Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-05-18

Sammanträde 2009-05-18

Datum
Klockan
12.45
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Kent Danielsson

2 Redovisning från tillsynsbesök.

3 Information om regeringens förslag till ny gymnasieskola, au § 88 /bilaga 3 - Ulf Engqvist, kl 13.00

4 Preliminärt intag samt klassorganisationen i årskurs 1, läsåret 2009/2010 vid Sunnerbogymnasiet, au § 90 /bilaga 4 - Ulf Engqvist, kl 13.25

5 Ljungby kommuns skolskjutsregler, au § 91 /bilaga 5 - Marie Steneland, kl 13.40

6 Ekonomisk information, au § 92 - Marie Steneland

7 Marknadsföring, förskola och grundskola, au § 93 /bilaga 7 - Nils-Göran Jonasson, kl 15.00

8 Resurser till Hamnedaskolan, au § 95 /bilaga 8 - N-G Jonasson

9 Dagbarnvårdarverksamhet i Ljungby tätort, au § 94 /bilaga 9

10 Landsbygdsprogram för Ljungby kommun /bilaga 10 - Britt-Marie Zeylon, kl 15.20

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§77 Redovisning från tillsynsbesök

Bu 2009/0019  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter berättar om de tillsynsbesök de varit på sedan senaste nämndssammanträdet.

Magnus Carlsson (S) har varit på Åbyskolan.

Maida Dzanic` (ALT) har varit på Laganskolan.

Båda är nöjda med tillsynsbesöken.

§78 Information om regeringens förslag till ny gymnasieskola

Bu 2009/0080  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist informerar om regeringens förslag till ny gymnasieskola.

Förslaget har tagits fram med anledning av vissa problem regeringen ser i nuvarande gymnasieskola:

Alltför många hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen,

kraven har blivit för låga och eleverna är inte tillräckligt väl förberedda för fortsatta studier och yrkesliv.

Det är än så länge bara ett förslag, regeringen har inte tagit något beslut om

den nya gymnasieskolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-06 § 88.

§79 Preliminärt intag samt klassorganisationen i årskurs 1, läsåret 2009/2010 vid Sunnerbogymnasiet

Bu 2009/0082  612

Preliminärt intag samt klassorganisationen i årskurs 1, läsåret 2009/2010 vid Sunnerbogymnasiet

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist presenterar det preliminära intaget samt klass-organisationen i Sunnerbogymnasiets årskurs 1, läsåret 2009/2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-06 § 90.

§80 Ljungby kommuns skolskjutsregler

Bu 2007/0086  623

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionens förslag om ändringar av nuvarande skolskjutsregler enligt punkt 1 och 2 i förslaget.

Medel för de ökade kostnaderna 263000 kronor måste tillföras skolskjuts-organisationen från budgetberedningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en kostnadsberäkning och yttrande över en motion från Centerpartiet angående Ljungby kommuns skolskjutsregler.

Stefan Willforss (C) föreslog i motionen en rad ändringar i barn- och utbild-ningsnämndens skolskjutsregler. I motionen föreslås förändringar i tre punkter:

  1. Inga barn upp till och med årskurs tre ska behöva gå på en allmän väg utan trottoar till och från skolan.

  2. Inga barn upp till och med årskurs sex ska behöva gå på en mörk väg utan gatubelysning till och från skolan.

  3. Inga grundskole- eller gymnasieelever ska behöva gå längre än två kilometer till och från skolan.

Efter tydligare preciseringar från motionären har nu en kostnadsberäkning av förändringarna gjorts.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-06 § 91.

§81 Ekonomisk information

Bu 2009/0040  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar utfallsrapport och löneanalys för april 2009.

Förvaltningen håller sig inom budget.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-06 § 92.

§82 Marknadsföring, förskola och grundskola

Bu 2009/0083  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förstärka marknadsföringen av förskola/grundskola och att finansiering sker med 2007 års överskott.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar det arbete han och en tillsatt marknadsföringsgrupp gjort vad gäller marknadsföring av kommunal förskola och grundskola. Det handlar om att synliggöra kommunal verksamhet.

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett förslag till finansie-ring av marknadsföringen med 150000 kronor under 2009 och 250000 kronor år 2010. Hon föreslår att medel tas av det överskott barn- och utbildningsförvalt-ningen hade år 2007 och som kan disponeras under åren 2009 och 2010, efter begäran hos ekonomichefen.

Åshild Axell (KD) yrkar avslag.

Ordföranden ställer Åshild Axells (KD) yrkande mot förslaget att förstärka marknadsföringen enligt finansieringsförslag från barn- och utbildningschefen och finner att nämnden beslutar enligt det senare.

Ingen omröstning begärs.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-06 § 93.

§83 Resurser till Hamnedaskolan

Bu 2009/0070  603

Beslut

0,6 tjänst i extra resurs till Hamnedaskolan läsåret 2009/2010 beviljas i väntan på organisationsutredningens resultat.

Ärendet

Rektor vid Hamnedaskolan har anhållit om 0,6 tjänst extra tilldelning till Hamnedaskolan för att kunna bedriva en undervisning av kvalitet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-06 förlades efter beslut på Bun 2009-04-20, § 71, till Hamnedaskolan för att diskussion kring denna fråga skulle föras tillsammans med personal, rektorer och föräldrar vid Hamnedaskolan.

Ole Kongstad (V) yrkar att det står med i beslutet att det gäller läsåret 2009/2010 i väntan på organisationsutredningens resultat.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-06 § 95.

§84 Dagbarnvårdarverksamhet i Ljungby tätort

Bu 2009/0071  631

Beslut

Dagbarnvårdarverksamheten i Ljungby tätort läggs ner från 2009-09-01. Dagbarnvårdarna erbjuds annat arbete i kommunen.

Barnen får förtur in i kommunens verksamheter.

Inga nya barn placeras hos dagbarnvårdarna innan nedläggningen.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett yrkande från Kommunal som lämnades på MBL-förhandling i frågan 2009-04-17 samt de tankar som framkommit vid möte med dagbarnvårdarna.

Kommunal yrkade att dagbarnvårdarverksamheten i Ljungby tätort ska finnas kvar samt att man annonserar efter en dagbarnvårdare för att minska belast-ningen för de övriga dagbarnvårdarna i tätorten. I det fall beslut ändå tas att lägga ner dagbarnvårdarverksamheten i Ljungby tätort yrkade Kommunal att genomförandet senareläggs för att tillgodose personalens önskemål om ny tjänst och placering i kommunen.

Barn- och utbildningschefen presenterade på Bun Au 2009-04-08, § 83, ett förslag att lägga ner familjedaghemsverksamheten i Ljungby tätort från och med 2009-09-01. Anledningen är att verksamheten till hösten, bland annat på grund av pensionsavgångar, bedöms blir svår att bedriva effektivt. På detta sammanträde fick barn- och utbildningschefen i uppdrag att MBL-förhandla sitt förslag med de fackliga organisationerna, vilket nu alltså gjorts.

Ole Kongstad (V) yrkar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-06 § 94.

§85 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2006/0142.287

Begäran att 25 procent av tjänst avsätts till samordning under två år vid ombyggnation av Kungshögsskolan.

Bu 2009/0036.006

Protokoll 2009-04-04 från Lokala styrelsen Södra Ljungaenheten.

Bu 2009/0042.041

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2009-04-07 § 80 avseende investerings-ram 2010-2014. Kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om igångsättning av investeringsprojekt över tre mkr.

Bu 2009/0042.041

Skrivelse 2009-04-17 till budgetberedningen angående demografimodellen.

Bu 2009/0096.047

Beslut 2009-04-08 från Skolverket avseende statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Bu 2009/0097.612

Sammanställning av enkätundersökning om elevens val till gymnasieskolan.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal 2009-04-08 och 2009-04-17.

Protokoll från MBL-förhandling 2009-04-17.

§86 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2009/0022.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 211:

Skrivelser 2009-05-11 (2 st) från rektor Ekebackenskolan.

Bu 2009/0023.002

Beslut om mottagande av elever till gymnasiesärskolan enligt delegations-ordning punkt 259:

Skrivelse 2009-05-05 från rektor med övergripande uppgifter vid Särskolan.

Skrivelser 2009-05-07 (2 st) från rektor med övergripande uppgifter, Särskolan.

Beslut om mottagande av barn i särskola samt övergång till grundskola enligt delegationsordning punkt 203:

Skrivelse 2009-05-07 från rektor med övergripande uppgifter vid Särskolan.