Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-04-19

Sammanträde 2010-04-19

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Stefan Willforss

2 Information från tillsynsbesök.

3 Skrivelse angående resurser till Hamnedaskolan och Södra Ljunga-skolan, au § 50 /bilaga 3 - Nils-Göran Jonasson, kl 13.10

4 Förskolelyftet, au § 51 /bilaga 4 - Birgitta Bergsten, kl 13.20

5 Försäljning av inventarier, au § 52 /bilaga 5 - Ulf Engqvist, kl 13.35

6 Avtal om ishockeyinriktning, au § 53 /bilaga 6 - Ulf Engqvist

7 Gymnasieskolans organisation samt antal sökande per program, au § 54 /bilaga 7 - Ulf Engqvist

8 Samverkansavtal, au § 55 /bilaga 8 - Ulf Engqvist

9 Information om vuxenutbildningen, au § 56 - Marianne Nilsson, kl 14.20

10 Lärarlyftet år 2011, au § 57 /bilaga 10 - Britt-Marie Zeylon, kl 15.00

11 Bokslut på ansvarsnivå, au § 58 /bilaga 11 - Marie Steneland, kl 15.10

12 Resultatbalansering på ansvarsnivå, au § 59 /bilaga 12 - M Steneland

13 Ekonomisk information, au § 60 - Marie Steneland

14 Investeringsbudget år 2011-2015, au § 61 /bilaga 14

15 Kvalitetsredovisning år 2009, au § 62 /bilaga utsänds senare - Lars-Bertil Nilsson, kl 16.15

16 Projekt Datorn som pedagogiskt verktyg, au § 63 - Torsten Mässgård, kl 16.45

17 Placering på språkförskola, au § 64 /bil 17 - Eva Hansson, kl 17.05

18 Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, au § 65 /bilaga 18 - Eva Hansson

19 Grundfördelning av platser i förskola och skolbarnsomsorg, au § 66 /bilaga 19 - Eva Hansson

21 Fördelning av inventarieanslag år 2010, au § 73 /bilaga 21

22 Namnbyte på Åbyskolan, au § 74 /bilaga 22

23 Samverkansprojekt bland unga - På Spåret, au § 75 /bilaga 23

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (69 kb)

§45 Information från tillsynsbesök

Bu 2010/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

De politiker som varit på tillsynsbesök berättar om dessa.

Bo Ederström har varit på Hjortsbergsskolan tillsammans med Magnus Carlsson.

Åshild Axell har varit på Hjortsbergsenhetens förskolor.

§46 Skrivelse angående resurser till Hamnedaskolan och Södra Ljungaskolan

Bu 2010/0051  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tilldelar Hamnedaskolan 0,85 tjänst och Södra Ljungaskolan får finansiera 0,33 tjänst inom ramen för budgetöverskott 2009. Finansiering av 0,85 tjänst till Hamneda görs genom tidigare budgetöverskott.

Ärendet

Rektorerna vid Hamnedaskolan och Södra Ljungaskolan har lämnat in en skrivelse angående resurstilldelningen till skolorna. Hamnedaskolan ansöker

om ytterligare 85 % tjänst och Södra Ljungaskolan om 33 % tjänst.

En genomgång som gjordes läsåret 2009/2010 visade att det fanns en nedre gräns för att rimligt kunna organisera verksamheten i åldersblandade grupper. Den nedre gränsen beräknades till en lägsta resurstilldelning på 2,85 tjänst på

en F-6-skola med åldersblandad undervisning. I resurstilldelningen fick Hamnedaskolan och Södra Ljungaskolan mindre än detta.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 50.

§47 Förskolelyftet

Bu 2009/0105  027

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återstående medel för förskolelyftet 2010 används även 2011.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-06-15 och 2009-10-26 att avsätta medel för 2009 och 2010 till satsningen Förskolelyftet. Alla de avsatta medlen har inte använts, därför föreslås nämnden besluta att de medel som blir över vid 2010 års slut även får användas under 2011.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 51.

§48 Försäljning av inventarier

Bu 2010/0052  054

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att försäljning får ske samt att erhållna medel används för att höja lokalstandard.

Ärendet

Sunnerbogymnasiet investerar i nya maskiner på industriprogrammet, och behöver sälja de gamla för att skapa plats. Pengarna som den gamla utrust-ningen säljs för föreslås användas till förbättring bland annat av lokalerna.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 52.

§49 Gymnasieskolans organisation samt antal sökande per program

Bu 2010/0053  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen organisation.

Ärendet

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet har utarbetat ett förslag till organisation för läsåret 2010/2011 när det gäller antal platser per program

(totalt 383 platser). Han redovisar också det preliminära antalet intagna per program som är högt (361 stycken).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 54.

§50 Samverkansavtal

Bu 2010/0054  043

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att samverkansavtal med Kalmarsunds Gymnasieförbund kan godkännas.

Ärendet

Kalmarsunds Gymnasieförbund vill teckna samverkansavtal med barn- och utbildningsnämnden om samverkan avseende nationella gymnasieprogram.

Det innebär att elever folkbokförda i de berörda kommunerna kan söka samtliga nationella program som erbjuds i kommunerna.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 55.

§51 Information om vuxenutbildningen

Bu 2010/0042  615

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

På arbetsutskottets sammanträde 2010-03-03 beslutades att ansvarig rektor skulle bjudas in och informera om Vuxenutbildningens verksamhet och vilka utbildningar som bedrivs, till exempel transportutbildning och tapetserar-utbildning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 56.

§52 Lärarlyftet år 2011

Bu 2007/0126  027

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delta i Lärarlyftet under 2011. Kostnaden på cirka 50000 kronor finansieras genom tidigare budgetöverskott.

Ärendet

Lärarlyftet är en statlig satsning på fortbildning av lärare som ursprungligen gällde till och med år 2010. Nu har statligt beslut tagits att fortsätta även 2011. Den kommunala kostnaden för lärarfortbildningen har varit låg (cirka 50000 kronor) och därför föreslås barn- och utbildningsnämnden besluta att förlänga Ljungby kommuns deltagande i satsningen till och med 2011.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 57.

§53 Bokslut på ansvarsnivå

Bu 2009/0040  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslutet på ansvarsnivå för 2009.

Ärendet

Arbetsutskottet får information om bokslutet 2009 uppdelat på ansvarsnivå.

17 enheter visar ett plusresultat, åtta enheter visar ett minusresultat och två enheter visar ett nollresultat.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 58.

§54 Resultatbalansering på ansvarsnivå

Bu 2009/0042  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner resultatbalanseringen och beslutar

om disponeringen av underskott och överskott.

Frågan om kompensation för generationsväxlingsprogrammet återremitteras till arbetsutskottet för beredning.

Ärendet

Administrative chefen presenterar resultatbalansering för 2009 på ansvarsnivå, och i den ett förslag på fördelning av överskott och underskott. I förslaget får enheterna behålla 40 procent av överskott och 75 procent av underskott.

En kompensation till de enheter som haft en kostnad för generationsprogrammet 80-90-100 diskuteras. Ole Kongstad (V) begär återremittering av frågan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 59.

§55 Ekonomisk information

Bu 2010/0029  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport och löneanalys för mars 2010. Förvaltningen följer budget.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 60.

§56 Investeringsbudget år 2011-2015

Bu 2010/0038  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer investeringsbudgeten och investe-ringsramen för 2011-2015.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen presenterar ett förslag till investeringsram för åren 2011-2015.

Reservation

Åshild Axell (KD) reserverar sig mot beslutet i investeringsbudgeten 2011-2015 att budgetera 1 miljon kronor för 2011 till integration av förskola i grundskolans lokaler i hela kommunen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 61.

§57 Budget år 2011

Bu 2010/0038  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner kvalitetsredovisningen för 2009.

Ärendet

Administrative chefen informerar om elevtalsutvecklingen inför budget 2011.

§58 Kvalitetsredovisning år 2009

Bu 2010/0055  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner kvalitetsredovisningen för 2009.

Ärendet

Kvalitetsredovisning av nämndens verksamheter görs varje år. I den redovisas bland annat uppfyllelse av egna och nationella mål och ifall åtgärder från tidigare år genomförts.

Kvalitetsredovisningen pekar på en god måluppfyllelse. Förvaltningen har omfattande utvecklingsområden att ta itu med då den nya skolplanen och kursplanerna beslutas.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 62.

§59 Projekt Datorn som pedagogiskt verktyg

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-02-22 att ett IT-projekt avseende datorer som pedagogiskt verktyg skulle påbörjas och att en projektgrupp skulle tillsättas. Nämnden får en uppdatering i hur arbetet fortlöper.

Projektgruppen har påbörjat arbetet med utredningen. Gruppen ska bland annat tänka på vad projektet innebär gällande kompetensutveckling hos pedagogerna och vilken teknik som behövs.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 63.

§60 Placering på språkförskola

Bu 2010/0056  606

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar placering på språkförskola i Växjö under 2010. Finansiering sker genom tidigare budgetöverskott.

Ärendet

Utvecklingsledaren för förskola informerar om ett barn i behov av placering på språkförskola enligt landstingets logoped samt specialpedagog.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 64.

§61 Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Bu 2010/0057  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar det omarbetade förslaget till riktlinjer

för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Ljungby kommun. Riktlinjerna gäller tills vidare.

Ärendet

Ljungby kommuns riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har reviderats.

Nytt är bland annat att nya barn inte placeras på förskola under jullov och sommarlov. Därför får föräldrar inte heller önska placeringsdatum under dessa lov.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 65.

§62 Grundfördelning av platser i förskola och skolbarnsomsorg

Bu 2010/0058  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundfördelningen av platser i förskola och skolbarnsomsorg läsåret 2010/2011 enligt förslag.

Ärendet

Varje år i april görs en grundfördelning av minsta antalet platser i förskola och skolbarnsomsorg.

I förslaget till fördelning syns ingen förändring i minsta antal platser i Ljungby tätort, men på landsbygdsförskolorna finns en stor minskning som bland annat beror på familjer som flyttar.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 66.

§63 Simhall i Lidhult

Bu 2010/0059  822

Bu 2008/0167  822

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-06-15 att ansvaret för Lidhults simhall skulle ses över. Rektor vid Lidhultsenheten har lämnat in en skrivelse med information om organisation och ansvar för simhallen i Lidhult. Ansvaret för simhallen ligger idag på Lidhultsenheten.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 71.

§64 Fördelning av inventarieanslag år 2010

Bu 2009/0042  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer fördelningen av inventarieanslag för 2010.

Ärendet

I investeringsbudgeten för 2010 finns medel avsatta för inventarier. Barn- och utbildningschefen presenterar ett förslag (daterat 2010-03-22) på fördelning av inventarieanslagen, som inte innebär några större förändringar mot 2009. Bland annat fördelas medel till förändring av utemiljöer, lärararbetsplatser och inventarier/maskiner.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 73.

§65 Namnbyte på Åbyskolan

Bu 2009/0013  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer att namnet Åbyskolan ska gälla tillsvidare, enligt majoriteten av inkomna förslag.

Ärendet

Till hösten kommer Laganskolan och Åbyskolan att slås ihop till en skola i Åbyskolans lokaler som just nu renoveras. Barn- och utbildningsnämnden har 2009-01-14 beslutat att den nya skolan ska få ett nytt namn. Förslag på namn

har kommit in från allmänhet, elever och personal och en styrgrupp har tagit fram ett antal förslag av dessa som de förordar. Av dessa förordar skolornas rektorer att nämnden väljer Åbyskolan eller Bergaskolan som namn på den nya skolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 74.

§66 Samverkansprojekt bland unga - På Spåret

Bu 2010/0061  106

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delta i samverkansprojektet

På spåret under tiden 2010-05-01 - 2011-04-30, samt att tillsammans med socialnämnden ansöka hos kommunstyrelsen om avsättning av medel (1030000 kr) till projektet.

Ärendet

En arbetsgrupp med representanter från Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, grundskolans årskurs 7-9 och Sunnerbogymnasiet har arbetat med att ta fram en plan för hur arbetet med ungdomar i behov av stöd kan bli bättre i Ljungby kommun. Projektet riktar sig till de ungdomar som befinner sig längst från arbets-marknaden och är tänkt att omfatta cirka tio ungdomar. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslås nu gå vidare till kommunstyrelsen för att begära medel till projektet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-04-07 § 75.

§67 Policy fristående skolor

Bu 2010/0073  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden remitterar ärendet till arbetsutskottet och ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram gällande regelverk och förslag på förhållningssätt till fristående skolor.

Ärendet

Ole Kongstad (V) lyfter frågan om hur barn- och utbildningsnämnden ska ställa sig till förhållandet med fristående skolor när det gäller frågor som uthyrning av lokaler, delad personal med mera, och vad för lagstiftning som gäller för detta.

§68 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2008/0171.047

Skrivelse 2010-03-29 från Skolverket avseende statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.

Bu 2009/0173.605

Underrättelse 2010-03-08 från Förvaltningsrätten i Växjö avseende över-klagande av beslut från Drivkraft Värend AB m fl samt yttrande 2010-03-29 från barn- och utbildningskontoret.

Bu 2010/0030.006

Protokoll 2010-03-08 från Lokala styrelsen Södra Ljungaenheten.

Bu 2010/0069.600

Skrivelse 2010-03-09 från Skolinspektionen avseende kortare remisstid för yttranden om etablering av fristående skola.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal Arbetsmiljö och hälsa den 17 februari 2010.

Protokoll från MBL-förhandling den 3 mars 2010.

Protokoll från Samverkansmöte den 3 mars 2010.

§69 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2010/0019.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 211:

Skrivelse 2010-01-21 från rektor Ekebackenskolan.