Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-06-20

Sammanträde 2011-06-20

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Magnus Carlsson

2 Information från tillsynsbesök.

3 Organisation och budget 2012, Sunnerbogymnasiet, au § 95 /bilaga 3 - Ulf Engqvist, kl 13.25

4 Yttrande över ansökan från Aspero idrottsgymnasium om utökat godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Halmstads kommun, au § 97 /bilaga 4 - Ulf Engqvist

5 Medborgarförslag angående ledigheter för elever, au § 98 /bil 5 - Lars-Bertil Nilsson, kl 13.45

6 Information om Astradskolans vision 2015, au § 99 - Gunnel Henriksson och Matz Nilsson, kl 13.55

7 Arbetskläder för personal inom förskoleverksamheten (1-5 år), au § 100 /bilaga 7 - Nils-Göran Jonasson, kl 14.15

8 Fritidshemsverksamhet i Kånna och Torpa, au § 102.

9 Ansökan från Karl-Oskarskolan om tillstånd att bedriva fritidshems- verksamhet, au § 103 /bilaga 9 - Lars-Bertil Nilsson, Eva Jönsson och Marie Steneland, kl 15.00

10 Beslut om bidrag till Karl-Oskarskolans fritidshem i Ljungby, au § 104 /bilaga 10 - M Steneland, E Jönsson, L-B Nilsson, kl 15.15

11 Tillstånd till Lingbygdens friskola, au § 105 - Lars-Bertil Nilsson och Marie Steneland, kl 15.25

12 Beslut om bidrag till Lingbygdens friskola i Södra Ljunga, au § 106 /bilaga 12 - Marie Steneland, kl 15.40

13 Begäran om tilläggsbelopp för elev vid Lingbygdens friskola, au § 108 - Marie Steneland och Eva Jönsson, kl 15.50

14 Begäran om tilläggsbelopp för elever vid Karl-Oskarskolan, au § 109 - Marie Steneland och Eva Jönsson, kl 15.55

15 Interkommunal ersättning - bidragsbelopp för årskurs 1, gymnasie- skolan, au § 110 - Marie Steneland, kl 16.10

16 Ekonomisk information, au § 111 - Marie Steneland

17 Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse, au § 113 - Nils-Göran Jonasson och Jens Krantzén, kl 16.35

18 Svar på skrivelse angående semesterstängning på förskolor med mera, au § 115 /bilaga 18

19 Yttrande över motion från Centerpartiet angående landsbygds- skolorna, au § 116 /bilaga 19

20 Yttrande över motion från Vänsterpartiet angående Torpaskolan, au 117 /bilaga 20

21 Yttrande över motion från Kommunens Bästa angående Kånnaskolan, au § 118 /bilaga 21

22 Yttrande över motion från Kommunens Bästa angående Torpaskolan, au § 119 /bilaga 22

23 Yttrande över motion från Sverigedemokraterna angående fritidshem i Kånna, au § 120 /bilaga 23

24 Yttrande över motion från Sverigedemokraterna angående fritidshem i Torpa, au § 121 /bilaga 24

25 Yttrande över medborgarförslag att avvakta med att verkställa beslut om nedläggning av Kånna och Torpa skolor, au § 122 /bilaga 25

26 Yttrande över medborgarförslag att avvakta med att verkställa beslut om nedläggning av Kånna och Torpa skolor, au § 123 /bilaga 26

27 Yttrande över medborgarförslag att avvakta med att verkställa beslut om nedläggning av Kånna och Torpa skolor, au § 124 /bilaga 27

28 Yttrande över medborgarförslag att avvakta med att verkställa beslut om nedläggning av Kånna och Torpa skolor, au § 125 /bilaga 28

29 Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente, au § 126 /bilaga 29 - Anna Gummesson

30 Begäran att omfördela överskott till investeringsbudget, au § 127 /bilaga 30

31 Ärendeberedning, au § 128.

32 Skrivelse angående Språkolympiaden, au § 130.

33 Omdisponering av lokaler, Stensbergsskolan.

34 Försäljning av inventarier, Södra Ljunga.

35 Projektet På Spåret /bilaga 35.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (67 kb)

§115 Information från tillsynsbesök

Bu 2011/0038  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs på barn- och utbildningsnämndens alla enheter. De politiker som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet berättar om dessa.

Ole Kongstad (V) och Gunnel Nilsson (C) har varit på Agunnarydsenheten.

Susanna Tingbratt (KD) har varit på Hamneda- och Södra Ljungaenheterna.

Barn- och utbildningschefen berättar om tillsynsbesöket på Klövervägens och Ekebackens förskolor.

§116 Organisation och budget 2012, Sunnerbogymnasiet

Bu 2010/0125  612

Bu 2011/0019  041 

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer programorganisationen för läsåret 2011/2012 enligt förslag samt beslutar att inga antagningar görs på humanistiska programmet och industriprogrammet detta läsår.

Ärendet

Samordnande rektor informerar om en ny programorganisation med antal platser per program och budgetförutsättningarna på Sunnerbogymnasiet. Gymnasie-skolan kommer under ett antal år framöver att behöva anpassa sin budget på grund av minskade elevkullar.

Med anledning av resultatet av det preliminära ansökningsläget vid Sunnerbogymnasiet behövs vissa korrigeringar göras i organisationen dels för att anpassa verksamheten till att i så hög grad som möjligt uppnå målen för skolans förstahandsansökning, dels behovet av att anpassa organisationen till

det minskade elevunderlaget.

Förslaget till programorganisation är följande: bygg och anläggning 26 platser, barn och fritid 15 platser, el och energi 16 platser, ekonomi 30 platser, estetiska 26 platser, fordon och transport 32 platser, handel och administration 15 platser, hantverk 24 platser, humanistiska 15 platser, industritekniska 15 platser, naturvetenskap 30 platser, samhällsvetenskap 60 platser, teknik 30 platser och vård och omsorg 30 platser. Dessutom startas samtliga introduktionsprogram.

Samordnande rektor föreslår dock att ingen antagning görs till humanistiska programmet och industriprogrammet kommande läsår på grund av inga eller väldigt få sökande.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 95. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer programorganisa-tionen för läsåret 2011/2012 enligt förslag samt att inga intagningar görs på humanistiska programmet och industriprogrammet.

Arbetsutskottet gav också barn- och utbildningschefen i uppdrag att starta utvecklingsgrupper i nära samarbete med näringslivet inom hantverks- och industriprogrammen i syfte att utveckla och anpassa programmen inom ramen för den nya gymnasieskolan för att på ett bättre sätt möta näringslivets behov och öka attraktionskraften för kommande elevkår.

§117 Yttrande över ansökan från Aspero idrottsgymnasium om utökat godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Halmstads kommun – dnr 32-2011:2514

Bu 2011/0093  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar samordnande rektors yttrande som sitt eget.

Ärendet

Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande för att erbjuda NIU-platser i bordtennis inom befintliga program. NIU står för Nationellt godkänd idrottsutbildning.

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer i ett yttrande (daterat 2011-05-03) att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiets utbud. Med tanke på att ungdomskullarna sjunker med 40 procent fram till 2016 finns inte behov av ytterligare platser.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 97. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden antar samordnande rektors yttrande som sitt eget.

§118 Medborgarförslag angående ledigheter för elever

Bu 2011/0098  608

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att skollagen inte medger generellt beviljande av ledighet samt att det är rektor som beslutar om ledighet.

Ärendet

I ett medborgarförslag (daterat 2011-03-22) föreslår en förälder att föräldrar fritt ska kunna disponera 7-14 dagars ledighet per läsår för sina barn. Föräldern moti-verar det med att hon som huvudansvarig för sina barn bör kunna få avgöra när familjen tillsammans kan ta en gemensam semester som även passar arbets-platsen. Ledigheten ska ske i samråd med skolan.

I ett yttrande över medborgarförslaget (daterat 2011-05-06) skriver områdes-chefen att barn- och utbildningsnämnden inte kan säga ja till medborgarförslaget av två skäl:

- Skollagen medger inte ett generellt beviljande av ledighet. I lagen står att en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

- Det är rektor som beslutar om ledighet. Rektor kan delegera beslut om kortare ledighet till någon av sina anställda men vid ledighet längre än tio dagar får beslutet inte delegeras.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 98. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att skollagen inte medger generellt beviljande av ledighet samt att det är rektor som beslutar om ledighet.

§119 Information om Astradskolans vision 2015

Bu 2011/0116  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektorer vid Astradskolan informerar om det visionsarbete de har gjort sedan våren 2010. De har tittat på bland annat en gemensam elevsyn, arbetslag, mentorernas roll och arbetspass. Det har resulterat i bland annat att en ny arbetslagsorganisation införs med ett gemensamt personalrum, undervisning i smågrupper tas bort och all undervisning sker i klassrummet, Learning studies (ett sätt för pedagoger att utveckla undervisningen med hjälp av varandra) införs och att de så kallade arbetspassen används annorlunda.

De visar också upp några skisser på hur utemiljön kan förändras.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 99. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§120 Arbetskläder för personal inom förskoleverksamheten (1-5 år)

Bu 2008/0051  028

Arbetskläder för personal inom förskoleverksamheten (1-5 år)

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inköp av arbetsskor sker hösten 2011 och att fastställa följande riktlinjer:

- Rätt till arbetskläder har personal som arbetar inom förskolans verksam-het, i barngrupp, och har en anställningstid av minimum 3 månader.

- Summan per anställd är maximerad till 600 kronor per 2 år och finansieras med centralt avsatta medel.

- Inköpsintervall är vartannat år med början vårterminen 2011, inköp sker i samordning vid bestämt tillfälle.

- 2011 års inköp gäller skor för utomhusbruk.

- Inköpta arbetskläder är personliga och används på arbetsplatsen.

- Kläder/skor märks med barn- och utbildningsnämndens symbol.

Finansiering av 200000 kronor görs med budgetöverskott från år 2010.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-02-23 att köpa in och finansiera arbetskläder till personal inom förskolans verksamhet. Inköp ska göras vartannat år. En arbetsgrupp bestående av fackliga representanter (Lärarförbundet och Kommunal) samt rektor och områdeschef från kommunen har tagit fram ett förslag till beslut: att barn- och utbildningsnämnden finansierar arbetsskor till personalen hösten 2011.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 100. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att inköp av arbetsskor sker hösten 2011 och att fastställa följande riktlinjer:

- Rätt till arbetskläder har personal som arbetar inom förskolans verksam-het, i barngrupp, och har en anställningstid av minimum 3 månader.

- Summan per anställd är maximerad till 600 kronor per år och finansieras med centralt avsatta medel.

- Inköpsintervall är vartannat år med början vårterminen 2011, inköp sker i samordning vid bestämt tillfälle.

- 2011 års inköp gäller skor för utomhusbruk.

- Inköpta arbetskläder är personliga och används på arbetsplatsen.

- Kläder/skor märks med barn- och utbildningsnämndens symbol.

Finansiering görs med budgetöverskott från år 2010.

§121 Fritidshemsverksamhet i Kånna och Torpa

Bu 2008/0127  041

Bu 2011/0117  633

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· fritidshemsverksamhet anordnas i Kånna och Torpa i anslutning till förskolan för elever inom respektive upptagningsområde

· utvärdering görs senast 2013

· ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag på verksamhetsform och att efterfråga föräldrars önskemål om fritidshemsplats.

Finansiering görs inom befintlig budget.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-01 (§ 17) att lägga ner skolorna i Kånna, Torpa och Södra Ljunga. I och med det beslutet skulle också fritids-hemmen läggas ner.

Arbetsutskottet gav 2011-05-04 (§ 93) barn- och utbildningschefen i uppdrag

att undersöka möjligheterna att skapa pedagogisk omsorg i Torpa alternativt

att transport ordnas.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 102. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· fritidshemsverksamhet anordnas i Kånna och Torpa i anslutning till förskolan för elever inom respektive upptagningsområde

· utvärdering görs senast 2013

· ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag på verksamhetsform och att efterfråga föräldrars önskemål om fritidshemsplats.

Finansiering görs inom befintlig budget.

§122 Ansökan från Karl-Oskarskolan om tillstånd att bedriva fritidshems-verksamhet

Bu 2011/0109  633

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner att Karl-Oskarskolan i Ljungby

driver fritidshemsverksamhet från 2011-06-30 med berättigande till bidrag enligt 2a kap 17 § i 1985 års skollag. Berättigande till bidrag ges under förutsättning att Karl-Oskarskolans fritidshem har samma öppettider som kommunens fritidshemsverksamheter.

Ärendet

Den fristående skolan Karl-Oskarskolan ansöker om tillstånd att bedriva fritids-hem i anslutning till skolan från höstterminen 2011. De beräknar antalet barn till 30 stycken.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 103. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner att Karl-Oskar-skolan i Ljungby driver fritidshemsverksamhet från 2011-06-30 med berät-tigande till bidrag enligt 2a kap 17 § i 1985 års skollag. Berättigande till bidrag ges under förutsättning att Karl-Oskarskolans fritidshem har samma öppettider som kommunens övriga fritidshemsverksamheter samt att Karl-Oskarskolan styrker att fritidshemsverksamhet kommer att bedrivas enligt 2a kap 3 § i 1985 års skollag.

§123 Beslut om bidrag till Karl-Oskarskolans fritidshem i Ljungby

Bu 2011/0109  633

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Karl-Oskar Utbildning AB, organisationsnummer 556749-7051, har rätt till bidrag för fritidshem för år 2011. Bidragsbelopp enligt Bun § 171, 2010-12-13. Tilläggsbelopp prövas

i varje enskilt fall efter särskild ansökan.

Ärendet

Karl-Oskarskolan i Ljungby startar fritidshem läsåret 2011/2012. Barn- och utbildningsnämnden ska då fatta beslut om att huvudmannen har rätt till bidrag

för fritidshem.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 104. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att Karl-Oskar Utbildning AB, organisationsnummer 556749-7051, har rätt till bidrag för fritidshem för år 2011. Bidragsbelopp enligt Bun § 171, 2010-12-13. Tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan.

§124 Tillstånd till Lingbygdens friskola

Bu 2010/0044  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ändrar beslutet från 2011-05-16, § 99, gällande beviljande av tillstånd enligt förslag till detta:

· att enligt 2a kap 3 § i 1985 års skollag godkänna Lingbygdens friskola ekonomisk förening att driva förskoleverksamhet i Södra Ljunga från 2011-06-30 med berättigande till bidrag enligt 2a kap 17 § i 1985 års skollag

· att enligt 2a kap 3 § i 1985 års skollag godkänna Lingbygdens friskola ekonomisk förening att driva fritidshemsverksamhet i Södra Ljunga från 2011-06-30 med berättigande till bidrag enligt 2a kap 17 § i 1985 års skollag.

Berättigande till bidrag ges under förutsättning att Lingbygdens friskolas fritids-hem och förskola har öppet under samma tider som kommunens fritidshem och förskolor.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-05-16 (§ 99) att

· bevilja Lingbygdens Friskola ekonomisk förening tillstånd till förskoleverksamhet i Södra Ljunga från 2011-06-30

· bevilja Lingbygdens Friskola ekonomisk förening tillstånd till fritidshemsverksamhet i Södra Ljunga från och med 2011-06-30 till och med 2012-06-30 i avvaktan på Skolinspektionens beslut samt att

· besluta att inventarierna värderas och läggs ut till försäljning senast 2011-06-01

· ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att genomföra förhandlingar med parterna enligt Lagen om övertagande av verksamhet.

De två första delarna i beslutet gällande att bevilja tillstånd behöver ändras för att formellt överensstämma med 1985 års skollag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 105. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden ändrar och revidera beslutet från 2011-05-16, § 99, gällande beviljande av tillstånd enligt förslag till detta:

· att enligt 2a kap 3 § i 1985 års skollag godkänna Lingbygdens friskola ekonomisk förening att driva förskoleverksamhet i Södra Ljunga från 2011-06-30 med berättigande till bidrag enligt 2a kap 17 § i 1985 års skollag

· att enligt 2a kap 3 § i 1985 års skollag godkänna Lingbygdens friskola ekonomisk förening att driva fritidshemsverksamhet i Södra Ljunga från 2011-06-30 med berättigande till bidrag enligt 2a kap 17 § i 1985 års skollag.

Berättigande till bidrag ges under förutsättning att Lingbygdens friskolas fritids-hem och förskola har öppet under samma tider som kommunens fritidshem och förskolor.

§125 Beslut om bidrag till Lingbygdens friskola i Södra Ljunga

Bu 2011/0110  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Lingbygdens friskola ekonomisk förening, organisationsnummer 769621-3292, har rätt till bidrag för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola år 2011. Bidragsbelopp enligt Bun

§ 171, 2010-12-13. Tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan.

Ärendet

Lingbygdens friskola i Södra Ljunga startar förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola läsåret 2011/2012. Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om huvudmannen har rätt till bidrag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 106. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att Lingbygdens friskola ekonomisk förening, organisationsnummer 769621-3292, har rätt till bidrag för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola år 2011. Bidragsbelopp enligt Bun § 171, 2010-12-13. Tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan.

§126 Begäran om tilläggsbelopp för elev vid Lingbygdens friskola

Bu 2011/0101  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar tilläggsbelopp till Lingbygdens friskola med 3681 kronor per månad från 2011-07-01 till 2012-06-30.

Ärendet

Lingbygdens friskola ansöker om tilläggsbelopp för en elev för läsåret 2011/ 2012. Bestämmelserna i skollagen innebär att såväl fristående som kommunala skolor inom ramen för sina normala resurser ska kunna ge stöd åt flertalet elever. Både fristående och kommunala skolor ska kunna anpassa sin organisa-tion så att hänsyn tas till elevens behov och förutsättningar. Kostnaderna för detta stöd och för stöd i form av extra undervisning eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever att nå målen bör enligt propositionen ingå i kostnadsposten för undervisning.

Ljungby kommuns stöd till barn/elever med särskilda behov är uppdelat i två delar. En del är ett generellt stöd som fördelas till skolorna baserat på elev-antalet. Samordnande rektor på 7-9-skolorna fördelar sedan stödet vidare till

alla de andra enheterna. Detta stöd ingår i bidragsbeloppets grundbelopp under kategorin undervisning. Totalt har Ljungby kommun cirka 10 tjänster som generellt stöd. Den andra delen av stödet är det riktade stödet som delas ut till enskilda elever. Det är det specialpedagogiska teamet tillsammans med utveck-lingsledare och handikappsamordnare som fördelar detta stöd. Det finns totalt

11 tjänster till riktat stöd för förskolan och grundskolan att dela på. Denna för-delning justeras kontinuerligt vid förändring.

Eleven hade riktat stöd i den kommunala skolan läsåret 2010/2011.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 108. Då före-

slog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beviljar tilläggsbelopp

till Lingbygdens friskola med 3681 kronor per månad från 2011-07-01 till 2012-06-30.

§127 Begäran om tilläggsbelopp för elever vid Karl-Oskarskolan

Bu 2011/0006  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar tilläggsbelopp till Karl-Oskarskolan i Ljungby för en elev i årskurs 6 med 3681 kronor per månad från 2011-07-01

till 2012-06-30. För resterande fyra elever beviljas inget tilläggsbelopp.

Ärendet

Karl-Oskarskolan ansöker om tilläggsbelopp för fem elever (två elever i årskurs 1, en elev i årskurs 6, en elev i årskurs 7 och en elev i årskurs 9) för läsåret 2011/2012.

Bestämmelserna i skollagen innebär att såväl fristående som kommunala skolor inom ramen för sina normala resurser ska kunna ge stöd åt flertalet elever. Både fristående och kommunala skolor ska kunna anpassa sin organisation så att hän-syn tas till elevens behov och förutsättningar. Kostnaderna för detta stöd och för stöd i form av extra undervisning eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever att nå målen bör enligt propositionen ingå i kostnadsposten för undervisning.

Ljungby kommuns stöd till barn/elever med särskilda behov är uppdelat i två delar. En del är ett generellt stöd som fördelas till skolorna baserat på elev-antalet. Samordnande rektor på 7-9-skolorna fördelar sedan stödet vidare till alla de andra enheterna. Detta stöd ingår i bidragsbeloppets grundbelopp under kategorin undervisning. Totalt har Ljungby kommun cirka 10 tjänster som generellt stöd. Den andra delen av stödet är det riktade stödet som delas ut till enskilda elever. Det är det specialpedagogiska teamet tillsammans med utveck-lingsledare och handikappsamordnare som fördelar detta stöd. Det finns totalt 11 tjänster till riktat stöd för förskolan och grundskolan att dela på. Denna för-delning justeras kontinuerligt vid förändring.

Fyra av de elever som Karl-Oskarskolan begär tilläggsbelopp för hade inte något riktat stöd när de gick i kommunens skola utan tog endast del av det generella stödet. En elev hade riktat stöd i den kommunala skolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 109. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beviljar tilläggsbelopp till Karl-Oskarskolan i Ljungby för en elev i årskurs 6 med 3681 kronor per månad från 2011-07-01 till 2012-06-30. För resterande fyra elever beviljas inget tilläggsbelopp.

§128 Bidragsbelopp för årskurs 1, gymnasieskolan

Bu 2011/0112  605

Bu 2010/0163  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen till fristående skolor för årskurs 1 i gymnasieskolan enligt förslag gällande från och med 2011-07-01 till och med 2011-12-31.

Ärendet

I Ljungby kommun finns ett antal fristående förskolor, en fristående grund-skolaochtvå fristående gymnasieskolor. Att de är fristående innebär att de har en annan huvudman (ägare) än kommunen. Kommunen betalar bidrag till de fristående verksamheterna. Bidragsbeloppen baseras på kommunens egna kostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet. Bidragsbeloppen fastställs inför varje år.

Bidragsbeloppen för år 2011 (som fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2010-12-13 § 171) gällde inte elever som börjar i årskurs 1 på gymnasiet höst-terminen 2011. Det beror på att en ny gymnasieskola, Gy2011, införs då. När bidragsbeloppen fastställdes var mycket av organisationen kring Gy2011 oklart och kostnaderna var svåra att prognostisera. Därför måste bidragsbeloppen som gäller elever i årskurs 1 från höstterminen 2011 fastställas nu.

Administrative chefen presenterar ett förslag på bidragsbelopp till fristående förskolor per program för årskurs 1 höstterminen 2011 i gymnasieskolan. I förslaget blir totalbeloppen per program som följer: bygg 87592 kronor, barn och fritid 90362 kronor, el 97731 kronor, ekonomi 97343 kronor, estetiska (exklusive inriktningen musik) 94794 kronor, estetiska (inriktningen musik) 89488 kronor, fordon (exklusive inriktningen transport och logistik) 97741 kronor, fordon (inriktningen transport och logistik) 115745 kronor, handel och administration 75255 kronor, hantverk 128071 kronor, naturvetenskap 74537 kronor, omvårdnad 79816 kronor, samhällsvetenskap 70298 kronor och teknik 71734 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 110. Då gav arbetsutskottet administrative chefen i uppdrag att ta fram bidragsbelopp för årskurs 1 på gymnasieskolan för fastställande av barn- och utbildningsnämnden 2011-06-20.

§129 Ekonomisk information

Bu 2011/0018  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för maj 2011. Förvaltningen följer budget. Hon informerar också om kostnader för generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 för januari-maj (345112 kronor)

och vårdnadsbidraget januari-juni (preliminärt 426000 kronor) samt barn- och utbildningsnämndens användning under 2011 av tidigare budgetöverskott (kvar att använda är 503000 kronor).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 111. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§130 Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse

Bu 2011/0115  021

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

HÖK 10 är en huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera som Lärarnas samverkansråd har tecknat med Sveriges Kommuner och Landsting.

Till HÖK 10 finns en bilaga som är numrerad som nummer 6. Det är ett avvikelseavtal som arbetsgivare och lärare kan teckna kring lärarnas arbetstid i syfte att nå effektivare arbetsformer för en ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 113. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska redovisas även för barn- och utbildningsnämnden.

§131 Svar på skrivelse angående semesterstängning på förskolor med mera

Bu 2011/0087  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lämnar barn- och utbildningschefens svar på skrivelserna som sitt eget.

Ärendet

Några föräldraråd vid förskolor i kommunen har lämnat in skrivelser angående semesterstängningen på förskolor.

I ett yttrande (daterat 2011-06-07) skriver barn- och utbildningschefen att barn- och utbildningsnämnden har 2008-01-21, § 11, beslutat hur verksamheten i förskolor och fritidshem ska vara öppna under sommaren. Före beslutet gjordes en inventering av sommaröppet respektive sommarstängning av kommunens förskolor och fritidshem. För Ljungby tätort innebär beslutet att förskola och fritidshem samordnas och hålls öppet på en förskola respektive skola under veckorna 28-31. I Lidhult och Lagan hålls verksamhet öppen för förskolebarn och fritidshemsbarn. I Ryssby hålls verksamhet öppen för förskolebarn om minst 10 barn finns anmälda. På förskolor som har sommarstängt tar all personal ut sommarsemester.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 115. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden lämnar barn- och utbildnings-chefens svar på skrivelserna som sitt eget.

§132 Yttrande över motion från Centerpartiet angående landsbygds-skolorna

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Centerpartiets motion med hänvisning till yttrandet över motionen som

är daterat 2011-06-07.

Ärendet

I en motion (ankomststämplad 2011-03-22) föreslår Centerpartiet att Kånna

och Torpa skolor får bli kvar som kommunala skolverksamheter till skolstarten hösten 2012.

I ett yttrande över motionen (daterat 2011-06-07) står bland annat att kommu-nens skolorganisation har varit föremål för politisk behandling under lång tid. Senaste utredningsdirektivet gavs i november 2008. Det har således funnits tid för dem som har varit intresserade av att starta fristående skolor, vilket också Skolinspektionens tillstånd för friskola i Södra Ljunga visar. Barn- och utbild-ningsnämnden har ännu inte fått några ansökningar om fristående skolor i Kånna och Torpa att yttra sig över. Efter kommunfullmäktiges beslut har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med verkställandet av beslutet.

Yrkanden
Ole Kongstad (V) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige att tillstyrka motionen.

Magnus Carlsson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen (i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut).

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Magnus Carlssons (S) yrkande och arbetsutskottets förslag till beslut.

Reservationer

Kent Danielsson (C) och Gunnel Nilsson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet: ”Vi reserverar oss mot beslutet och lägger samtidigt in en protest mot handläggningen av ärendet. Man har både i april och maj, i arbetsutskott och nämnd, haft möjlighet att avhandla detta ärende. Men det har, trots påstötning från oss, inte skett. Denna fördröjning kan tyvärr ha gjort att möjligheten till att genomföra ärendet är överspelad.”

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 116. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Centerpartiets motion med hänvisning till yttrandet över motionen som är daterat 2011-06-07.

§133 Yttrande över motion från Vänsterpartiet angående Torpaskolan

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Vänsterpartiets motion med hänvisning till yttrandet daterat 2011-06-08. Ärendet avgjordes av kommunfullmäktige 2011-03-01.

Ärendet

Vänsterpartiet har genom Tryggve Svensson lämnat in en motion daterad

2011-03-19 angående bevarandet av Torpa skola. I motionen skriver han att

det finns en chans att rätta till detta misstag genom att bevarandet av Torpa skola får en snabb behandling i kommunstyrelsen den 5 april för att sedan beslutas i kommunfullmäktige den 26 april.

Ett förslag till yttrande (daterat 2011-06-08) innehåller en redogörelse för hur kommunfullmäktige fattade beslut i frågan 2011-03-01 § 17.

Yrkanden

Ole Kongstad (V), Kent Danielsson (C) och Gunnel Nilsson (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.

Magnus Carlsson (S) och Ann Arousell Sålebo (FP) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och utbild-ningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservationer

Kent Danielsson (C) och Gunnel Nilsson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet: ”Vi reserverar oss mot beslutet och lägger samtidigt in en protest mot handläggningen av ärendet. Man har både i april och maj, i arbetsutskott och nämnd, haft möjlighet att avhandla detta ärende. Men det har, trots påstötning från oss, inte skett. Denna fördröjning kan tyvärr ha gjort att möjligheten till att genomföra ärendet är överspelad.”

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 117. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Vänsterpartiets motion med hänvisning till yttrandet daterat 2011-06-08. Ärendet avgjordes av kommunfullmäktige 2011-03-01.

§134 Yttrande över motion från Kommunens Bästa angående Kånnaskolan

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Kommunens Bästas motion att Kånna skola drivs vidare i kommunal regi ytterligare ett år med hänvisning till yttrande daterat 2011-06-07.

Ärendet

Kommunens Bästa har genom Alf Johansson med flera lämnat in en motion daterad 2011-04-11 om att behålla Kånna skola i kommunal regi tills nästa år

då den kan drivas vidare som friskola. Enligt motionen är arbetet med att starta friskola i Kånna redan i full gång och det är viktigt, inte minst för barnens skull, att verksamheten under tiden inte utsätts för onödiga störningar.

I ett yttrande daterat 2011-06-07 står bland annat att kommunens skolorganisa-tion har varit föremål för politisk behandling under lång tid. Senaste utrednings-direktivet gavs i november 2008. Det har således funnits tid för dem som har varit intresserade av att starta fristående skolor, vilket också Skolinspektionens tillstånd för friskola i Södra Ljunga visar. Barn- och utbildningsnämnden har ännu inte fått några ansökningar om fristående skolor i Kånna och Torpa att yttra sig över. Efter kommunfullmäktiges beslut har barn- och utbildningsför-valtningen arbetat med verkställandet av beslutet.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.

Magnus Carlsson (S) och Ann Arousell Sålebo (FP) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och utbild-ningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Reservationer

Kent Danielsson (C) och Gunnel Nilsson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet: ”Vi reserverar oss mot beslutet och lägger samtidigt in en protest mot handläggningen av ärendet. Man har både i april och maj, i arbetsutskott och nämnd, haft möjlighet att avhandla detta ärende. Men det har, trots påstötning från oss, inte skett. Denna fördröjning kan tyvärr ha gjort att möjligheten till att genomföra ärendet är överspelad.”

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 118. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Kommunens Bästas motion att Kånna skola drivs vidare i kommunal regi ytterligare ett år med hänvisning till yttrande daterat 2011-06-07.

§135 Yttrande över motion från Kommunens Bästa angående Torpaskolan

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Kommunens Bästas motion att Torpa skola drivs vidare i kommunal regi ytterligare ett år med hänvisning till yttrandet daterat 2011-06-07.

Ärendet

Kommunens Bästa har genom Alf Johansson med flera lämnat in en motion daterad 2011-04-11 om att behålla Torpa skola i kommunal regi tills nästa år

då den kan drivas vidare som friskola. Enligt motionen är arbetet med att starta friskola i Torpa redan i full gång och det är viktigt, inte minst för barnens skull, att verksamheten under tiden inte utsätts för onödiga störningar.

I ett yttrande daterat 2011-06-07 står bland annat att kommunens skolorganisa-tion har varit föremål för politisk behandling under lång tid. Senaste utrednings-direktivet gavs i november 2008. Det har således funnits tid för dem som har varit intresserade av att starta fristående skolor, vilket också Skolinspektionens tillstånd för friskola i Södra Ljunga visar. Barn- och utbildningsnämnden har ännu inte fått några ansökningar om fristående skolor i Kånna och Torpa att yttra sig över. Efter kommunfullmäktiges beslut har barn- och utbildningsför-valtningen arbetat med verkställandet av beslutet.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.

Magnus Carlsson (S) och Ann Arousell Sålebo (FP) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och utbild-ningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Reservationer

Kent Danielsson (C) och Gunnel Nilsson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet: ”Vi reserverar oss mot beslutet och lägger samtidigt in en protest mot handläggningen av ärendet. Man har både i april och maj, i arbetsutskott och nämnd, haft möjlighet att avhandla detta ärende. Men det har, trots påstötning från oss, inte skett. Denna fördröjning kan tyvärr ha gjort att möjligheten till att genomföra ärendet är överspelad.”

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 119. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Kommunens Bästas motion att Torpa skola drivs vidare i kommunal regi ytterligare ett år med hänvisning till yttrandet daterat 2011-06-07.

§136 Yttrande över motion från Sverigedemokraterna angående fritidshem i Kånna

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Sverigedemokraternas motion att behålla fritidshemmet i Kånna med

hänvisning till yttrande daterat 2011-06-08.

Ärendet

Sverigedemokraterna har i en motion daterad 2011-04-19 föreslagit att fritidshemmet får vara kvar i Kånna. De menar att det skulle underlätta för föräldrar som jobbar på olika håll i kommunen eftersom föräldrarna då har barnen ”hemma” efter skolan.

Processen för att skapa fritidshem i Kånna har pågått sedan april och olika former för verksamheten har diskuterats. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2011-06-08 (§ 102) föreslagit barn- och utbildningsnämnden att besluta att fritidshemsverksamhet anordnas i Kånna och Torpa i anslutning till förskolan.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 120. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Sverigedemokraternas motion att behålla fritidshemmet i Kånna med hänvisning till yttrande daterat 2011-06-08.

§137 Yttrande över motion från Sverigedemokraterna angående fritidshem i Torpa

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Sverigedemokraternas motion att behålla fritidshemmet i Torpa med hänvisning till yttrande daterat 2011-06-08.

Ärendet

Sverigedemokraterna har i en motion daterad 2011-04-19 föreslagit att fritidshemmet får vara kvar i Torpa. De menar att det skulle underlätta för föräldrar som jobbar på olika håll i kommunen eftersom föräldrarna då har barnen ”hemma” efter skolan.

Processen för att skapa fritidshem i Torpa har pågått sedan april och olika former för verksamheten har diskuterats. Arbetsutskottet gav 2011-05-04 (§ 93) barn- och utbildningschefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa pedagogisk omsorg i Torpa alternativt att transport ordnas. Intresseförfrågan har skickats till föräldrar.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2011-06-08 (§ 102) föreslagit barn- och utbildningsnämnden att besluta att fritidshemsverksamhet anordnas i Kånna och Torpa i anslutning till förskolan.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 121. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Sverigedemokraternas motion att behålla fritidshemmet i Torpa med hänvisning till yttrande daterat 2011-06-08.

§138 Yttrande över medborgarförslag att avvakta med att verkställa beslut om nedläggning av Torpa skola

Bu 2011/0113  041 611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till yttrande daterat 2011-06-07.

Ärendet

Inge Lundgren har lämnat in medborgarförslaget Låt det få finnas en skola i Torpa, daterat 2011-03-20. Han vill i första hand att det fattas ett nytt beslut och att skolan får vara kvar i kommunal regi och i andra hand att verkställandet av beslutet skjuts upp till hösten 2012.

I ett yttrande daterat 2011-06-07 står bland annat att kommunens skolorganisa-tion för grundskolan är en fråga som har varit aktuell under lång tid och varit föremål för olika utredningar. På grund av detta har det varit möjligt för dem som har varit intresserade av att ansöka om att bedriva fristående skolor att göra det, vilket också Skolinspektionens tillstånd för skolan i Södra Ljunga visar. Beslutet kommer att vara verkställt till skolstarten hösten 2011.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommun-fullmäktige att tillstyrka i första hand medborgarförslagets förstahandsförslag och i andra hand till medborgarförslagets andrahandsförslag.

Kent Danielsson (C) och Gunnel Nilsson (C) yrkar att barn- och utbildnings-nämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka medborgarförslagets första-handsförslag att det ska fattas ett nytt beslut och att skolan får vara kvar i kom-munal regi.

Magnus Carlsson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och utbild-ningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgar-förslaget enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Reservationer

Kent Danielsson (C) och Gunnel Nilsson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet: ”Vi reserverar oss mot beslutet och lägger samtidigt in en protest mot handläggningen av ärendet. Man har både i april och maj, i arbetsutskott och nämnd, haft möjlighet att avhandla detta ärende. Men det har, trots påstötning från oss, inte skett. Denna fördröjning kan tyvärr ha gjort att möjligheten till att genomföra ärendet är överspelad.”

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 122. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till yttrande daterat 2011-06-07.

§139 Yttrande över medborgarförslag att avvakta med att verkställa beslut om nedläggning av Kånna och Torpa skolor

Bu 2011/0113  041 611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till yttrande daterat 2011-06-07.

Ärendet

Inga-Lena Nordgren har lämnat in medborgarförslaget Avvakta med att verkställa beslutet med nedläggningen av Kånna och Torpa skolor tills höstterminen 2012, daterat 2011-03-14.

I ett yttrande daterat 2011-06-07 står bland annat att kommunens skolorganisa-tion för grundskolan är en fråga som har varit aktuell under lång tid och varit föremål för olika utredningar. På grund av detta har det varit möjligt för dem som har varit intresserade av att ansöka om att bedriva fristående skolor att göra det, vilket också Skolinspektionens tillstånd för skolan i Södra Ljunga visar.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommun-fullmäktige att tillstyrka medborgarförslaget.

Magnus Carlsson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och utbild-ningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgar-förslaget enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Reservationer

Kent Danielsson (C) och Gunnel Nilsson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet: ”Vi reserverar oss mot beslutet och lägger samtidigt in en protest mot handläggningen av ärendet. Man har både i april och maj, i arbetsutskott och nämnd, haft möjlighet att avhandla detta ärende. Men det har, trots påstötning från oss, inte skett. Denna fördröjning kan tyvärr ha gjort att möjligheten till att genomföra ärendet är överspelad.”

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 123. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till yttrande daterat 2011-06-07.

§140 Yttrande över medborgarförslag att låta skolorna i Kånna och Torpa vara kvar i kommunens regi

Bu 2011/0113  041 611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till yttrande daterat 2011-06-07.

Ärendet

Helena Lindgren har lämnat in medborgarförslaget Låt skolorna i Torpa och Kånna få vara kvar i kommunens regi under åtminstone ett läsår till, daterat 2011-03-17.

I ett yttrande daterat 2011-06-07 står bland annat att kommunens skolorganisa-tion för grundskolan är en fråga som har varit aktuell under lång tid och varit föremål för olika utredningar. På grund av detta har det varit möjligt för dem som har varit intresserade av att ansöka om att bedriva fristående skolor att göra det, vilket också Skolinspektionens tillstånd för skolan i Södra Ljunga visar. Beslutet kommer att vara verkställt till skolstarten hösten 2011.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommun-fullmäktige att tillstyrka medborgarförslaget.

Magnus Carlsson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och utbild-ningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgar-förslaget enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Reservationer

Kent Danielsson (C) och Gunnel Nilsson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet: ”Vi reserverar oss mot beslutet och lägger samtidigt in en protest mot handläggningen av ärendet. Man har både i april och maj, i arbetsutskott och nämnd, haft möjlighet att avhandla detta ärende. Men det har, trots påstötning från oss, inte skett. Denna fördröjning kan tyvärr ha gjort att möjligheten till att genomföra ärendet är överspelad.”

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 124. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till yttrande daterat 2011-06-07.

§141 Yttrande över medborgarförslag att skjuta upp nedläggningen av Kånna och Torpa skolor

Bu 2011/0113  041 611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till yttrande daterat 2011-06-07.

Ärendet

Louise Erlandsson har lämnat in medborgarförslaget Skjut upp nedläggningen av Kånna och Torpa skola, daterat 2011-03-17.

I ett yttrande daterat 2011-06-07 står bland annat att kommunens skolorganisa-tion för grundskolan är en fråga som har varit aktuell under lång tid och varit föremål för olika utredningar. På grund av detta har det varit möjligt för dem som har varit intresserade av att ansöka om att bedriva fristående skolor att göra det, vilket också Skolinspektionens tillstånd för skolan i Södra Ljunga visar.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommun-fullmäktige att tillstyrka medborgarförslaget.

Magnus Carlsson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och utbild-ningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgar-förslaget enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Reservationer

Kent Danielsson (C) och Gunnel Nilsson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet: ”Vi reserverar oss mot beslutet och lägger samtidigt in en protest mot handläggningen av ärendet. Man har både i april och maj, i arbetsutskott och nämnd, haft möjlighet att avhandla detta ärende. Men det har, trots påstötning från oss, inte skett. Denna fördröjning kan tyvärr ha gjort att möjligheten till att genomföra ärendet är överspelad.”

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 125. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till yttrande daterat 2011-06-07.

§142 Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente

Bu 2011/0092  003

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner reglementet enligt förslag och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

I början av varje mandatperiod bör kommunstyrelsen och nämnderna se över reglementet som styr deras ansvarsområden och organisation. En nämnds reglemente är det som anger vilken verksamhet nämnden ansvarar för. Barn- och utbildningsnämndens reglemente revideras på ett antal punkter, bland annat när det gäller inkallande av ersättare till nämnden samt omformulering av vissa paragrafer för att göra reglementet tydligare.

Det är kommunfullmäktige som till slut antar reglementet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 126. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner reglementet enligt förslag och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

§143 Begäran att omfördela överskott till investeringsbudget

Bu 2011/0114  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rektors begäran att föra över 45897 kronor från driftkonto till investeringskonto.

Ärendet

Donationsgatans förskola planerar att investera en del av 2010 års överskott i en motorikbana på förskolans gård. Rektor för Donationsgatans förskola ansöker därför om att få omfördela 45897 kronor från driftkontot till investeringskontot.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 127. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner rektors begäran att föra över 45897 kronor från driftkonto till investeringskonto.

§144 Ärendeberedning

Bu 2010/0127  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendeberedning inför arbetsutskottet görs tills vidare.

Ärendet

Arbetsutskottet beslutade 2011-02-09 (§ 2) att införa beredningsmöten under en försöksperiod till och med den 30 maj 2011. Beredningsmötena innebär en beredning och sortering av ärenden inför arbetsutskottens sammanträden. De som deltagit på beredningsmötena är ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt barn- och utbildningschef. Deltagarna tycker att detta har fungerat bra.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 128. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendeberedning inför arbetsutskottet görs tills vidare.

§145 Skrivelse angående Språkolympiaden

Bu 2010/0064  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsätta 18000 kronor av 2010 års budgetöverskott för att anordna språkolympiad på Sunnerbogymnasiet 2011.

Ärendet

Sunnerbogymnasiet har två år i rad stått som värd för regionfinalen i en rikstäckande språk- och kulturtävling för elever i grundskolan kallad Språkolympiaden. Detta har inneburit att en dag varje år har det på Sunnerbogymnasiet hållits finaltävlingar i spanska, franska och tyska för grundskoleelever. Elever från Sunnerbogymnasiet har varit med och förberett och genomfört dagen. Vinnare från tävlingen på Sunnerbogymnasiet har sedan åkt till Malmö för att delta i den rikstäckande finalen.

Tidigare har Malmö kommun bekostat tävlingarna ute i landet. Men eftersom tävlingen har vuxit så vill Malmö kommun att det ekonomiska ansvaret delas mellan de kommuner som är värdar för regiontävlingarna.

Samordnare för Språkolympiaden Region Östra skriver till barn- och utbild-ningsnämnden med en ansökan om att nämnden står för kostnaden att anordna språktävlingen. Kostnaden ligger på 18000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-06-08 § 130. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsätta 18000 kronor av 2010 års budgetöverskott för att anordna språkolympiad på Sunnerbogymnasiet 2011.

§146 Omdisponering av lokaler, Stensbergsskolan

Bu 2011/0118  291

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsätta 1,2 miljoner kronor för renovering av Stensbergsskolans lokaler. Finansiering görs från investerings-projektet Omdisponering av lokaler.

Ärendet

Det finns ett behov av ombyggnad av Stensbergsskolan. Detta beror bland annat på att särskolan som tidigare har funnits på Stensbergsskolan flyttar till Kungshögsskolan och elever från Kånna och Torpa skolor kommer att börja på Stensbergsskolan till hösten.

§147 Försäljning av inventarier, Södra Ljunga

Bu 2011/0119  043

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att sälja Södra Ljungaskolans och förskolans inventarier och material till Lingbygdens friskola ekonomisk förening enligt angivet anbud på totalt 155000 kronor förutsatt att försäljning av fastigheterna sker före 2011-09-01.

Barn- och utbildningsnämnden ger också administrativa chefen i uppdrag att ta fram ett avtal för försäljningen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-05-16, § 99, att inventarierna på Södra Ljunga skola och förskola skulle värderas och läggas ut till försäljning. Information om att inventarierna skulle säljas genom anbud publicerades på kommunens webbplats den 1 juni och annonserades i tidningen Smålänningen den 8 juni. Den 13 juni var det visning av inventarierna och sista dag att lägga anbud var den 17 juni 2011.

§148 Projektet På Spåret

Bu 2010/0061  106

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga projektet På Spåret från och med 2011-09-01 till 2012-08-31. Finansiering av 200000 kronor 2011 och 400000 kronor under 2012 sker genom överskott respektive år.

Ärendet

På Spåret är ett samverkansprojekt mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden och riktar sig till ungdomar utanför eller på väg från gymnasie-skola och som har stor risk att hamna utanför arbetsmarknaden. Projektmedel är avsatta till 2011-08-31. 14 ungdomar ingår i projektet och att avsluta projektet i nuläget innebär en risk att ungdomarna ställs utanför såväl studier som praktik och möjlighet till motivation. Projektets styrgrupps viljeinriktning är att fortsätta projektet ett år till och under denna tid ta ställning till hur och var en permanent verksamhet kan organiseras.

§149 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2010/0111.605

Dom 2011-05-17 från Förvaltningsrätten i Växjö i överklagat ärende av

Karl-Oskarskolan avseende lokalkostnader.

Bu 2011/0064.214

Protokollsutdrag från Miljö- och byggnämnden 2011-04-20 § 62 avseende Planutredning för Laganskolan i Lagans samhälle (Torg 2:24).

Bu 2011/0102.606

Beslut 2011-05-17 från Skolväsendets Överklagandenämnd avseende överklagat ärende rörande placering i förskoleklass.

Bu 2011/0103.606

Beslut 2011-05-23 från Skolväsendets Överklagandenämnd avseende överklagat ärende rörande placering i förskoleklass.

Protokoll från Samverkansmöte 2011-04-20, 2011-05-04 och 2011-05-11.

§150 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2011/0030.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2011-05-06 från rektor Åbyskolan.

Bu 2011/0030.002

Beslut om mottagande i särskola samt övergång till grundskola enligt delega-tionsordning punkt 203:

Skrivelse 2011-06-07 från rektor med övergripande uppgifter, särskola.

Skrivelse 2011-06-14 från rektor med övergripande uppgifter, särskola.