Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-06-21

Sammanträde 2010-06-21

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Åshild Dahl Figenschou

2 Information från tillsynsbesök.

3 Studie- och yrkesvägledarorganisation fr o m höstterminen 2010, au § 99 /bilaga 3 - Ulf Engqvist, kl 13.15

4 Begäran att försälja inventarier, Sunnerbogymnasiet, au § 100 /bilaga 4 - Ulf Engqvist

5 Samverkansavtal med IF Troja Ljungby, au § 102 - Ulf Engqvist

6 Yttrande över ansökan från Ultra Education AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för utbildning vid John Bauergymnasiet i Värnamo, au § 103 /bilaga är uständ med au-kallelsen - Ulf Engqvist

7 Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Värnamo, au § 104 /bilaga är utsänd med au-kallelsen - Ulf Engqvist

8 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för John Bauergymnasiet i Växjö kommun, au § 105 /bilaga är utsänd med au-kallelsen - Ulf Engqvist

9 Skolsköterskeorganisation läsåret 2010/2011, au § 107 /bilaga 9 - Gunnel Henriksson, kl 14.00

10 Uppföljning av förändring av timplan på Ryssbyskolan läsåret 2009/2010, au § 110 /bil 10 - Nils-Göran Jonasson, kl 14.15

11 Riktlinjer "time-outskoleresurs", au § 111 /bilaga 11 - N-G Jonasson

12 Projektet FramKom, au § 112 /bilaga 12 - N-G Jonasson, kl 15.00

13 Information om ledningsorganisation, au § 113 /bilaga 13 - Nils-Göran Jonasson

14 Ekonomisk information, au § 115 - Marie Steneland, kl 15.15

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (67 kb)

§88 Information från tillsynsbesök

Bu 2010/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

De politiker som varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet berättar om dessa.

Kjell Jormfeldt (MP) har varit på Agunnaryd-, Hamneda- och Södra Ljungaenheterna. I Södra Ljunga var Magnus Carlsson (S) med.

§89 Studie- och yrkesvägledarorganisation fr o m höstterminen 2010

Bu 2010/0092  628

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer organisationen för studie- och yrkesvägledarna för läsåret 2010/2011.

Ärendet

2005 genomfördes en utredning kring Ljungby kommuns studie- och yrkes-

vägledarorganisation (SYV) som gällde uppdrag, bemanningsorganisation

och ansvar. Nuvarande organisation bygger på denna utredning.

Delar som tillkommit sedan utredningen är projektet FramKom - företag

och skola i samverkan, anställning av en PRAO-samordnare samt att Arbetarskyddsstyrelsen förtydligat de regler som finns när det gäller minder-åriga och platser som kan vara skadliga. Dessutom har Skolverket under 2009 gett ut allmänna råd och kommentarer kring studie- och yrkesvägledning.

På grund av dessa förändringar föreslår rektor vid Sunnerbogymnasiet ett antal förändringar i den framtida organisationen av studie- och yrkesvägledning i Ljungby kommun. Förändringarna är att någon inom SYV-organisationen har ansvar för PRAO:n och att någon har ett samordningsansvar för grund- och gymnasieskolans kontakter med näringslivet.

I förslaget ligger också en bemanningsplan som anger antalet SYV-tjänster fördelat på grundskola (1,8), gymnasium (2,3) och vuxenutbildning (0,8) samt en konsekvensbeskrivning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2010-06-09 § 99 att barn- och utbildningsnämnden fastställer organisationen för studie- och yrkesväg-ledarna läsåret 2010/2011.

§90 Begäran att försälja inventarier, Sunnerbogymnasiet

Bu 2010/0052  054

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger Sunnerbogymnasiet tillstånd att sälja maskiner enligt förslag. Inkomster vid försäljningen används till åtgärder inom hantverksprogrammet inriktning mode.

Ärendet

Sunnerbogymnasiet investerar efterhand i nya symaskiner på hantverks-programmet med inriktning mode. Detta för att möta de krav som finns på modern och tidsenlig utrustning. För att ge plats för de nya maskinerna som efterhand byts ut föreslår samordnande rektor att de äldre maskinerna säljs.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2010-06-09 § 100 att barn- och utbildningsnämnden ger Sunnerbogymnasiet tillstånd att sälja maskiner enligt förslag. Inkomster vid försäljningen används till åtgärder inom hantverksprogrammet inriktning mode.

§91 Samarbetsavtal med IF Troja Ljungby

Bu 2010/0066  043

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner samarbetsavtalet mellan Sunnerbogymnasiet och IF Troja Ljungby. Avtalet gäller från 2010-06-21

tills vidare.

Ärendet

Arbetsutskottet gav 2010-04-07 samordnande rektor i uppdrag att teckna avtal med IF Troja Ljungby om samarbete inom ramen för Sunnerbogymnasiets ishockeyinriktning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-09 § 102.

§92 Yttrande över ansökan från Ultra Education AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för utbildning vid John Bauergymnasiet i Värnamo – dnr 32-2010:1749

Bu 2010/0067  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

Ärendet

Ultra Education AB har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag för utbildning vid John Bauergymnasiet i Värnamo. Närliggande kommuner har möjlighet att yttra sig.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2010-06-09 § 103 att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

§93 Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Värnamo

Bu 2010/0071  612

- dnr 32-2010:1881

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

Ärendet

Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag för utbildning vid John Bauergymnasiet i Värnamo. Närliggande kommuner har möjlighet att yttra sig.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2010-06-09 § 104 att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

§94 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för John Bauergymnasiet i Växjö kommun

Bu 2010/0068  612

- dnr 32-2010:1753

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

Ärendet

Drivkraft Värend AB har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn och

rätt till bidrag för utbildning vid John Bauergymnasiet i Växjö kommun. Närliggande kommuner har möjlighet att yttra sig.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2010-06-09 § 105 att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

§95 Skolsköterskeorganisation läsåret 2010/2011

Bu 2010/0081  624

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer skolsköterskeorganisationen för läsåret 2010/2011.

Ärendet

Inför varje läsår ska skolsköterskeorganisationen fastställas. Inför läsåret 2010/2011 föreslås att tjänsterna fördelas enligt följande:

Grundskola
Kungshögsområdets upptagningsområde (950 elever) 1,50 tjänst

Astradområdets upptagningsområde (1320 elever)

+ 0,1 tjänst för vaccination 1,925 tjänst

Åbyområdets upptagningsområde (603 elever) 1,0 tjänst

Gymnasieskola

Sunnerbogymnasiet (1150 elever) 1,75 tjänst

En konsekvensbedömning har gjorts i samverkan mellan facklig företrädare, verksamhetsansvarig för skolhälsovården och samordnande rektor vid Astradskolan.

Fördelningen är gjord med utgångspunkt att antalet elever per heltidstjänst ska vara så jämn som möjligt.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2010-06-09 § 107 att barn- och utbildningsnämnden fastställer skolsköterskeorganisationen för läsåret 2010/2011.

§96 Uppföljning av förändring av timplan på Ryssbyskolan läsåret 2009/2010

Bu 2009/0103  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beviljade 2009-06-03 önskemål från Ryssbyskolan att förändra timplanen under läsåret 2009/2010. I beslutet ingick att en utvärdering skulle göras i juni 2010. Områdeschef för Astrad/Åby-området har genomfört en utvärdering och presenterar resultatet. Enligt utvärde-ringen har förändringen inte medfört några större negativa effekter, utan mesta-dels positiva effekter.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-09 § 110.

§97 Riktlinjer "time out-resurs” för skolan

Bu 2006/0063  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjerna för ”time out-resurs”. Riktlinjerna ska gälla från höstterminen 2010 tills vidare.

Ärendet

2007-03-19 beslutade barn- och utbildningsnämnden att inte införa en så kallad ”time out-skola” utan istället ha en ”time out-resurs” för årskurs 4-6. Detta har inte räckt. Därför föreslås att ”time out-resursen” kan sökas även för årskurs 1-3 men enbart en gång per stadium. För övrigt är riktlinjerna desamma som tidigare.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2010-06-09 § 111 att barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjerna för ”time out-resurs” i skolan. Riktlinjerna ska gälla från höstterminen 2010 tills vidare.

§98 Projektet FramKom

Bu 2008/0007  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att projekttiden för FramKom förlängs till och med vårterminen 2011, att projektledningen kvarstår samt att effekten

av projektet följs upp årligen. Finansiering av 105 000 kronor sker genom tidigare budgetöverskott.

Ärendet

Sedan 2008 bedriver barn- och utbildningsnämnden tillsammans med lokala företag och Idé- och resurscentrum ett projekt kallat FramKom – Företag och skola i samverkan. Projektet syftar till att öka samverkan mellan skola och företag och finansieras inom barn- och utbildningsnämndens budget fram till och med december 2010 och motsvarar 0,5 tjänst (projektledning).

Ett antal delprojekt inom FramKom (lokal matematikbok och lärarfortbild-ningen Matena) kommer att starta upp senare än planerat. Därför föreslår områdeschef för Astrad/Åbyområdet att projektet förlängs ytterligare ett

halvår, så att projektet drivs hela läsåret 2010/2011.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2010-06-09 § 112 att barn- och utbildningsnämnden beslutar att projekttiden för FramKom förlängs till och med vårterminen 2011, att projektledningen kvarstår samt att effekten av projektet följs upp årligen. Finansiering av 105 000 kronor sker genom tidigare budgetöverskott.

§99 Information om ledningsorganisation

Bu 2010/0076  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschef för Astrad/Åbyområdet informerar om en förändrad lednings-organisation på området till läsåret 2010/2011. Förändringarna beror på en rektors tjänstledighet och medför bland annat en omfördelning av ansvar bland nuvarande rektorer.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-09 § 113.

§100 Ekonomisk information

Bu 2010/0029  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen presenterar en utfallsrapport samt löneanalys för maj 2010. Förvaltningen följer budget.

Administrative chefen ger också information om kostnaderna för generations-växlingsprogrammet 80-90-100 (294 371 kronor), antal i kommunen med vårdnadsbidrag (26 stycken) samt hur budgetöverskott från 2007 hittills har använts.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-09 § 115.

§101 Policy fristående skolor

Bu 2010/0073  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagen policy för relationen till fristående skolor.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen fick 2010-04-19 i uppdrag att ta fram en policy kring relationen med fristående skolor. I ett förslag till policy lyfter barn- och utbildningschefen främst två saker, som handlar om uthyrning av lokaler samt frågan om delad tjänst för anställda i kommunen. Barn- och utbildnings-nämndens arbetsutskott 2010-06-09 begärde in en del kompletterande uppgifter.

Enligt barn- och utbildningschefens förslag kan lokaler hyras ut till fristående verksamheter på tider då lokalen inte används för den kommunala skolan. Hyran beräknas enligt självkostnad och bokförs på uthyrande skola.

När det gäller tjänster regleras detta i Lagen om offentlig anställning och i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. Dessutom har Ljungby kommun en policy för bisysslor. Med hänvisning till dessa regler föreslår barn- och utbild-ningschefen att deltidsanställd medarbetare som inte kan få heltidssysselsättning i kommunen kan ha en deltid även hos fristående verksamhet, förutsatt att arbetet inte är förtroendeskadligt och inte styr arbetstiderna i kommunen.

Stefan Willforss (C) yrkar att arbete hos båda arbetsgivarna inte medges.

Ordföranden ställer barn- och utbildningschefens föreslagna policy mot Stefan Willforss (C) yrkande.

Votering begärs.

Propositionsordning

Den som röstar ja röstar på ordförandens förslag att fastställa policyn enligt barn- och utbildningschefens förslag.

Den som röstar nej röstar på Stefan Willforss (C) förslag att arbete hos båda arbetsgivarna inte ska medges.

Voteringsresultat:

Med 6 röster för ordförandens förslag och 5 för Stefan Willforss (C) yrkande beslutas enligt ordförandes förslag och barn- och utbildningschefens förslag på policy fastställs.

Bo Ederström (M)

Ja

Marie Åberg Johansson (S)

Ja

Åshild Dahl Figenschou (KD)

Ja

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

Margaretha Andersson (S)

Ja

Maida Dzanic` (ALT)

Ja

Stefan Willforss (C)

Nej

Magnus Carlsson (S)

Nej

Kent Danielsson (C)

Nej

Frankie Larsen (S)

Nej

Ole Kongstad (V)

Nej

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 § 125.

§102 Öppettider i förskolan

Bu 2010/0057  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utöka flexibiliteten i nuvarande öppettider för förskolan.

Ärendet

Förskolans öppettider är sedan tidigare beslut vardagar kl. 6.30-18.30, men föräldrar hör emellanåt av sig och önskar avvikande öppettider.

Stefan Willforss (C) lyfter detta ärende och yrkar att barn- och utbildnings-nämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka flexibiliteten i nuvarande öppettider.

§103 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2009/0173.605

Underrättelse 2010-04-28 från Förvaltningsrätten i Växjö avseende över-klagande av beslut från Drivkraft Värend AB med flera samt yttrande

2010-05-11 från barn- och utbildningskontoret.

Bu 2010/0061.106

Protokollsutdrag 2010-05-11 från kommunstyrelsen avseende samverkans-projektet för unga – ”På spåret”.

Bu 2010/0065.611

Beslutsmeddelande 2010-04-30 från Skolverket angående statsbidrag för anordnande av sommarskola 2010.

Bu 2010/0098.142

Skrivelse 2010-04-19 från Holbaek kommun att Töllöse upphör att vara Ljungby kommuns vänort.

Tackskrivelse från Stensbergsskolan.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal Arbetsmiljö och hälsa den 28 april 2010.

Protokoll från Samverkansmöte den 5 maj 2010.

§104 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2010/0019.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 211:

Skrivelse 2010-05-14 från rektor Lidhultsenheten.

Bu 2010/0020.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166 och

beslut om anordnande av särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp punkt 165:

Skrivelse 2010-05-24 från rektor Åbyskolan.

Bu 2010/0020.002

Beslut om mottagande av elever i gymnasiesärskola enligt delegationsordning punkt 259:

Skrivelse 2010-05-20 från rektor Särskolan.

Bu 2010/0020.002

Beslut om mottagande i särskola samt övergång till grundskola enligt delega-tionsordning punkt 203:

Skrivelse 2010-06-02 från rektor Särskolan.

Bu 2010/0020.002

Beslut om att elev inte skall flyttas upp till nästa årskurs enligt delegationsord-ning punkt 171:

Skrivelse 2010-05-27 från rektor Agunnarydsskolan.