Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-09-20

Sammanträde 2010-09-20

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Magnus Gunnarsson

2 Redovisning från tillsynsbesök.

3 Analys av betyg och nationella prov, au § 139 /bilaga 3 - Lars-Bertil Nilsson, kl 13.20

4 Information om förändring av nationella prov till årskurs 6, au § 140 - Lars-Bertil Nilsson

5 Datorn som pedagogiskt verktyg, au § 141 - Lars-Bertil Nilsson och Torsten Mässgård, kl 14.00

6 Information om utredning angående skolgång i årskurs 6, Ekebackenskolan, au § 143 /bilaga 6 - Birgitta Bergsten, kl 15.00

7 Föräldrastöd, au § 144 /bilaga 7 - Birgitta Bergsten

8 Uppföljning av kompetensutveckling 2010, au § 145 /bilaga 8 - Nils-Göran Jonasson, kl 15.40

9 Begäran om utökad investeringsram år 2011, Sunnerbogymnasiet, au § 146 /bilaga 9 - Ulf Engqvist, kl 16.00

10 Sunnerbogymnasiets utbud av nationella program och inriktningar fr o m läsåret 2011/2012, au § 147 /bilaga 10 - Ulf Engqvist

11 Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar i Ljungby kommun och Markaryds kommun, au § 148.

12 Delårsbokslut 2010, au § 149 - Marie Steneland och Britt-Marie Zeylon, kl 16.20

13 Ekonomisk information, au § 150 - Marie Steneland

14 Ändring av attestförteckning, au § 155 /bilaga 14

15 Information om beredningsprocessen, au § 152.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (67 kb)

§119 Information från tillsynsbesök

Bu 2010/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

De politiker som varit på tillsynsbesök berättar om dessa.

Ole Kongstad (V) och Stefan Willforss (C) har varit på Byagårdens förskola, Strömgatans förskola och Astradskolan.

§120 Information

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen informerar om en investeringskostnad för projektet Datorn som pedagogiskt verktyg. Det gäller en kostnad för utbyggnad av tråd-löst nät på Astradskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolan. Denna kostnad tas från investeringsbudgeten för inventarier.

Barn- och utbildningschefen informerar också från en studieresa till Köpenhamn. På resan besöktes olika danska skolor.

§121 Analys av betyg och nationella prov

Bu 2010/0117  604

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschefen informerar om resultat av nationella prov och betyg i matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska i årskurserna

3, 5 och 9, samt behörigheten till gymnasieskolans nationella program vårterminen 2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-09-08 § 139.

§122 Information om förändring av nationella prov till årskurs 6

Bu 2010/0117  604

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nationella prov inte längre är obligatoriska i årskurs 5. Detta gäller från läsåret 2010/2011.

Ärendet

Områdeschefen informerar om nya regler kring nationella prov. De blir från läsåret 2011/2012 obligatoriska i årskurs 3, 6 och 9. Tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att nationella prov ska genomföras i årskurs 3, 5 och 9. De nya reglerna medför att nationella prov i årskurs 5 inte längre är obligatoriska.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-09-08 § 140.

§123 Datorn som pedagogiskt verktyg

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att en uppföljning redovisas på arbetsutskottets nästa sammanträde.

Ärendet

Projektet 1-1 Datorn som pedagogiskt verktyg startas upp under hösten. Det innebär att bärbar dator enligt modell 1-1 (en dator per elev och lärare) skulle införas successivt i årskurs 7 på grundskolan och årskurs 1 på gymnasiets samhällsvetenskapliga program höstterminen 2010.

IKT-utvecklaren informerar om dokumentet Information, regler och avtal (daterat 2010-09-20) som elev och vårdnadshavare ska skriva under för att

få ut en dator.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-09-08 § 141.

§124 Information om utredning angående skolgång i årskurs 6, Ekebackenskolan

Bu 2009/0160  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. Frågan tas upp i respektive partigrupp och behandlas igen på arbetsutskottets sammanträde

i november.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav 2009-12-02 barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda en skolgång F-6 på Ekebackenskolan. Handikappsamordnaren presenterar utredningen som innehåller synpunkter både från rektor och från elever.

Idag är Ekebackenskolan en F-5-skola och eleverna därifrån går årskurs 6 på Astradskolan. Det finns både fördelar och nackdelar med att göra skolan till en F-6-skola igen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-09-08 § 143.

§125 Föräldrastöd

Bu 2010/0123  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att behålla 0,3 tjänst till Komet och att tillsätta ytterligare 0,3 tjänst till det generella föräldrastödsprogrammet. Finansiering sker genom nämndens budgetöverskott gällande från 2011-01-01 med 150000 kronor.

Ärendet

Kronobergs län tillsammans med Örebro universitet har av Folkhälsoinstitutet beviljats stimulansbidrag för att utveckla generella föräldrastöd i regionen som vänder sig till alla föräldrar med barn i åldrarna 0-17 år.

Sedan 2007 bedrivs också föräldrastödsprogrammet Komet i Ljungby kommun, som inte kan bedömas ingå i det generella programmet eftersom det är ett riktat program. Därför föreslår handikappsamordnaren att de 0,3 tjänst som är avsedda för Komet istället används till generella föräldrastödsprogram från och med 2011-01-01.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att 0,3 tjänst till Komet behålls, men att ytterligare 0,3 tjänst tillsätts till det generella föräldrastödsprogrammet.

Propositionsordning

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbets-utskottets förslag att 0,3 tjänst avseende Komet istället används till det generella föräldrastödsprogrammet. Omröstning begärs.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.

Nej-röst för bifall till Ole Kongstads (V) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 2 ja-röster och 8 nej-röster samt 1 som avstår från att rösta beslutas enligt Ole Kongstads (V) yrkande.

Namn

Röst

Bo Ederström (M)

Ja

Marie Åberg Johansson (S)

Nej

Magnus Carlsson (S)

Nej

Stefan Willforss (C)

Avstår

Kent Danielsson (C)

Nej

Frankie Larsen (S)

Nej

Margaretha Andersson (S)

Nej

Ole Kongstad (V)

Nej

Maida Dzanic`(ALT)

Nej

Krister Lundin (M)

Ja

Kjell Jormfeldt (MP)

Nej

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-09-08 § 144.

§126 Uppföljning av kompetensutveckling 2010

Bu 2008/0145  027

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschefen informerar om en uppföljning av kompetensutvecklingen som genomfördes under veckorna 24 och 33 i år. Under totalt sex dagar genomfördes 33 kurser. En kurs, (med tema jämställdhet) var obligatorisk för alla medarbetare. Utvärdering görs efter alla kurser. Majoriteten av de svarande har gett positiva omdömen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-09-08 § 145.

§127 Begäran om utökad investeringsram år 2011, Sunnerbogymnasiet

Bu 2010/0124  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka investeringsramen för 2011 med 1,2 miljoner kronor för inköp av lastbil till Sunnerbogymnasiet.

Ärendet

Samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet informerar om ett behov av en utökad investeringsram med 1,2 miljoner kronor för kalenderåret 2011 för inköp av lastbil på fordonsprogrammets inriktning transport.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-09-08 § 146.

§128 Sunnerbogymnasiets utbud av nationella program och inriktningar från och med läsåret 2011/2012

Bu 2010/0125  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer utbudet av nationella program och inriktningar från och med läsåret 2011/2012.

Ärendet

Inför läsåret 2011/2012 kommer troligen att införas en ny gymnasieskola

kallad Gy11. På grund av det måste en ny organisation beslutas om gällande Sunnerbogymnasiets utbud av program och inriktningar. Utgångspunkten i förslaget bygger på nuvarande organisation och söktryck på programmen. Strävan är att ha ett så brett utbud som möjligt.

Förslaget är att följande program och inriktningar beslutas:

- Barn- och fritidsprogrammet (pedagogiskt arbete, fritid och hälsa)

- Bygg- och anläggningsprogrammet (husbyggnad, måleri)

- El- och energiprogrammet (automation, elteknik, dator- och kommunikationsteknik)

- Ekonomiprogrammet (ekonomi)

- Estetiska programmet (bild och formgivning, musik)

- Fordons- och transportprogrammet (personbil, transport)

- Handels- och administrationsprogrammet (handel och service)

- Hantverksprogrammet (finsnickeri, textil design)

- Humanistiska programmet (kultur, språk)

- Industritekniska programmet (produkt- och maskinteknik, svetsteknik)

- Naturvetenskapsprogrammet (naturvetenskap, naturvetenskap och samhälle)

- Samhällsvetenskapsprogrammet (media, information och kommunika-tion, samhällsvetenskap)

- Teknikprogrammet (design och produktutveckling, teknikvetenskap, informations- och medieteknik)

- Vård- och omsorgsprogrammet

- Samtliga introduktionsprogram inom tidigare IV-programmet (språkintroduktion, PRIV (programinriktat alternativ), yrkesintroduktion (restaurang, hantverk (finsnickeri, textil design, barn och fritid, industriteknik)), individuellt alternativ och preparandutbildning).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-09-08 § 147.

§129 Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar i Ljungby kommun och Markaryds kommun

Bu 2010/0093  043

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer samverkansavtalet mellan Ljungby och Markaryds kommuner enligt förslag.

Ärendet

Ljungby kommun ska skriva ett samverkansavtal med Markaryds kommun gällande gymnasieutbildningar i kommunerna. Avtalet innebär att elever som

är folkbokförda i någon av kommunerna via fritt sök kan söka nationella program med nationella inriktningar i den andra kommunen. Fritt sök innebär

att eleven är förstahandsmottagen i sökt kommun. På de utbildningar eller inriktningar som finns i båda kommunerna så tillämpas frisök.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-09-08 § 148.

§130 Delårsbokslut 2010

Bu 2010/0029  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Varje år tar nämnder och förvaltningar fram mål och aktivitetsplaner. I år har detta visionsarbete integrerats med budgetarbetet för att skapa en röd tråd mellan vision, mål och aktiviteter. I delårsbokslutet finns redovisat vilka delmål och indikatorer för att mäta dessa delmål som förvaltningen uppnått.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-09-08 § 149.

§131 Ekonomisk information

Bu 2010/0029  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för augusti 2010. Rapporten pekar på ett nollresultat.

Arbetsutskottet får också information om kostnaderna hittills för generations-växlingsprogrammet 80-90-100 (504 786 kronor), antal i kommunen med vårdnadsbidrag i augusti (20 stycken) samt hur budgetöverskott från 2007 hittills har använts (kvar att använda under 2010 är 722000 kronor).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-09-08 § 150.

§132 Ändring av attestförteckning

Bu 2010/0006  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen.

Ärendet

En ny vikarierande rektor har tillsatts på Torpa- och Angelstadsenheterna. Därför behöver förvaltningens attestförteckning uppdateras.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-09-08 § 155.

§133 Information om beredningsprocessen

Bu 2010/0127  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förslaget ska diskuteras i parti-grupperna och återredovisas till arbetsutskottets sammanträde i november.

Ärendet

Ordföranden och barn- och utbildningschefen informerar från en presidiekonferens den 19 augusti 2010. På konferensen föreslogs en förändring i beredningsprocessen genom att tidigare ta in politiken i ärendehanteringen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-09-08 § 152.

§134 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2010/0030.006

Protokoll 2010-08-23 från Lokala styrelsen Södra Ljungaenheten.

Tackkort för uppvaktning vid pensionsavgång.

Protokoll från Samverkansmöte den 18 augusti 2010.

§135 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2010/0019.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 177:

Skrivelser 2010-06-17 (2 st) från rektor Bolmsöskolan.

Skrivelse 2010-09-10 från rektor Kungshögsskolan.