Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-03-21

Sammanträde 2011-03-21

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Kent Danielsson

2 PRIV-elever - Ljungby fria gymnasium - Stefan Angeskog och Mathias Ohlander, kl 13.15

3 Information från tillsynsbesök.

4 Information Tobaksfri Duo för årskurs 6-9 - Gunilla Frülén, kl 14.00

5 Begäran om resurser för implementering av förskolans förtydligade läroplan, au § 25 /bilaga 5 - Eva Jönsson, kl 14.15

6 Resursfördelning för obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och särvux, läsåret 2011/2012, au § 26 /bilaga 6 - Lars-Bertil Nilsson, kl 14.25

7 Uppföljning av ungdomspolitiskt program, au § 27 /bilaga 7 - Lars-Bertil Nilsson

8 Redovisning av enkät, Datorn som pedagogiskt verktyg, au § 28 /bilaga 8 - Torsten Mässgård och Lars-Bertil Nilsson, kl 15.15

9 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstad, au § 29/bilaga 9 - Ulf Engqvist, kl 15.45

10 Yttrande över ansökan från Jensen Education College AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstad, au § 30/bilaga 10 - Ulf Engqvist

11 Yttrande över ansökan från Rytmus AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstad, au § 31 /bilaga 11 - Ulf Engqvist

12 Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö, au § 32/bilaga 12 - Ulf Engqvist

13 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö, au § 34/bilaga 13 - Ulf Engqvist

14 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö, au § 35/bilaga 14 - Ulf Engqvist

15 Yttrande över ansökan från Da Gama Utbildning & Konsult AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstad, au § 36/bilaga 15 - Ulf Engqvist

16 Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstad, au § 37/bilaga 16 - Ulf Engqvist

17 Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande av fristående gymnasieskola i Halmstad, au § 38 /bilaga 17 - Ulf Engqvist

18 Information om antagningsstatistik för Sunnerbogymnasiet, au § 45 - Ulf Engqvist

19 Ekonomisk information, au § 39 - Marie Steneland, kl 16.15

20 Budget 2012, au § 40 /bilaga 20 - Marie Steneland

21 Åtgärder för fler behöriga elever till gymnasieskolan, au § 41 /bil 21

22 Representanter till programråd vid Sunnerbogymnasiet, au § 42/bilaga 22

23 Information kring kommunfullmäktiges beslut om nedläggning av skolor, au § 46.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (67 kb)

§39 PRIV-elever – Ljungby fria gymnasium

Bu 2011/0066  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Representanter från den fristående skolan Ljungby fria gymnasium informerar kring sina avsikter att ta emot PRIV-elever. PRIV är ett av de introduktions-program i den nya gymnasieskolan (Gy11) som ersätter tidigare individuella program. PRIV står för programinriktat individuellt program och vänder sig till elever som inte uppfyller behörighetskraven till gymnasiet.

§40 Information från tillsynsbesök

Bu 2011/0038  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs årligen på alla enheter inom barn- och utbildnings-förvaltningen. De politiker som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet berättar om dessa.

Mikael Magnusson (M) har varit på Ekebackenskolan tillsammans med

Ole Kongstad (V) och på Kånnaenheten.

Ann Arousell Sålebo (FP) och Liselotte Åhlander (S) har varit på Hjortsbergsskolan.

§41 Information Tobaksfri Duo för årskurs 6-9

Bu 2011/0067  761

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

ANT-ansvarig informerar om Tobaksfri Duo som är en metod för årskurs 6-9 för att få elever att avstå från att använda tobak.

Tanken är att detta ska påbörjas i år med elever i årskurs 6. Så småningom ska detta omfatta alla elever upp till årskurs 9.

§42 Begäran om resurser för implementering av förskolans förtydligade läroplan

Bu 2011/0044  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden anslår 100000 kronor för kompetenshöjning av förskolepersonalen. Finansiering sker genom budgetöverskott.

Ärendet

Förskolan har fått en förändrad och förtydligad läroplan som träder i kraft den

1 juli 2011. Den innebär en ambitionshöjning i verksamheten. För att kunna leva upp till detta krävs en grundlig implementering ute i verksamheten och en kun-skapshöjning hos personalen. Utvecklingsledaren presenterar en plan för imple-menteringen. I planen beskrivs några förändringar i läroplanen, syfte med implementeringen och genomförda och planerade aktiviteter.

För att kunna genomföra den planerade kompetensutvecklingen vill utvecklings-ledaren att det anslag som idag finns i budget för kompetensutveckling hos personalen under detta skede utökas. Utvecklingsledaren föreslår att barn- och utbildningsnämnden anslår extra medel med 100000 kronor för en kompetens-höjning hos förskolepersonalen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 25. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden anslår 100000 kronor för kompetenshöjning av förskolepersonalen. Finansiering sker genom budget-överskott.

§43 Resursfördelning för obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och särvux, läsåret 2011/2012

Bu 2011/0045  603

Resursfördelning för obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och särvux, läsåret 2011/2012

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer resursfördelningen för obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och särvux läsåret 2011/2012.

Ärendet

Områdeschefen informerar om ett förslag på resurstilldelning för obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och särvux kommande läsår (förslaget daterat 2011-03-07). Från nästa läsår kommer ingen särskoleverksamhet finnas på Stensbergsskolan utan all grupporienterad särskoleverksamhet kommer att vara på Kungshögsskolan. Förslaget baseras på 38 elever och innebär 14,55 lärar-tjänster inklusive språkpedagog.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 26. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer resursfördelningen för obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och särvux läsåret 2011/2012 enligt förslag.

§44 Uppföljning av ungdomspolitiskt program

Bu 2007/0133  103

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen av det ungdomspolitiska programmet och överlämnar den till att ingå i ungdomsrådets verksamhets-berättelse för år 2010.

Ärendet

I det ungdomspolitiska programmet finns mål och aktiviteter som i huvudsak berör barn- och utbildningsförvaltningen. För att följa upp arbetet som bedrivs under 2010 har ansvariga rektorer på kommunens 7-9-skolor och gymnasiet fått svara på ett antal frågor. Det ungdomspolitiska programmet syftar till att stärka ungdomars inflytande.

Mål som har följts upp i denna uppföljning är:

· Representanter från elevrådet 7-9 och på gymnasiet ska ges möjlighet att närvara vid rekrytering.

· På kommunens 7-9-skolor ska det finnas bemannade uppehållsrum (budgetberedning hösten 2008).

· Elevrådet ska ses som en resurs på skolan och en särskild utsedd person ska ha ansvar för och coacha rådet.

· Eleverna på gymnasiet ska efter varje slutförd kurs och efter fullgjort program ges möjlighet att göra en skriftlig utvärdering.

· Cykelställ där man kan låsa fast sin cykel ska finnas till alla.

· Representanter från elevrådet eller kulturförening på skolan ges möjlig-het att medverka när beslut om utsmyckning och inköp av konst till skolorna ska fattas.

I en sammanfattning av uppföljningen skriver områdeschefen att det kan konstateras att skolorna i huvudsak har genomfört de aktiviteter som berör barn- och utbildningsnämndens verksamheter och att skolorna aktivt arbetar för elevernas möjlighet till inflytande. Vissa aktiviteter har en koppling till budget, vilket innebär att pengar för dessa aktiviteter måste äskas i kommande budget-arbete. Vidare föreslår han i sammanfattningen att frågan om cykelställ lyfts över till hyresvärden.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 27. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen av det ungdomspolitiska programmet och överlämnar den till att ingå i ungdomsrådets verksamhetsberättelse för år 2010.

§45 Redovisning av enkät, Datorn som pedagogiskt verktyg

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Som en uppföljning av projektet Datorn som pedagogiskt verktyg har en enkät-undersökning genomförts. Elever och personal som ingår i projektet har fått möjlighet att svara. Svarsfrekvensen var drygt 68 procent hos eleverna och 77 procent hos personalen. Enkäten gav resultatet att nästan 90 procent av eleverna och 84 procent av lärarna tycker att det är bra eller mycket bra med egna datorer i skolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 28.

§46 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstad - dnr 32-2011:1116

Bu 2011/0039  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektorns yttrande som sitt eget.

Ärendet

Drottning Blankas Gymnasieskola AB har ansökt hos skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstad från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller barn- och fritidsprogrammet (fritid och hälsa), hantverksprogrammet (övriga hantverk) och humanistiska programmet (kultur). Ansökan gäller totalt 198 elever vid fullt utbyggt år 2014.

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer i ett yttrande (daterat 2011-03-17) att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 29. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

§47 Yttrande över ansökan från Jensen Education College AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstad - dnr 32-2011:1108

Bu 2011/0040  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektorns yttrande som sitt eget.

Ärendet

Jensen Education College AB har ansökt hos skolinspektionen om statlig tillsyn och rätt till bidrag för utbildning vid fristående gymnasieskola i Halmstad kommun. Ansökan gäller samhällsprogrammet (beteendevetenskap samt medier och kommunikation) och ekonomiprogrammet (ekonomi).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer i ett yttrande (daterat 2011-03-17) att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 30. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

§48 Yttrande över ansökan från Rytmus AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstad – dnr 32-2011:976

Bu 2011/0041  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektorns yttrande som sitt eget.

Ärendet

Rytmus AB har ansökt hos skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstad från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller estetiska programmet (estetik och media samt musik).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer i ett yttrande (daterat 2011-03-17) att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 31. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

§49 Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om god-kännande för fristående gymnasieskola i Växjö – dnr 32-2011:1045

Bu 2011/0042  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektorns yttrande som sitt eget.

Ärendet

Ljud & Bildskolan LBS AB har ansökt hos skolinspektionen om statlig tillsyn och rätt till bidrag för utbildning vid fristående gymnasieskola i Växjö kommun. Ansökan gäller estetiska programmet (estetik och media samt bild och formgiv-ning) och teknikprogrammet (design och produktutveckling samt informations- och mediateknik). Totalt gäller ansökan 198 elever vid fullt utbyggt år 2014.

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer i ett yttrande (daterat 2011-03-17) att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 32. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

§50 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om god-kännande för fristående gymnasieskola i Växjö – dnr 32-2011:534

Bu 2011/0032  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektorns yttrande som sitt eget.

Ärendet

Baggium Utbildning AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande

som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller fordons- och transportprogrammet (transport) och totalt 24 elever vid fullt utbyggt år 2015.

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer i ett yttrande (daterat 2011-03-17) att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 34. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

§51 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö - dnr 32-2011:1143

Bu 2011/0031  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektorns yttrande som sitt eget.

Ärendet

Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller hantverksprogrammet (övriga hantverk), estetiska programmet (bild och formgivning mode design samt bild och form-givning inredningsdesign), samhällsvetenskapsprogrammet (beteendevetenskap) och humanistiska programmet (kultur). Totalt handlar det om 267 elever fullt utbyggt år 2014.

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer i ett yttrande (daterat 2011-03-17) att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 35. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

§52 Yttrande över ansökan från Da Gama Utbildning & Konsult AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstad - dnr 32-2011:439

Bu 2011/0036  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektorns yttrande som sitt eget.

Ärendet

Da Gama Utbildning & Konsult AB har ansökt hos skolinspektionen om god-kännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstad från och med läsåret 2012/2013 (med 270 elever fullt utbyggt). Ansökan gäller natur-vetenskapsprogrammet (naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle), samhällsvetenskapsprogrammet (beteendevetenskap samt samhällsvetenskap), humanistiska programmet (kultur) och ekonomiprogrammet (ekonomi).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer i ett yttrande (daterat 2011-03-17) att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 36. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

§53 Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om god-kännande för fristående gymnasieskola i Halmstad – dnr 2011:820

Bu 2011/0035  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektorns yttrande som sitt eget.

Ärendet

Lärande i Östergötland AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstad från och med läsåret 2012/2013 (med totalt 414 elever fullt utbyggt). Ansökan gäller naturveten-skapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, humanistiska programmet, ekonomiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energi-programmet, fordons- och transportprogrammet, VVS- och fastighets-programmet, estetiska programmet, teknikprogrammet och hotell- och turismprogrammet.

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer i ett yttrande (daterat 2011-03-17) att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 37. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

§54 Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande av fristående gymnasieskola i Halmstad – dnr 2011:1223

Bu 2011/0037  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektorns yttrande som sitt eget.

Ärendet

ThorenGruppen AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstad från och med läsåret 2012/2013 (totalt 288 elever vid fullt utbyggt). Ansökan gäller naturveten-skapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, handels- och administra-tionsprogrammet och ekonomiprogrammet.

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer i ett yttrande (daterat 2011-03-17) att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 38. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

§55 Information om antagningsstatistik för Sunnerbogymnasiet

Bu 2011/0062  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Ansökningstiden för ansökan till gymnasiet inför hösten 2011 gick ut den

1 mars 2011. Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet ger en kort förhandsinformation kring hur många ansökningar som har gjorts till Sunnerbogymnasiet.

75 procent av kommunens elever har sökt till Sunnerbogymnasiets program.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 45.

§56 Ekonomisk information

Bu 2011/0018  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport och löneanalys för februari 2011. Förvaltningen följer budget. Hon ger också en redovisning av kostnader hittills

i år för generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 (137558 kronor) och vårdnadsbidrag (129 000 kronor) samt hur budgetöverskott från 2009 hittills har använts under 2011 (kvar att använda är 3735000 kronor).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 39.

§57 Budget 2012

Bu 2011/0019  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar äskanden avseende drift och investeringar till budgetberedningen för år 2012.

Ärendet

Administrative chefen och barn- och utbildningschefen har sammanställt verksamhetens ofinansierade behov när det gäller drift och investeringar för

år 2012 i ett dokument (daterat 2011-03-01). Behoven handlar bland annat

om projektet Datorn som pedagogiskt verktyg, en lärplattform, upprustning

av Astradskolans lokaler, sociala resurser och IT-stöd på 7-9-skolorna och en utökning på förskolan av 0,1 tjänst per avdelning (för att återställa en besparing som gjordes 2009).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 40. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden överlämnar dokumentet till budgetberedningen.

§58 Åtgärder för fler behöriga elever till gymnasieskolan

Bu 2011/0046  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar respektive skolas plan för att öka andelen behöriga elever till gymnasieskolan. Effekten av åtgärderna ska utvärderas våren 2012.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget för 2011 beslutat att avsätta 2 miljoner kronor för att öka andelen behöriga elever till gymnasiet. Rektorer vid Astradskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolan har tagit fram förslag på hur detta kan göras. Bland annat anger de följande åtgärder i sina planer:

· Astradskolan: kompetensutveckling av pedagogisk personal och intensivträning med nuvarande årskurs 8 och 9 (totalt 800000 kronor).

· Kungshögsskolan: extra pedagogiska resurser och hjälp med läxläsning/studieteknik (totalt 800000 kronor).

· Åbyskolan: stöd till utsatta barn, bärbara datorer som stöd, extra lärar-tjänster, utbildning för samtliga lärare i årskurs 7-9 och förbättrade läromedel i svenska (totalt 400000 kronor).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 41. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden antar respektive skolas plan för att öka andelen behöriga elever till gymnasieskolan. Effekten av åtgärderna ska utvärderas våren 2012.

§59 Representanter till programråd vid Sunnerbogymnasiet

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer representanter till programråd vid Sunnerbogymnasiet för mandatperioden 2011-2014.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden ska utse programråd till Sunnerbogymnasiet

för mandatperioden 2011-2014.

Yrkesråd/programråd finns för programmen barn och fritid, bygg, el, handels, hantverk textil design, hantverk finsnickeri, fordon transport, fordon personbil, industri, omvårdnad och teknik.

I yrkesråden/programråden finns representanter från företag, landsting och kommun i olika konstellationer. Dessutom ingår undervisande yrkeslärare, programansvarig rektor samt studie- och yrkesvägledare för programmet.

Samordnande rektor har tagit fram ett förslag på representanter (daterat

2011-02-21).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 42. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer representanter till programråd vid Sunnerbogymnasiet för mandatperioden 2011-2014.

§60 Information kring kommunfullmäktiges beslut om nedläggning av skolor

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-01 att lägga ned Torpaskolan, Kånnaskolan och Södra Ljungaskolan. Nu börjar barn- och utbildnings-förvaltningens arbete med att verkställa detta beslut. Informationsmöten hålls först med föräldrarna under vecka 11 och 12. Sedan ska möten med personalen hållas. Ytterligare möten med föräldrar ska hållas senare under våren.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 46. Då beslutade arbetsutskottet att uppföljning av elevernas trivsel ska göras i november 2011.

§61 Fastställande av timmar på kurser inom SFI

Bu 2011/0065  616

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer antalet undervisningstimmar för SFI (svenska för invandrare) till 525 timmar per kurs. Det gäller från höstterminen 2011.

Ärendet

I en inspektionsrapport efter en granskning av undervisningen i SFI (svenska

för invandrare) på vuxenutbildningen på Sunnerbogymnasiet påpekade skolinspektionen att undervisningen saknade ett fastställt antal timmar på kurserna. Rektor för vuxenutbildningen föreslår 525 timmar per kurs.

§62 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2011/0029.006

Protokoll 2011-02-28 från Lokala styrelsen Södra Ljungaenheten.

Bu 2011/0061.606

Svar 2011-03-08 på skrivelse angående skolgång.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal Arbetsmiljö och hälsa den

19 januari 2011.

Protokoll från Samverkansmöte den 9 februari 2011.

§63 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2011/0030.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2011-03-03 från rektor Kungshögsskolan.