Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-01-17

Sammanträde 2011-01-17

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014.

2 Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014.

3 Val av ledamot och ersättare i Ljungby kommunala handikappråd.

4 Val av ledamot och ersättare i Ungdomsrådet.

5 Val av ledamot och ersättare i Brottsförebyggande rådet.

6 Val av kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

7 Representanter till programråd vid Sunnerbogymnasiet.

8 Introduktion till barn- och utbildningsnämndens verksamheter - Eva-Gun Berglund

9 Information om projektet På spåret - Lars Solling och Cecilia Eklund, kl 14.00

10 Information om skolhälsovården - Christin Svensson och Kerstin Andersson, kl 15.00

11 Ansökan om statsbidrag för kvalitetssäkrande inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg /bilaga 11 - Eva Jönsson, kl 15.15

12 Ändring av attestförteckning /bilaga 12 - Marie Steneland, kl 15.25

13 Överklagat beslut om bidrag till fristående skolor /bilaga 13 - Marie Steneland

14 Ekonomisk information - Marie Steneland

15 Skrivelse från Föräldrarrådet vid Karl-Oskarskolan /bilaga 15

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (85 kb)

§1 Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Bo Ederström (M), Stefan Willforss (C), Kent Danielsson (C), Magnus Carlsson (S) och Margaretha Andersson (S) som ledamöter i arbetsutskottet.

Som ersättare utser barn- och utbildningsnämnden Mikael Magnusson (M), Gunnel Nilsson (C), Malin Paulsen (C), Liselott Åhlander (S) och Susanna Westerberg (S).

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till arbets-utskottet för mandatperioden 2011-2014.

Förslag till ordinarie ledamöter: Bo Ederström (M) Stefan Willforss (C), Kent Danielsson (C), Margaretha Andersson (S) och Magnus Carlsson (S).

Förslag till ersättare: Mikael Magnusson (M), Gunnel Nilsson (C), Malin Paulsen (C), Liselott Åhlander (S) och Susanna Westerberg (S).

§2 Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildnings-nämndens arbetsutskott 2011-2014

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Bo Ederström (M) som ordförande, Stefan Willforss (C) som 1:e vice ordförande och Magnus Carlsson (S) som 2:e vice ordförande i arbetsutskottet.

Ärendet

Bland de ledamöter som utses till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska en ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande utses för mandatperioden 2011-2014.

Förslag:

Bo Ederström (M) som ordförande, Stefan Willforss (C) som 1:e vice ordförande och Magnus Carlsson (S) som 2:e vice ordförande.

§3 Val av ledamot och ersättare i Ljungby kommunala handikappråd

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Margaretha Andersson (S) som ledamot och Liselott Åhlander (S) som ersättare i Ljungby kommunala handikappråd.

Ärendet

I Ljungby kommun finns ett handikappråd. Barn- och utbildningsnämnden ska nu utse en ledamot och ersättare till handikapprådet. Syftet med handikapprådet är bland annat att verka för att viktiga frågor för personer med funktionsned-sättning beaktas i alla nämnder och styrelser, att lämna synpunkter på den över-gripande samhällsplaneringen samt sprida kunskap om funktionsnedsättning. Rådet sammanträder två gånger om året.

Förslag:

Margaretha Andersson (S) som ledamot och Liselott Åhlander (S) som ersättare.

§4 Val av ledamot och ersättare i Ungdomsrådet

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Ann Arousell Sålebo (FP) som ledamot

och Susanna Westerberg (S) som ersättare i Ungdomsrådet.

Ärendet

Sedan våren 2004 har Ljungby kommun ett ungdomsråd, som består av ung-domar i högstadie- och gymnasieåldern. Barn- och utbildningsnämnden ska

utse en representant till Ungdomsrådet.

Förslag:

Ann Arousell Sålebo (FP) som ledamot och Susanna Westerberg (S) som ersättare.

§5 Val av ledamot och ersättare i Brottsförebyggande rådet

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Stefan Willforss (C) som ledamot och

Bo Ederström (M) som ersättare i Brottsförebyggande rådet.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden ska utse en ledamot till Brottsförebyggande rådet i Ljungby. Rådet består av ledamöter från skilda områden, syftet med detta är att få en bred bild av brottslighet och trygghet i Ljungby.

Förslag:

Stefan Willforss (C) som ledamot och Bo Ederström (M) som ersättare.

§6 Val av kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till kontaktpolitiker för respektive verksamhet.

Ärendet

Alla enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun har kontaktpolitiker knutna till sig. Kontaktpolitikern blir en kontaktperson för sin enhet, samt deltar på tillsynsbesök. Tillsynsbesöken är en del i kvalitetsarbetet. När en ny mandatperiod har börjat utses kontaktpolitikerna till de olika enheterna.

§7 Representanter till programråd vid Sunnerbogymnasiet

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag på representanter till programråden.

Ärendet

Programråd finns på Sunnerbogymnasiet och är en samarbetsgrupp mellan företrädare för gymnasieskolan och näringslivet. Råden är knutna till respektive yrkesprogram på gymnasiet. Det ska finnas representanter från barn- och utbild-ningsnämnden i programråden.

§8 Introduktion till barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Bu 2011/0002  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen ger en presentation av vilka verksamheter som finns inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

§9 Information om projektet På spåret

Bu 2010/0061  106

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Projektledare och rektor informerar om projektet På Spåret som är ett samarbets-projekt mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Kommunen har ett uppföljningsansvar för ungdomar mellan 16-20 år som inte deltar i eller har avslutat en gymnasieutbildning. På Spåret är ett projekt för dessa ungdomar.

§10 Information om skolhälsovården

Bu 2011/0003  624

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Skolläkaren och verksamhetsledande skolsköterskan informerar om skolhälso-vården i Ljungby kommun. De berättar hur skolsköterskorna och skolläkaren arbetar med skolhälsovården i kommunen, till exempel med hälsofrämjande arbete, vaccinationer, kontroller av syn, hörsel, rygg med mera.

§11 Ansökan om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Bu 2011/0004  047

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansökan om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

för 2011 lämnas enligt förslag.

Ärendet

Eftersom Ljungby kommun använder maxtaxa inom barnomsorgen får kommunen statsbidrag. Skolverket har fastställt bidragsbeloppen för år 2011

och Ljungby kommun får 7700292 kronor. För kvalitetssäkrande åtgärder

får Ljungby kommun dessutom 1218141 kronor för att säkra kvaliteten inom förskola och fritidshem. Kommunen måste nu specificera hur den har tänkt använda bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder och skicka in till Skolverket.

Utvecklingsledaren har gjort ett förslag på fördelning av bidraget. Förslaget innebär att bidraget kommer att användas till bland annat personalförstärkningar och kompetenshöjande verksamhet.

Grund för ansökan om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2011 (enligt lönenivå 2010):

1.0 årsarbetare specialpedagog

(förskollärare som grundkompetens) 499652 kronor

1.0 årsarbetare språkpedagog 413166 kronor

0.5 årsarbetare psykolog 288146 kronor

Handledning, kompetensutveckling 17177 kronor

Summa 1218141 kronor

§12 Attestförteckning år 2011

Bu 2011/0005  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen.

Ärendet

Varje år i januari ska förvaltningens attestförteckning fastställas av nämnden.

Attestförteckningen anger vem som har rätt att beslutsattestera fakturor.

§13 Överklagat beslut om bidrag till fristående skolor

Bu 2009/0173  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om bidrag till Drivkraft Värend AB (organisationsnummer 556084-0877) och Ultra Education AB (organisations-nummer 556495-2207) för år 2010 enligt förslag. Bidragsbelopp enligt barn- och utbildningsnämnden 2009-12-14 § 175. Till bidragsbeloppen biläggs en tydligare beräkningsgrund.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2009-12-14 § 182 bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för år 2010. Förvaltningsrätten i Växjö upphäver i en dom barn- och utbildningsnämndens beslut efter att Drivkraft Värend AB och Ultra Education AB överklagat. Målet visas åter till barn- och utbildnings-nämnden för ny handläggning och nytt beslut om bidragsbelopp.

Drivkraft Värend AB och Ultra Education AB har inte fått sedvanligt underlag till stöd för beslutade bidragsbelopp. Beslutet ger ingen motivering till hur beloppen framräknats.

Administrative chefen har utformat ett förslag till bidragsbelopp för 2010 för Drivkraft Värend AB och Ultra Education AB. Beloppen är samma som togs

vid barn- och utbildningsnämndens beslut 2009-12-14, men bifogat finns en tydligare specifikation hur beloppen har räknats fram (daterat 2011-01-17).

§14 Ekonomisk information

Bu 2010/0029  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en preliminär utfallsrapport samt löneanalys för december 2010. Förvaltningen följer budget.

Hon ger också en redovisning av kostnaderna för generationsväxlings-programmet 80-90-100 (777812 kronor) och vårdnadsbidrag (771000 kronor) under hela 2010. Dessutom redovisar hon hur budgetöverskott från 2009 har använts under 2010 och hittills under 2011 (budgetöverskottet får användas under 2010 och 2011).

§15 Skrivelse från föräldrarrådet vid Karl-Oskarskolan

Bu 2010/0194  821

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden svarar föräldrarrådet att Karl-Oskarskolans rektor får kontakta Hjortsbergsskolans och Sunnerbogymnasiets rektorer i frågan.

Ärendet

Föräldrarrådet vid den fristående skolan Karl-Oskarskolan har lämnat in en skrivelse om att de vill ha tider för idrottsundervisning i Sunnerbohallen och/eller Hjortsbergsskolans idrottshall.

Idag har skolans elever sin idrottsundervisning i Räddningstjänstens idrottshall.

Detta är ingen fråga för barn- och utbildningsnämnden. Därför får Karl-Oskar-skolans rektor kontakta rektorer på Hjortsbergsskolan och Sunnerbogymnasiet.

§16 Kommunal Skolriksdag

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda samtliga ordinarie ledamöter i nämnden att delta i Kommunal Skolriksdag. Anmälan görs till administrativ handläggare på barn- och utbildningskontoret senast den 31 januari 2011.

Ärendet

Vartannat år anordnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en mässa i Stockholm under två dagar. Den kallas kommunal Skolriksdag. År 2011 är skolriksdagen den 28-29 mars. Årets skolriksdag har fått rubriken ”En skola i tiden” och innehåller föreläsningar, seminarier och gruppmöten för partierna.

§17 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2009/0091.612

Omprövningsbeslut 2010-12-30 från Skolinspektionen med anledning av över-klagande av beslut om ansökan om godkännande av Växjö Fria Gymnasium AB

som huvudman för gymnasieskola i Växjö kommun.

Bu 2009/0092.612

Beslut 2010-12-21 från Skolinspektionen på ansökan om godkännande av Lärande i Östergötland AB som huvudman för gymnasieskola i Halmstads kommun.

Bu 2010/0030.006

Protokoll 2010-12-06 från Lokala styrelsen Södra Ljungaenheten.

Bu 2010/0044.611

Beslut 2010-12-22 från Skolinspektionen avseende avslag på ansökan om god-kännande av Lingbygdens Friskola ekonomisk förening som huvudman för för-skoleklass och grundskola årskurserna 1-6 i Ljungby kommun.

Bu 2010/0067.612

Beslut 2011-01-04 från Skolinspektionen på ansökan om godkännande av Drivkraft Värend AB som huvudman för gymnasieskola i Värnamo kommun.

Bu 2010/0068.612

Beslut 2010-12-21 från Skolinspektionen gällande avslag på ansökan om god-kännande av Drivkraft Värend AB som huvudman för gymnasieskola i Växjö kommun.

Bu 2010/0071.612

Beslut 2010-12-21 från Skolinspektionen gällande avslag på ansökan om god-kännande av Ljud & Bildskolan LBS AB som huvudman för gymnasieskola i Värnamo kommun.

Bu 2010/0074.612

Skrivelse 2010-12-07 från Landstinget Kronoberg avseende avbruten försälj-ningsprocess för Ryssbygymnasiet.

Bu 2010/0115.624

Avvikelserapport skolhälsovården.

Bu 2010/0128.214

Protokollsutdrag 2010-12-15 § 239 från miljö- och byggnämnden avseende planprogram för del av Läraren 20 (Rosa huset på Kungshögsskolan) i Ljungby stad.

Protokoll från Samverkansmöte den 1 december 2010.