Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-08-30

Sammanträde 2010-08-30

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Åshild Dahl Figenschou

2 Information från föreläsning, Den orättvisa skolan - E-G Berglund

3 Datorn som pedagogiskt verktyg, au § 126 - Lars-Bertil Nilsson och Torsten Mässgård, kl 13.20

4 Information om Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Sunnerbogymnasiet, au § 127 /bilaga 4 - Ulf Engqvist, kl 13.50

5 Information om antagningen till Sunnerbogymnasiet, au § 128 - Ulf Engqvist

6 Beslut om bidrag till Karl-Oskarskolan i Ljungby, au § 129 /bilaga 6 - Marie Steneland, kl 14.20

7 Taxor för lokaluthyrning, au § 130 - Marie Steneland

8 Ekonomisk information, au § 131 - Marie Steneland

9 Ändring av attestförteckning, au § 132 /bilaga 9 - Marie Steneland

10 Ny förskola, au § 134 /bilaga 10 - Marie Steneland

11 Skrivelse angående öppettider i förskola/fritidshem, au § 136 /bil 11

12 Delegation avseende ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

13 Begäran om resurs till elev med särskilt behov, au § 135.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (67 kb)

§105 Information från föreläsning, Den orättvisa skolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Bo Ederström (M), Magnus Carlsson (S) och barn- och utbildningschefen har varit på ett skolseminarium kallat Den orättvisa skolan. Temat var ”så kan det förbättras”. Bland föreläsarna fanns professor Martin Ingvar, läsforskare Bo Sundblad, professor Inger Enkvist och författarna Stefan Fölster, Anders Morin och Monica Renstig.

§106 Datorn som pedagogiskt verktyg

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar försäkringsalternativet med noll kronor

i självrisk för kommunen och beslutar att ersättningskostnaden för eleven blir 400 kronor.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-05-17 att bärbar dator enligt modell 1-1 (en dator per elev och lärare) skulle införas successivt i årskurs 7

på grundskolan och årskurs 1 på gymnasiets samhällsvetenskapliga program höstterminen 2010. De beslutade då också att upphandling av detta ska på-börjas. Upphandlingen har genomförts under sommaren och IKT-utvecklaren informerar om det anbud barn- och utbildningschefen beslutat om.

Det kvarstår ett par frågeställningar kring försäkringen av datorn. Två alternativ finns, att ha eller inte ha självrisk. Om kommunen väljer alternativet utan själv-risk bör en form av ersättningskostnad tas ut från förälder om en dator behöver ersättas.

Mötet ajourneras kl. 14.05-14.15.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-08-18 § 126.

§107 Information om Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Sunnerbogymnasiet

Bu 2009/0153  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Samordnande rektor informerar om den kvalitetsgranskning av undervisningen

i Matematik A på Sunnerbogymnasiet som Skolinspektionen har gjort. Sunnerbogymnasiet var en av 55 gymnasieskolor i Sverige som blev granskade.

Skolinspektionen hade ett antal anmärkningar och föreslog ett antal åtgärder

för att förändra detta. Bland annat att förbättra arbetet med att anpassa under-visningen till varje elevs behov och att rektor ansvarar för att följa upp och utvärdera matematikundervisningen.

Arbetsutskottet gav 2010-08-18 samordnande rektor i uppdrag att åtgärda Skolinspektionens anmärkningar samt att redovisning sker till barn- och utbildningsnämnden i oktober 2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-08-18 § 127.

§108 Information om antagningen till Sunnerbogymnasiet

Bu 2010/0053  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Samordnande rektor informerar om antagningen till Sunnerbogymnasiet.

313 elever har preliminärt antagits till skolan hösten 2010. 93,6 procent av eleverna har antagits på sitt förstahandsval.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-08-18 § 128.

§109 Beslut om bidrag till Karl-Oskarskolan i Ljungby

Bu 2010/0111  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag för år 2010 till Karl-Oskar Utbildning AB, organisationsnummer 556749-7051. Bidragsbelopp enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 2009-12-14, § 175. Tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan.

Ärendet

Karl-Oskarskolan i Ljungby startar till läsåret 2010/2011 i Ljungby tätort. Barn- och utbildningsnämnden ska då formellt fatta beslut att huvudmannen har rätt till bidrag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-08-18 § 129.

§110 Taxor för lokaluthyrning

Bu 2010/0108  291

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslaget till taxor för lokaluthyrning avseende uthyrning till ideella föreningar och privatpersoner.

Taxorna ska gälla från och med 2010-09-01.

Ärendet

De taxor som tas ut vid uthyrning av lokaler till ideella föreningar och privat-personer behöver uppdateras.

Administrative chefen har gjort ett förslag på nya taxor, daterat 2010-08-27.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-08-18 § 130.

§111 Ekonomisk information

Bu 2010/0029  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport och löneanalys för juli 2010. Förvaltningen följer budget.

Administrative chefen redovisar också kostnaderna för generationsväxlings-programmet 80-90-100 (428 023 kronor), antal i kommunen med vårdnads-bidrag (25 stycken) samt hur budgetöverskott från 2007 hittills har använts

(kvar att använda är 722000 kronor).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-08-18 § 131.

§112 Ändring av attestförteckning

Bu 2010/0006  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen.

Ärendet

På grund av förändringar i rektorsorganisationen och att en ny utvecklings-ledare tillsatts så behöver förvaltningens attestförteckning uppdateras.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-08-18 § 132.

§113 Ny förskola

Bu 2010/0109  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar ansökan om att starta fristående

förskola med en avdelning från april 2011.

Ärendet

En ansökan har kommit in gällande en fristående förskola i Ljungby tätort,

i form av ett aktiebolag. Förskolan, som ska ha en avdelning med 20 barn, kommer att heta Biet och önskar öppna i april 2011.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-08-18 § 134.

§114 Öppettider i förskolan

Bu 2010/0110  630

Bu 2010/0057  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om undantagsregler gällande öppettider i förskola och fritidshem enligt förslag. Öppettiderna ska gälla från 2010-09-01.

Ärendet

En skrivelse har inkommit angående öppettiderna i förskola och fritidshem. Barn- och utbildningsnämnden gav 2010-06-21 barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda ett mer flexibelt öppethållande på förskolan.

Utredningen visar att önskemål om mer flexibla öppettider framför allt gäller förskolor på landsbygden och att önskemålen oftast gäller att öppna tidigare än kl 6.30. Behov av att stänga efter kl 18.30 är inte så vanligt. Utredningen visar också att föräldrar efter kontakt med sin arbetsgivare ibland kan ändra sina arbetstider så att nuvarande öppettider ändå kan användas.

Barn- och utbildningschefen föreslår att nuvarande öppettider (kl 6.30-18.30) bibehålls. Men efter beslut av utvecklingsledare i varje enskilt fall kan öppet-hållande utsträckas till kl 6.00-19.00. Vid bedömningen ska hänsyn tas till föräldrars behov av förändrat öppethållande på grund av arbete eller studier. Bedömningen ska också innehålla ett barnperspektiv.

De förskolor som har ett öppethållande utöver kl 6.30-18.30 kompenseras enligt gällande resursfördelningssystem om den totala öppethållandetiden under en vecka överstiger 60 timmar.

Fritidshem som har öppethållande utöver kl 6.30-18.30 kompenseras vid avräk-ning i november och maj, om den totala öppethållandetiden under en vecka överstiger 60 timmar.

Rektor ansvarar för att begäran om kompensation för ökat öppethållande redo-visas till administrative chefen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-21 § 102.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-08-18 § 136.

§115 Delegation avseende ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

Bu 2009/0139  615

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen delegation för 2011 avseende statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen önskar få delegation på att skicka in ansökningar om statsbidrag för yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningar.

§116 Begäran om resurs till elev med särskilt behov

Bu 2010/0094  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Med anledning av arbetsutskottets beslut 2010-06-09 att inte tilldela mer resurser till en elev med särskilt behov har föräldrarna inkommit med en skrivelse. Arbetsutskottet gav 2010-08-18 med anledning av skrivelsen

barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda ärendet ytterligare.

Barn- och utbildningschefen har i ett yttrande (daterat 2010-08-27) gjort

en sammanställning av det stöd eleven redan har tilldelats och hur det

konkret utnyttjas på varje lektion under skoldagen. Efter kommunikation

med föräldrarna är de nöjda med resurserna som de beskrivs i yttrandet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-08-18 § 135.

§117 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2010/0064.040

Tackskrivelse från Sunnerbogymnasiet för bidrag till Berlinresa.

Bu 2010/0114.041

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-05-25 § 51 avseende ansvarsprövning.

Bu 2010/0115.624

Verksamhetsberättelse för skolhälsovården i Ljungby kommun läsåret

2009/2010.

Protokoll från Samverkansmöte den 9 juni 2010.

§118 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2010/0020.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2010-06-09 från rektorer Kungshögsskolan, avser höstterminen 2009.

Skrivelse 2010-06-09 från rektorer Kungshögsskolan, avser vårterminen 2010.