. Detta med anledning av ny samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-03-04 § 66.

§50 Granskning av läkemedelshanteringen på förskolorna i Ljungby kommun

Bu 2009/0035  042

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Handläggare Birgitta Svensson presenterar en granskning av läkemedelshan-teringen på förskolorna i Ljungby kommun, som gjorts med anledning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll för 2009.

Överlag anses förskolorna sköta hanteringen på ett bra sätt.

Arbetsutskottet gav 2009-03-04, § 54, utvecklingsledare Eva Hansson i uppdrag att se över rutinerna, och däri ta hänsyn till skillnaden egenvård/sjukvård, samt Skolverkets skrivelser. Den praktiska delen av rutinerna (gällande låsbart skåp) och information till de enskilda förskolorna ska också ses över.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-03-04 § 54.

§51 Uppföljning av ungdomspolitiskt program

Bu 2007/0133  103

Beslut

Uppföljningen av det ungdomspolitiska programmet antas.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterar en uppföljning av de aktiviteter som berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde i det ungdoms-politiska programmet.

Aktiviteterna genomförs i stort sett.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-03-04 § 55.

§52 Rutin för missförhållanden – Lex Sarah

Bu 2009/0043  618

Beslut

Rutinen för handläggning av anmälningar om missförhållanden, Lex Sarah, inom LSS fastställs.

Ärendet

Handikappsamordnare Birgitta Bergsten presenterar ett förslag till upprättande av rutin för missförhållanden - anmälan, så kallad Lex Sarah.

I kommunen ska finnas skriftliga rutiner för handläggning av anmälningar om allvarliga missförhållanden inom LSS. Rutinen ska vara fastställd av barn- och utbildningsnämnden.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-03-04 § 56.

§53 Kostnadsberäkning för iordningställande av del av Gula Villan

Bu 2008/0181  291

Bu 2008/0174  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att iordningställa den andra delen av Gula Villan snarast möjligt och att kostnaden finansieras genom projektkontot ”Omdisponering av lokaler”.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar en kostnadsberäkning för iordningställande av en avdelning på Gula Villan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-03-04 § 59.

§54 Parkeringsplats vid förskolan Saltkråkan

Bu 2009/0046  315

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att parkeringsplatsen vid förskolan Saltkråkan iordningställs enligt förslag och medel tas från projektkonto ”Omdisponering av lokaler”.

Ärendet

Rektor Claes Axelsson presenterar en kostnadsberäkning för att utöka parkeringsplatsen vid förskolan Saltkråkan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-03-04 § 61.

§55 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2007/0043.606

Dom 2009-02-26 från Kammarrätten i Jönköping avseende fullgörande av skolplikt genom hemundervisning.

Bu 2007/0043.606

Dom 2009-02-26 från Kammarrätten i Jönköping avseende fullgörande av skolplikt genom distansutbildning.

Protokoll från Samverkansmöte den 4 februari 2009.

§56 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2007/0112.021

Begäran om dispens från behörighetsvillkor som yrkeslärare.

Bu 2009/0022.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 211:

Skrivelse 2009-02-25 från rektor Kungshögsskolan.