Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-12-13

Sammanträde 2010-12-13

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Magnus Gunnarsson

2 Information från tillsynsbesök - Eva Jönsson, kl 13.00

3 Information om På Spåret - Lars Solling och Cecilia Eklund, kl 13.15

4 Utredning angående skolgång i årskurs 6, Ekebackenskolan, au § 177 /bilaga 4 - Birgitta Bergsten och Nils-Göran Jonasson, kl 13.35

5 Information om Skolinspektionens kvalitetsgranskning av rektors ledarskap i grundskolan, au § 178 /bilaga 5 - Lars-Bertil Nilsson och Nils-Göran Jonasson, kl 13.50

6 Datorn som pedagogiskt verktyg, au § 179 /bilaga 6 - Lars-Bertil Nilsson, Torsten Mässgård och Marie Steneland, kl 14.15

7 Svar på motion om vuxenutbildningen, au § 180 /bilaga 7 - Ulf Engqvist, kl 15.00

8 Information om Skolinspektionens kvalitetsgranskning av svensk-undervisning för invandrare, au § 181 /bilaga 8 - Ulf Engqvist

9 Redovisning av Dackeprojektet angående Den nya gymnasieskolans utmaningar, au § 182 /bilaga 9 - Sebastian Sandberg och Ulf Engqvist, kl 15.20

10 Utvärdering av Nordiskt skolforum, Ås Norge, au § 183 /bilaga 10 - Britt-Marie Zeylon och elever, kl 15.40

11 Svar på medborgarförslag att föräldrar själva ska få besluta hur de vill fördela tiden för 15-timmarsbarn i förskolan, au § 184 /bilaga 11 - kl 15.55

12 Astradskolans utemiljö, au § 185 /bilaga 12 - Henrik Johansson, Jan Bernhardsson och Gunnel Henriksson, kl 16.05

13 Ekonomisk information, au § 186 - Marie Steneland, kl 16.25

14 Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor och förskolor för år 2011, au § 187 - Marie Steneland

15 Beslut om bidrag till Aspero Friskolor AB - Marie Steneland

16 Beslut om bidrag till Baggium Utbildnings AB - Marie Steneland

17 Beslut om bidrag till Båstad Privata gymnasium - Marie Steneland

18 Beslut om bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola AB - M S

19 Beslut om bidrag till Folkuniversitetet Växjö Gymnasium - M S

20 Beslut om bidrag till H S Naturbruksgymnasium AB - M Steneland

21 Beslut om bidrag till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Halmstad - Marie Steneland

22 Beslut om bidrag till Ultra Education i Norden AB, John Bauer-gymnasium Värnamo - Marie Steneland

23 Beslut om bidrag till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Växjö - Marie Steneland

24 Beslut om bidrag till Internation IT College of Sweden - Alfamation AB - Marie Steneland

25 Beslut om bidrag till Laboraskolan AB - Marie Steneland

26 Beslut om bidrag till Ljud & Bildskolan LBS AB - Marie Steneland

27 Beslut om bidrag till Ljungby Fria Gymnasium AB - M Steneland

28 Beslut om bidrag till Motorsportsgymnasiet VTU AB - M Steneland

29 Beslut om bidrag till Procivitas i Växjö AB - Marie Steneland

30 Beslut om bidrag till RyssbyGymnasiet AB - Marie Steneland

31 Beslut om bidrag till Skanskaskolan i Växjö AB - Marie Steneland

32 Beslut om bidrag till Växjö Fria Fordonsgymnasium AB - M S

33 Beslut om bidrag till Växjö Fria Gymnasium AB - Marie Steneland

34 Beslut om bidrag till Karl-Oskar Utbildning AB - Marie Steneland

35 Beslut om bidrag till Föräldrakooperativet Majbacken - M Steneland

36 Beslut om bidrag till Ryssby kyrkliga samfällighet - Marie Steneland

37 Beslut om bidrag till Personalkooperativet Skaparglädjen - Steneland

38 Beslut om bidrag till Annerstads föräldrakooperativ ekonomisk förening - Marie Steneland

39 Beslut om bidrag till Föräldrakooperativet Älgen, ekonomisk förening - Marie Steneland

40 Begäran att omvandla ekonomiskt överskott på driftbudgeten till investeringsbudget, au § 191 /bilaga 40 - Marie Steneland, kl 16.50

41 Kompletterande elevbidrag - Överenskommelse med Växjö Fria Gymnasium, au § 193 /bilaga 41 - Marie Steneland

42 Anhållan om medel till cafévärdar på Kungshögsskolan, Astradskolan och Åbyskolan, au § 188 /bilaga 42

43 Begäran om medel för IT-teknikertjänster på Kungshögsskolan, Astradskolan och Åbyskolan, au § 189 /bilaga 43

44 Begäran om delfinansiering av generationsväxlingsprogrammets 80-90-100, au § 192 /bilaga 44

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (67 kb)

§160 Information från tillsynsbesök

Bu 2010/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Utvecklingsledaren för förskolan har varit på tillsynsbesök hos de fristående förskolorna Majbacken, Prästgården, Älgen och Vårblomman. Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor. Ole Kongstad (V) var med på tillsyns-besöket på Vårblomman.

Stefan Willforss (C) och Bo Ederström (M) har varit på Sunnerbogymnasiet.

Magnus Gunnarsson (M) och Maida Dzanic` (ALT) har varit på Bolmsöenheten, Maida Dzanic` (ALT) har också varit på Ryssbyenheten.

§161 Utredning angående skolgång i årskurs 6, Ekebackenskolan

Bu 2009/0160  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om en flexibel klassorganisation med årskurs 6 på Ekebackenskolan från läsåret 2011/2012.

Ärendet

Under 2010 gjordes en utredning (daterad 2010-08-26) om en eventuell skol-gång i årskurs 6 på Ekebackenskolan som idag är en F-5-skola. Utifrån denna utredning har områdeschefen gjort ett översiktsschema och en beskrivning av

en flexibel klassorganisation på skolan om Ekebackenskolan skulle bli en

F-6-skola.

I beskrivningen skriver områdeschefen bland annat att en organisation som bygger på en mer flexibel klassorganisation gör att en utökad anpassning av antal personal måste göras med jämna mellanrum. Det påverkar också arbets-sättet i arbetslagen. Eleverna i årskurs 6 kommer enligt ny lagstiftning att ha

en del gemensamma beröringspunkter med årskurs 4 och 5. I framtida skolverk-samhet finns en tydlig inriktning mot stadieindelningen årskurs 1-3, 4-6 och 7-9.

Ole Kongstad (V) yrkar att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 177. Arbetsutskottet föreslog då barn- och utbildningsnämnden att besluta om en flexibel klassorga-nisation med årskurs 6 på Ekebackenskolan från läsåret 2011/2012.

§162 Information om Skolinspektionens kvalitetsgranskning av rektors ledarskap i grundskolan

Bu 2010/0160  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Skolinspektionen har granskat hur rektors ledarskap fungerar i 30 grundskolor

i hela landet. Tre av grundskolorna fanns i Ljungby: Kungshögsskolan (7-9), Hjortsbergsskolan (F-6) och Åbyskolan (7-9). Huvudfrågeställningen var om rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse. I rapporten lyfts enbart de brister som Skolinspektionen hittat. Skolorna måste vidta några åtgärder:

Hjortsbergsskolan:

  • Rektorn måste analysera skolans utvecklingsbehov i förhållande till läroplanens kunskapsuppdrag och leda ett sådant utvecklingsarbete.
  • Rektorn måste öka sin förtrogenhet om det dagliga arbetet med undervisning för att identifiera skolans utvecklingsbehov.
  • Rektorn måste utöka och stärka kvalitetsarbetet med analys och upp-följning av skolans resultat i samtliga skolämnen för att få en bättre helhetsbild av vilka prioriteringar och förbättringsområden som behövs för att eleverna ska nå ökad måluppfyllelse.

Kungshögsskolan

· Rektorerna måste utöka och stärka kvalitetsarbetet med analys och uppföljning av skolans resultat i samtliga skolämnen för att få en bättre helhetsbild av vilka prioriteringar och förbättringsområden som behövs för att eleverna ska nå ökad måluppfyllelse.

Åbyskolan

  • Rektor måste utöka och stärka kvalitetsarbetet på skolnivå med samman-ställningar, analys och uppföljning av resultat i samtliga skolämnen vad gäller undervisning och elevernas resultat. Detta för att få en helhetsbild av vilka prioriteringar och förbättringsområden som behövs för att eleverna ska nå ökad måluppfyllelse.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 178. Arbetsutskottet gav då barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder som svar till Skolinspektionen och att förslagen redovisas för barn- och utbildnings-nämnden vid senare tillfälle.

§163 Datorn som pedagogiskt verktyg

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att leasingkostnader för datorer under 2011 (1525000 kronor) finansieras genom budgetöverskott från 2009.

Ärendet

Hösten 2010 infördes datorn som pedagogiskt verktyg i årskurs 7 på grund-skolan och delar av årskurs 1 på gymnasiet i Ljungby. Projektet finansieras just nu genom avsatta projektpengar och medfinansiering av skolorna.

Ett successivt permanentande av projektet till att omfatta alla årskurser 7-9 på grundskolan och 1-3 på gymnasiet innebär fler drifts- och investeringskostnader. Det handlar främst om leasingkostnader för datorer samt en utökning av Internetkapacitet (bandbredd) och utbyggnad av trådlöst nätverk.

Leasingkostnaderna för datorerna under 2011 beräknas bli 1640000 kronor. 115000 kronor finansieras genom en minskning av kostnaderna för stationära datorer. Administrative chefen föreslår att resterande medel till detta (1525000 kronor) tas från budgetöverskott från 2009.

Hon föreslår också att de kostnader som kommer att finnas under år 2012 äskas i budgetarbetet inför 2012.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 179. Arbetsutskottet föreslog då barn- och utbildningsnämnden att leasingkostnader för datorer under 2011 (1525000 kronor) finansieras genom budgetöverskott från 2009. Arbetsutskottet beslutade också att kostnaderna för 2012 äskas i budgeten för 2012.

§164 Svar på motion om vuxenutbildningen

Bu 2010/0099  615

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar samordnande rektorns svar på motionen som sitt eget.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har tidigare under året lämnat in en motion om Vuxenutbildningen i Ljungby kommun till kommunfullmäktige. I motionen skriver hon att kommunen är hårt drabbad av arbetslöshet och att det är fram-förallt industrin som är drabbad. Hon menar att Vuxenutbildningen behöver utökas för att ge de arbetslösa en möjlighet att vidareutbilda eller omskola sig

i Ljungby eller närliggande kommuner.

Kerstin Wiréhn (V) yrkade att barn- och utbildningsförvaltningen skulle få

i uppdrag att lämna förslag på hur vi ska kunna öka möjligheterna för ljungbyborna att vidareutbilda sig och omskola sig via Vuxenutbildningen.

Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning, och kommunstyrelsen lämnade i sin tur motionen till barn- och utbildnings-nämnden för yttrande.

Samordnande rektor på Sunnerbogymnasiet har skrivit ett svar (daterat

2010-10-28) på motionen. I svaret beskriver han utbildningsutbudet idag, framtiden och vad man ska tänka på innan man startar en ny utbildning.

På Vuxenutbildningen finns idag:

· svenska för invandrare

· grundutbildning för vuxna (grundskolans kurser)

· gymnasievux med kurser på gymnasial nivå

· yrkesvux med flera olika utbildningar.

Samordnande rektor skriver att dagens utbud speglar efterfrågan hos elever och arbetsgivare men en del förändringar kan behöva göras, till exempel fler kurser inom grundvux och en utbildning till elevassistent på yrkesvux. Rektor betonar att det är viktigt att se över möjligheterna till arbete efter en utbildning innan man startar utbildningen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 180. Arbetsutskottet föreslog då barn- och utbildningsnämnden att anta samordnande rektorns svar på motionen som sitt eget.

§165 Information om Skolinspektionens kvalitetsgranskning av svensk-undervisning för invandrare

Bu 2010/0116  616

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Skolinspektionen har i Ljungby kommun granskat om kommunen har ett väl fungerande system för att bedriva svenskundervisning för invandrare (sfi).

Ljungby kommun måste vidta åtgärder i följande punkter:

· Huvudmannen verkar inte aktivt i tillräckligt hög grad för att nå dem i kommunen som har rätt till sfi.

· Huvudmannen fattar inte beslut om antalet undervisningstimmar som ska gälla för varje kurs.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 181. Arbetsutskottet beslutade då att vidtagna åtgärder ska redovisas för barn- och utbildningsnämn-den vid ett senare tillfälle.

§166 Redovisning av Dackeprojektet angående Den nya gymnasie-skolans utmaningar

Bu 2010/0161  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Nätverket Dacke har i sin sjätte rapport haft uppdraget att jämföra gymnasie-skolan.

I rapporten har sammanställts fakta kring kommunernas gymnasieskolor för att ge en samlad bild av de utmaningar som gymnasieskolan står inför. Gemensamt för kommunerna är bland annat stort fokus på måluppfyllelse, ett förlängt ansvar för eleven (även efter gymnasieskolan), att gymnasieskolan kan ses som en viktig konkurrensfördel för att vara en attraktiv kommun och att samarbete i olika former fortsätter att utvecklas.

Dackenätverket består av Eksjö, Karlshamn, Ljungby, Mjölby, Motala och Sävsjö kommuner och är ett av cirka 20 nätverk som ingår i ett jämförelse-projekt i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Aneby, Nässjö och Vetlanda kommuner deltog inte i denna jämförelse.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 182.

§167 Utvärdering av Nordiskt skolforum, Ås Norge

Bu 2010/0095  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Under vecka 40 deltog 14 elever i årskurs 8 i projektet Nordiskt skolforum

som i år var förlagt till Ås i Norge. Inom projektet träffas elever från Ljungbys vänkommuner i Norge, Danmark och Finland för att främja samarbete och ungdomsutbyte mellan länderna. På resan får eleverna en möjlighet att träffas och lära sig mer om varandras länder, språk och kulturer. Nordiskt skolforum anordnas återkommande och vilket land som är värdland skiftar för varje gång.

Genom en enkät har eleverna fått svara på ett antal frågor om resan till Ås. På frågan om vad eleverna kände för resan som helhet gav 10 av 12 elever högsta betyg och resterande gav näst högsta betyg. Två elever svarade inte på enkäten.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 183.

§168 Svar på medborgarförslag att föräldrar själva ska få besluta hur de vill fördela tiden för 15-timmarsbarn i förskolan

Bu 2010/0144  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande.

Ärendet

Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen om barn, vars föräldrar

är föräldralediga eller arbetslösa, som är på förskola 15 timmar per vecka. Förslaget är att föräldrarna själva ska få fördela tiden. Medborgaren menar

att alla familjer är unika och själva ska ha rätt att besluta om vad som passar familjen bäst.

Kommunfullmäktige lämnade 2010-09-28 över förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-01-08 (§ 1) att det är rektor som beslutar om placeringstider för 15-timmarsbarn. Vid beslut ska rektorn utgå från verksamhetens möjligheter och barnens behov.

Detta skriver barn- och utbildningschefen i ett yttrande om förslaget. Hon skriver också att rektorn även måste ta ställning till bland annat scheman för barn vars föräldrar arbetar eller studerar, barngruppens storlek och hur den fungerar. För barn vars föräldrar arbetar eller studerar finns inte möjlighet till alternativa tider, vilket det gör för föräldralediga och arbetslösa föräldrar.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 184. Arbetsutskottet föreslog då barn- och utbildningsnämnden att avslå medborgarförslaget med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande.

§169 Astradskolans utemiljö

Bu 2010/0162  315

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att

· utreda lokalbehovet på Astradskolan långsiktigt och

· bjuda in till diskussion om kortsiktiga justeringar på Astradskolan, både när det gäller ute- och innemiljö.

Ärendet

Det finns behov av att se över Astradskolans utemiljö både i ett långt och kort perspektiv. Bland annat på grund av att en idrottshall håller på att byggas på skolans område.

Det finns också ett behov av att se över standarden på alla skolans lokaler.

Magnus Gunnarsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 185. Arbetsutskottet

· föreslog då barn- och utbildningsnämnden att ge barn- och utbildnings-chefen i uppdrag att utreda lokalbehovet på Astradskolan långsiktigt och

· gav barn- och utbildningschefen i uppdrag att bjuda in till diskussion om kortsiktiga justeringar på Astradskolan, både när det gäller ute- och inne-

miljö.

Arbetsutskottet uttryckte också ett antal önskemål till tekniska kontoret om förändringar i Astradskolans utemiljö:

· en vändplan görs på Fjällgatan vid Linnéstigen med en korttidsparke-ring på Fjällgatan

· en parkering görs på två obebyggda tomter på Ågatan

· en parkeringsplats vid Fjällgatan tas bort och görs om till skolgård

· containrar flyttas från Linnéstigen till Replösavägen.

§170 Ekonomisk information

Bu 2010/0029  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen presenterar en utfallsrapport samt en löneanalys för november 2010. Förvaltningen följer budget.

§171 Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor och förskolor för år 2011

Bu 2010/0163  605

Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor och förskolor för år 2011

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen till fristående skolor och förskolor för år 2011.

Ärendet

I Ljungby kommun finns ett antal fristående förskolor, en fristående grund-skolaochtvå fristående gymnasieskolor. Att de är fristående innebär att de har en annan huvudman (ägare) än kommunen. Kommunen betalar bidrag till de fristående verksamheterna. Bidragsbeloppen baseras på kommunens egna kostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet. Bidragsbeloppen fastställs inför varje år. Administrative chefen ger ett förslag till bidragsbelopp:

Till fristående gymnasieskolor (totalt bidragsbelopp per program):
Bygg 89284 kronor, barn- och fritid 82275 kronor, el 102703 kronor, estetiskt program exklusive musikinriktningen 124747 kronor, estetiskt program musik 109685 kronor, fordon exklusive transport och logistikinriktningen 106471 kronor, fordon transport och logistik 134258 kronor, handel och administration 80497 kronor, hantverk 131622 kronor, industri 142670 kronor, media 94158 kronor, naturvetenskap 98273 kronor, omvårdnad 82135 kronor, samhälls-vetenskap 78947 kronor och teknik 72275 kronor.

Till fristående grundskolor (totalt bidragsbelopp):

Årskurs 1-6 70419 kronor och årskurs 7-9 76870 kronor.

Till enskilt bedrivna förskoleklasser (totalt): 58463 kronor.

Till enskilt bedrivna fritidshem (totalt belopp):

Vanlig plats 36235 kronor och lovtillsynsplats 17409 kronor.

Till enskilt bedriva förskolor (totalt belopp):

Barn 1-2,5 år: 0-15 timmar 91672 kronor, 15,1-25 timmar 117058 kronor, 25,1-35 timmar 128295 kronor och 35,1 timmar eller mer 157843 kronor.

Barn över 2,6 år: 0-15 timmar 72112 kronor, 15,1-25 timmar 75025 kronor, 25,1-35 timmar 99163 kronor och 35,1 timmar eller mer 121220 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 187. Arbetsutskottet gav då barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram underlag för att fast-ställa bidragsbeloppen till fristående förskolor och skolor för år 2011.

§172 Beslut om bidrag till Aspero Friskolor AB

Bu 2010/0169  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Aspero Friskolor AB, organisationsnummer 556636-3973 enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§173 Beslut om bidrag till Baggium Utbildnings AB

Bu 2010/0170  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Baggium Utbildnings AB, organisationsnummer 556257-5786, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§174 Beslut om bidrag till Båstad Privata gymnasium

Bu 2010/0185  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Båstad Privata gymnasium, organisationsnummer 556638-6628, enligt fastställda bidrags-belopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§175 Beslut om bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola AB

Bu 2010/0171  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Drottning Blankas Gymnasieskola AB, organisationsnummer 556566-8794, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§176 Beslut om bidrag till Folkuniversitetet Växjö Gymnasium

Bu 2010/0181  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Folkuniversitetet Växjö Gymnasium, organisationsnummer 845000-3481, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§177 Beslut om bidrag till H S Naturbruksgymnasium AB

Bu 2010/0172  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till H S Naturbruks-gymnasium AB, organisationsnummer 556612-4185, enligt fastställda bidrags-belopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§178 Beslut om bidrag till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Halmstad

Bu 2010/0173  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Halmstad, organisationsnummer 556084-0877, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13

§ 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§179 Beslut om bidrag till Ultra Education i Norden AB, John Bauergymnasium Värnamo

Bu 2010/0174  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Ultra Education i Norden AB, John Bauergymnasium i Värnamo, organisationsnummer

556495-2207, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§180 Beslut om bidrag till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Växjö

Bu 2010/0175  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Växjö, organisationsnummer 556084-0877, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§181 Beslut om bidrag till Internation IT College of Sweden - Alfamation AB

Bu 2010/0186  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Internation IT College of Sweden – Alfamation AB, organisationsnummer 556311-4445, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§182 Beslut om bidrag till Laboraskolan AB

Bu 2010/0176  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Laboraskolan AB, organisationsnummer 556665-7515, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§183 Beslut om bidrag till Ljud & Bildskolan LBS AB

Bu 2010/0177  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Ljud & Bildskolan LBS AB, organisationsnummer 556485-1649, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§184 Beslut om bidrag till Ljungby Fria Gymnasium AB

Bu 2010/0178  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Ljungby Fria Gymnasium AB, organisationsnummer 556360-4767, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§185 Beslut om bidrag till Motorsportsgymnasiet VTU AB

Bu 2010/0184  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Motorsports-gymnasiet VTU AB, organisationsnummer 556383-6757, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§186 Beslut om bidrag till Procivitas i Växjö AB

Bu 2010/0179  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Procivitas i

Växjö AB, organisationsnummer 556615-7052, enligt fastställda bidrags-

belopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§187 Beslut om bidrag till RyssbyGymnasiet AB

Bu 2010/0180  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till RyssbyGymnasiet AB, organisationsnummer 556621-4069, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§188 Beslut om bidrag till Skanskaskolan i Växjö AB

Bu 2010/0187  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Skanskaskolan i Växjö AB, organisationsnummer 556743-5994, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§189 Beslut om bidrag till Växjö Fria Fordonsgymnasium AB

Bu 2010/0182  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Växjö Fria Fordonsgymnasium AB, organisationsnummer 556249-6629, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§190 Beslut om bidrag till Växjö Fria Gymnasium AB

Bu 2010/0183  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Växjö Fria Gymnasium AB, organisationsnummer 556584-7836, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§191 Beslut om bidrag till Karl-Oskar Utbildning AB

Bu 2010/0188  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Karl-Oskar Utbildning AB, organisationsnummer 556749-7051, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§192 Beslut om bidrag till Föräldrakooperativet Majbacken

Bu 2010/0189  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Föräldra-kooperativet Majbacken, organisationsnummer 716404-0409, enligt fast-

ställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§193 Beslut om bidrag till Ryssby kyrkliga samfällighet

Bu 2010/0190  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Ryssby kyrkliga samfällighet, organisationsnummer 252003-4501, enligt fastställda bidrags-belopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§194 Beslut om bidrag till Personalkooperativet Skaparglädjen

Bu 2010/0191  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Personal-kooperativet Skaparglädjen, organisationsnummer 769600-6290, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§195 Beslut om bidrag till Annerstads föräldrakooperativ, ekonomisk förening

Bu 2010/0192  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Annerstads föräldrakooperativ, ekonomisk förening, organisationsnummer 769600-7405, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§196 Beslut om bidrag till Föräldrakooperativet Älgen, ekonomisk förening

Bu 2010/0193  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2011 till Föräldra-kooperativet Älgen, ekonomisk förening, organisationsnummer 716404-0300, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (bidragsbelopp och tilläggsbelopp) överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

§197 Begäran att omvandla ekonomiskt överskott på driftbudgeten till investeringsbudget

Bu 2010/0080  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Ryssbyskolan får omvandla 140000 kronor från 2009 års överskott till investeringar.

Ärendet

Rektorer vid Ryssbyskolan vill omvandla 140000 kronor av 2009 års överskott till investeringar, genom bland annat installation av interaktiva tavlor i alla klassrum.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 191. Arbetsutskottet föreslog då barn- och utbildningsnämnden att Ryssbyskolan får omvandla 140000 kronor från 2009 års överskott till investeringar.

§198 Kompletterande elevbidrag - Överenskommelse med Växjö Fria Gymnasium

Bu 2010/0166  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till överenskommelse med Växjö Fria Gymnasium och beslutar att 90680 kronor betalas. Medel tas i driftbudget för 2010.

Ärendet

Växjö Fria Gymnasium bedrev tidigare både utökade och specialutformade program och fakturerade Ljungby kommun merkostnader för dessa utbildningar. Ljungby kommun bestred dessa fakturor i sin helhet. Växjö kommun inledde en rättslig prövning som avslutades under 2009 med att Växjö Fria Gymnasium beslutades ha rätt till extra bidrag. Dock beslutades inte om hur stort beloppet skulle vara. Växjö kommun och Växjö Fria Gymnasium kom överens om att beloppet skulle vara 8,8 procent av den ursprungliga skulden. Växjö Fria Gymnasium föreslår att samma överenskommelse görs med Ljungby kommun. Om överenskommelse görs ska Ljungby kommun betala 90680 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 193. Arbetsutskottet föreslog då barn- och utbildningsnämnden att godkänna förslag till överens-kommelse med Växjö Fria Gymnasium och att 90680 kronor betalas.

§199 Anhållan om medel till cafévärdar på Kungshögsskolan, Astradskolan och Åbyskolan

Bu 2010/0040  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att finansiera en social resurs på Astradskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolan. Medel (520000 kronor)

tas från 2009 års budgetöverskott.

Anslag för den sociala resursen under år 2012 ska äskas i budgetarbetet inför budget 2012.

Ärendet

Rektorerna på Astradskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolan har lämnat in en ansökan till barn- och utbildningsnämnden om att utrymme ges i budgeten för 2011 till så kallade kafeteriavärdar på skolorna. En beräknad kostnad för att ha kafeteriavärdar på de tre skolorna under hela 2011 är 520000 kronor. Kafeteria-värdarna är en form av social resurs.

Ett antal skrivelser har också skickats till nämnden av medborgare som vill ha kvar kafeteriavärdarna.

Åshild Dahl Figenschou yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 188. Arbetsutskottet föreslog då barn- och utbildningsnämnden att besluta att finansiera en social resurs på Astradskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolan. Medel (520000 kronor) tas från 2009 års budgetöverskott.

§200 Begäran om medel för IT-teknikertjänster på Kungshögsskolan, Astradskolan och Åbyskolan

Bu 2010/0039  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medel tillförs till 1,25 tjänst IT-tekniker till en kostnad av 570000 kronor för 2011. Medel tas från budgetöverskott för 2009.

Medel till IT-tekniker 2012 äskas i budgetförhandlingar inför budget 2012.

Ärendet

Rektorerna på Astradskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolan har lämnat in en ansökan till barn- och utbildningsnämnden om att lägga in medel i budget för IT-tekniker på skolorna (0,4 tjänst på Åbyskolan och 0,75 tjänst vardera på Astradskolan och Kungshögsskolan).

Kostnadsberäkning för att ha 1,25 tjänst IT-tekniker under hela 2011 är 570000 kronor. Att ha 1,9 tjänst IT-tekniker under hela 2011 beräknas kosta 860000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 189. Arbetsutskottet föreslog då barn- och utbildningsnämnden att besluta om att medel tillförs till 1,25 tjänst IT-tekniker till en kostnad av 570000 kronor för 2011.

§201 Begäran om delfinansiering av generationsväxlingsprogrammets 80-90-100

Bu 2010/0164  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överskottet för 2009 överförs till

de verksamheter som har deltagare i generationsväxlingsprogrammet. Medlen fördelas i förhållande till antal medarbetare. För kommande år gäller att kostnaden belastar respektive verksamhet.

Ärendet

I Ljungby kommuns pensionspolicy finns generationsväxlingsprogrammet

80-90-100 som en del i att underlätta generationsväxling. Förvaltningarna ansvarar för den ökade kostnaden. Ett flertal av barn- och utbildningsförvalt-ningens verksamheter har medarbetare som deltar i programmet.

I barn- och utbildningsnämndens budget finns överskott från 2009 med

722000 kronor att använda under år 2010. Barn- och utbildningschefen föreslår att överskottet från 2009 överförs till de verksamheter som har medarbetare som deltar i generationsväxlingsprogrammet. Medlen fördelas i förhållande till antal medarbetare.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-12-01 § 192. Arbetsutskottet föreslog då barn- och utbildningsnämnden att överskottet för 2009 överförs till de verksamheter som har deltagare i programmet. Medlen fördelas i förhållande till antal medarbetare. För kommande år gäller att kostnaden belastar respektive verksamhet.

§202 Samverkan i länet

Bu 2010/0168  043

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner samverkansavtalet avseende gymnasiesamverkan i Kronobergs län från och med den 1 januari 2011

tills vidare.

Ärendet

Det har tidigare funnits ett samverkansavtal om gymnasieskolan i länet. Nu

ska ett förnyat avtal tecknas mellan Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö samt Älmhults kommuner.

För eleverna innebär avtalet att de får likvärdiga förutsättningar för att så fritt som möjligt välja utbildning inom länet. Syftet med avtalet är att ge samtliga elever i Kronobergs län tillgång till ett brett utbud av den gymnasiala utbildning som erbjuds i länets kommuner.

§203 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2008/0127.041

Skrivelser angående skolutredningen, Hållbara skolor från:

Torpa SPF – Rädda skolorna för en levande landsbygd.

422 namnunderskrifter som vill att Vittarydsskolan ska vara kvar.

Namninsamling från elever vid Södra Ljungaskolan – Rädda Södra Ljungaskolan.

Tidigare elev vid Torpa skola – Lägg inte ner Torpaskolan.

Bu 2009/0042.041

Skrivelse 2010-11-02 till Tekniska kontoret med begäran om information när åtgärderna kommer att vara klara för barn- och utbildningsförvaltningens investeringar.

Bu 2009/0089.612

Beslut 2010-11-30 från Skolinspektionen gällande avslag på ansökan om god-kännande av Jan-Erik Skoglund som huvudman för gymnasieskolan Läckö Educational Production AB i Växjö kommun.

Bu 2009/0090.612

Beslut 2010-11-30 från Skolinspektionen gällande avslag på ansökan om god-kännande av Jan-Erik Skoglund som huvudman för gymnasieskolan Läckö Educational Production AB i Värnamo kommun.

Bu 2009/0091.612

Beslut 2010-11-30 från Skolinspektionen gällande avslag på ansökan om god-kännande av Växjö Fria Gymnasium AB som huvudman för Växjö Fria gymnasium i Växjö kommun.

Bu 2009/0167.612

Beslut 2010-10-29 från Skolverket med godkännande av ansökan om nationell idrottsutbildning, avser ishockey och ridsport vid Sunnerbogymnasiet.

Bu 2009/0167.612

Beslut 2010-10-29 från Skolverket på avslag avseende ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning.

Bu 2010/0065.611

Beslut 2010-11-16 från Skolverket avseende statsbidrag för anordnande av sommarskola 2010.

Bu 2010/0124.040

Beslut 2010-11-16 från kommunfullmäktige avseende begäran om utökad investeringsram år 2011 för inköp av lastbil till Sunnerbogymnasiet.

Protokoll från Samverkansmöte den 3 november 2010.

§204 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2010/0020.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2010-11-17 från rektor Stensbergsskolan.