Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-02-21

Sammanträde 2011-02-21

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Stefan Willforss

2 Ändring av barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-01-17 § 2, au § 1.

3 Betygsredovisning höstterminen 2010, au § 3 /bilaga 3 - Lars-Bertil Nilsson, kl 13.25

4 Fördelning av lärarresurser inom grundskolan, läsåret 2011/2012, au § 5 /bilaga 4 - Lars-Bertil Nilsson

5 Fördelning av lärarresurser till Svenska som andraspråk, läsåret 2011/2012, au § 6 /bilaga 5 - Nils-Göran Jonasson, kl 14.15

6 Fördelning av lärarresurser till modersmålsundervisning, läsåret 2011/2012, au § 7 /bilaga 6 - Nils-Göran Jonasson

7 Åtgärder riktade mot förbättringar gällande resultat i SCB:s medborgarundersökning 2010, au § 8 /bilaga 7 - N-G Jonasson

8 Sommarskola 2011, au § 9 /bilaga 8 - Nils-Göran Jonasson

9 Lärplattform för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter, au § 10 /bilaga 9 - Nils-Göran Jonasson

10 Projektet FramKom, au § 11 /bilaga 10 - Nils-Göran Jonasson

11 Handlingsplan för kultur i förskolan/grundskolan, au § 12 /bilaga 11 - Britt-Marie Zeylon, kl 16.10

12 Bokslut 2010, au § 14 - Marie Steneland, kl 16.20

13 Ekonomisk information, au § 15 - Marie Steneland

14 Ansökan från Karl-Oskarskolan om tilläggsbelopp, au § 17 /bilaga 14 - Marie Steneland

15 Timdebitering för tjänst i vikariepoolen, au § 22 /bilaga 15 - Marie Steneland

16 Intern kontroll av antagning till gymnasieskolan, au § 13 /bilaga 16

17 Svar på motion att öka möjligheterna till vuxenutbildning, au § 19/bilaga 17

18 Begäran om resurser till Astradskolans miljö, au § 21 /bilaga 18

19 Val av kontaktpolitiker för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter, au § 24 /bilaga 19

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (66 kb)

§18 Information från tillsynsbesök

Bu 2011/0038  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

De politiker som varit på tillsynsbesök den senaste tiden berättar om dessa.

Magnus Carlsson (S) har varit på BergaLyckan.

Bo Ederström (M) och Magnus Carlsson (S) har varit på Åbyskolan.

§19 Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 – ändring av barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-01-17 § 2

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden upphäver beslutet från 2011-01-17 § 2 och utser Bo Ederström (M) till ordförande och Magnus Carlsson (S) till vice ordförande i arbetsutskottet för mandatperioden 2011-2014.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden utsåg 2011-01-17 ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till arbetsutskottet. I nämndens reglemente står dock att endast ordförande och vice ordförande ska utses. Dessutom finns en överenskommelse mellan partierna att oppositionen ska ha vice ordförandeposten. Därför behöver barn- och utbildningsnämnden ta ett nytt beslut.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 1. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden upphäver beslutet från

2011-01-17 § 2 och utser Bo Ederström (M) till ordförande och Magnus Carlsson (S) till vice ordförande i arbetsutskottet för mandatperioden 2011-2014.

§20 Betygsredovisning höstterminen 2010

Bu 2011/0010  604

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Redovisning till barn- och utbildningsnämnden av elevers betyg i årskurs 9 respektive årskurs 8 görs två gånger om året.

Områdeschefen redovisar antalet elever som saknar behörighet till gymnasiet samt antal elever som ej uppnått betyget godkänt i de olika ämnena i årskurs 8 och 9 höstterminen 2010.

35 elever saknar i årskurs 9 behörighet till yrkesförberedande program på gymnasiet. Ytterligare två saknar behörighet till högskoleförberedande program (totalt saknar alltså 37 elever i årskurs 9 behörighet till högskoleförberedande program).

Detta är de bästa siffror kommunen haft sedan statistik började föras läsåret 1998/1999. Målet är dock alltid att alla ska nå målen. Fortfarande är skillnaden mellan pojkar och flickor stor. Andelen pojkar som saknar behörighet är betyd-ligt större än andelen flickor.

Höstterminen 2009 var det 67 elever (18,87 procent) som saknade behörighet till nationellt program på gymnasiet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 3.

§21 Fördelning av lärarresurser inom grundskolan, läsåret 2011/2012

Bu 2011/0012  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· fastställa resursfördelningen enligt förslag,

· ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag på ny resursfördelning vid ett eventuellt kommunfullmäktigebeslut om nedläggning av någon/några skolor,

· avstämning och justering av resursfördelning görs i maj månad med hänsyn till förändrade elevtal på grund av elever som valt friskole-alternativ och

· avstämning ska göras 2011-10-01 av inskrivna elever i grundskolan med justering av resurser som ska gälla från 2011-08-01.

Ärendet

Områdeschefen ger ett förslag till resursfördelning inom grundskolan för läsåret 2011/2012. Resursfördelningsförslaget (daterat 2011-01-20) innebär 134,65 heltidstjänster i årskurserna 1-6. Av dessa utgör 2,25 tjänster kompensation till små skolor i kommunen. I årskurs 7-9 innebär förslaget 65,54 heltidstjänster. Dessutom är ett antal av dessa heltidstjänster centrala resurser eller resurser som ingår i speciella projekt.

Den totala lärartätheten blir 8,3 lärare per hundra elever. Lärarresurser för svenska som andraspråk och modersmålsundervisning ingår inte.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 5. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· fastställa resursfördelningen enligt förslag

· ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag på ny resursfördelning vid ett eventuellt kommunfullmäktigebeslut om nedläggning av någon/några skolor

· besluta att avstämning och justering av resursfördelning görs i maj månad med hänsyn till förändrade elevtal på grund av elever som valt friskolealternativ

· besluta att avstämning ska göras 2011-10-01 av inskrivna elever i grundskolan med justering av resurser som ska gälla från 2011-08-01.

§22 Fördelning av lärarresurser till Svenska som andraspråk, läsåret 2011/2012

Bu 2011/0012  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· fastställa lärarresurser till svenska som andraspråk enligt förslag,

· avstämning och justering av resursfördelningen görs i maj månad med hänsyn till förändrade elevtal på grund av att elever valt friskole-alternativ och

· avstämning genomförs 2011-10-01 av inskrivna elever i grundskolan och justering av resurser görs från 2011-08-01.

Ärendet

Inför läsåret 2011/2012 har 383 elever på 14 skolor behov av att läsa svenska som andraspråk. Det är fem elever fler än innevarande läsår. Bedömningen att en elev ska läsa svenska som andraspråk har gjorts av lärare som undervisar i ämnet samt klasslärare. Rektor har tagit beslutet.

Områdeschefen föreslår att lärarresurser till svenska som andraspråk beräknas med grundtilldelning 4,19 tjänst per 100 elever. Han ger också ett förslag på fördelning (daterad 2011-01-17).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 6. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· fastställa lärarresurser till svenska som andraspråk enligt förslag,

· besluta att avstämning och justering av resursfördelningen görs i maj månad med hänsyn till förändrade elevtal på grund av att elever valt friskolealternativ och

· besluta att avstämning genomförs 2011-10-01 av inskrivna elever i grundskolan och justering av resurser görs från 2011-08-01.

§23 Fördelning av lärarresurser till modersmålsundervisning, läsåret 2011/2012

Bu 2011/0012  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· fastställa fördelning av lärarresurser till modersmålsundervisning enligt förslag (daterat 2011-01-19),

· 2,0 tjänster ska användas för studiehandledning på modersmål och

· avstämning genomförs 2011-10-01 av inskrivna elever i grundskolan och justering av resurser görs från 2011-08-01.

Ärendet

Under innevarande läsår har Ljungby kommun haft modersmålsundervisning i 10 språk. Två språk har kommunen inte kunnat starta undervisning i på grund

av brist på lärare, trots upprepad annonsering.

Inför läsåret 2011/2012 har 166 elever sökt modersmålsundervisning i 17 språk. För att starta modersmålsundervisning krävs att fem elever ansökt till aktuellt språk utom när det gäller så kallade minoritetsspråk som till exempel finska. Områdeschefen föreslår därför att modersmålsundervisning anordnas i 12 språk: albanska, arabiska, bosniska, finska, kinesiska, nederländska, persiska, polska, thailändska, tyska, ungerska och vietnamesiska. Det rör sig om 42 timmar fördelat på de olika språken i proportion till antalet elever. 2,0 tjänster ska dessutom finnas för studiehandledning på modersmål. Områdeschef beslutar

på vilka språk handledning ska finnas i samråd med rektorer.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 7.

§24 Åtgärder riktade till förbättringar gällande resultat i SCB:s medborgarundersökning 2010

Bu 2011/0013  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om föreslagna åtgärder för förbättringar gällande resultat i SCB:s medborgarundersökning 2010.

Ärendet

Två gånger om året genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgar-undersökning. I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter inom tre områden: betyg på kommunens verk-samhet, betyg på kommunen som en plats att bo och leva på och betyg på det inflytande medborgare har på kommunens verksamheter och beslut. Redovis-ning sker i betygsindex som kan ligga mellan 0 och 100. Alla kommuner erbjuds att delta i undersökningen och Ljungby kommun deltog 2010.

Områdeschefen redovisar tre åtgärder som ska förbättra resultatet inom vårt område:

· Utbildningsmöjligheter (betygsindex 58): På gymnasieskolan startar hösten 2011 reformen som kallas Gy11.

· Grundskola (betygsindex 63): Ett övergripande arbete kring temat ”alla ska nå målen” påbörjades under läsåret 2010/2011, datorn infördes som pedagogiskt verktyg för att utveckla och förbättra elevernas möjligheter att nå målen och projektet FramKom – företag och skola i samverkan breddar sitt arbete med bland annat att ta fram en lokal matematikbok, bedriva lärarfortbildning och starta Ung företagsamhet (UF) på grundskolan.

· Information och öppenhet (betygsindex 58): För att utveckla förskolans verksamhet har en enkät bland föräldrar genomförts som ska analyseras under våren 2011 och ett omfattande arbete har gjorts för att underlätta för medborgarna att känna igen information från förvaltningen. Detta arbete resulterade i en gemensam profil och värdegrund och nästa steg är att ta fram ett övergripande informationsmaterial om alla enheter.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 8.

§25 Sommarskola år 2011

Bu 2011/0014  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att sommarskola anordnas sommaren 2011 enligt förslag.

Ärendet

Sommarskola är en frivillig undervisning för elever som har svårt att nå målen för utbildningen. Den innebär tre veckors studier under sommarlovet, då eleven studerar ett eller två av grundskolans ämnen och/eller tränar det svenska språket.

Sommarskolan har också som syfte att överbrygga språk- och kulturbarriärer för elever med annat modersmål än svenska.

Sommarskola har anordnats i Ljungby kommun sedan 2008, men tidigare år även för elever från förskoleklass och uppåt. Områdeschefen föreslår dock att till sommaren 2011 kommer sommarskolan enbart att vara öppen för elever som under vårterminen går i årskurs 5 på grundskolan till årskurs 2 på gymnasiet. Enligt förslaget ska sommarskolan anordnas den 20 juni-8 juli 2011 i Sunnerbogymnasiets lokaler.

Yngre barn som behöver träna språket har möjlighet att söka behovsstyrd fritids-hemsplats via utvecklingsledare.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 9.

§26 Lärplattform för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Bu 2011/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en projektgrupp för att arbeta med lärplattformen tillsätts samt att förutsättningarna för samarbete med annan kommun som uppfyller kraven sätts upp. Detta ska presenteras hösten 2011.

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp tog den 10 december 2010 beslut om att tillsätta en grupp som ska ta fram en behovsbeskrivning och kostnadsberäkning av en lärplattform. Lärplattformen är ett verktyg som kan användas för att hantera information och kommunikation kring elevens och lärarens arbete i skolan. Anledningen till att ledningsgruppen valt att besluta detta är att kraven ökar på kommun, skolor och enskilda lärare när det gäller informationsskyldighet till och kommunikation med elever och vårdnadshavare. Ett införande av en lärplattform kräver dock en hel del förarbete. Därför föreslår den tillsatta gruppen att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbild-ningschefen i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 10. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att en projektgrupp för att arbeta med lärplattformen tillsätts samt att förutsättningarna för sam-arbete med annan kommun som uppfyller kraven sätts upp. Detta ska presenteras hösten 2011.

§27 Projektet FramKom

Bu 2008/0007  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta en tjänst på 30 procent från och med 2011-07-01 som en del av en lärartjänst. Tjänsten förläggs på en F-9-skola och en arbetsbeskrivning för tjänsten tas fram.

Ärendet

Sedan 2008 bedriver barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun

ett projekt som kallas FramKom – Företag och skola i samverkan. Projektet drivs i samarbete med lokala företag samt Idé- och resurscentrum. Syftet är att öka samverkan mellan skola och företag. En projektledartjänst på 50 procent är budgeterad till och med juni 2011. För att kunna arbeta vidare med grund-tankarna i projektet föreslår områdeschefen att projektet omvandlas till en del av en tjänst på grundskolan, det vill säga att även i fortsättningen ska en gemen-sam funktion finnas som stöd till skolorna i samverkansarbetet med näringslivet. Områdeschefen föreslår att en tjänst på 30 procent inrättas från och med 2011-07-01 som del av lärartjänst.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 11. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta en tjänst på 30 procent från och med 2011-07-01 som en del av en lärartjänst. Tjänsten förläggs på en F-9-skola och en arbetsbeskrivning för tjänsten tas fram.

§28 Handlingsplan för kultur i förskolan/grundskolan

Bu 2011/0016  862

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar handlingsplanen för kultur i förskolan och grundskolan från och med 2011 samt beslutar att medel söks hos Kulturrådet.

Ärendet

I Ljungby kommuns skolor och förskolor pågår ett omfattande kulturarbete. Medel från egen budget ger möjligheter till teater- och musikföreställningar

för barn i förskola och grundskola. Genom de senaste årens möjligheter att ta

del av medel från Kulturrådet (Skapande skola) bygger förvaltningen ett lång-siktigt samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och externa professionella kulturutövare. Tidigare har bidraget genom Skapande skola gällt årskurs 4-9, men från och med hösten 2011 har kommunen möjlighet att söka bidrag för årskurs 1-9.

Utvecklingsledaren har gjort ett förslag till handlingsplan för kultur i förskolan och grundskolan som beskriver syfte och aktiviteter som är tänkta under läsåret 2010/2011. Aktiviteterna kommer att erbjudas elever i årskurserna 1-10 (års-kurs 10 finns på särskolan). En förutsättning för att söka bidrag hos Kulturrådet är att det finns en handlingsplan för kultur i skolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 12. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden antar handlingsplanen för kultur i förskolan och grundskolan från och med 2011 samt att besluta att medel söks hos Kulturrådet.

§29 Bokslut 2010

Bu 2010/0029  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslutet för år 2010.

Ärendet

Administrative chefen informerar om bokslutet för 2010. Förvaltningen landar på ett överskott (10,8 miljoner). Det beror bland annat på semesterlöneskulden och att förvaltningen under året har kunnat använda överskott från tidigare år till att finansiera delar av verksamheten.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 14. Då fick arbets-utskottet enbart en mindre förhandsinformation eftersom bokslutet inte var helt klart.

§30 Ekonomisk information

Bu 2011/0018  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport för januari 2011. Förvaltningen följer budget. Hon ger också en redovisning av kostnaderna under januari för generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 (72010 kronor) och vårdnadsbidrag (54000 kronor) samt hur budgetöverskott från 2009 hittills har använts under 2011 (kvar att använda är 3735000 kronor).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 15. Då fick arbets-utskottet en preliminär redovisning.

§31 Ansökan från Karl-Oskarskolan om tilläggsbelopp

Bu 2011/0006  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om tilläggsbelopp från

Karl-Oskarskolan i Ljungby.

Ärendet

Den fristående grundskolan Karl-Oskarskolan ansöker om tilläggsbelopp

för två elever vårterminen 2011.

I Sveriges kommuner och landstings cirkulär 09:41 står följande om tilläggsbelopp:

Bestämmelserna i skollagen innebär att såväl fristående som kommunala

skolor inom ramen för sina normala ska kunna ge stöd åt flertalet elever.

Både fristående och kommunala skolor ska kunna anpassa sin organisation

så att hänsyn tas till elevens behov och förutsättningar. Kostnaderna för detta stöd och för stöd i form av extra undervisning eller undervisning i särskild

grupp som syftar till att hjälpa elever att nå målen bör enligt propositionen

ingå i kostnadsposten för undervisning.

Ljungby kommuns stöd till barn/elever med särskilda behov är uppdelat i två delar. Den första delen är ett generellt stöd som fördelas till skolorna baserat

på elevantalet. Detta stöd ingår i bidragsbeloppets grundbelopp som betalas till fristående skolor, under kategorin undervisning. Den andra delen av stödet är ett riktat stöd som delas ut till enskilda elever. De två elever som Karl-Oskarskolan begär tilläggsbelopp för var läsåret 2009/2010 inskrivna i kommunens grund-skola. De hade inte något riktat stöd när de gick i kommunens skola utan tog endast del av det generella stödet som alltså redan är inräknat i kommunens bidragsbelopp till fristående skolor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 17. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om tilläggs-belopp från Karl-Oskarskolan i Ljungby.

§32 Timdebitering för tjänst i vikariepoolen

Bu 2011/0020  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att höja timdebiteringen för personal

ur vikariepoolen till 160 kronor per timme från och med 2011-03-01. Timdebiteringen kan justeras av verksamhetschefen för vikariepoolen när

timdebiteringen för timanställda barnskötare förändras.

Ärendet

Timdebiteringen för personal ur vikariepoolen har inte ändrats sedan 2004. Därför behöver priset ses över. Timdebiteringen för en timanställd barnskötare är idag 160 kronor per timme och debiteringen för personal ur vikariepoolen bör spegla denna nivå. Idag är timdebiteringen för personal ur vikariepoolen 130 kronor per timme.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 22.

§33 Intern kontroll av antagning till gymnasieskolan

Bu 2011/0017  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

En intern kontroll har genomförts gällande antagningen till gymnasieskolan. Ansökningsprocessen till gymnasieutbildning från ansökan till dess att eleven vet sin placering är viktig för elev och vårdnadshavare. Ansökan sker till största del elektroniskt och svar skickas per brev till elev med svarshänvisning.

Slutsatserna av den interna kontrollen är att processen fungerar väl under de förutsättningar som råder. Svagheterna i administrationen är redan uppmärk-sammade av skolledningen och samtliga administrativa handläggare utbildas i antagningssystemet. Inför antagningen 2011 kommer hemkommunen att ha ett större ansvar och insyn för de elever som söker utbildning i annan kommun. Samordningen med andra antagningskanslier ökar och dubbelintagning kan undvikas. Brister i hanteringen är mindre sannolik.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 13.

§34 Svar på motion att öka möjligheterna till vuxenutbildning

Bu 2010/0099  615

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion om vuxenutbild-ning i Ljungby kommun. Wiréhn skriver i motionen att Ljungby kommun är hårt drabbad av arbetslöshet och att flera av de drabbade har lång arbetslivserfaren-het men bristande eller låg utbildningsnivå. För att stötta de arbetslösa behöver kommunen satsa på vuxenutbildningar, menar hon. Wiréhn yrkar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att lämna förslag på hur Ljungby kommun ska kunna öka möjligheterna för ljungbyborna att vidareutbilda sig och omskola sig via vuxenutbildningen.

Barn- och utbildningsnämnden har haft ärendet för yttrande och beslutade

2010-12-13 att avge samordnande rektorns svar på motionen som sitt eget.

I samordnande rektorns tjänsteutlåtande beskrivs vilka utbildningar som finns

i Ljungby kommun och vad man ska tänka på innan man startar en ny utbild-ning. Rektorn skriver att dagens utbud speglar efterfrågan hos elever och arbetsgivare men att en del förändringar kan behöva göras, till exempel fler kurser inom grundvux och en utbildning till elevassistent på yrkesvux.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-01-25 att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för klargörande av inställningen till förslaget

i motionen.

I ett yttrande skriver barn- och utbildningschefen att arbetsutskottet bör föreslå barn- och utbildningsnämnden att tillstyrka motionen. Det ligger i barn- och utbildningsnämndens och rektors uppdrag att utveckla verksamheten. I rektors förslag till svar på motionen beskrivs förändringar och kompletteringar som kan öka möjligheterna för fler att vidareutbilda sig eller omskola sig. Som exempel redovisas integrationsprojekt för studerande av svenska för invandrare, fler vuxna kan erbjudas grundskole- och gymnasiekurser samt utbildning till elev-assistent. Genom nära samarbete med arbetsförmedling, arbetsgivare och presumtiva kursdeltagare ser barn- och utbildningschefen goda möjligheter att inom vuxenutbildningen ge kommuninvånarna lämplig vidareutbildning och omskolning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 19. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

§35 Begäran om resurser till Astradskolans miljö

Bu 2010/0162315

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· 2 miljoner ur investeringsbudgetens anslag för diverse årliga omdis-poneringar används till förbättring av Astradskolans lokaler och

· 200000 kronor avsätts från investeringsbudgeten för att förbättra Astradskolans utemiljö/skolgård.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-12-13 att ge barn- och utbild-ningschefen i uppdrag att utreda lokalbehovet på Astradskolan långsiktigt samt bjuda in till diskussion om kortsiktiga justeringar av både ute- och innemiljö vid Astradskolan.

Arbetet med Astradskolan i det långsiktiga perspektivet är inlett med att ta fram en tidsplanering. Samråd mellan tekniska kontoret och barn- och utbildnings-förvaltningen kommer att ske för att ta fram ett schablonmässigt belopp som kan vara underlag för nämndens begäran om renovering/modernisering av Astradskolan.

I det kortsiktiga perspektivet finns behov av att förbättra skolan lokalmässigt och öka skolans attraktivitet. För detta ändamål anhåller barn- och utbildnings-chefen att få disponera 2 miljoner kronor från barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget anslaget för diverse årliga omdisponeringar skola/förskola.

För att förbättra skolans utemiljö/skolgård begär barn- och utbildningschefen dessutom 200000 kronor från barn- och utbildningsnämndens investerings-budget.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 21. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· 2 miljoner ur investeringsbudgetens anslag för diverse årliga omdisponeringar används till förbättring av Astradskolans lokaler

· 200000 kronor avsätts från investeringsbudgeten för att förbättra Astradskolans utemiljö/skolgård.

§36 Val av kontaktpolitiker för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer listan över kontaktpolitiker inom nämndens verksamhet.

Ärendet

Alla enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun har kontaktpolitiker knutna till sig. Kontaktpolitikern blir en kontaktperson för medarbetarna på respektive enhet, samt deltar på tillsynsbesök. Tillsynsbesöken är en del i kvalitetsarbetet. När en ny mandatperiod har börjat utses kontakt-politikerna till de olika enheterna.

Barn- och utbildningschefen har gjort ett förslag till kontaktpolitiker för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter, daterat 2011-01-31.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-02-09 § 24. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer listan över kontaktpolitiker inom nämndens verksamhet.

§37 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2003/0087.041

Skrivelse 2010-11-15 från Styrelsen för Lagans Samhällsförening:

Riv inte gamla Åbyskolan!

Bu 2007/0084.612

Beslut 2010-11-25 från Skolinspektionen avseende bidrag för riksrekryterande utbildning vid Motorsportgymnasiet i Gislaved (Värmdö Tekniska Utbildningar).

Bu 2008/0059.612

Beslut 2010-11-29 från Skolinspektionen avseende bidrag för nationellt godkänd idrottsutbildning för Aspero Idrottsgymnasium i Halmstads kommun.

Bu 2008/0059.612

Beslut 2011-01-20 från Skolinspektionen gällande avslag på ansökan om god-kännande av Aspero Friskolor AB som huvudman för gymnasieskola i Halmstads kommun.

Bu 2008/0079.612

Beslut 2010-12-21 från Skolinspektionen gällande avslag på ansökan om god-kännande av Drottning Blankas Gymnasieskola AB som huvudman för gymnasie-skola i Halmstads kommun.

Bu 2008/0079.612

Beslut 2011-01-26 från Skolinspektionen, med ändring av beslut från den 21 december 2010, avseende ansökan om godkännande av Drottning Blankas Gymnasieskola AB som huvudman för gymnasieskola i Halmstads kommun.

Bu 2009/0077.612

Beslut 2010-11-29 från Skolinspektionen avseende bidrag för nationellt godkänd idrottsutbildning för ProCivitas Privata Gymnasium i Växjö kommun.

Bu 2009/0087.612

Beslut 2010-11-29 från Skolinspektionen avseende bidrag för nationellt godkänd idrottsutbildning för John Bauergymnasiet i Halmstads kommun.

Bu 2009/0087.612

Beslut 2010-12-21 från Skolinspektionen gällande avslag på ansökan om god-kännande av Drivkraft Värend AB som huvudman för gymnasieskola i Halmstads kommun.

Bu 2009/0087.612

Beslut (2 st) 2011-01-21 från Skolinspektionen, med ändring av beslut från den

21 december 2010, avseende ansökan om godkännande av Drivkraft Värend AB som huvudman för gymnasieskola i Halmstads kommun.

Bu 2009/0091.612

Beslut 2010-11-29 från Skolinspektionen avseende bidrag för nationellt godkänd idrottsutbildning för Växjö Fria Gymnasium i Växjö kommun.

Bu 2010/0044.611

Beslut 2011-02-10 från Skolinspektionen på ansökan om godkännande av Lingbygdens Friskola ekonomisk förening som huvudman för förskoleklass och grundskola årskurserna 1-6 i Ljungby kommun.

Bu 2010/0065.611

Utvärdering Sommarskolan 2010.

Bu 2010/0067.612

Beslut 2010-11-29 från Skolinspektionen avseende bidrag för nationellt godkänd idrottsutbildning för John Bauergymnasiet i Värnamo kommun.

Bu 2010/0068.612

Beslut (2 st) 2011-01-21 från Skolinspektionen, med ändring av beslut från den

21 december 2010, avseende godkännande av Drivkraft Värend AB som huvud-man för gymnasieskola i Växjö kommun.

Bu 2010/0119.615

Beslut 2011-01-24 från Skolverket avseende statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Bu 2010/0119.615

Beslut 2011-01-24 från Skolverket avseende statsbidrag för utbildning till yrkes-förare inom gymnasial vuxenutbildning.

Bu 2010/0188.605

Föreläggande 2011-01-12 från Förvaltningsrätten i Växjö på överklagat ärende från Karl-Oskarskolan AB.

Yttrande 2011-01-25 från barn- och utbildningskontoret till Förvaltningsrätten.

Bu 2011/0024.612

Beslut 2010-12-21 från Skolinspektionen gällande avslag på ansökan om god-kännande av ThorenGruppen AB som huvudman för gymnasieskola i Växjö kommun.

Bu 2011/0024.612

Beslut 2010-12-21 från Skolinspektionen gällande avslag på ansökan om god-kännande av ThorenGruppen AB som huvudman för gymnasieskola i Halmstads kommun.

Bu 2011/0025.612

Beslut 2010-12-21 från Skolinspektionen gällande avslag på ansökan om god-kännande av Lernia College AB som huvudman för gymnasieskola i Halmstads kommun.

Bu 2011/0026.612

Beslut 2010-12-21 från Skolinspektionen gällande avslag på ansökan om god-kännande av JENSEN education college AB som huvudman för gymnasieskola

i Halmstads kommun.

Bu 2011/0027.615

Beslut 2010-12-22 från Skolinspektionen avseende betygsrätt för Information & Kompetens i Sverige AB för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare.

Bu 2011/0028.615

Beslut 2010-12-22 från Skolinspektionen avseende betygsrätt för Lernia Utbildning AB för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare.

Bu 2011/0029.006

Protokoll 2011-01-17 från Lokala styrelsen Södra Ljungaenheten.

Protokoll från Samverkansmöte den 22 december 2010, 12 januari 2011 och den 26 januari 2011.

§38 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2011/0030.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2010-12-07 från rektor Åbyskolan.