Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-08-29

Sammanträde 2011-08-29

Datum
Klockan
13.15
Plats
Kungshögsskolan, Märta Ljungbergsvägen 29, Ljungby

1 Förslag till justerare: Margaretha Andersson

2 Visning av Kungshögsskolan - Ann-Christin Peterson Rosén, kl 13.15-14.15

3 Rapport från Kommunal "Alla andra hämtar tidigt" /bilaga 3 - Jonas Gerhardsson, kl 14.15-14.30

4 Information och ändrade villkor för försäljning av inventarier, Södra Ljunga, au § 131.

5 Information om upphandling av datorer, au § 132 - Torsten Mässgård, kl 15.15

6 Redovisning av delmål i förskolan 2010, au § 133 /bilaga 6 - Britt-Marie Zeylon, kl 15.35

7 Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens beslut, au § 134 /bilaga 7 - Nils-Göran Jonasson, kl 15.55

8 Ändringar i rutiner för missförhållanden - Lex Sarah, au § 135 /bilaga 8 - Birgitta Bergsten, kl 16.10

9 Yttrande över motion om Idrottsutbildning med inriktning volleyboll på Sunnerbogymnasiet, au § 136 /bilaga 9 - Ulf Engqvist, kl 16.15

10 Skrivelse från Ljungby fria gymnasium, au § 139 /bilaga 10 - Ulf Engqvist, kl 16.25

11 Fastställande av antal timmar för utbildning inom SFI, au § 140.

12 Begäran om ersättning för studier vid gymnasieskola i Karlstad, au § 141.

13 Ekonomisk information, au § 142 /bilaga 13 - M Steneland, kl 16.45

14 Svar på skrivelse från LRF, au § 144 /bilaga 14

15 Skolsköterskeorganisation för läsåret 2011/2012, au § 146 /bilaga 15 - Gunnel Henriksson, kl 17.10

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (67 kb)

§151 Visning av Kungshögsskolan

Bu 2006/0142  287

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för visningen och noterar informationen.

Ärendet

Kungshögsskolan är helt nybyggd och verksamheten flyttade in i den nya skolan när höstterminen 2011 startade. Här finns nu nästan 600 elever från förskole-klass till årskurs 9 samt fritidshem och särskola. Den gamla skolan håller på att rivas.

Två av Kungshögsskolans rektorer visar runt på den nybyggda skolan.

§152 Rapport från Kommunal "Alla andra hämtar tidigt"

Bu 2011/0132  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

En facklig representant från Kommunal presenterar en undersökning av öppettider och tider för lämning och hämtning på förskolor. Rapporten bygger på en enkätundersökning som gjordes i februari 2011 bland ett representativt urval av Kommunals medlemmar som har barn i förskoleålder och arbetar som barnskötare.

Kommunal ställer utifrån undersökningen ett antal krav:

· Öppettider i förskolan som motsvarar föräldrarnas behov.

· God bemanning i förskolan, så att förskolorna kan fullfölja sitt uppdrag att ge lärande, trygghet, omsorg och service. För detta behövs både barnskötare och förskollärare, både kvinnor och män.

· Utökad barnomsorg med verksamhet kvällar, nätter och helger.

· Ge alla barn tillgång till förskolan.

En undersökning gjordes i kommunen under 2009 då föräldrar hade möjlighet att lämna in önskemål om tider inom barnomsorgen utöver kommunens ordinarie öppettider. Då var det åtta svar som kom in, och de önskade tiderna var oregelbundna och geografiskt spridda.

§153 Information och ändrade villkor för försäljning av inventarier, Södra Ljunga

Bu 2011/0119  043

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden upphäver villkoret att försäljning av lokaler ska ske före 2011-09-01 i beslutet från 2011-06-20 § 147.

Ärendet

2011-06-20 § 147 beslutade barn- och utbildningsnämnden att Södra Ljunga-skolans och förskolans inventarier och material skulle säljas till Lingbygdens friskola ekonomisk förening enligt angivet anbud på 155000 kronor förutsatt att försäljning av fastigheterna sker före 2011-09-01. Nu har dock tekniska kontoret kommit överens med Lingbygdens friskola att lokalerna ska hyras ut. Därför måste beslutet i barn- och utbildningsnämnden ändras så att villkoret om försäljning av lokaler tas bort.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-08-17 § 131. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden upphäver villkoret att för-säljning av lokaler ska ske före 2011-09-01 i beslutet från 2011-06-20 § 147.

§154 Information om upphandling av datorer

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

IKT-utvecklaren informerar om upphandlingsprocess och inköp av datorer till införandet av datorer som pedagogiskt verktyg. Införandet började som ett projekt under läsåret 2010/2011 då elever i dåvarande årskurs 7 på grundskolan och årskurs 1 på Sunnerbogymnasiets samhällsvetenskapliga program fick datorer. Datorer köps i år in till elever som börjar i årskurs 7 på grundskolan och årskurs 1 på Sunnerbogymnasiet. Även de elever som går i årskurs 2 på Sunnerbogymnasiet som inte fick datorer hösten 2010 kommer att få nu. Totalt är det 895 datorer som köps in och som ska användas i undervisningen. Lärare som undervisar berörda elever får också datorer. Skolor som ingår i detta är Astradskolan, Kungshögsskolan, Åbyskolan och Sunnerbogymnasiet.

Beräknad leverans är under vecka 38.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-08-17 § 132. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§155 Redovisning av delmål i förskolan 2010

Bu 2011/0125  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har satt målet att minst 95 procent av föräldrar som har sina barn i förskola ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksam-heter. Genom en webbenkät har föräldrar tagit ställning till 17 påståenden. 299 svar kom in, vilket motsvarar cirka 28 procent av föräldrar med barn i förskolan. Föräldrarna har också kunnat lämna kommentarer. 188 kommentarer var positiva och 110 var negativa. Många av de negativa kommentarerna handlar om organisationen för förskolan. De positiva kommentarerna handlar ofta om personalen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-08-17 § 133. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§156 Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens beslut

Bu 2011/0007  606

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslagen redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens kritik överlämnas till Skolinspektionen senast 2011-09-01.

Ärendet

Områdeschefen informerar om de åtgärder som vidtagits efter ett beslut av Skolinspektionen. Skolinspektionen kritiserade Ljungby kommun för att inte ha följt författningarnas krav avseende en elevs rätt till särskilt stöd.

I ett förslag till yttrande daterat 2011-08-12 skriver barn- och utbildningschefen att Ljungby kommun tar till sig den kritik som har riktats till kommunen och beskriver de åtgärder som vidtagits sedan beslutet kom.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-08-17 § 134. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslagen redo-visning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens kritik överlämnas till Skolinspektionen senast 2011-09-01.

§157 Ändringar i rutiner för missförhållanden - Lex Sarah

Bu 2009/0043  618

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer de nya rutinerna för missförhållanden – anmälan Lex Sarah inom LSS-verksamheten samt beslutar att personal informeras snarast.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fastställt rutiner för missförhållanden - Lex Sarah. Från och med 1 juli 2011 gäller ny föreskrift och allmänna råd från Socialstyrelsen, SOSFS 2011:5, tillämpningen av 24 a-g § LSS.

Detta innebär en del förändringar för LSS-verksamheten:

· En anmälan kan inte göras anonymt.

· Ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande ska anmälas till Socialstyrelsen. Tidigare anmäldes det som inte åtgärdats inom en vecka till Länsstyrelsen.

På grund av förändringarna behöver barn- och utbildningsnämndens riktlinjer också förändras enligt de nya föreskrifterna.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-08-17 § 135. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer de nya rutinerna för missförhållanden – anmälan Lex Sarah inom LSS-verksamheten samt att besluta att personal informeras snarast.

§158 Yttrande över motion om Idrottsutbildning med inriktning volleyboll på Sunnerbogymnasiet

Bu 2011/0126  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Ärendet

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Matija Rafaj (S) lämnat in en motion (daterad 9 maj 2011) angående en idrottsutbildning med inriktning volleyboll på Sunnerbogymnasiet. De skriver i motionen att de yrkar på att en idrottsutbildning med inriktning volleyboll införs på Sunnerbogymnasiet och motiverar det så här:

”Ljungby Volleybollförening tog i våras klivet upp i den högsta serien i volley-boll elitserien vilket var glädjande för både aktiva och supportrar. Deras fram-gångar har uppmärksammats i landet och på lokal nivå vilket har gjort att intresset för volleyboll har ökat i Ljungby och i sin tur gett Ljungby kommun ökat marknadsvärde. Ett samarbete mellan Sunnerbogymnasiet och Ljungby volleybollförening när det gäller en idrottsutbildning skulle vara gynnsamt för utvecklingen av volleybollen i Ljungby men även för Sunnerbogymnasiet och även ges möjlighet till att sökande gymnasieelever, även utanför kommunen, ser ett intresse då det rent sportsligt finns många fördelar med att vara en del av en organisation som elitsatsar.”

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet skriver i ett yttrande över motionen (daterat 2011-08-11) bland annat att Sunnerbogymnasiet är positivt till motionärens önskemål om inrättande av utbildning med volleybollanknytning. För att kunna starta en nationellt godkänd idrottsutbildning, så kallad NIU, måste en ansökan göras till Skolinspektionen, och rektorn beskriver också hur detta skulle gå till.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-08-17 § 136. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

§159 Skrivelse från Ljungby fria gymnasium

Bu 2011/0066  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att teckna avtal med Ljungby fria gymnasium avseende introduktionsprogrammet på gymnasiet gällande från 2011-07-01. För utbildningar som Ljungby kommun också bedriver ges bidrag enligt Ljungby kommuns prislista. I övriga fall tillämpas riksprislistan som fastställts av Skolverket.

Ärendet

Rektor vid Ljungby fria gymnasium har i en skrivelse (daterad 2011-05-30) framfört ett antal önskemål:

· En överenskommelse mellan Ljungby fria gymnasium och Ljungby kommun om Ljungby fria gymnasiums rätt till bidrag för elever som väljer att läsa introduktionsprogrammen vid skolan.

· Ett fastläggande av vilka belopp för bidrag som gäller för de olika introduktionsprogrammen.

· Ett fastläggande av underlaget för beräknandet av bidragsbeloppen för respektive introduktionsprogram.

· Ett beslut avseende de bidragsbelopp Ljungby kommun avser att använda sig av för ekonomiprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet från och med den 1 juli 2011.

Samordnande rektor och administrativ chef har tagit fram ett förslag till yttrande (daterat 2011-08-25) där de bland annat beskriver vad som står i skollagen om förhållandet mellan tillstånd att bedriva verksamhet och rätten till ersättning. Han beskriver också att Växjö kommun ger bidragsbelopp till fristående skolor för någon av industriprogrammets inriktningar motsvarande samma kostnad som kommunen har för ett nationellt program. För de program som Växjö kommun inte bedriver gäller den prislista som Skolverket utarbetat för aktuella nationella program.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-08-17 § 139. Då gav arbets-utskottet samordnande rektor i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti.

§160 Fastställande av antal timmar för utbildning inom SFI

Bu 2011/0065  616

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden korrigerar tidigare beslut avseende utbildningstid för SFI till 525 timmar per utbildning.

Ärendet

2011-03-21 § 61 beslutade barn- och utbildningsnämnden att fastställa antalet undervisningstimmar för SFI (svenska för invandrare) till 525 timmar per kurs. Beslutet behöver ändras eftersom antalet timmar ska vara 525 timmar per utbildning. En utbildning kan innehålla flera kurser.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-08-17 § 140. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden korrigerar tidigare beslut avseende utbildningstid för SFI till 525 timmar per utbildning.

§161 Begäran om ersättning för studier vid gymnasieskola i Karlstad

Bu 2011/0122  606

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge inackorderingsbidrag samt att betala skolgång i Karlstad för eleven.

Ärendet

En begäran har kommit in från en elev och dennes föräldrar angående ersättning för studier vid en gymnasieskola i Karlstad.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-08-17 § 141. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden ger inackorderingstillägg samt betalar skolgång för eleven i Karlstad.

§162 Ekonomisk information

Bu 2011/0018  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för juli 2011. Förvaltningen följer budget. Hon redovisar också kostnaden per enhet för generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 (totalt 474436 kronor under året) och vårdnadsbidraget (totalt 495000 kronor i år).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-08-17 § 142. Då godkände arbetsutskottet redovisningen.

§163 Svar på skrivelse från LRF

Bu 2011/0129  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) Ljungby kommungrupp har genom Ingmar Nilsson och Mikaela Johnsson skrivit till Ljungby kommun med ett krav att Ljungby kommun ser till att det finns kommunala skolor i alla delar av kommunen. De kräver också att Ljungby kommun beaktar skolnedläggningar från alla synpunkter och önskar att Ljungby kommun verkar för hela sin kommun med entusiasm och framtidstro för så väl staden som landsbygden.

Kommunstyrelsens presidium har 2011-06-17 överlåtit skrivelsen till barn- och utbildningsnämnden för besvarande.

I ett förslag till yttrande (daterat 2011-08-12) skriver barn- och utbildnings-chefen bland annat att barn- och utbildningsnämnden ser det mycket positivt

när föräldrar, medborgare, intresse- och företagsorganisationer, politiker med flera engagerar sig för den verksamhet som nämnden ansvarar för och att barn- och utbildningsnämnden har tagit del av och noterar de synpunkter som inlämnats av LRF.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-08-17 § 144. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger barn- och utbildnings-chefens yttrande som sitt eget.

§164 Skolsköterskeorganisation för läsåret 2011/2012

Bu 2011/0130  624

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer skolsköterskeorganisationen för läsåret 2011/2012 enligt förslag.

Ärendet

Rektor vid Astradskolan presenterar ett förslag till skolsköterskeorganisation för läsåret 2011/2012. Elevtal enligt de siffror som redovisades i juni 2011.

Grundskola

Kungshögsområdet (933 elever) 1,55 tjänst

Astradområdet (1 172 elever) 1,975 tjänst + 0,1 tjänst dataansvar

Åbyområdet (579 elever) 1,0 tjänst

Gymnasiet

Sunnerbogymnasiet (1 025 elever) 1,75 tjänst + 0,2 tjänst verksamhets-ansvar

De tillförda medlen för vaccinationer läggs ut som 0,1 tjänst och fördelas på Kungshögs- och Astradområdet.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att antalet tjänster i skolsköterskeorganisationen utökas med 0,5 tjänst och att skolsköterskorna själva får fördela de tjänster som finns. Finansiering under 2011 görs med tidigare års budgetöverskott.

Bo Ederström (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och utbild-ningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-08-17 § 146. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer skolsköterske-organisationen för läsåret 2011/2012.

§165 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2009/0153.612

Beslut 2011-08-09 från Skolinspektionen avseende uppföljning av kvalitets-granskning av undervisningen i Matematik A vid Sunnerbogymnasiet.

Bu 2010/0111.605

Dom 2011-06-16 från Kammarrätten i Jönköping i överklagat ärende av

Karl-Oskar Utbildning AB avseende lokalkostnader.

Bu 2011/0131.624

Verksamhetsberättelse för läsåret 2010/2011 från skolhälsovården.

Protokoll från Samverkansmöte 2011-06-08 och 2011-06-20 (2 st).

§166 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2011/0030.002

Beslut om mottagande av elever till gymnasiesärskola enligt delegationsordning punkt 259:

Skrivelse 2011-07-01 från utvecklingsledare särskola.

Skrivelse 2011-07-06 från utvecklingsledare särskola.

Bu 2011/0030.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2011-08-09 från rektor Kungshögsskolan.