Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-10-18

Sammanträde 2010-10-18

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Magnus Carlsson

2 Information från tillsynsbesök.

3 Information om rektorsenkät, au § 156.

4 Information om läraravtal, au § 157.

5 Budget 2011, au § 158 /bilaga - Marie Steneland, kl 13.35

6 Ekonomisk information - Marie Steneland

7 Ändring av attestförteckning /bilaga 7 - Marie Steneland

8 Interkommunal ersättning läsåret 2010/2011, au § 159 /bilaga 8 - Marie Steneland

9 Begäran om ytterligare lokalkostnader vid Karl-Oskarskolan, au § 160 /bilaga 9 - Marie Steneland

10 Datorn som pedagogiskt verktyg, au § 161 - Lars-Bertil Nilsson och Torsten Mässgård, kl 15.10

11 Ordinarie sammanträdesdagar för år 2011, au § 163 /bilaga 11

12 Redovisning av åtgärder efter Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Sunnerbogymnasiet /bilaga 12 - Anders Gustafsson och Ulf Engqvist, kl 15.30

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (67 kb)

§136 Information från tillsynsbesök

Bu 2010/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

De politiker som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet berättar om dessa.

Ole Kongstad (V) har varit på Kungshögsskolan.

Magnus Carlsson (S) har varit på Donationsgatans förskola tillsammans med Magnus Johansson (M).

Frankie Larsen (S) och Gunnel Nilsson (C) har varit på Torpaenheten.

§137 Information om rektorsenkät

Bu 2010/0138  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Under våren 2010 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en undersökning bland rektorer för kommunalt drivna grundskolor och gymnasie-skolor. Cirka 1300 rektorer i Sverige har svarat på undersökningen, som handlar om bland annat rektorernas planering och ledarskap, undervisningsgruppernas storlek och lärarnas arbetstider.

Undersökningen finns på SKL:s webbplats www.skl.se.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-10-06 § 156.

§138 Information om läraravtal

Bu 2010/0139  021

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen informerar om delar ur HÖK 10 som är en huvud-överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommenda-tion om lokalt kollektivavtal med mera. Parterna i HÖK 10 är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd å den andra.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-10-06 § 157.

§139 Budget 2011

Bu 2010/0038  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer detaljbudgeten för år 2011.

Ärendet

Administrative chefen informerar om detaljbudgeten för barn- och utbildnings-förvaltningen för 2011. Budgetramarna sätts i juni och efter det tas en detaljbudget fram utifrån ramen. Detaljbudgeten anger hur medlen från ramen fördelas inom förvaltningen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-10-06 § 158.

§140 Ekonomisk information

Bu 2010/0029  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för september 2010. Prognosen pekar mot ett nollresultat.

Administrative chefen redovisar också kostnaderna hittills i år för generations-växlingsprogrammet 80-90-100 (584473 kronor) och vårdnadsbidraget

(588 000 kronor).

§141 Ändring av attestförteckning

Bu 2010/0006  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen.

Ärendet

En ny rektor har tillsatts för Vuxenutbildningen på Sunnerbogymnasiet. Därför behöver förvaltningens attestförteckning uppdateras.

§142 Interkommunal ersättning läsåret 2010/2011

Bu 2010/0140  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer den interkommunala ersättningen

för läsåret 2010/2011.

Ärendet

Ljungby kommun får en interkommunal ersättning från kommuner som har elever i skolor här. Det gäller elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Barn- och utbildningsnämnden ska varje läsår fastställa den interkommunala ersättningen för de utbildningsplatser som andra kommuner utnyttjar i Ljungby kommun.

Gymnasiet

Pris per läsår

Pris per termin

Barn- och fritidsprogrammet

81 800 kr

40 900 kr

Byggprogrammet

84 700 kr

42 350 kr

Elprogrammet

94 400 kr

47 200 kr

Estetiska programmet, exklusive musik

99 100 kr

49 550 kr

Estetiska programmet, musik

94 100 kr

47 050 kr

Fordonsprogrammet, exklusive transport

97 600 kr

48 800 kr

Fordonsprogrammet, transport

123 000 kr

61 500 kr

Handels- och administrationsprogrammet

76 300 kr

38 150 kr

Hantverksprogrammet

109 100 kr

54 550 kr

Industriprogrammet

122 400 kr

61 200 kr

Medieprogrammet

84 600 kr

42 300 kr

Naturvetenskapsprogrammet

89 200 kr

44 600 kr

Omvårdnadsprogrammet

84 500 kr

42 250 kr

Samhällsprogrammet

73 600 kr

36 800 kr

Teknikprogrammet

73 400 kr

36 700 kr

För IV-elever som följer ett nationellt program debiteras priset för det nationella programmet

Förskoleklass (Pris per termin)

26 100 kr

Grundskolan

Pris per termin

Årskurs 1-6

32 700 kr

Årskurs 7-9

34 700 kr

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-10-06 § 159.

§143 Begäran om ytterligare lokalkostnader vid Karl-Oskarskolan

Bu 2010/0111  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om extra lokalbidrag till Karl-Oskarskolan i Ljungby på grund av att särskilda skäl inte anses föreligga. Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till administrative chefens yttrande.

Ärendet

Hösten 2010 startade en fristående grundskola i Ljungby, Karl-Oskarskolan, med cirka 70 elever i årskurserna 4-8. För varje elev som genomgår en utbildning motsvarande den som ges i grundskolan ska hemkommunen lämna bidrag enligt 9 kap 6 § skollagen.

I det grundbelopp som ska lämnas ingår bland annat ersättning för lokal-kostnader. Denna ersättning ska enligt 4 kap 7 § friskoleförordningen motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev. Om det finns särskilda skäl ska ersättningen för lokalkostnader i stället högst motsvara den fristående skolans faktiska kostnader om dessa kostnader är skäliga.

Karl-Oskarskolans vd har lämnat in en ansökan om ytterligare lokalkostnads-bidrag till skolan, på grund av att Karl-Oskarskolan idag har en högre lokal-kostnad än kommunens genomsnittskostnad.

Administrative chefen presenterar ett förslag till yttrande över ansökan (daterat 2010-10-06) där hon föreslår att ansökan avslås. I yttrandet hänvisas bland annat till att Ljungby kommun tillämpar kommunens genomsnittliga kostnad när det avser ersättning för lokalkostnader. Ljungby kommuns genomsnittskostnad ligger nära kommungruppens genomsnittliga kostnad och är inte oskäligt låg. Det skulle dessutom innebära ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten. Ersättningen ska i princip varken vara lägre eller högre än vad kommunen betalar för sina egna kostnader.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-10-06 § 160.

§144 Datorn som pedagogiskt verktyg

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att färdigställa ett förslag till begäran om finansiering av projektet att redovisa på sammanträdet i november.

Ärendet

Projektet 1-1 Datorn som pedagogiskt verktyg startas upp i Ljungby kommun under hösten. Det innebär att bärbar dator enligt modell 1-1 (en dator per elev och lärare) införs successivt i årskurs 7 på grundskolan och årskurs 1 på gymnasiets samhällsvetenskapliga program.

Enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-09-20 ska en uppföljning av projektet redovisas på dagens sammanträde. IKT-utvecklaren informerar om att datorerna är utdelade till skolorna. Nätverken är delvis klara. All lärarpersonal har påbörjat PIM-utbildningen men ytterligare utbildning är inte klart än när det ska ske.

Områdeschefen informerar om beräknade kostnader om projektet ska bli permanent efter detta första år. Beräkningen ligger på 2,7 miljoner kronor för år 2011 och 3,8 miljoner kronor för år 2012. Projektet finns inte med i budget för 2011.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-10-06 § 161.

§145 Ordinarie sammanträdesdagar för år 2011

Bu 2010/0141  006

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagarna för år 2011 enligt förslag samt att nämndens sammanträde börjar kl 13.15.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden ska fastställa sammanträdesdagarna för år 2011.

Enligt barn- och utbildningschefens förslag blir dagarna följande:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 9 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 8 juni, 17 augusti, 7 september, 5 oktober, 2 november och 30 november.

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 17 januari, 21 februari, 21 mars, 18 april, 16 maj, 20 juni, 29 augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november och 12 december.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-10-06 § 163.

§146 Redovisning av åtgärder efter Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Sunnerbogymnasiet

Bu 2009/0153  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektorer vid Sunnerbogymnasiet informerar om de åtgärder som gjorts på skolan efter Skolinspektionens granskning av undervisningen i matematik A på 55 gymnasieskolor i Sverige. Skolinspektionen hade liknande synpunkter på många av de granskade skolorna. På Sunnerbogymnasiet hade Skolinspektionen synpunkter på fyra områden.

Punkt 1: Undervisningen i matematik A måste tydligare inriktas mot program-målen.

Åtgärd i korthet: Lärarna i ämnesgruppen för matematik har beslutat att varje matematiklärare ska kontakta undervisande lärare i elevernas karaktärsämnen för att finna lämpliga problemområden att samarbeta kring.

Punkt 2 och 3: Lärarna bör i högre utsträckning använda strävansmålen som grund för planering och genomförande av undervisningen. Arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs behov och förutsättningar ska förbättras så att det omfattar samtliga elever.

Åtgärd i korthet: Matematiklärare har under våren 2010 arbetat tematiskt med att ta fram material som ska stärka undervisningen i matematik vad avser arbetet mot matematikämnets strävansmål och anpassning av undervisningen till varje elevs behov och förutsättningar. Dessutom har de arbetat fram förslag till olika matematiklaborationer och problemlösningsuppgifter.

Punkt 4: Rektorerna tar ansvar för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs där matematikundervisningen följs upp och utvärderas utifrån målen för utbildningen och att lärarnas kompetensutveckling bygger på en kunskap om vilka åtgärder som behövs för att komma längre i arbetet med att nå målen.

Åtgärd i korthet: All undervisning i kursen matematik A utvärderas efter kursens slut och under pågående kurs uppmanas undervisande lärare att genomföra formativ utvärdering för att stödja, forma och förändra undervisningen vid behov. När det gäller kompetensutveckling föreslås internt att matematiklärare deltar i de programs arbetsplatsträffar där man har sin undervisning för att säkerställa informationsöverföringen. Matematiklärarna kan också under en dag följa undervisningen i karaktärsämnena på de program där man har sin undervis-ning. Dessutom finns extern kompetensutveckling i form av kurser och webbutbud.

§147 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Protokoll från Samverkansmöte den 8 september 2010.

Tackkort för uppvaktning vid pensionsavgång.