Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-03-15

Sammanträde 2010-03-15

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Ansökan om fristående skola, Södra Ljungaskolan

- Lars-Erik Karlsson, kl 13.00-13.30

2 Information från tillsynsbesök.

3 Förslag till organisation och resurser läsåret 2010/2011 avseende särskolan, gymnasiesärskolan och särvux, au § 35 /bilaga 3

- Lars-Bertil Nilsson, kl 13.35

4 Uppföljning av ungdomspolitiskt program, au § 36 /bil 4 - L-B Nilsson

5 Betygsredovisning hösten 2009, au § 37 /bilaga 5 - L-B Nilsson

6 Sekretessblanketter, au § 38 /bilaga 6 - Nils-Göran Jonasson, kl 15.00

7 Riktlinjer för tid i förskoleklass, au § 39 /bilaga 7 - N-G Jonasson

8 Redovisning av projektet Bilden av oss, au § 40 - A Gummesson, kl 15.30

9 Ekonomisk information, au § 41 - Marie Steneland, kl 15.50

10 Budget år 2011, au § 42 - Marie Steneland

11 Attestförteckning, au § 43 - Marie Steneland

12 Begäran om medel till IT-teknikertjänster, au § 45 /bilaga 12

13 Begäran om medel till social resurs, au § 46 /bilaga 13

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (86 kb)

§29 Ansökan om fristående skola, Södra Ljungaskolan

Bu 2010/0044  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Lars-Erik Karlsson och Christel Möller från Lingbygdens friskola informerar om sina avsikter att ansöka om fristående skola och förskola i Södra Ljunga. De tänker sig att bilda en ekonomisk förening för att driva skolan och förskolan och har för den ansökt om namnet Lingbygdens friskola ekonomisk förening.

§30 Information från tillsynsbesök

Bu 2010/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

De politiker som varit på tillsynsbesök berättar om dessa.

Stefan Willforss (C) och Bertil Andersson (S) har varit på Ekebackenskolan. Frankie Larsen (S) och Åshild Axell (KD) har varit på Ekebackenenhetens förskolor och på Kånnaenheten.

§31 Förslag till organisation och resurser läsåret 2010/2011 avseende särskolan, gymnasiesärskolan och särvux

Bu 2010/0036  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer organisation och resursfördelning avseende särskolan, gymnasiesärskolan och särvux avseende läsåret 2010/2011 enligt förslag.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson redovisar ett förslag till organisation och resursfördelning som gäller lärartjänster och konsultstöd för läsåret 2010/2011.

Samråd har skett med respektive rektor som har ansvar för särskola och områdeschef Kungshögsområdet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-03 § 35.

§32 Uppföljning av ungdomspolitiskt program

Bu 2007/0133  103

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen av det ungdomspolitiska programmet för 2009 och överlämnar uppföljningen till att ingå i ungdoms-rådets verksamhetsberättelse.

Ärendet

I det ungdomspolitiska programmet finns mål och aktiviteter som berör barn- och utbildningsförvaltningen. Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterar en uppföljning av dessa. Enligt uppföljningen har skolorna genomfört aktiviteterna i det ungdomspolitiska programmet och målen har varit ledande för skolornas arbete. Vissa aktiviteter har en koppling till budget, vilket innebär att pengar för dessa aktiviteter måste ansökas om i kommande budgetarbete.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-03 § 36.

§33 Betygsredovisning hösten 2009

Bu 2010/0022  604

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden får del av en redovisning av antalet elever som ej uppnått nivån godkänt i olika ämnen i årskurserna 8 och 9 under höstterminen 2009.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-03 § 37.

§34 Lärares arbetstider

Bu 2010/0003  608

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Personalföreträdare Sven-Arne Björåker informerar om SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) förslag till 40-timmars arbetsvecka för lärare

och hur Lärarnas Riksförbund ställer sig till detta.

§35 Sekretessblanketter

Bu 2010/0037  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer sekretessblanketterna och beslutar

att samtliga anställda ska informeras och underteckna dokumentet om sekretess under hösten 2010.

Ärendet

Som anställd inom familjedaghem, förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och särskola måste alla medarbetare iaktta sekretess och tystnadsplikt. Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar förslag på blanketter för tystnadsplikt och sekretess för skolområdet samt förskoleverksamheten, som har utarbetats i samarbete med jurist.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-03 § 38.

§36 Riktlinjer för tid i förskoleklass

Bu 2010/0041  632

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreslagna riktlinjer och att finansieringen tas från gällande budget. Riktlinjerna ska börja gälla från och med höstterminen 2010.

Ärendet

Det finns en variation i kommunen när det gäller hur många timmar per vecka som barnen går i förskoleklass på de olika grundskolorna. Variationen ligger på uppemot tio timmar per vecka. Det bör därför införas riktlinjer för att få en mer likvärdig förskoleklassverksamhet i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden får se ett förslag på riktlinjer. I dessa anges att förskoleklasstid ska läggas ut på minst 15, men max 20, timmar per vecka. För att ge möjlighet att bedriva en likvärdig förskoleklassverksamhet föreslås också att minst 0,5 tjänst tilldelas för förskoleklassen per enhet. Denna minimiresurs innebär en något ökad kostnad. Förslaget ska gälla från höstterminen 2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-03 § 39.

§37 Redovisning av projektet - Bilden av oss

Bu 2009/0083  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Hösten 2009 påbörjades ett projekt för att bättre synliggöra kommunal barn-omsorg och skola. I projektet, som kallades Bilden av oss, fick alla medarbetare möjlighet att vara delaktiga. Projektet har också medfört en ny grafisk identitet för förvaltningen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-03 § 40.

§38 Ekonomisk information

Bu 2010/0029  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden får en utfallsrapport samt löneanalys för februari 2010. Förvaltningen följer budget.

Nämnden får också en redovisning av kostnader per enhet för generations-växlingsprogrammet 80-90-100 och vårdnadsbidraget hittills under 2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-03 § 41.

§39 Budget år 2011

Bu 2010/0038  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Administrative chefen ger en inledande information om 2011 års budgetarbete som ska genomföras under mars månad, vilket innebär en kort beredningstid. Budgetförutsättningarna kommer i slutet på mars. Investeringsbudget ska lämnas in under april. Den 29 april 2010 är en budgetdag planerad då presidierna och kommunstyrelsen deltar.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-03 § 42.

§40 Attestförteckning

Bu 2010/0006  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen.

Ärendet

Förvaltningens attestförteckning behöver justeras på grund av förändringar i ledningsorganisationen.

Anne-Lie Johansson börjar sin tjänst som rektor för Strömgatans förskola den

8 mars 2010. Gunilla Frülén har nya arbetsuppgifter med ANT från mars 2010. Båda behöver attesträtt för sina verksamhetsområden.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-03 § 43.

§41 Begäran om medel till IT-teknikertjänster

Bu 2010/0039  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att finansiera 1,25 tjänst IT-tekniker under höstterminen till och med 2010-12-31. IT-teknikern kan disponeras av projektgruppen 1–1 vid behov. Tjänsten finansieras av budgetöverskott från 2007 med 300 000 kronor.

Ärendet

Rektorerna på Ljungby kommuns F-9-skolor ansöker om medel för att upp-rätthålla en IT-kompetens på skolorna. Idag finns totalt 1,25 tjänst på de tre skolorna, för bland annat underhåll och utbyggnad av teknisk utrustning och stöd till elever och lärare på plats.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-03 § 45.

§42 Begäran om medel till social resurs

Bu 2010/0040  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla ansökan om 1,5 tjänst till social resurs i form av bemanning i uppehållsrum på 7-9-skolor under höstterminen 2010. Tjänsten finansieras av budgetöverskott från 2007 med 300000 kronor.

Ärendet

Rektorerna för Ljungby kommuns 7-9-skolor ansöker om medel för att även

i fortsättningen kunna ha en social resurs, som för närvarande arbetar som ”cafeteriavärdar” anställda i skolornas uppehållsrum.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-03 § 46.

§43 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2007/0125.612

Skrivelse 2010-01-29 från Skolverket avseende ansökan om deltagande i försök-verksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.

Bu 2009/0092.612

Beslut 2010-02-24 från Skolinspektionen avseende omprövning av beslut om rätt till bidrag för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan, Realgymnasiet i Halmstad.

Bu 2010/0045.074

Handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet år 2010.

Bu 2010/0046.622

Införande av alternativrätt i skola och äldreomsorg.

Bu 2010/0047.622

Förskolekökens integrering med kostavdelningen.

Protokoll från MBL-förhandling den 22 februari 2010.

Protokoll från Samverkansmöte den 9 och 10 februari 2010.

§44 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2010/0020.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelser 2010-01-18 (4 st) från rektor Åbyskolan.