Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-06-15

Sammanträde 2009-06-15

Datum
Klockan
12.45
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Magnus Gunnarsson

2 Redovisning från tillsynsbesök.

3 Skrivelse angående Ryssby simhall, au § 98 /bilaga 3 - Eva-Gun Berglund och Irene Mayor, kl 13.00

4 Förskolelyftet år 2009 och 2010, au § 102 /bilaga 4 - Birgitta Bergsten, kl 13.15

5 Begäran om utökad resurs för ombyggnation av Kungshögsskolan, au § 103 /bilaga 5

6 Ekonomisk information, au § 107 - Marie Steneland, kl 13.45

7 Landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009-2012, au § 108 /handlingar är utsända tidigare.

8 Begäran om förlängning av Lokal styrelse vid Södra Ljungaskolan, au § 109 /bilaga 8

9 Visionsarbetet - Johan Rutgersmark och Marie Steneland, kl 15.00

10 Ersättare för 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, au § 110 /bilaga 10

11 Trivselenkät, au § 114 /bilaga 11 - Ingrid Wiman, kl 15.20

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (66 kb)

§87 Redovisning från tillsynsbesök

Bu 2009/0019  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Magnus Gunnarsson (M) har varit på Bolmsöenheten. Det gav en bra bild av skolan och förskolan.

Ordföranden påpekar att ingen politiker var med vid tillsynsbesök gjorda i Vittaryd och på Prästgården i Ryssby. Det är viktigt att politiker meddelar förhinder att följa med på tillsynsbesök, så att ersättare kan ordnas.

§88 Skrivelse angående Ryssby simhall

Bu 2008/0167  822

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att Ryssby simhall överlämnas till kultur- och fritidsnämnden enligt barn- och utbildningschefens förslag. Även ansvaret för Lidhults simhall ses över.

Ärendet

Rektor Irene Mayor och barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett förslag att återlämna ansvaret för Ryssby simhall till kultur-

och fritidsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har också ansvaret för Lidhults simhall, men

där i samarbete med lokala aktörer, vilket gör att det fungerar på ett annat sätt.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-06-03 § 98.

§89 Förskolelyftet år 2009 och 2010

Bu 2009/0105  027

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det görs en satsning på fortbildning enligt Förskolelyftet. Ansökan görs om 10 platser vardera för barnskötare och förskollärare per år 2009 och 2010. Medel tas från avsatta överskott under 2009 och 2010.

Ärendet

Handikappsamordnare Birgitta Bergsten presenterar ett förslag för fortbild-ningen Förskolelyftet. I förslaget ligger två varianter:

Exempel 1:

Ansöka om 10 platser vardera för barnskötare och förskollärare för enbart 2009. En sammanlagd kostnad på 330000 kronor.

Exempel 2:

Ansöka om 10 platser vardera för barnskötare och förskollärare för både 2009 och 2010. En sammanlagd kostnad på 660000 kronor.

Regeringen har beslutat att satsa på Förskolelyftet. Staten står då för utbild-ningskostnaden och en del av löneersättningen för deltagande barnskötare och förskollärare. Arbetsgivaren står för resten.

Fortbildningen sätter igång på senhösten 2009.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-06-03 § 102.

§90 Begäran om utökad resurs för ombyggnation av Kungshögsskolan

Bu 2006/0142  287

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 0,25 tjänst tillsätts som projekt under tiden 2009-08-01 till 2011-07-30. Tjänsten finansieras genom att 350000 kronor tas från överskott från 2007. Anhållan om medel till denna tjänst görs dock återigen hos kommunstyrelsen.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen presenterar ledningsorganisationen under ombyggnationen av Kungshögsskolan där det finns ett behov av 0,25 tjänst för att samordna byggnationen med verksamheten.

Ole Kongstad (V) yrkar att man ytterligare en gång går till kommunstyrelsen och begär medel.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-06-03 § 103.

§91 Ekonomisk information

Bu 2009/0040  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en utfallsrapport samt löneanalys för maj 2009.

Förvaltningen håller sig inom budget.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-06-03 § 107.

§92 Landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009-2012

Bu 2009/0098  156

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

Ett landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009-2012 har tagits fram och synpunkter efterfrågas på detta, som än så länge är ett diskussionsunderlag.

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund har skrivit ett yttrande med synpunkter på detta landsbygdsprogram.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-06-03 § 108.

§93 Begäran om förlängning av Lokal styrelse vid Södra Ljungaskolan

Dnr 45/96 018.607

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar förlängning av Lokal styrelse vid

Södra Ljungaskolan till och med 2010-06-30.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar en begäran att få den Lokala styrelsen vid Södra Ljungaskolan förlängd. Enheten har haft lokal styrelse sedan 1997, men projektet löper ut 2009-06-30.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-06-03 § 109.

§94 Visionsarbetet

Bu 2004/0080  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Ekonomiansvarig Johan Rutgersmark och administrativ chef Marie Steneland presenterar ett nytt visionsarbete. Politiska mål ska tydligare kopplas till indikatorer i verksamheten.

§95 Ersättare för 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Bu 2007/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Magnus Carlsson (S) som 1:e vice ordförande i arbetsutskottet under tiden 2009-06-01 till och med 2010-02-01.

Ärendet

Marie Åberg Johansson (S) har lämnat in en ansökan om att få ledigt från uppdraget som 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott under tiden 2009-06-01 till och med 2010-02-01. Den socialdemokratiska gruppen föreslår Magnus Carlsson (S) som ersättare.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-06-03 § 110.

§96 Trivselenkät

Bu 2009/0106  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger Ingrid Wiman i uppdrag att informera varje skola om resultatet. Nämnden ger också varje rektor i uppdrag att vidta åtgärder.

Ärendet

Psykolog Ingrid Wiman presenterar en rapport om mobbning och andra kränk-ningar. Rapporten redovisar resultat av enkäter som besvarats av elever i grund-skolans årskurs 5 och 8, samt gymnasiets årskurs 2, i jämförelse med resultat från Skolverket.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-06-03 § 114.

§97 Medel till vuxenutbildning

Bu 2009/0063  615

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tilldelar Vuxenutbildningen 375000 kronor höstterminen 2009 och375000 kronor vårterminen 2010 för att genomföra möbeltapetserarutbildningen samt betygskompletteringar för behörighet till högskola. Finansiering görs med överskott från 2007.

Ärendet

Rektor Johan Nylin informerar om Vuxenutbildningen.

Trycket på Vuxenutbildningen beräknas öka, eftersom ett antal elever har lämnat gymnasiet med samlat betygsdokument. Många i kommunen har också varslats på grund av det ekonomiska läget, och kan vilja läsa upp sin behörighet.

Inget statsbidrag kommer att erhållas för möbeltapetserarutbildningen. Nya statsbidrag kommer att sökas för nästkommande år.

§98 Barn i behov av särskilt stöd

Bu 2009/0093  606

Bu 2009/0102  606

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att verksamhet för tre barn i behov

av särskilt stöd anordnas enligt förslag med 325000 kronor på hösten och 325000 kronor på våren. Detta finansieras med medel från barn- och utbildningsnämndens överskott från 2007.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar två elevärenden gällande barn i behov av särskilt stöd. Elevernas föräldrar önskar att de ska få gå på Orion i Älmhult, men accepterar en alternativ lösning på hemmaplan.

Ett förslag finns att öppna en egen enhet för dessa båda elever samt en tredje elev som kommer att flytta till kommunen.

§99 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2009/0036.006

Protokoll 2009-05-11 från Lokala styrelsen Södra Ljungaenheten.

Bu 2009/0107.290

Utredning angående möjligheten till effektivare utnyttjande av kommunens fastigheter.

Bu 2009/0108.611

Beslutsmeddelande 2009-05-19 från Skolverket avseende statsbidrag för anordnande av sommarskola 2009.

Tackkort från rektor för 50-årsuppvaktning.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal den 6 maj 2009.

Protokoll från MBL-förhandling den 26 maj 2009.

§100 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2009/0022.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 211:

Skrivelser 2009-05-26 (2 st) från rektor Stensbergsskolan.

Bu 2009/0023.002

Beslut om mottagande av elever till gymnasiesärskolan enligt delegations-ordning punkt 259:

Skrivelse 2009-05-26 från rektor med övergripande uppgifter vid Särskolan.