Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-08-24

Sammanträde 2009-08-24

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Åshild Axell

2 Skrivelse angående Åbyskolan, au § 117 /bilaga 2

3 Information om antagning till Sunnerbogymnasiet läsåret 2009/2010, au § 119 /bilaga 3 - Johan Nylin, kl 13.15

4 FramKom - samverkan skola/företag, au § 120 /bilaga 4 - Nils-Göran Jonasson, kl 13.35

5 Medborgarförslag om skolgång vid nedläggningshotade landsbygdsskolor, au § 123 /bilaga 5 - ca kl 13.50

6 Ändring av attestförteckning, au § 135 - Marie Steneland, kl 14.05

7 Ekonomisk information, au § 136 - Marie Steneland

8 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om utökad verksamhet vid Markaryds Praktiska Gymnasium, au § 124/bilaga utsänd med au-kallelsen - Ulf Engqvist, kl 15.00

9 Yttrande över ansökan från Läckö Educational Production AB om fristående gymnasieskola i Växjö kommun, au § 125 /bilaga utsänd med au-kallelsen - Ulf Engqvist

10 Yttrande över ansökan från Läckö Educational Production AB om fristående gymnasieskola i Värnamo kommun, au § 126 /bilaga utsänd med au-kallelsen - Ulf Engqvist

11 Yttrande över ansökan från Växjö Fria Uppdragsutbildning om fristående gymnasieskola i Ljungby kommun, au § 127 /bilaga utsänd med au-kallelsen - Ulf Engqvist

12 Yttrande över ansökan från RyssbyGymnasiet om utökad fristående gymnasieskola, au § 128 /bilaga utsänd med au-kallelsen - Ulf Engqvist

13 Yttrande över ansökan från Lärande Östergötland AB om fristående gymnasieskola i Halmstad kommun, au § 129 /bilaga utsänd med au-kallelsen - Ulf Engqvist

14 Yttrande över ansökan från Växjö Fria Gymnasium om utökad verksamhet i Växjö kommun, au § 130 /bilaga utsänd med au-kallelsen - Ulf Engqvist

15 Yttrande över ansökan från ProCivitas i Växjö AB om utökad verksamhet i Växjö kommun, au § 131 /bilaga utsänd med au-kallelsen - Ulf Engqvist

16 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad verksamhet i Växjö kommun, au § 132 /bilaga utsänd med au-kallelsen - Ulf Engqvist

17 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad verksamhet i Halmstad kommun, au § 133 /bilaga utsänd med au-kallelsen - Ulf Engqvist

18 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om utökad verksamhet i Halmstad kommun, au § 134 /bilaga utsänd med au-kallelsen - Ulf Engqvist

19 Yttrande över remissversionen av landsbygdsprogrammet, au § 137 /bilaga 19

20 Synpunkter på vindkraftsplan, au § 138 /bilaga utsänd med au-kallelsen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§101 Skrivelse angående Åbyskolan

Bu 2003/0087  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förstärkning av personalsidan på

de tre högstadierna görs av sociala skäl med vardera 0,5 tjänst för läsåret 2009/2010. Finansiering görs med budgetöverskott från 2007 samt beslutades

i övrigt enligt barn- och utbildningschefens yttrande.

Ärendet

Rektorer Hans Holmquist, Efva-Lena Andersson och Göran Malmhav anhåller

i en skrivelse om större ledningstjänst till Åbyskolan under byggnationen, att cafeteriatjänst behålls och att den tilldelade budgeten för investering för inventarier för Åbyenheten ses över.

Mötet ajourneras mellan klockan 14.45-15.10.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 117.

§102 Information om antagning till Sunnerbogymnasiet läsåret 2009/2010

Bu 2009/0082  612

Information om antagning till Sunnerbogymnasiet läsåret 2009/2010

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektor Johan Nylin informerar om antagningarna till Sunnerbogymnasiet för läsåret 2009/2010.

92,2 % av antagna elever har fått sina förstahandsval.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 119.

§103 FramKom - samverkan skola/företag

Bu 2008/0007  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att projektet förlängs till och med

2010-12-31. Medel tas från budgetöverskottet från 2007.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson anhåller om en fortsatt satsning på projektet FramKom – Företag och skola i samverkan, genom en förlängning av den nuvarande tjänsten som projektledare.

Nuvarande EU-medel utgår 2010-01-15. Kostnad för en fortsatt satsning är beräknad till 300000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 120.

§104 Medborgarförslag om skolgång vid nedläggningshotade landsbygdsskolor

Bu 2009/0110  600

Medborgarförslag om skolgång vid nedläggningshotade landsbygdsskolor

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lämnar barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

Kommunfullmäktige lämnade 2009-05-19 över ett medborgarförslag till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Förslaget gäller möjligheten att låta elever från tätorten gå i skola på lands-bygdsskolor. Skribenten anser att tätortseleverna då skulle få uppleva en lugnare och mer naturnära miljö med fler möjligheter till positiva upplevelser.

Eva-Gun Berglund presenterar ett yttrande till medborgarförslaget att det finns olika lagar och regler som reglerar var elever får placeras i skola, bland annat att elever ska placeras i den skola som är närmast hemmet. Föräldrar har dock möjlighet att välja skola, men får då bekosta skolskjutsen själva.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 123.

§105 Ändring av attestförteckning

Bu 2009/0016  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagna ändringar i attestför-teckningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland föreslår ett antal ändringar i barn- och utbildningsnämndens attestförteckning, bland annat på grund av upphörda vikariat och pensionsavgångar.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 135.

§106 Ekonomisk information

Bu 2009/0040  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en utfallsrapport och löneanalys för juli 2009. Förvaltningen följer budget.

Marie Steneland informerar också om kostnader för generationsväxlings-programmet 80-90-100 samt antal vårdnadsbidrag som betalas ut. Hon gör

också en redovisning av hur budgetöverskottet från 2007 har använts hittills.

Hon presenterar också en utredning av konsekvenser av besparingskrav 2009

på Sunnerbogymnasiet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 136.

§107 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om utökad verksamhet vid Markaryds Praktiska Gymnasium – dnr 32-2009:1159

Bu 2009/0086  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist presenterar ett yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om utökad verksamhet vid Markaryds Praktiska Gymnasium.

Han föreslår att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 124.

§108 Yttrande över ansökan från Läckö Educational Production AB om fristående gymnasieskola i Växjö kommun – dnr 32-2009:1183

Bu 2009/0089  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist presenterar ett yttrande över ansökan från Läckö Educational Production AB om fristående gymnasieskola i Växjö kommun.

Han föreslår att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 125.

§109 Yttrande över ansökan från Läckö Educational Production AB om fristående gymnasieskola i Värnamo kommun – dnr 32-2009:1180

Bu 2009/0090  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist presenterar ett yttrande över ansökan från Läckö Educational Production AB om fristående gymnasieskola i Värnamo kommun.

Han föreslår att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 126.

§110 Yttrande över ansökan från Växjö Fria Uppdragsutbildning om fristående gymnasieskola i Ljungby kommun – dnr 32-2009:1244

Bu 2009/0084  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett yttrande över ansökan från Växjö Fria Uppdragsutbildning om fristående gymnasieskola i Ljungby kommun genom dotterbolaget Ljungby Fria Gymnasium.

Rektor Ulf Engqvist presenterar ett yttrande där han föreslår att barn- och utbildningsnämnden inte tillstyrker ansökan.

Stefan Willforss (C) yrkar att nämnden avger barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget. Åshild Axell (KD) yrkar bifall.

Magnus Carlsson (S) och Ole Kongstad (V) yrkar att nämnden inte tillstyrker ansökan, enligt rektor Ulf Engqvists förslag.

Mötet ajourneras mellan kl. 15.50-16.00.

Votering begärs.

Propositionsordning:

De som röstar ja röstar för barn- och utbildningschefens yttrande.

De som röstar nej röstar för rektor Ulf Engqvists yttrande att inte tillstyrka ansökan.

Voteringsresultat:

Med 5 ja-röster och 5 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden att

avge barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget, då ordföranden har utslagsröst.

Bo Ederström (M)

Ja

Åshild Axell (KD)

Ja

Stefan Willforss (C)

Ja

Kent Danielsson (C)

Ja

Krister Lundin (M)

Ja

Frankie Larsen (S)

Nej

Magnus Carlsson (S)

Nej

Margaretha Andersson (S)

Nej

Ole Kongstad (V)

Nej

Bertil Andersson (S)

Nej

Maida Dzanic` (ALT)

Avstår från att rösta

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 127.

§111 Yttrande över ansökan från RyssbyGymnasiet om utökad fristående gymnasieskola – dnr 32-2009:1116

Bu 2009/0078  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett yttrande över ansökan från RyssbyGymnasiet om utökad fristående gymnasieskola i Ljungby kommun. Ansökan gäller Hotell- och restaurangprogrammet med inriktning hotell.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 128.

§112 Yttrande över ansökan från Lärande Östergötland AB om fristående gymnasieskola i Halmstad kommun – dnr 32-2009:1447

Bu 2009/0092  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist presenterar ett yttrande över ansökan från Lärande Östergötland AB om fristående gymnasieskola i Halmstad kommun.

Han föreslår att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 129.

§113 Yttrande över ansökan från Växjö Fria Gymnasium om utökad verksamhet i Växjö kommun – dnr 32-2009:1245

Bu 2009/0091  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist presenterar ett yttrande över ansökan från Växjö Fria Gymnasium om utökad verksamhet i Växjö kommun.

Han föreslår att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 130.

§114 Yttrande över ansökan från ProCivitas i Växjö AB om utökad verksamhet i Växjö kommun – dnr 32-2009:1461

Bu 2009/0077  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist presenterar ett yttrande över ansökan från ProCivitas i Växjö AB om utökad verksamhet i Växjö kommun.

Han föreslår att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 131.

§115 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad verksamhet i Växjö kommun – dnr 32-2009:1057

Bu 2009/0088  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist presenterar ett yttrande över ansökan från Drivkraft

Värend AB om utökad verksamhet i Växjö kommun.

Han föreslår att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 132.

§116 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad verksamhet i Halmstad kommun – dnr 32-2009:1056

Bu 2009/0087  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist presenterar ett yttrande över ansökan från Drivkraft

Värend AB om utökad verksamhet i Halmstad kommun.

Han föreslår att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 133.

§117 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om utökad verksamhet i Halmstad kommun – dnr 32-2009:1136

Bu 2009/0085  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist presenterar ett yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om utökad verksamhet i Halmstad kommun.

Han föreslår att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 134.

§118 Yttrande över remissversionen av landsbygdsprogrammet

Bu 2009/0098  156

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar en remissversion av Ljungby kommuns landbygdsprogram för 2009-2012. Barn- och utbildnings-chefen har skrivit ett yttrande över programmet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 137.

§119 Synpunkter på vindkraftsplan

Bu 2009/0024  371

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden vidhåller tidigare yttrande att nämnden inte har något att erinra mot vindkraftsplanen.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett tillägg samt samrådsredogörelse gällande vindkraft i Ljungby kommun.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-08-12 § 138.

§120 Ändrade sammanträdesdagar

Bu 2008/0149  006

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer de ändrade sammanträdesdagarna.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår några ändringar i sammanträdesdagarna under hösten 2009.

Han föreslår för barn- och utbildningsnämnden:

21/9, 26/10, 16/11 och 14/12.

För barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslås följande dagar:

9/9, 14/10, 4/11 och 2/12.

Stefan Willforss (C) yrkar att man bibehåller tidigare fastställda sammanträdesdagar, utan ändringar.

§121 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2006/0142.287

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2009-05-26 § 134 avseende finansie-ring av 25 % tjänst för samordning vid ombyggnation vid Kungshögsskolan.

Bu 2007/0136.291

Anteckningar 2009-06-09 från möte om idrottshall på Astradskolan.

Bu 2009/0004.612

Beslut om avslag på ansökan om yrkeshögskoleutbildning.

Bu 2009/0096.047

Statsbidrag till lärarfortbildning våren 2009.

Bu 2009/0120.624

Verksamhetsrapport för skolhälsovården i Ljungby kommun läsåret 2008-2009.

Bu 2009/0121.611

Simkunnigheten år 2009 i årskurs 3 och 5.

Tackkort från rektor för 50-årsuppvaktning.

Tackkort för pensionsuppvaktning.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal – Arbetsmiljö och Hälsa den 20 maj 2009.

Protokoll från MBL-förhandling den 27 maj 2009.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal den 3 juni 2009 och den 2 juli 2009.

§122 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2009/0023.002

Beslut om mottagande av barn i särskola samt övergång till grundskola enligt delegationsordning punkt 203:

Skrivelse 2009-06-15 från rektor med övergripande uppgifter vid Särskolan.