Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-05-17

Sammanträde 2010-05-17

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Stefan Willforss

2 Information från tillsynsbesök.

3 Yttrande över Lingbygdens Friskolas ansökan om godkännande och rätt till bidrag för förskoleklass och fristående grundskola, au § 81 /bilaga 3 - Nils-Göran Jonasson, kl 13.10

4 Yttrande över IT-Media och Turismgymnasiet i Lund AB om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskoleklass och fristående grundskola, au § 82 /bilaga 4 - Nils-Göran Jonasson

5 Information om samverkansplan skola-näringsliv, au § 83 /bilaga 5 - Nils-Göran Jonasson

6 Datorn som pedagogiskt verktyg, au § 84 /bilaga 6 - Torsten Mässgård och Lars-Bertil Nilsson, 13.30

7 Ändring av resursfördelning i grundskolan, au § 85 /bilaga 7 - Lars-Bertil Nilsson

8 Tillfällig barnomsorgsavdelning, au § 86 - Eva Hansson, kl 15.00

9 Omdisponering av lokaler vid Bolmsöskolan, au § 87 /bilaga 9

10 Resultatbalansering på ansvarsnivå - generationsväxlings- programmet, au § 88 /bilaga 10 - Marie Steneland, kl 15.25

11 Ekonomisk information, au § 89 - Marie Steneland

12 Begäran om förlängning av Lokal styrelse vid Södra Ljunga- enheten, au § 90 /bilaga 12

13 Utvärdering och aktivitetsplan jämställdhet, au § 91 /bilaga 13 - Carolin Stjernqvist och Cecilia Eklund, kl 15.50

14 Elevärende Agunnaryd - begäran om resurs, au § 94.

15 Ansökan att få använda överskott - Laganskolan/Åbyskolan, au 96 /bilaga 15

16 Ansökan att få använda överskott - Hjortsbergsskolan, au § 97/bilaga 16

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (88 kb)

§70 Information från tillsynsbesök

Bu 2010/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

De politiker som varit på tillsynsbesök berättar om dessa.

Marie Åberg Johansson (S), Bo Ederström (M) och Stefan Willforss (C) har varit på Sunnerbogymnasiet.

Kent Danielsson (C) har varit på Stensbergsskolan och Lasarettsgatans och Fogdeskolans förskolor.

§71 Yttrande över Lingbygdens Friskolas ansökan om godkännande och rätt till bidrag för förskoleklass och fristående grundskola

Bu 2010/0044  611

- dnr 31-2010:1734

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger yttrandet som sitt eget.

Ärendet

Lingbygdens Friskola ekonomisk förening har ansökt om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskoleklass och grundskola i Södra Ljunga. Ljungby kommun har möjlighet att yttra sig om ansökan.

I ett förslag till yttrande beskrivs situationen i Ljungby kommun och hur Lingbygdens Friskola har tänkt bedriva verksamheten. Några synpunkter i yttrandet är att det ger en möjlighet att välja ett alternativ till kommunal grund-skola, men också att det skulle ge en ökad känsla av trygghet för invånarna i Södra Ljunga som idag känner oro för nedläggning av skolan. Dock kan det förväntat låga elevantalet tvinga friskolan att lägga ner eller göra det svårt att hålla en undervisning med kvalitet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-05 § 81.

§72 Yttrande över IT-Media och Turismgymnasiet i Lund AB om god-kännande och rätt till bidrag för fristående förskoleklass och fristående grundskola i Halmstads kommun – dnr 31-2010:1738

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

Ärendet

IT-Media och Turismgymnasiet i Lund AB har hos Skolinspektionen ansökt

om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskoleklass och fristående grundskola i Halmstads kommun. Ljungby kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan.

För Ljungby kommun skulle etableringen kunna innebära att elever från Torpaskolan respektive Lidhultsskolan väljer att gå på den nya friskolan i Halmstad. Detta bör dock bara utgöra en ytterst marginell del av elevtalet i Ljungby kommun.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-05 § 82.

§73 Information om samverkansplan skola-näringsliv

Bu 2008/0007  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Som en del i projektet FramKom - Företag och skola i samverkan har ett under-lag till samverkansplan tagits fram som varje enhet kan använda i sitt eget arbete för samverkan med näringslivet. I planen kan aktiviteter som gjorts noteras, till exempel företagsbesök eller temaarbeten.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-05 § 83.

§74 Datorn som pedagogiskt verktyg

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bärbar dator enligt modell 1-1 införs successivt i årskurs 7 på grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet höstterminen 2010.

Koncept a enligt projektrapporten väljs.

Samtliga lärare ska genomgå kompetensutveckling enligt PIM, och vara certifierade enligt minst steg 2 men önskvärt steg 3.

Upphandling påbörjas och arbetsutskottet ges fullmakt att fastställa bästa anbud samt teckna avtalet med anbudsgivaren.

Installation av infrastruktur påbörjas.

Samtliga lärare i årskurs 7-9 och berörda på gymnasiet får dator i första leveransen.

Elevdatorer levereras successivt med början 2010-09-01.

Finansiering av 1 miljon kronor sker initialt genom budgetöverskott.

Utdelning av dator förutsätter att avtal med användaren har tecknats.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden gav 2010-02-22 i uppdrag att ett projekt för att införa datorn som ett pedagogiskt verktyg i skolan skulle startas och utredas. I rapporten av utredningen presenteras hur projektet kan genomföras och exempel på olika upplägg. Ett av dem, kallat koncept a, innebär att elever och lärare ansluter sig till ett eget datanät och själva är administratörer och ansvariga för den egna datorn.

Grundtanken för projektet är att alla elever och lärare i inledningsvis årskurs 7 på grundskolan och 1 på gymnasiet får en dator under studietiden, som pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-05 § 84.

§75 Ändring av resursfördelning i grundskolan

Bu 2010/0023  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer den nya resursfördelningen för grundskolan på grund av minskat elevantal enligt förslag. Resursfördelningen ska gälla från höstterminen 2010 med avstämning 2010-10-01.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2010-02-22 resursfördelningen till läsåret 2010/2011, men eftersom elevtalet har minskat på grund av elevers val av friskola föreslås en förändring i resursfördelningssystemet. Totalt rör det sig om en minskning i kommunen med 5,59 tjänst.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-05 § 85.

§76 Tillfällig barnomsorgsavdelning - barnomsorgskö

Bu 2010/0028  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden inrättar en tillfällig barnomsorgsavdelning på Ljungsätra från och med 2010-10-01 till och med 2011-06-30 med möjlighet

till förlängning. Finansiering (500000 kronor) sker genom budgetöverskott.

Ärendet

Utvecklingsledare för förskolan informerar om barnomsorgskön till hösten som den ser ut nu.

2010-02-22 beslutade barn- och utbildningsnämnden att en förskoleavdelning skulle öppnas senast 2010-04-01. Detta har ännu inte gjorts.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-05 § 86.

§77 Omdisponering av lokaler vid Bolmsöskolan

Bu 2010/0077  291

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillgänglighetsanpassning och omdisponering av lokaler på Bolmsö skola ska göras. Finansiering av kostnaden om cirka 350000 kronor sker genom kontot Omdisponering av lokaler.

Ärendet

Rektor vid Bolmsö skola ansöker om medel för tillgänglighetsanpassning och omdisponering av lokaler, då personalrummet är för litet, samtalsrum saknas och toaletter och entréer behöver handikappanpassas. Kostnaden enligt tekniska kontoret blir 350000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-05 § 87.

§78 Resultatbalansering på ansvarsnivå – generationsväxlings-programmet

Bu 2009/0042  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden kompenserar respektive skola fullt ut för kostnaderna för generationsväxlingsprogrammet.

Kostnaden (430349 kronor) finansieras genom budgetöverskott.

Ärendet

Generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 infördes 2009 och har utnyttjats

på ett antal enheter inom förvaltningen. På barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-03-15 bestämdes att frågan huruvida enheterna ska få kompensation för kostnaderna för programmet skulle tas upp för beredning

i arbetsutskottet. Kostnaderna totalt för de berörda enheterna var under 2009 430349 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-05 § 88.

§79 Ekonomisk information

Bu 2010/0029  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en preliminär utfallsrapport samt löneanalys för april 2010. Förvaltningen håller budget.

Administrative chefen redovisar också kostnaderna hittills under 2010 för generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 (233451 kronor), vårdnadsbidraget (252000 kronor) och användning av tidigare budgetöverskott.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-05 § 89.

§80 Begäran om förlängning av Lokal styrelse vid Södra Ljungaenheten

Dnr 45/96  018.607

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om fortsatt lokal styrelse vid Södra Ljungaenheten till och med 2011-06-30.

Ärendet

Södra Ljungaenheten har sedan 1997 haft lokal styrelse med föräldramajoritet. Styrelsen ansöker om en förlängning och fortsättning på den lokala styrelsen som har upplevts som positivt och utvecklande av både föräldrar och personal.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-05 § 90.

§81 Utvärdering och aktivitetsplan jämställdhet

Bu 2009/0069  109

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner utvärderingen samt fastställer aktivitetsplanen för jämställdhetsintegrering 2010-2011.

Ärendet

Tidigare har varje förvaltning upprättat en jämställdhetsplan. Nytt för i år är att en gemensam plan har upprättats, med två förvaltningsspecifika delar. Den ena är en utvärdering av respektive förvaltnings arbete året innan samt en aktivitets-plan.

PA-specialist och jämställdhetsstrateg Carolin Stjernqvist informerar om utvärderingen av förvaltningens jämställdhetsarbete 2009, samt om en aktivitets-plan för jämställdhetsarbetet i förvaltningen för 2010 och 2011. Dessa ska sedan ingå i kommunens övergripande jämställdhetsplan 2010-2011.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-05 § 91.

§82 Elevärende Agunnaryd – begäran om resurs

Bu 2010/0027  606

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar 0,5 tjänst under tiden 2010-05-01-- 2010-06-10.

Finansiering (30000 kronor) sker genom budgetöverskott.

Ärendet

Rektor vid Agunnarydsskolan ansöker om 0,5 tjänst som stöd i ett elevärende.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-05 § 94.

§83 Ansökan att få använda överskott – Laganskolan/Åbyskolan

Bu 2010/0080  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överskottet på driften vid Laganskolan (162000 kronor) överförs till investeringskontot för inventarier

på Åbyskolan.

Ärendet

Rektor vid Laganskolan ansöker om att få använda överskott från 2009 till

en investering under 2010 på Åbyskolan, gällande inköp av bland annat nya bänkar.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-05 § 96.

§84 Ansökan att få använda överskott - Hjortsbergsskolan

Bu 2010/0080  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 100000 kronor av överskottet på Hjortsbergsskolan överförs till inventariekontot på Hjortsbergsskolan.

Ärendet

Rektor vid Hjortsbergsskolan ansöker om att få använda 100000 kronor av driftöverskott från 2009 till inventarier.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-05 § 97.

§85 RyssbyGymnasiet

Bu 2010/0074  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger avsiktsförklaring att förvärva RyssbyGymnasiet samt att ställa sig positiv till att anbud lämnas genom kommunstyrelsens försorg.

Ärendet

Ljungby kommun har fått en inbjudan att lägga anbud på RyssbyGymnasiet, som idag ägs av landstinget.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-17 § 98.

§86 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2009/0126.611

Meddelande om beslut från Skolverket 2010-04-28 avseende fördelning av bidrag för utvecklingsinsatser i matematik – matematiksatsningen 2010.

Bu 2010/0030.006

Protokoll 2010-04-19 från Lokala styrelsen Södra Ljungaenheten.

Bu 2010/0075.612

Skrivelse 2010-04-29 från samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet avseende ungdomsuppföljning för ungdomar 16-20 år.

Protokoll från Samverkansmöte den 7 april 2010.

§87 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2010/0019.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 211:

Skrivelse 2010-04-12 från rektor Angelstadsskolan.

Bu 2010/0020.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2010-02-06 från rektor Åbyskolan.

Skrivelse 2010-04-16 från rektor Åbyskolan.

Bu 2010/0020.002

Beslut om mottagande av elever i gymnasiesärskola enligt delegationsordning punkt 259:

Skrivelse 2010-03-30 från rektor Särskolan.

Skrivelse 2010-03-31 från rektor Särskolan.

Bu 2010/0020.002

Beslut om mottagande av barn i särskola samt övergång till grundskola enligt delegationsordning punkt 203:

Skrivelser 2010-04-29 (2 st) från rektor Särskolan.