Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-09-19

Sammanträde 2011-09-19

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Susanna Westerberg

2 Presentation av psykologerna - Linda Franzén och Annika Lindberg, kl 13.15

3 Införande av extranät - Eva-Marie Norén Holgersson och Anna Gummesson, kl 13.30

4 Information från tillsynsbesök.

5 Uppföljning av kvalitetsgranskning av rektors ledarskap i Kungshögsskolan, Hjortsbergsskolan och Åbyskolan, au § 149/bilaga 5 - Lars-Bertil Nilsson och Nils-Göran Jonasson, kl 13.45

6 Enkät - efterfrågan av förskola och fritidshem, au § 151 - Eva-Gun Berglund, kl 14.10

7 Information om skolskjutsar läsåret 2011/2012, au § 152 - Göran Lundberg, kl 14.15

8 Information om mobbning och andra kränkningar, au § 153 /bilaga 8 - Ingrid Wiman, kl 15.00

9 Information om Nordiskt Skolforum - vänortsutbyte för elever, au § 150 - Britt-Marie Zeylon, kl 15.20

10 Delårsbokslut, au § 156 - M Steneland och B-M Zeylon, kl 15.25

11 Interkommunal ersättning läsåret 2011/2012, au § 155 - Marie Steneland

12 Ekonomisk information, au § 157 - Marie Steneland

13 Yttrande över motion - Det käraste vi har, våra barn och ungdomar, bryr vi oss tillräckligt, au § 154 /bilaga 13 - Marie Steneland

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (66 kb)

§167 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till ärendet Attestförteckning på dagordningen.

Ärendet

En ny attestförteckning behöver fastställas på grund av att en ny administrativ chef och en vikarierande ekonom har börjat på Sunnerbogymnasiet respektive barn- och utbildningskontoret.

§168 Presentation av psykologerna

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

På barn- och utbildningsförvaltningen finns två psykologer tillgängliga. De informerar nämnden om sitt arbete.

Psykologerna kan hjälpa förvaltningens personal med konsultation, handledning, utredning, rådgivning och fortbildning.

§169 Införande av extranät

Bu 2011/0142  005

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Ljungby kommun inför ett nytt system för hantering av kallelser och handlingar till de politiska mötena. Syftet är att minska pappers- och portokostnader samt minska miljöpåverkan. Systemet innebär att det finns ett så kallat extranät, som politikerna kan logga in på och ta del av kallelser och handlingar som behövs inför sammanträdena. På extranätet finns dessutom alla reglementen, policys, blanketter med mera.

Informatören och kommunsekreteraren visar och informerar om extranätet som kommer att börja användas under hösten.

§170 Information från tillsynsbesök

Bu 2011/0038  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs på barn- och utbildningsnämndens alla enheter. De politiker som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet berättar om dessa.

Magnus Carlsson (S) och Kent Danielsson (C) har varit på Astrads förskola.

Kent Danielsson (C) har också varit på Rydgatans förskola.

§171 Uppföljning av kvalitetsgranskning av rektors ledarskap i Kungshögsskolan, Hjortsbergsskolan och Åbyskolan

Bu 2010/0160  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar områdeschefernas svar till Skolinspektionen som sitt eget.

Ärendet

Skolinspektionen har genomfört granskningar av rektors ledarskap på tre skolor i kommunen, Hjortsbergsskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolan.

Efter Skolinspektionens beslut (dnr 40-2010:71) redovisade Ljungby kommun skriftligt de åtgärder som vidtagits för att förbättra arbetet inom de områden som Skolinspektionen bedömt måste åtgärdas. Skolinspektionen har dock begärt kompletterande svar för att kunna slutföra sin bedömning i ärendet.

Områdescheferna informerar om den redovisning Ljungby kommun kommer att skicka in till Skolinspektionen. Redovisningen innehåller vilka åtgärder som vidtagits i Ljungby kommun.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-07 § 149. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden antar områdeschefernas svar till Skolinspektionen som sitt eget.

§172 Enkät - efterfrågan av förskola och fritidshem

Bu 2011/0136  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att enkät avseende efterfrågan av förskola och fritidshem andra tider än kommunens nuvarande öppettider genomförs senast oktober 2011.

Ärendet

Under 2009 undersöktes föräldrars önskemål om förskola och fritidshem utöver ordinarie öppettider genom annons i en lokal tidning. Åtta svar kom in till förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden gav som svar då (2009-12-14 § 171) att det oregelbundna behovet och den geografiska spridningen på önske-målen inte motiverar en funktionell verksamhet utöver de ordinarie öppettiderna (kl. 6.30-18.30).

Idag finns möjlighet att få plats i förskola och fritidshem mellan kl. 6.00-19.00 efter beslut av utvecklingsledare.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-07 § 151. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att enkät avseende efterfrågan av förskola och fritidshem andra tider än kommunens nuvarande öppettider genomförs senast oktober 2011.

§173 Information om skolskjutsar läsåret 2011/2012

Bu 2011/0137  623

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Kollektivtrafiksamordnaren informerar om skolskjutsorganisationen för läsåret 2011/2012.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-07 § 152. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§174 Information om mobbning och andra kränkningar

Bu 2011/0138  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Psykologen informerar om resultatet av en enkätundersökning om mobbning och andra kränkningar i Ljungby kommuns skolor våren 2011.

Frågeformuläret har besvarats av elever i årskurs 5 och 8 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet i samtliga kommunens skolor.

Undersökningen görs vartannat år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-07 § 153. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§175 Information om Nordiskt Skolforum - vänortsutbyte för elever

Bu 2011/0135  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Nordiskt Skolforum är ett vänortsutbyte för elever i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det genomförs för att främja samarbete och ungdomsutbyte mellan dessa länder. Nordiskt Skolforum anordnas återkommande och vem som är värdland skiftar för varje gång. Det är elever i årskurs 8 som deltar. På resan får eleverna en möjlighet att träffas och lära sig mer om varandras länder, språk och kulturer. Resan brukar genomföras på hösten och i år blir det en resa till danska Holbaek i början av oktober.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-07 § 150. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutades att den ska presenteras för barn- och utbildningsnämnden.

§176 Delårsbokslut

Bu 2011/0018  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av indikatorer för delårsbokslutet 2011.

Ärendet

En del av ett delårsbokslut är en redovisning av hur barn- och utbildnings-nämndens delmål för verksamheten har uppfyllts. Det mäts genom ett antal indikatorer. Administrative chefen presenterar en uppföljning av indikatorerna för barn- och utbildningsnämndens delmål.

Barn- och utbildningsnämndens delmål ligger under Ljungby kommuns över-gripande mål.

Delmålet I en skola för alla utifrån individens behov ger vi våra barn, ungdomar och studerande bästa möjliga förutsättningar i livet, vilket leder till att alla når målen följs upp genom följande indikatorer:

· Föräldrar är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten i sitt barns förskola (en enkätundersökning har genomförts men deltagarantalet var för lågt för att ge ett resultat).

· Elever är behöriga till gymnasieskolan (för läsåret 2010/2011 blev resultatet drygt 94 procent).

· Andel elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år (för 2010 var det 82 procent).

· Årlig plan för likabehandling är aktuell (kontrolleras vid varje tillsynsbesök).

Delmålet Att lära för livet är också att lära för arbetslivet vilket leder till att eleverna får underlag för att välja fortsatt utbildning och framtida yrke följs upp genom följande indikator:

· Varje skola har ett strukturerat samarbete med näringslivet (80 procent av skolorna har detta).

Till stor del är målen uppfyllda. För att anse ett delmål som uppfyllt krävs att det är godkänt på minst 80 procent av indikatorerna.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-07 § 156. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av indikatorer för delårsbokslutet 2011.

§177 Interkommunal ersättning läsåret 2011/2012

Bu 2011/0139  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer den interkommunala ersättningen för läsåret 2011/2012.

Ärendet

Varje år betalar Ljungby kommun en interkommunal ersättning till kommuner där elever från Ljungby kommun går i skola. Ljungby kommun får också ersätt-ning från de kommuner som har elever i skolor här. Det gäller elever i förskole-klass, grundskola och gymnasieskola.

Barn- och utbildningsnämnden ska varje läsår fastställa den interkommunala ersättningen.

Administrative chefen presenterar ett förslag på interkommunal ersättning för läsåret 2011/2012:

Gymnasiet (kronor per läsår per program)

Barn- och fritid år 1-3 (97800 kronor), bygg år 1-3 (93400 kronor), ekonom år 1 (73600 kronor), el år 1-3 (104700 kronor), estetiska programmet exklusive musik år 1-3 (105900 kronor), estetiska programmet musik år 1-3 (95000 kronor), fordon exklusive transport år 1-3 (105700 kronor), fordon transport år 1-3 (136500 kronor), handel och administration år 1-3 (83000 kronor), hantverk år 1-3 (127200 kronor), industri år 2-3 (134200 kronor), media år 2-3 (96700 kronor), naturvetenskap år 1-3 (81500 kronor), vård- och omsorg/omvårdnad år 1-3 (84800 kronor), samhällsvetenskap år 1-3 (76400 kronor) och teknik år 1-3 (75300 kronor). För elever som går introduktions-programmet som följer ett nationellt program debiteras priset för det nationella programmet.

Förskoleklass (kronor per termin) 27600 kronor

Grundskolan (kronor per termin) 33200 kronor (årskurs 1-6)

36300 kronor (årskurs 7-9)

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-07 § 155. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på interkommunal ersättning läsåret 2011/2012 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2011-09-19.

§178 Ekonomisk information

Bu 2011/0018  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport och löneanalys för augusti 2011. I utfallsrapporten redovisas kostnader och intäkter. Enligt en prognos lutar årets resultat mot 1000000 kronor i underskott.

Hon redovisar också kostnader för

· barn/elever i andra kommuner och i fristående verksamheter (32 475 000 kronor för januari-augusti 2011)

· generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 (537411 kronor för januari-augusti 2011)

· vårdnadsbidrag (555000 kronor för januari-augusti 2011).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-07 § 157. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§179 Yttrande över motion - Det käraste vi har, våra barn och ungdomar, bryr vi oss tillräckligt

Bu 2011/0083  048

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet och ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att undersöka ifall ett delvis beviljande av en motion är förenligt med kommunallagen samt att kontrollera om sjukdoms-försäkring för barn kan tecknas kollektivt.

Ärendet

Marie Åberg Johansson (S) har lämnat in en motion (daterad 2011-04-01) där hon uppmanar Ljungby kommun att

· se över försäkringsskyddet för elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde inför nya försäkringsupphandlingen

· de nya försäkringsvillkoren omfattar såväl olycksfall som sjukdom och ska gälla dygnet runt för ovan nämnda grupper elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde

· vara en föregångskommun gällande denna fråga.

Hon skriver i motionen att enligt en undersökning av konsumenternas försäk-ringsbyrå så är 60 procent av Sveriges barn upp till 19 år dåligt eller inte försäkrade alls. Marie Åberg Johansson menar att det kan bero på att föräldrar tror att barnen har ett fullgott skydd i skolan.

Administrative chefen har undersökt förutsättningarna för att genomföra förslagen. Nuvarande försäkringsskydd är en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt för alla barn 0-19 år som är folkbokförda i Ljungby kommun, till och med sista skoldagen. Avtalet för denna löper till 2012-12-31 med rätt till ett års förlängning. I administrative chefens yttrande (daterat 2011-09-19) skriver hon att enligt kommunens försäkringsmäklare, Marsch AB, är det idag inte möjligt att teckna sjukdomsförsäkring kollektivt. Hennes förslag till beslut är att barn- och utbildningsnämnden avslår motionen i den delen som gäller sjukdomsförsäkring då det inte är möjligt att teckna den typen av försäkring.

När det gäller den nya försäkringsupphandlingen bör frågan tas upp när upp-handlingen påbörjas.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-09-07 § 154. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att undersöka förut-sättningarna för att genomföra förslagen i motionen till barn- och utbild-ningsnämndens sammanträde 2011-09-19.

§180 Kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Susanna Tingbratt (KD) som kontakt-politiker för Förskolan Biet och Ole Kongstad (V) för Lingbygdens förskola.

Ärendet

Alla enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun har kontaktpolitiker knutna till sig. Kontaktpolitikern blir en kontaktperson för sin enhet, samt deltar på tillsynsbesök. Tillsynsbesöken är en del i kvalitetsarbetet.

Två nya fristående verksamheter har tillkommit, Förskolan Biet och Lingbygdens förskola. Majbackens föräldrakooperativ har dessutom lagts ner. De nya verksamheterna behöver ha kontaktpolitiker.

För Förskolan Biet föreslås Susanna Tingbratt (KD). För Lingbygdens förskola föreslås Ole Kongstad (V).

§181 Attestförteckning

2011/0005  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen.

Ärendet

En ny administrativ chef har börjat på Sunnerbogymnasiet och en vikarierande ekonom har börjat på barn- och utbildningskontoret. Med anledning av detta behöver barn- och utbildningsnämndens attestförteckning uppdateras.

§182 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2010/0044.611

Protokollsutdrag 2011-08-29 från kommunstyrelsens tekniska utskott avseende hyresavtal för Lingbygdens friskola.

Bu 2010/0188.605

Dom 2011-08-22 från Förvaltningsrätten i Växjö avseende överklagat beslut från Karl-Oskar Utbildning AB.

Bu 2011/0113.611 och 2008/0127.041

Beslut 2011-08-31 från Förvaltningsrätten i Växjö avseende överklagat ärende rörande medborgarförslag.

Protokoll från Samverkansmöte 2011-08-17.

§183 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2011/0030.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2011-08-30 från rektor Åbyskolan.

Skrivelse 2011-09-12 från rektor Kungshögsskolan.