Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-04-18

Sammanträde 2011-04-18

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Ann Arousell Sålebo

2 Information från tillsynsbesök.

3 Utvärdering av modersmålsstöd i förskolan med mera, au § 47/bilaga 3 - Eva Jönsson, kl 13.20

4 Mål för år 2011, au § 48 /bilaga 4 - Lars-Bertil Nilsson, kl 13.30

5 Kvalitetsredovisning år 2010, au § 74 /bilaga - Lars-Bertil Nilsson

6 Svar på Skolinspektionens kvalitetsgranskning av rektors ledarskap i grundskolan, au § 50 /bilaga 6 - L-B Nilsson, N-G Jonasson, kl 14.10

7 Begäran om resurser till Hamnedaskolan, au § 51 /bilaga 7 - Nils-Göran Jonasson, kl 15.00

8 Bokslut på ansvarsnivå år 2010, au § 53 /bilaga 8 - Maria Berg och Marie Steneland, kl 15.05

9 Intern kontroll år 2011, au § 54 /bilaga 9 - Marie Steneland, kl 15.30

10 Ekonomisk information - Marie Steneland

11 Fördelning av inventarieanslag år 2011, au § 55.

12 Investeringsram år 2012-2016, au § 56 /bilaga 12 - Marie Steneland

13 Svar på Skolinspektionens kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare, au § 57 /bilaga 13 - Ulf Engqvist, kl 16.15

14 Begäran att starta lärlingsplatser vid Sunnerbogymnasiets yrkesprogram, au § 58 /bilaga 14 - Ulf Engqvist

15 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun, au § 59 /bilaga 15 - Ulf Engqvist

16 Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun, au § 60 /bilaga 16 - Ulf Engqvist

17 Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun, au § 61 /bilaga 17 - Ulf Engqvist

18 Yttrande över ansökan från ProCivitas i Växjö AB om utökat godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun, au § 62 /bilaga 18 - Ulf Engqvist

19 Yttrande över ansökan från ProCivitas i Växjö AB för Nationellt godkänd idrottsutbildning vid fristående gymnasieskolan i Växjö kommun, au § 63 /bilaga 19 - Ulf Engqvist

20 Yttrande över ansökan från Hermods AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun, au § 64 /bilaga 20 - Ulf Engqvist

21 Yttrande över ansökan från Kursverksamheten vid Lunds Universitet om godkännande för särskild variant vid fristående gymnasieskolan Tegnérgymnasiet i Växjö kommun, au § 65 /bilaga 21 - Ulf Engqvist

22 Yttrande över ansökan från Labora AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Hylte kommun, au § 66 /bilaga 22 - Ulf Engqvist

23 Yttrande över ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun, au § 67 /bilaga 23 - Ulf Engqvist

24 Yttrande över ansökan från Växjö Fria Gymnasium AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun, au § 68 /bilaga 24 - Ulf Engqvist

25 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun, au § 69 /bilaga 25 - Ulf Engqvist

26 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Värnamo kommun, au § 70 /bilaga 26 - Ulf Engqvist

27 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstad kommun, au § 71 /bilaga 27 - Ulf Engqvist

28 Yttrande över ansökan från Ljungby fria gymnasium AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Ljungby, au § 33 /bilaga 28 - Ulf Engqvist

29 Projekt Sfi, au § 72 - Ulf Engqvist

30 Presentation av introduktionsprogrammet, au § 73 - Ulf Engqvist

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§64 Information från tillsynsbesök

Bu 2011/0038  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

De politiker som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet berättar om dessa.

Ann Arousell Sålebo (FP) och Liselotte Åhlander (S) har varit på Hjortsbergsskolans förskolor (Ida, Harabergsgatan och Kajsa Kavat).

Bo Ederström (M) och Magnus Carlsson (S) har varit på Sunnerbogymnasiet.

Ole Kongstad (V) har varit på Lasarettsgatans förskola.

Några politiker har också varit på Kommunal Skolriksdag i Stockholm, och det tyckte de var intressant och givande.

§65 Utvärdering av modersmålsstöd i förskolan med mera

Bu 2010/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omvandla 1,0 tjänst språkpedagog

till modersmålsstöd i förskola och förskoleklass från 2011-08-01.

Ärendet

Under pågående läsår har Ljungby kommun för första gången arbetat med modersmålsstöd i förskolan. En tjänst som språkpedagog har under denna

tid omvandlats till modersmålsstöd. Utvärderingen visar på mycket positiva resultat och i den nya skollagen och läroplanen betonas hur viktigt detta arbete är. Därför föreslår utvecklingsledaren att barn- och utbildningsnämnden omvandlar 1,0 tjänst språkpedagog till modersmålsstöd i förskola och för-skoleklass.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 47. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att omvandla 1,0 tjänst språkpedagog till modersmålsstöd i förskola och förskoleklass.

§66 Mål för år 2011

Bu 2011/0011  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer målen enligt förslag.

Målen ska gälla under 2011.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav 2011-02-09 barn- och utbild-ningschefen i uppdrag att se över nämndens nuvarande delmål och ge förslag till en samlad målbild som ska gälla över lång tid, samt att definiera fokusmål. Som en del i detta arbete har områdescheferna och utvecklingsledaren tagit fram för-slag på nya delmål för år 2011. Främsta förändringen är att delmålen är färre.

Under Ljungby kommuns delmål ”Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i” föreslås delmålet ”I en skola för alla utifrån individens behov ger vi våra barn, ungdomar och studerande bästa möjliga förutsättningar i livet”.

Under Ljungby kommuns delmål ”Ljungby kommun ska vara en föregångs-kommun i näringslivsfrågor” föreslås delmålet ”Att lära för livet är också att lära för arbetslivet” vilket leder till att eleverna får underlag för att välja fort-

satt utbildning och framtida yrke.

Under Ljungby kommuns delmål ”Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare” föreslås inget delmål specifikt för barn- och utbildningsnämnden.

Ole Kongstad (V) yrkar att det ena delmålet formuleras så här: ”I en skola för alla utifrån individens behov ger vi våra barn, ungdomar och studerande bra förutsättningar i livet”.

Ordförande ställer proposition på yrkandet gentemot arbetsutskottets förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 48. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer målen enligt förslag och att målen ska gälla under 2011.

§67 Kvalitetsredovisning år 2010

Bu 2011/0077  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner kvalitetsredovisningen för år 2010.

Ärendet

En kvalitetsredovisning görs varje år för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. I kvalitetsredovisningen redovisas resultatet av nämndens arbete ochdeninnehåller en bedömning av hur väl verksamheten uppfyller nationella mål, krav och riktlinjer, men också egna mål. I kvalitetsredovisningen lyfts också åtgärder för att höja måluppfyllelsen.

Områdeschefen redovisar kvalitetsredovisningen för år 2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 74. Då var kvalitets-redovisningen inte klar så arbetsutskottet gav barn- och utbildningschefen i upp-drag att färdigställa kvalitetsredovisningen och redovisa den för barn- och utbildningsnämnden 2011-04-18.

§68 Svar på Skolinspektionens kvalitetsgranskning av rektors ledarskap i grundskolan

Bu 2010/0160  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger områdeschefernas svar till Skolinspektionen som sitt eget.

Ärendet

Våren 2010 genomförde Skolinspektionen en granskning av rektors ledarskap vid Hjortsbergsskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolan. Ljungby kommun

ska skriftligt redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra arbetet. Områdescheferna har gjort en sammanställning av vidtagna åtgärder (daterad 2011-03-11).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 50. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger områdeschefernas svar till Skolinspektionen som sitt eget.

§69 Begäran om resurser till Hamnedaskolan

Bu 2011/0072  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tilldelar Hamnedaskolan ytterligare 0,9 tjänst till läsåret 2011/2012.

Finansiering med 143000 kronor år 2011 och 200000 kronor år 2012 sker genom budgetöverskott från 2010.

Ärendet

Efter att ha tilldelats tjänsteunderlaget till Hamneda skola inför läsåret 2011/ 2012 begär rektor att tilldelat underlag inte är tillräckligt för att kunna bedriva en undervisning med kvalitet. Rektor begär därför hos barn- och utbildnings-nämnden ytterligare 0,9 tjänst till Hamneda skola. Begäran grundar sig på innevarande läsårs tilldelning då 2,85 tjänst angavs som miniminivå för att driva en skola med lågt elevantal.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 51. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden tilldelar Hamnedaskolan ytterligare 0,9 tjänst till läsåret 2011/2012. Finansiering med 143000 kronor år 2011 och 200000 kronor år 2012 sker genom budgetöverskott från 2010.

§70 Bokslut på ansvarsnivå år 2010

Bu 2010/0029  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av bokslutet på ansvarsnivå och beslutar att enheterna får behålla 10 procent av överskottet respektive 75 procent av underskottet.

Ärendet

Ekonomen presenterar bokslutet på ansvarsnivå för år 2010.

Administrative chefen presenterar förslag på hur överskottet från år 2010 ska fördelas per enhet i resultatbalanseringen. Hon har räknat fram förslag på att låta enheterna behålla 10 procent av överskottet och 75 procent av underskottet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 53. Då gav arbets-utskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på att låta enheterna behålla 10 procent av överskottet för år 2010.

§71 Intern kontroll år 2011

Bu 2011/0073  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att granska processerna ”attraktiv skola” och ”behöriga lärare” i en intern kontroll under 2011.

Ärendet

En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts av handikappsamordnare och administrativ chef tillsammans med barn- och utbildningsnämndens arbets-utskott. Tre olika processer poängsattes i analysen (attraktiv skola, behöriga lärare och kompensatoriska hjälpmedel).

Handikappsamordnare och administrativ chef föreslår att två processer granskas under 2011 för barn- och utbildningsförvaltningen. Processerna är ”attraktiv skola” och ”behöriga lärare”.

Med attraktiv skola menas att kommunens förskolor och skolor arbetar mot ett gemensamt mål för att öka attraktiviteten och konkurrenskraften i verksam-heterna. En marknadsföringsplattform har tagits fram men bedömningen är att det är möjligt att elever och vårdnadshavare inte uppfattar den kommunala skolan som attraktiv och att ett minskat elevunderlag blir mycket allvarligt.

Med behöriga lärare menas att en lärarlegitimation som införs från juli 2011 höjer kraven till att alla lärare ska vara behöriga i det ämne de undervisar i. Bedömningen är att det är möjligt att alla pedagoger inte är behöriga i det ämne de undervisar i och konsekvensen blir då mycket allvarlig.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 54. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att granska processerna ”attraktiv skola” och ”behöriga lärare” i en intern kontroll under 2011.

§72 Ekonomisk information

Bu 2011/0018  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen presenterar en utfallsrapport samt löneanalys för mars 2011. Förvaltningen följer budget.

Hon informerar också om kostnaden för generationsväxlingsprogrammet

80-90-100 och vårdnadsbidrag.

§73 Fördelning av inventarieanslag år 2011

Bu 2010/0038  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer fördelningen av inventarieanslag för år 2011 enligt förslag.

Ärendet

I investeringsbudget 2011 finns anslag till inventarier och maskiner. Anslaget omfattar också inventarier till lärararbetsplatser och skolhälsovården. Anslaget ska nu fördelas mellan förvaltningens verksamheter som anmält behov.

Inventarieanslaget är i budget på 3390000 kronor. Barn- och utbildningschefen föreslår att det fördelas så här:

· Inventarier/maskiner samt lärararbetsplatser förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, korttidsboende samt utrustning till skolhälsovården (1250000 kronor).

· Inventarier/maskiner gymnasieskola/vuxenutbildning (1790000 kronor).

· Utemiljö/lekredskap förskola, grundskola, särskola, korttidshem (175000 kronor).

· Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen (175000 kronor).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 55. Då gav arbets-utskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på fördel-ning av inventarieanslag för år 2011 att presentera på barn- och utbildnings-nämndens sammanträde 2011-04-18.

§74 Investeringsram år 2012-2016

Bu 2011/0019  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till investeringsram för år 2012-2016.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen presenterar ett förslag till investeringsram för år 2012-2016.

Administrative chefen föreslår att ramen fördelas på:

· inventarier

· åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskommitté och arbetsmiljöverket

· diverse årliga omdisponeringar för skola/förskola

· maskinell utrustning för lokalvårdare

· lärararbetsplatser

· anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen

· utbyggnad av trådlöst nätverk

· lärplattform

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 56. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till investeringsram för år 2012-2016.

§75 Svar på Skolinspektionens kvalitetsgranskning av svenskunder-visning för invandrare

Bu 2010/0116  616

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors svar till Skolinspektionen om granskningen av svenskundervisning för invandrare

som sitt eget.

Ärendet

Skolinspektionen granskade under 2010 svenskundervisning för invandrare i Ljungby kommun. Deras kritik fanns på två olika områden: regelbrister och kvalitetsbrister. Samordnande rektor presenterar ett svar till Skolinspektionen med vilka åtgärder som vidtagits (daterat 2011-04-14).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 57. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors svar till Skolinspektionen om granskningen av svenskundervisning för invandrare som sitt eget.

§76 Begäran att starta lärlingsplatser vid Sunnerbogymnasiets yrkesprogram

Bu 2011/0074  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden bifaller samordnande rektors begäran att starta lärlingsplatser vid Sunnerbogymnasiets yrkesprogram vid behov.

Ärendet

Inom den nya gymnasieskolan kommer gymnasial lärlingsutbildning vara en alternativ utbildningsväg till en yrkesexamen. Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet önskar få ett öppet mandat att få starta lärlingsutbildning vid behov.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 58. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden bifaller samordnande rektors begäran att starta lärlingsplatser vid Sunnerbogymnasiets yrkesprogram vid behov.

§77 Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om god-kännande för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun

Bu 2011/0057  612

- dnr 32-2011:536

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

Ärendet

Baggium Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande

som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstad från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller handel- och administrationsprogrammet och hotell- och turismprogrammet (totalt 60 elever vid fullt utbyggt år 2015).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de sökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 59. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

§78 Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun – dnr 32-2011:1179

Bu 2011/0048  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

Ärendet

Plusgymnasiet AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller hantverksprogrammet, samhällsvetenskaps-programmet, vård- och omsorgsprogrammet, estetiska programmet och handel och administrationsprogrammet (totalt 720 elever vid fullt utbyggt år 2014).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de sökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 60. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

§79 Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun – dnr 32-2011:1187

Bu 2011/0049  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

Ärendet

Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstad från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskaps-programmet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet, hantverksprogram-met, vård- och omsorgsprogrammet och hotell- och turismprogrammet (totalt 504 elever vid fullt utbyggt år 2014).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de sökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 61. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

§80 Yttrande över ansökan från ProCivitas i Växjö AB om utökat godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun

Bu 2011/0050  612

- dnr 32-2011:760

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

Ärendet

ProCivitas i Växjö AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande

som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller samhällsvetenskapsprogrammet (totalt 300 elever vid fullt utbyggt år 2015).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de sökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 62. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

§81 Yttrande över ansökan från ProCivitas i Växjö AB för Nationellt godkänd idrottsutbildning vid fristående gymnasieskolan i Växjö kommun - dnr 32-2011:1812

Bu 2011/0051  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

Ärendet

ProCivitas i Växjö AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasie-skolan ProCivitas Privata Gymnasium i Växjö från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller naturvetenskapsprogrammet (totalt 12-15 elever vid fullt utbyggt år 2013).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de sökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 63. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

§82 Yttrande över ansökan från Hermods AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun – dnr 32-2011:601

Bu 2011/0052  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

Ärendet

Hermods AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvud-

man för en fristående gymnasieskola i Växjö från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller estetiska programmet, ekonomiprogrammet, International Baccalaureate, teknikprogrammet, humanistiska programmet, handels- och administrationsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsveten-skapsprogrammet (totalt 900 elever vid fullt utbyggt år 2014).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de sökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 64. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

§83 Yttrande över ansökan från Kursverksamheten vid Lunds Universitet om godkännande för särskild variant vid fristående gymnasieskolan Tegnérgymnasiet i Växjö kommun – dnr 32-2011:1915

Bu 2011/0053  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

Ärendet

Kursverksamheten vid Lunds Universitet har ansökt hos Skolinspektionen

om godkännande som huvudman för en särskild variant vid den fristående gymnasieskolan Tegnérgymnasiet i Växjö från och med läsåret 2011/2012. Ansökan gäller humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet, (totalt 135 elever vid fullt utbyggt år 2013).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de sökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 65. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

§84 Yttrande över ansökan från Labora AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Hylte kommun – dnr 32-2011:1258

Bu 2011/0054  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

Ärendet

Labora AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Hylte. Ansökan gäller ekonomiprogrammet (totalt 21 elever vid fullt utbyggt år 2016).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de ansökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 66. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

§85 Yttrande över ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om god-kännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun – dnr 32-2011:1323

Bu 2011/0055  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

Ärendet

Karl-Oskar Utbildning AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller handel- och administrationsprogrammet och ekonomiprogrammet samt lärlingsutbildning inom handel- och administrations-programmet.

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de sökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 67. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

§86 Yttrande över ansökan från Växjö Fria Gymnasium AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun - dnr 32-2011:785

Bu 2011/0056  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

Ärendet

Växjö Fria Gymnasium AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller barn- och fritidsprogrammet och estetiska program-met (totalt 105 elever vid fullt utbyggt år 2014).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de sökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 68. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

§87 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun – dnr 32-2011:681

Bu 2011/0058  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

Ärendet

Drivkraft Värend AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller hotell- och turismprogrammet (totalt 36 elever vid fullt utbyggt år 2014).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de sökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 69. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

§88 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Värnamo kommun – dnr 32-2011:671

Bu 2011/0059  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

Ärendet

Drivkraft Värend AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Värnamo från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller hotell- och turismprogrammet, teknikprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet (totalt 126 elever vid fullt utbyggt år 2014).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de sökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 70. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

§89 Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstad kommun - dnr 32-2011:677

Bu 2011/0060  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

Ärendet

Drivkraft Värend AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstad från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller hotell- och turismprogrammet (totalt 36 elever vid fullt utbyggt år 2014).

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de sökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom regionen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 71. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger samordnande rektors yttrande som sitt eget.

§90 Yttrande över ansökan från Ljungby fria gymnasium AB om god-kännande för fristående gymnasieskola i Ljungby – dnr 32-2011:872

Bu 2011/0043  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge som yttrande:

”Vår bedömning är att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud i hög grad. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom kommunen. Samhällsvetenskapsprogrammet och handel- och administrationsprogrammet finns dessutom inom kommunens egen gymnasieskolas utbud.”

Reservationer

Magnus Carlsson (S), Ulrika Nilsson (S), Deseré Hellberg (S) och Liselotte Åhlander (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Ljungby fria gymnasium AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ljungby från och med läsåret 2012/2013. Ansökan gäller hotell- och turismprogrammet (turism och resor), restaurang- och livsmedelsprogrammet (bageri och konditori), samhällsveten-skapsprogrammet (beteendevetenskap samt samhällsvetenskap) och handels- och administrationsprogrammet (handel och service). Ansökan gäller totalt 189 elever vid fullt utbyggt.

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de ansökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud i hög grad. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom kommunen. Samhällsvetenskapsprogrammet och handel- och administra-tionsprogrammet finns dessutom inom kommunens egen gymnasieskolas utbud. Samordnande rektorns uppfattning är att kommunen inte ska bifalla ansökan om att få starta ytterligare platser inom samhällsvetenskapsprogrammet respektive handels- och administrationsprogrammet.

Yrkanden

Kent Danielsson (C) yrkar att meningen ”Samordnande rektorns uppfattning är att kommunen inte ska bifalla ansökan om att få starta ytterligare platser inom samhällsvetenskapsprogrammet respektive handels- och administrations-programmet” stryks.

Magnus Carlsson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan.

Ole Kongstad (V) yrkar bifall till Magnus Carlssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Kent Danielssons (C) yrkande.

Omröstning begärs.

Den som röstar ja röstar för Kent Danielssons (C) yrkande. Den som röstar nej röstar för Magnus Carlssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat

Namn

Röst

Bo Ederström (M)

Ja

Kent Danielsson (C)

Ja

Gunnel Nilsson (C)

Ja

Ann Arousell Sålebo (FP)

Ja

Malin Paulsen (C)

Ja

Susanna Tingbratt (KD)

Ja

Magnus Carlsson (S)

Nej

Ulrika Nilsson (S)

Nej

Deseré Hellberg (S)

Nej

Liselotte Åhlander (S)

Nej

Ole Kongstad (V)

Nej

Med 6 röster för ja och 5 för nej så beslutar barn- och utbildningsnämnden att avge som yttrande:

”Vår bedömning är att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud i hög grad. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de närmaste fem åren framåt finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Det föreslagna utbudet kan täckas inom kommunen. Samhällsvetenskapsprogrammet och handel- och administrationsprogrammet finns dessutom inom kommunens egen gymnasieskolas utbud.”

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-03-09 § 33. Då beslutade arbetsutskottet att yttrandet skulle kompletteras och tas upp igen på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2011-04-18.

§91 Projektet Sfi

Bu 2011/0075  616

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger samordnande rektor i uppdrag att arbeta vidare med ansökan och ger nämndens ordförande mandat att underteckna ansökan.

Ärendet

Samordnande rektor informerar om en möjlighet att söka pengar hos ESF (Europeiska socialfonden) till ett projekt inom undervisning i svenska för invandrare (SFI).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 72. Då gav arbets-utskottet samordnande rektor i uppdrag att arbeta vidare med ansökan och att information om projektet ska ges fortlöpande till barn- och utbildningsnämnden.

§92 Presentation av introduktionsprogrammet

Bu 2011/0076  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Samordnande rektor informerar om introduktionsprogrammet som är nytt i den nya gymnasieskolan. Introduktionsprogrammet är till för elever som inte har godkänt i ämnen som krävs för att komma in på gymnasiet. Det består av fem delar/inriktningar: preparandutbildning, PRIV (programinriktat individuellt val), yrkesintroduktion, språkintroduktion och individuellt alternativ.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-04-06 § 73.

§93 Sekretessavtal

Bu 2011/0084  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Anställda i Ljungby kommun inom pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola måste iaktta tystnadsplikt och sekretess enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23:1 och 23:2 eller 23:5 Barn- och utbildningsförvalt-ningen har två blanketter för detta som anställda får skriva under att de har fått information om vad som gäller kring sekretess i verksamheten. Barn- och utbild-ningschefen och ordföranden rekommenderar att ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden skriver under dessa blanketter och lämnar in till barn- och utbildningskontoret.

§94 Information om nedläggningsprocessen

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen informerar om processen som pågår kring ned-läggningen av skolorna i Torpa, Kånna och Södra Ljunga. Föräldrar har fått lämna in önskemål om skolplacering. Möten med föräldrarna kring skolskjutsar är på gång. Ett har varit den 7 april, resten hålls 19 och 20 april. Barn- och utbildningschefen ska samverka med fackliga representanter den 20 april 2011 kring erbjudande av tjänster till personal på de tre skolorna.

§95 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2010/0146.612

Beslut 2011-03-24 från Skolverket avseende ansökan om deltagande i försöks-verksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Bu 2011/0019.041

Skrivelse 2011-03-30 från Lärarnas Riksförbund gällande synpunkter på barn- och utbildningsnämndens äskanden avseende drift och investeringar för budget 2012.

Bu 2011/0080.631 och 2010/0148.631

Hygienrutiner för förskolor i Ljungby kommun.

Protokoll från Samverkansmöte den 9 mars 2011, 21 mars 2011 och 24 mars 2011.

§96 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2011/0030.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2011-03-23 från rektor Stensbergsskolan.

Skrivelse 2011-03-31 från rektor Ekebackenskolan.

Bu 2011/0030.002

Beslut om mottagande i särskola samt övergång till grundskola enligt delega-tionsordning punkt 203:

Skrivelse 2011-04-07 från rektor med övergripande uppgifter, särskola.