Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-05-16

Sammanträde 2011-05-16

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Susanna Tingbratt

2 Information från tillsynsbesök.

3 Skrivelse från Lingbygdens Friskola Ekonomisk förening angående övertagande av förskole- och fritidshemsverksamhet i Södra Ljunga med mera, au § 76 /bilaga 3

4 Fördelning av förskollärare och barnskötare på förskolor i Ljungby kommun, au § 79 /bilaga 4 - Eva Jönsson, kl 14.00

5 Grundfördelning av antal platser i förskola, pedagogisk omsorg och antal barn i fritidshem och förskoleklass, au § 80 /bilaga 5 - Eva Jönsson

6 Riktlinjer och taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, au § 81 /bilaga 6 - Eva Jönsson och Marie Steneland, kl 14.15

7 Upphandling av datorer till Datorn som pedagogiskt verktyg, au § 83 - Marie Steneland

8 Ekonomisk information, au § 82 - Marie Steneland, kl 15.00

9 Yttrande över Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun, au § 84 /bilaga 9 - Birgitta Bergsten, kl 15.20

10 Yttrande över motion om förebyggande arbete, au § 85 /bilaga 10 - Britt-Marie Zeylon, kl 15.30

11 Begäran om tjänst som matematik- och språkutvecklare, au § 86 /bilaga 11 - Britt-Marie Zeylon

12 Resursfördelning till grundskolan, au § 87 /bilaga 12 - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.45

13 Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente, au § 88.

14 Val av ledamot och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014, au § 89.

15 Val av ledamot i Brottsförebyggande rådet, au § 90.

16 Kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter, au § 91.

§97 Fastställande av dagordning

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte behandla Centerpartiets motion vid dagens sammanträde. Motionen behandlas på arbetsutskott och barn- och utbildningsnämnd i juni 2011.

Ärendet

Kent Danielsson (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska lägga till ett ärende till dagordningen för dagens sammanträde. Det gäller en motion som Centerpartiet genom Carina Bengtsson har lämnat in om landsbygdsskolorna.

I motionen (daterad 2011-03-22) föreslår Centerpartiet att Kånna och Torpa skola får bli kvar som kommunal verksamhet till skolstarten hösten 2012.

Bo Ederström (M) yrkar att motionen tas upp på arbetsutskott och barn- och utbildningsnämnd i juni 2011.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att behandla motionen på arbetsutskott och barn- och utbildningsnämnd i juni 2011.

§98 Information från tillsynsbesök

Bu 2011/0038  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs på barn- och utbildningsnämndens alla enheter. De politiker som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet berättar om dessa.

Malin Paulsen (C) har varit på Stensbergsskolan.

Ole Kongstad (V) har varit på Vårblomman, en fristående förskola i Annerstad.

§99 Skrivelse från Lingbygdens Friskola Ekonomisk förening angående övertagande av förskole- och fritidshemsverksamhet i Södra Ljunga med mera

Bu 2010/0044  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· bevilja Lingbygdens Friskola ekonomisk förening tillstånd till förskoleverksamhet i Södra Ljunga från 2011-06-30

· ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att genomföra förhandlingar med parterna enligt Lagen om övertagande av verksamhet

· bevilja Lingbygdens Friskola ekonomisk förening tillstånd till fritidshemsverksamhet i Södra Ljunga från och med 2011-06-30 till

och med 2012-06-30 i avvaktan på Skolinspektionens beslut samt att

· besluta att inventarierna värderas och läggs ut till försäljning senast 2011-06-01.

Ärendet

I en skrivelse skriver Lars-Erik Karlsson för Lingbygdens Friskola ekonomisk förening att föreningen önskar överta förskole- och fritidshemsverksamheten i Södra Ljunga och fritidshemsverksamhet i Kånna från 1 juli.

Om en fristående skola vill bedriva fritidshem i anslutning till skolenheten är det Skolinspektionen som beviljar tillstånd. Det är kommunen som beviljar tillstånd till förskola samt fritidshem där det inte finns en skola.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-04 § 76. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· bevilja att Lingbygdens Friskola ekonomisk förening övertar förskoleverksamheten i Södra Ljunga från 2011-06-30

· ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att genomföra förhandlingar med parterna enligt Lagen om övertagande av verksamhet

· bevilja Lingbygdens Friskola ekonomisk förening att överta fritidshemsverksamheten i Södra Ljunga från och med 2011-06-30 till och med 2012-06-30 i avvaktan på Skolinspektionens beslut samt att

· besluta att inventarierna värderas samt läggs ut till försäljning senast 2011-06-01.

§100 Fördelning av förskollärare och barnskötare på förskolor i Ljungby kommun

Bu 2011/0088  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer att nytt mål när det gäller andelen förskollärare i kommunen ska vara 75 procent, samt att det finns minst en förskollärare per avdelning. Detta ska införas successivt från 2011-07-01.

Ärendet

Utvecklingsledaren föreslår i en skrivelse att barn- och utbildningsnämnden beslutar att andelen förskollärare ska vara 75 procent i kommunens förskolor med ett krav att det ska finnas minst en förskollärare per avdelning. Förändringen ska enligt förslaget införas successivt från 2011-07-01, det vill säga att ingen nu tillsvidareanställd barnskötare ska sägas upp.

Anledningen är att en skollag träder i kraft den 1 juli 2011 och samtidigt får förskolan en reviderad läroplan med förtydligade mål. Förskolan blir då också en egen skolform. Begrepp som undervisning och utbildning kommer att gälla även förskolan. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskol-lärare, som därmed får ett större ansvar. För att nå upp till de ökade kraven på förskollärare och för att kunna hålla den kvalitet på verksamheten som styr-dokumenten säger är det angeläget att öka andelen förskollärare.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-04 § 79. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer att nytt mål när

det gäller andelen förskollärare i kommunen ska vara 75 procent, samt att det finns minst en förskollärare per avdelning. Detta ska införas successivt från 2011-07-01.

§101 Grundfördelning av antal platser i förskola, pedagogisk omsorg och antal barn i fritidshem och förskoleklass

Bu 2011/0089  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundfördelningen av antal platser i förskola, pedagogisk omsorg och antal barn i fritidshem och förskoleklass för läsåret 2011/2012 enligt förslag.

Ärendet

Utvecklingsledare presenterar ett förslag till grundfördelning avseende platser

i förskola, pedagogisk omsorg och preliminärt barnantal och resursberäkning

för fritidshem och förskoleklass för läsåret 2011/2012. Förslaget anger hur många barn som beräknas gå i förskola, förskoleklass och fritidshem under läsåret 2011/2012.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-04 § 80. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer grundfördelningen av antal platser i förskola, pedagogisk omsorg och antal barn i fritidshem och förskoleklass för läsåret 2011/2012 enligt förslag.

§102 Riktlinjer och taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Bu 2011/0090  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjer och taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt förslag.

Ärendet

En ny skollag gäller från 2011-07-01 och det innebär att kommunens riktlinjer och taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem behöver uppdateras. Samtidigt föreslår utvecklingsledaren och administrative chefen att några förändringar i riktlinjerna görs. Syftet med det är att göra dokumenten och riktlinjerna mer tydliga och lätta att förstå och följa. Riktlinjerna är daterade 2011-04-26 och taxan 2011-05-16.

Bland annat tas benämningen fritidsklubb bort för att ingå i fritidshem, kontrakt om lovtillsyn tas bort och istället gör föräldern en ansökan hos placeringshand-läggare och barn med arbetslös förälder som går in och jobbar extra får behålla de timmar på förskolan som redan är schemalagda för veckan.

I taxan förändras benämningar på verksamheterna enligt riktlinjerna, inte själva avgiften.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-04 § 81. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjerna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt förslag.

§103 Upphandling av datorer till Datorn som pedagogiskt verktyg

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att finansiering av projektet Datorn som pedagogiskt verktyg under 2012 sker genom budgetöverskottet från 2010 om kommunfullmäktige beslutar att budget inte tillskjuts barn- och utbildnings-nämnden för detta ändamål.

Ärendet

Datorn som pedagogiskt verktyg infördes hösten 2010 för elever i årskurs 7 på grundskolan och årskurs 1 på Sunnerbogymnasiets samhällsvetenskapliga program. För en fortsättning krävs finansiering.

Kostnaden för 2012 uppgår till 3191000 kronor. 275000 kronor kan finansieras genom minskning av stationära datorer. Resterande 2916000 kronor har äskats i budgeten för 2012. Kommunfullmäktige tar budgetbeslut för 2012 den 14 juni 2011. Får barn- och utbildningsnämnden inte budget för detta måste finansiering ske genom överskottet från 2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-04 § 83. Då beslutade arbetsutskottet att en upphandling av datorer till Datorn som pedagogiskt verktyg ska påbörjas. Rapportering ska ske till arbetsutskottet.

§104 Ekonomisk information

Bu 2011/0018  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt en löneanalys för april 2011. Förvaltningen följer budget. Administrative chefen informerar också om kostnaden hittills i år för generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 (276943 kronor) och kostnaden för vårdnadsbidraget i april (72000 kronor) samt hur barn- och utbildningsnämnden hittills under året har använt det budgetöverskott från tidigare år som är avsatta för år 2011. Kvar att använda är 503000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-04 § 82.

§105 Yttrande över Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun

Bu 2011/0079  730

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ”Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun” med förbehåll för genomförande att driftsbudgeten utökas med 1085000 kronor för åtgärderna 8:5, 16:2 och 24:1 under perioden 2011-2014 och investeringsbudgeten ökas årligen med 75000 kronor för åtgärd 9:6.

Ärendet

En arbetsgrupp har tagit fram förslag till en handlingsplan för personer med funktionsnedsättning. Arbetsgruppen består av tjänstemän från olika förvalt-ningar, kommunala bolag och representanter för de olika handikappföre-ningarna. Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun ersätter den föregående Handikapplan för Ljungby kommun som gäller tills det finns en ny godkänd plan. Planen innebär ökade kostnader för barn- och utbildnings-nämnden för utbildning (artikel 8:5 och 16:2), tillgänglighetsanpassning för utemiljö (artikel 9:6) och kompensatoriska hjälpmedel (artikel 24:1).

Handikappsamordnaren föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner ”Handlingsplan för god tillgänglighet i Ljungby kommun” med förbehåll att driftsbudgeten utökas med 1085000 kronor för åtgärderna 8:5, 16:2 och 24:1 under perioden 2011-2014 och investeringsbudget ökas årligen med 75000 kronor för åtgärd 9:6.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-04 § 84. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner ”Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun” med förbehåll för genomförande att driftsbudgeten utökas med 1085000 kronor för åtgärderna 8:5, 16:2 och 24:1 under perioden 2011-2014 och investeringsbudgeten ökas årligen med 75000 kronor för åtgärd 9:6.

§106 Yttrande över motion om förebyggande arbete

Bu 2010/0156  761

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden bifaller motionen och kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har i en motion skrivit att förebyggande arbete lönar sig både samhällsekonomiskt och för den enskilde och att det finns kommuner i Sverige som idag arbetar framgångsrikt med förebyggande arbete. Hon skriver att medel för att kunna arbeta mer effektivt med förebyggande arbete än vad vi gör idag i Ljungby kommun skulle vara:

· att pengar ska avsättas i budgeten för förebyggande arbete, pengar som kan förfogas gemensamt av socialförvaltningen och barn- och utbild-ningsförvaltningen,

· att förvaltningarna tillsammans gör en gemensam plan för hur arbetet ska läggas upp och

· att arbetet utvärderas efter två år.

I ett svar (daterat 2011-04-11) på denna motion föreslår kommunchef och folkhälsosamordnare att socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnd samordnar sina resurser, såväl personellt som ekonomiskt, och gör en gemensam plan för hur arbetet ska läggas upp. Resultatet av det gemen-samma förebyggande arbetet ska följas upp och redovisas efter ett år.

Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen skriver i ett yttrande (daterat 2011-04-19) över svaret att förvaltningens ledningsgrupp ställer sig bakom förslaget.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-04 § 85. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden bifaller motionen och kommunstyrelsens förslag till beslut.

§107 Begäran om tjänst som matematik- och språkutvecklare

Bu 2011/0091  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta en heltidstjänst att fördela

lika på en matematikutvecklare respektive en språkutvecklare för att driva detta arbete vidare från och med hösten 2012 under förutsättning att det kan rymmas i budgeten för 2012.

Ärendet

I Ljungby kommuns skolor pågår sedan 2008 ett arbete inom projektet Läsa-skriva-räkna som finansieras av Skolverket. Projektet pågår till och med vårterminen 2012. Utvecklingsledaren föreslår barn- och utbildningsnämnden att inrätta en heltidstjänst att fördela lika på en matematikutvecklare respektive en språkutvecklare för att driva detta arbete vidare från och med hösten 2012.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-04 § 86. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta en heltids-tjänst att fördela lika på en matematikutvecklare respektive en språkutvecklare för att driva detta arbete vidare från och med hösten 2012 under förutsättning att det kan rymmas i budgeten för 2012.

§108 Resursfördelning till grundskolan

Bu 2011/0012  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer resursfördelningen för grundskolan läsåret 2011/2012 och svenska som andraspråk enligt förslag.

Ärendet

Områdeschefen presenterar ett nytt resursfördelningssystem till grundskolan inför läsåret 2011/2012. Det nya förslaget är gjort utifrån kommunfullmäktiges beslut att lägga ner skolorna i Kånna, Torpa och Södra Ljunga och hur dessa elever fördelas i kommunala eller fristående skolor. Förslaget ger en lärartäthet på 8,32 lärare per 100 elever.

När elever byter skola förändras också resursfördelningen till undervisning i svenska som andraspråk. Områdeschefen föreslår ett tillägg till tidigare fördelning med 0,1 tjänst till Hamnedaskolan, 0,16 tjänst till Stensbergsskolan och 0,05 tjänst till Kungshögsskolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-04 § 87. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer resursfördelningen enligt förslag.

§109 Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente

Bu 2011/0092  003

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremitera ärendet för redaktionella ändringar.

Ärendet

I början av varje mandatperiod bör kommunstyrelsen och nämnderna se över reglementet som styr deras ansvarsområden och organisation. En nämnds reglemente är det som anger vilken verksamhet nämnden ansvarar för. Barn- och utbildningsnämndens reglemente revideras på ett antal punkter, bland annat när det gäller inkallande av ersättare till nämnden samt omformulering av vissa paragrafer för att göra reglementet tydligare.

Det är kommunfullmäktige som till slut beslutar om reglementet.

Ole Kongstad (V) yrkar att ärendet återremitteras.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-04 § 88. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner reglementet enligt förslag.

§110 Val av ledamot och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Gunnel Nilsson (C) som ordinarie ledamot och Louise Erlandsson (C) som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2011-2014.

Ärendet

Stefan Willforss (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbild-ningsnämnden. Kommunfullmäktige utsåg 2011-03-29 Gunnel Nilsson (C) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden och Louise Erlandsson (C) som ny ersättare. Kent Danielsson (C) utsågs till ny 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden ska nu utse en ny ledamot och ersättare i arbetsutskottet för mandatperioden.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-04 § 89. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden utser Gunnel Nilsson (C) som ordinarie ledamot och Louise Erlandsson (C) som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2011-2014.

§111 Val av ledamot i Brottsförebyggande rådet

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Ole Kongstad (V) till ordinarie ledamot i Brottsförebyggande rådet för mandatperioden 2011-2014.

Ärendet

Stefan Willforss (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbild-ningsnämnden. Han valdes 2011-01-17 av barn- och utbildningsnämnden som ledamot i Brottsförebyggande rådet. Därför måste nämnden utse en ny ledamot.

Förslag är Ole Kongstad (V).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-04 § 90. Då föreslog arbetsutskottet att ledamot i Brottsförebyggande rådet utses av barn- och utbildningsnämnden vid nämndens sammanträde.

§112 Kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Kent Danielsson (C) som kontaktpolitiker för Sunnerbogymnasiet och Vuxenutbildningen och Louise Erlandsson (C) som kontaktpolitiker för Åbyenheten, BergaLyckans förskola och familjecentralen i Lagan.

Ärendet

Stefan Willforss (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbild-ningsnämnden. 2011-02-21 utsåg barn- och utbildningsnämnden honom som kontaktpolitiker för Sunnerbogymnasiet och Vuxenutbildningen samt Åbyenheten och BergaLyckans förskola. Barn- och utbildningsnämnden måste nu utse nya kontaktpolitiker för dessa enheter.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-04 § 91. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden utser Kent Danielsson (C)

som kontaktpolitiker för Sunnerbogymnasiet och Vuxenutbildningen och

Louise Erlandsson (C) som kontaktpolitiker för Åbyenheten och BergaLyckans förskola.

§113 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2011/0014.611

Beslut 2011-05-03 från Skolverket avseende statsbidrag till sommarskola 2011.

Bu 2011/0029.006

Protokoll 2011-04-07 från Lokala styrelsen Södra Ljungaenheten.

Tackkort från Åbyskolan.

Protokoll från Samverkansmöte den 6 april 2011.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal Arbetsmiljö och hälsa den

20 april 2011.

§114 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2011/0030.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelser (4 st) 2011-04-20 från rektor Åbyskolan

Skrivelse 2011-04-27 från rektor Stensbergsskolan.