Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-10-24

Sammanträde 2011-10-24

Datum
Klockan
13.15
Plats
Stensbergsskolan, Björkstigen 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Liselotte Åhlander

2 Visning av Stensbergsskolan - Gun Andersson, kl 13.15-14.00

3 Vård och omsorgscollege, au § 170 /bilaga 3 - Gudrun Lundqvist och Ulf Engqvist, kl 14.00

4 Information från tillsynsbesök.

5 Utveckling och anpassning av industri- och hantverksprogrammen, au § 165 /bilaga 5 - Ulf Engqvist, kl 15.00

6 Preliminär organisation på Sunnerbogymnasiet läsåret 2012/2013, au § 166 /bilaga 6 - Ulf Engqvist

7 Begäran att starta fordons- och transportprogrammet inriktning persontransporter buss, au § 167 /bilaga 7 - Ulf Engqvist

8 Ansökan om försöksverksamhet med årskurs 4 på teknikprogrammet, au § 168 /bilaga 8 - Ulf Engqvist

9 Regional satsning på minskning av utbildningsavbrott ESF-projekt, au § 169 /bilaga 9 - Ulf Engqvist

10 Delegationsordning, au § 160 /bilaga 10 - L-B Nilsson, kl 15.55

11 Delmål och indikatorer för barn- och utbildningsnämnden, au § 161 /bilaga 11 - Lars-Bertil Nilsson

12 Redovisning av betyg och nationella prov årskurs 9, au § 162 /bil 12 - Lars-Bertil Nilsson

13 Resursfördelning grundskolan, au § 163 /bilaga 13 - L-B Nilsson

14 Utredning gällande fältkuratorsorganisationen i kommunens grundskolor, au § 172 /bilaga 14 - Nils-Göran Jonasson, kl 16.45

15 Budget 2012, au § 173 /bilaga 15 - Marie Steneland, kl 16.50

16 Ekonomisk information, au § 174 - Marie Steneland

17 Medborgarförslag "Sätt ett sista datum för att meddela om elever ska gå i kommunal skola eller friskola till höstterminen", au § 180 /bilaga 17, ca kl 17.20

18 Lärarnas arbetsår 2012/2013, au § 176 /bilaga 18

19 Yttrande över revisionsrapporten "Uppföljning av tidigare granskning avseende styrning och ledning gymnasieskolan", au § 179 /bilaga 19

20 Sammanträdesdagar år 2012, au § 181 /bilaga 20

21 Begäran om elevassistenttjänst 75 procent, Hjortsbergsskolan, au § 183.

22 Placering på språkförskola, au § 184.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (66 kb)

§184 Visning av Stensbergskolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektor för Stensbergskolan berättar om skolan och visar barn- och utbildnings-nämnden runt på skolan som håller på att byggas om. Anledningen till ombygg-nationen är att särskolan har flyttat till Kungshögsskolan samt att Stensbergskolan fick ta emot ett antal elever från någon av de skolor på landsbygden som lades ner när läsåret 2010/2011 var slut.

§185 Vård- och omsorgscollege

Bu 2011/0155  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge en avsiktsförklaring att ingå i vård- och omsorgscollege från och med 2012.

Ärendet

Projektledaren informerar om möjligheten att delta i en regional och lokal sam-verkansform mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg som kallas vård- och omsorgscollege. Inom vård- och omsorgscollege genom-förs grundläggande och kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Ansökan om att få titeln vård- och omsorgscollege skickas till Nationella Rådet, som tittar på om ett antal kriterier är uppfyllda och därefter godkänner eller inte godkänner ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 170. Då beslutade arbetsutskottet att bjuda in projektledare Gudrun Lundqvist till barn- och utbild-ningsnämnden för att presentera vård- och omsorgscolleget tillsammans med samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet.

§186 Information från tillsynsbesök

Bu 2011/0038  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs regelbundet på alla enheter inom barn- och utbildnings-förvaltningen. De politiker som har varit på tillsynsbesök sedan förra sammanträdet berättar om dessa.

Rosalina Gauffin (KB) har varit på Torpa-, Angelstad- och Lidhultsenheterna samt Vårblomman (en fristående förskola i Annerstad).

Bo Ederström (M) och Ole Kongstad (V) har var varit på Donationsgatans förskola.

Bo Ederström (M) har också varit med Liselotte Åhlander (S) på Kungshögsskolan.

Kent Danielsson (C) och Magnus Carlsson (S) har varit på Astradskolan.

§187 Utveckling och anpassning av industri- och hantverksprogrammen

Bu 2011/0150  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden bifaller Sunnerbogymnasiets utformning av industri- och hantverksprogrammen enligt förslag samt äskar medel för investeringarna med 1160 000 kronor hos kommunfullmäktige.

Ärendet

Samordnande rektor informerar om ett antal förslag till förbättringar som kan göras för utveckling och anpassning av industri- och hantverksprogrammen. Bland annat föreslår rektorn att skolan ska erbjuda svetscertifiering, truckkort och CNC-certifiering till grön nivå. För att kunna göra detta krävs en del investeringar, främst till nya maskiner. En del av investeringarna ska bekostas inom skolans budget och en del begär rektorn av barn- och utbildningsnämnden.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 165. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden bifaller Sunnerbogymnasiets utformning av industri- och hantverksprogrammen enligt förslag samt beslutar att alternativa lösningar avseende investeringarna undersöks.

§188 Preliminär organisation på Sunnerbogymnasiet läsåret 2012/2013

Bu 2011/0151  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen preliminär organisation för Sunnerbogymnasiet läsåret 2012/2013 samt ger Sunnerbogymnasiets antagnings-nämnd behörighet att löpande anpassa antalet platser efter antalet ansökningar.

Ärendet

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet har tagit fram ett förslag till preli-minär organisation på Sunnerbogymnasiet (daterat 2011-09-30) och föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger Sunnerbogymnasiets antagningsnämnd på delegation att justera antalet platser i organisationsförslaget efter antalet ansök-ningar. Anledningen är att Sunnerbogymnasiet behöver öka flexibiliteten i arbetet med organisationen och det menar samordnande rektor att de kan genom ett öppet mandat för att göra smärre justeringar i organisationen. På så sätt kan Sunnerbogymnasiet i någon mån förbättra antagningsprocessen och öka takten i organisationsarbetet inför läsåret 2012/2013.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 166. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen preliminär organisation för Sunnerbogymnasiet läsåret 2012/2013 samt att Sunnerbogymnasiets antagningsnämnd ges behörighet att löpande anpassa antalet platser efter antalet ansökningar.

§189 Begäran att starta fordons- och transportprogrammet inriktning persontransporter buss

Bu 2011/0152  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet får i uppdrag att starta utbildning inom persontransport

buss från vårterminen 2012 inom vuxenutbildningen och höstterminen 2012 inom gymnasiet. Fordon hyrs eller leasas tillsvidare.

Ärendet

Samordnande rektorn vid Sunnerbogymnasiet föreslår barn- och utbildnings-nämnden att Sunnerbogymnasiet får i uppdrag att starta utbildning inom persontransport buss inom Vuxenutbildningen från vårterminen 2012 och

inom gymnasiet från höstterminen 2012. Förslaget innebär en investering

(inköp av en buss) på 1,4 miljoner kronor.

Behovet av utbildade busschaufförer bedöms bli stort de kommande åren,

enligt lokala företag inom bussbranschen som samordnande rektor har pratat med.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 167. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att ytterligare information tillförs ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober.

§190 Ansökan om försöksverksamhet med årskurs 4 på teknikprogrammet

Bu 2011/0153  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att lämna in ansökan om försöksverksamhet med årskurs 4 på teknikprogrammet.

Ärendet

Skolverket kommer att bevilja tio skolor i landet att delta i en försöksverk-samhet med ett fjärde år på teknikprogrammet. Det fjärde året är riksrek-ryterande och leder till ett särskilt slutbetyg. Samordnande rektorn föreslår

att Sunnerbogymnasiet lämnar in en ansökan hos Skolverket om att få vara

en av de tio skolorna.

Ett inrättande av ett fjärde år på teknikprogrammet skulle enligt samordnande rektorn bland annat vara ett sätt att bättre förbereda eleven för att gå direkt in i arbete ute på industrin, ge eleverna stor bredd i sitt kunnande samt fördjupade kunskaper samt att teknikprogrammet blir attraktivare då elever med slutbetyg får titeln gymnasieingenjör.

Sunnerbogymnasiet ansökte om att delta redan 2010 men kom då inte med.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 168. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildnings-chefen i uppdrag att lämna in ansökan om försöksverksamhet med årskurs 4

på teknikprogrammet.

§191 Regional satsning på minskning av utbildningsavbrott ESF-projekt

Bu 2011/0154  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delta i den regionala satsningen för minskning av utbildningsavbrott.

Ärendet

Regionförbunden i Kalmar län och Södra Småland är regionala samordnare för ett gemensamt projekt inom SKL:S ESF-upphandling (Sveriges Kommuner och Landsting, Europeiska socialfonden). Målgruppen för det regionala projektet är unga kvinnor och män (16-19,5 år) som inte fullföljt sin skolgång (årskurs 9) eller fullföljt/genomgått ett gymnasieprogram. Det övergripande målet är att minska avbrotten från gymnasieskolan samt att öka andelen elever som fullföljer sina gymnasiestudier i planerad studietakt (tre år).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 169. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att delta i den regionala satsningen för minskning av utbildningsavbrott.

§192 Delegationsordning

Bu 2011/0147  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden.

Ärendet

När en ny mandatperiod börjar bör nämnder även se över sin delegationsord-ning. Dessutom gäller sedan 1 juli 2011 en ny skollag som bland annat anger vem som ska ta beslut om vad. Områdeschefen presenterar ett förslag till upp-daterad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att läsårstider och lärarnas arbetsår ska beslutas om av barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet mot arbetsutskottets förslag att läsårstider och lärarnas arbetsår beslutas av arbetsutskottet och finner att barn- och utbildnings-nämnden beslutar att arbetsutskottet ska besluta om läsårstider och lärarnas arbetsår.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 160. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer delegations-ordningen för barn- och utbildningsnämnden.

§193 Delmål och indikatorer för barn- och utbildningsnämnden

Bu 2011/0148  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer delmål och indikatorer enligt förslag till att gälla från 2012-01-01.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-27 att nya delmål skulle gälla för kommunstyrelsen och samtliga nämnder från och med 2012-01-01. Nämnderna ska sedan besluta om indikatorer för de delmål som är relevanta för respektive nämnd. En indikator visar hur man mäter delmålet.

Områdeschefen presenterar förslag till delmål och indikatorer för barn- och utbildningsnämnden (förslaget daterat 2011-10-03).

Under det övergripande målet ”Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i” prioriteras delmålet ”Kommunens medborgare är nöjda med vår verksamhet samt kultur- och fritidsutbud” och det mäts med följande indikatorer:

· Andelen föräldrar som är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten i förskolan

· Andelen föräldrar som är nöjda eller mycket nöjda med verksamheterna i förskoleklass/fritidshem

· Andelen föräldrar som är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten i särskolan

· Andelen föräldrar som är nöjda eller mycket nöjda med LSS-verksam-heten.

Under det övergripande målet ”Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i” prioriteras också delmålet ”I Ljungby kommun ger vi våra barn, ungdomar och studerande bästa möjliga förutsättningar i livet” och det mäts med följande indikatorer:

· Nationella prov i årskurs 3

· Nationella prov i årskurs 6

· Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan

· Andelen invånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola.

Under det övergripande målet ”Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor” prioriteras delmålet ”Ljungby kommun arbetar för en fördjupad samverkan mellan kommun, skola (från grundskola till universitet) och näringsliv” och det mäts med följande indikatorer:

· Andelen årskurs 7- klasser i den kommunala skolan som är knutna till ett fadderföretag

· Andelen elever på yrkesinriktade program som ett år efter avslutade studier har ett arbete eller har gått vidare till fortsatta studier.

Under det övergripande målet ”Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbets-givare” prioriteras delmålet ”Ljungby kommuns medarbetare har möjlighet att utvecklas i sitt arbete genom delaktighet, kompetensutveckling och inflytande” och det mäts med följande indikatorer:

· Andelen medarbetare som har en aktuell utvecklingsplan

· Andelen medarbetare som ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom att regelbundet delta i arbetsplatsträffar.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 161. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer delmål och indikatorer enligt förslag till att gälla från 2012-01-01.

§194 Redovisning av betyg och nationella prov årskurs 9

Bu 2011/0149  604

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden följer regelbundet upp statistik över elevers betyg och nationella prov. Områdeschefen redovisar antalet elever i årskurs 8 och 9 som vårterminen 2011 saknar behörighet till gymnasiet, samt antal elever

i samma årskurser som ej uppnått godkäntnivån för olika ämnen vårterminen 2011 i Ljungby kommuns grundskolor.

Strax över 94 procent av eleverna i årskurs 9 hade vårterminen 2011 behörighet till ett nationellt program på gymnasieskolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 162. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras för barn- och utbildningsnämnden.

§195 Resursfördelning grundskolan

Bu 2011/0012  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer resursfördelningen för grundskolan läsåret 2011/2012 enligt förslag.

Ärendet

Preliminära resursfördelningar gjordes i februari och maj 2011. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-02-21 också att en avstämning av resurs-fördelningen skulle göras 2011-10-01 av inskrivna elever i grundskolan med justering av resurser som ska gälla från 2011-08-01.

Områdeschefen presenterar en justerad resursfördelning gjord 2011-10-01 för läsåret 2011/2012 (daterad 2011-10-02). Förslaget innebär en lärartäthet på

8,35 lärare per 100 elever.

Områdeschefen presenterar också en omfördelning av resurser gällande svenska som andraspråk för läsåret 2011/2012 (daterat 2011-10-03). En ökning med 18 elever medför en ökning av tjänster med 0,7 tjänst.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 163. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer resursfördelningen för grundskolan läsåret 2011/2012 enligt förslag.

§196 Utredning gällande fältkuratorsorganisationen i kommunens grundskolor

Bu 2011/0156  625

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer organisationen för kuratorer enligt förslag.

Ärendet

Områdeschefen presenterar en utredning av fältkuratorsorganisationen (daterad 2011-09-19) som han och en rektor har gjort.

I utredningen föreslår författarna att

· Astradområdet utom Ekebackenskolan får 2,0 tjänst,

· Kungshögsområdet får 2,0 tjänst och

· Åbyområdet plus Ekebackenskolan får 2,0 tjänst.

· Av de två tjänsterna på respektive upptagningsområde ska en ha huvudsaklig inriktning mot åk F-6 och den andra mot åk 7-9.

· Respektive samordnande rektor är chef för kuratorerna.

· Fördelning av tjänsternas arbetsställen görs av rektor med samord-ningsansvar i samverkan med övriga samordnande rektorer.

· Kuratorerna arbetar vid behov över upptagningsområdesgränser.

· Titeln fältkurator byts till kurator.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 172. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer organisationen för kuratorer enligt förslag.

§197 Budget 2012

Bu 2011/0019  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer budgeten för 2012.

Ärendet

Administrative chefen informerar om ett förslag till budget för barn- och utbild-ningsnämnden år 2012. Budgeten ligger i förslaget på 468227000 kronor.

Det finns satsningar som inte kan finansieras inom budgetramen för 2012:

· Projektet Datorn som pedagogiskt verktyg
Detta projekt innebär att elever i årskurs 7-9 på grundskolan och 1-3 på gymnasiet (hösten 2012) lånar bärbara datorer som ska användas i undervisningen. Kostnad 2012 beräknas till 2,4 miljoner kronor.

· Samverkansprojektet På Spåret
På Spåret är en del av kommunens uppföljningsansvar för ungdomar
16-20 år som inte deltar i eller har avslutat en gymnasieutbildning, för
att hindra att de hamnar i utanförskap. Kostnad för 2012 beräknas till 550000 kronor.

· Generationsväxlingsprogrammet 80-90-100
Detta program erbjuder kommunens anställda som är över 62 år och som har arbetat i mer än 10 år i kommunen att arbeta 80 procent och få 90 procent av lönen samtidigt som det fortsatta tjänstepensions-intjänandet behålls oförändrat.

Något som påverkar budgeten är de fristående skolor som kommunen betalar bidrag till. Budgeten för bidragen till Lingbygdens friskola ligger på 3,5 miljoner och för Karl-Oskarskolan är bidraget 9,8 miljoner. Siffrorna baseras på dagens elevantal eftersom det är svårt att prognostisera deras framtida elevtal.

Lärarnas Riksförbund har lämnat in en skrivelse (daterad 2011-10-17) kallad ”Synpunkter inlämnade av Lärarnas Riksförbund gällande barn- och utbild-ningsnämndens budget 2012”. I skrivelsen kräver förbundet att medel avsätts för IT-stöd på 7-9-skolorna och till tjänster som social resurs på 7-9-skolorna. Medel för detta äskade barn- och utbildningsnämnden om inför budgetberedningen hos kommunfullmäktige, men fick då ingen utökad budgetram för detta.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att förslaget kompletteras med en barnkonsekvensanalys innan beslut tas.

Ordföranden föreslår att budgeten fastställs på dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Ole Kongstads yrkande mot sitt eget förslag att fastställa budgeten idag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa budgeten på dagens sammanträde.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 173. Då noterade arbetsutskottet informationen.

§198 Ekonomisk information

Bu 2011/0018  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för september 2012. Trenden för 2011 pekar mot ett underskott på cirka 1 miljon kronor.

Hon redovisar också kostnader för generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 (januari-september 611055 kronor), för vårdnadsbidrag (januari-september 600000 kronor) samt för barn/elever i andra kommuner och i friskolor (januari-september 36211000 kronor).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 174. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§199 Medborgarförslag "Sätt ett sista datum för att meddela om elever ska gå i kommunal skola eller friskola till höstterminen"

Bu 2011/0140  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger barn- och utbildningschefens yttrande

som sitt eget.

Ärendet

Eva Stridsberg har lämnat in ett medborgarförslag att kommunen sätter ett ”deadlinedatum” för grundskole- och högstadieelever. Att elever på grund-skolan och högstadiet senast exempelvis 1 juni ska meddela om de ska gå i kommunal skola eller på friskola till höstterminen. Hon skriver att detta gör

det lättare för skolorna att planera hur många klasser de ska ha, hur mycket personal de behöver och hur det ser ut med skolskjutsarna.

Barn- och utbildningschefen skriver i ett förslag till yttrande (daterat

2011-10-10) bland annat att det inte finns något stöd i lagstiftningen för

att kräva av föräldrar att inom bestämd tid meddela om deras barn ska gå

i kommunal eller fristående grundskola.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 180. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger barn- och utbildnings-chefens yttrande som sitt eget.

§200 Lärarnas arbetsår 2012/2013

Bu 2011/0157  608

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer lärarnas arbetsår för läsåret 2012/2013 enligt förslag.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen presenterar ett förslag till arbetsår för lärare läsåret 2012/2013 (daterat 2011-09-22). Enligt förslaget ska lärarna arbeta 14 augusti-20 december och 7 januari-20 juni.

Lovdagar:

31 oktober-2 november

18-22 februari

25-28 mars

10 maj

Gemensam kompetensutveckling:

1-3 dagar under vecka 33.

Gemensamt arbete:

26 september

29-30 oktober

28 januari

22 april

Uppehållsanställda vid förskoleklasser arbetar 14 augusti-20 december och

7 januari-20 juni.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 176. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer lärarnas arbetsår för läsåret 2012/2013 enligt förslag.

§201 Yttrande över revisionsrapporten "Uppföljning av tidigare granskning avseende styrning och ledning gymnasieskolan"

Bu 2008/0155  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger barn- och utbildningschefens yttrande

som sitt eget.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer utfört en uppföljning av tidigare granskning avseende styrning och ledning gymnasieskolan. Av rapportens sammanfattande kommentar framgår att revisorerna ser positivt på att nämnden tagit till sig av den kritik som gavs vid föregående granskning 2008. Merparten av de brister som de påpekade har åtgärdats. Dock menar de att det finns brister kvar inom skolledarorganisationen och nämndens dialog med verksamheten men av en något annorlunda karaktär än tidigare.

Kommunens revisorer har överlämnat rapporten till barn- och utbildnings-nämnden för yttrande.

Barn- och utbildningschefen har skrivit ett förslag till yttrande (daterat

2011-09-23) där hon beskriver åtgärder som har vidtagits när det gäller de brister som revisorerna påpekar. Bland annat beskriver hon att barn- och utbildningsnämnden anser att det finns en bra dialog med Sunnerbogymnasiet genom tillsynsbesök och kontaktpersonorganisationen. Hon skriver också att samordnande rektor för närvarande uppdaterar rektorernas programspecifika och övergripande arbetsuppgifter.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 179. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger barn- och utbildnings-chefens yttrande som sitt eget.

§202 Sammanträdesdagar år 2012

Bu 2011/0158  006

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagarna för år 2012 enligt förslag.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden ska fastställa sammanträdesdagarna för år 2012.

Barn- och utbildningschefen föreslår att arbetsutskottet sammanträder den 11 januari, 8 februari, 7 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november och 28 november.

Enligt förslaget sammanträder barn- och utbildningsnämnden den 23 januari, 20 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj, 25 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november och 10 december.

Yrkanden
Ole Kongstad (V) yrkar att sammanträdesdagen för barn- och utbildnings-nämnden den 25 juni flyttas till den 18 juni.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Ole Kongstads yrkande mot arbetsutskottets förslag

(25 juni) och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 181. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdes-dagarna för år 2012 enligt förslag.

§203 Begäran om elevassistenttjänst 75 procent, Hjortsbergskolan

Bu 2011/0160  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tillskjuter resurser till Hjortsbergskolan för en elevassistenttjänst från 2011-10-24 till och med 2011-12-20 (höstterminen ut). Finansiering av 46 000 kronor sker genom tidigare års budgetöverskott.

Ärendet

Rektor vid Hjortsbergskolan ansöker om resurser till en elevassistenttjänst

på 75 procent under läsåret 2011/2012 som särskilt stöd till en elev.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 183. Då före- slog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden tillskjuter resurser till Hjortsbergskolan för en elevassistenttjänst från 2011-10-24 till och med 2011-12-20 (höstterminen ut). Finansiering av 46 000 kronor sker genom tidigare års budgetöverskott.

§204 Placering på språkförskola

Bu 2010/0056  606

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar fortsatt placering för ett barn på språk-förskola i Växjö under höstterminen 2011. Finansiering med 96000 kronor sker inom ordinarie budget.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beviljat ett barn placering på språk-förskola i Växjö under år 2010. Barnet har behov av fortsatt placering på språk-förskolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-10-12 § 184. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beviljar fortsatt placering för ett barn på språkförskola i Växjö under höstterminen 2011. Finansiering med 96000 kronor finansieras inom ordinarie budget.

§205 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2010/0116.616

Beslut 2011-09-27 från Skolinspektionen avseende Uppföljning av kvalitets-granskning av svenskundervisning för invandrare i Ljungby kommun.

Bu 2011/0007.606

Beslut 2011-09-26 från Skolinspektionen avseende Uppföljning av beslut angående skolsituationen för en elev vid Astradskolan.

Bu 2011/0031.612

Beslut 2011-09-28 från Skolinspektionen angående avslag på ansökan om god-kännande av Drottning Blankas Gymnasieskola AB som huvudman för gymnasie-skola i Växjö kommun.

Bu 2011/0032.612

Beslut 2011-09-30 från Skolinspektionen angående avslag på ansökan om god-kännande av Baggium Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola i Växjö kommun.

Bu 2011/0036.612

Beslut 2011-10-13 från Skolinspektionen angående avslag på ansökan om god-kännande av Da Gama Utbildning & Konsult AB som huvudman för gymnasie-skola i Halmstads kommun.

Bu 2011/0037.612

Beslut 2011-09-30 från Skolinspektionen angående avslag på ansökan om god-kännande av ThorenGruppen AB som huvudman för gymnasieskola i Halmstads kommun.

Bu 2011/0039.612

Beslut 2011-09-28 från Skolinspektionen angående avslag på ansökan om god-kännande av Drottning Blankas Gymnasieskola AB som huvudman för gymna-sieskola i Halmstads kommun.

Bu 2011/0040.612

Beslut 2011-09-29 från Skolinspektionen avseende avslag på ansökan om god-kännande av Jensen Education College AB som huvudman för gymnasieskola i Halmstads kommun.

Bu 2011/0041.612

Beslut 2011-09-29 från Skolinspektionen avseende avslag på ansökan om god-kännande av Rytmus AB som huvudman för gymnasieskola i Halmstads kommun.

Bu 2011/0042.612

Beslut 2011-09-22 från Skolinspektionen avseende avslag på ansökan om god-kännande av Ljud & Bildskolan LBS AB som huvudman för gymnasieskola i Växjö kommun.

Bu 2011/0043.612

Beslut 2011-10-17 från Skolinspektionen avseende godkännande av ansökan

av Ljungby fria gymnasium AB som huvudman för gymnasieskola i Ljungby kommun.

Bu 2011/0048.612

Beslut 2011-09-28 från Skolinspektionen med godkännande av ansökan av Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola i Växjö kommun.

Bu 2011/0049.612

Beslut 2011-09-28 från Skolinspektionen med godkännande av ansökan av Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola i Halmstads kommun.

Bu 2011/0055.612

Beslut 2011-10-14 från Skolinspektionen avseende avslag på ansökan om godkännande av Karl-Oskar Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola

i Växjö kommun.

Bu 2011/0056.612

Beslut 2011-09-22 från Skolinspektionen avseende avslag på ansökan om god-kännande av Växjö Fria Gymnasium AB som huvudman för gymnasieskola i Växjö kommun.

Bu 2011/0057.612

Beslut 2011-09-30 från Skolinspektionen angående avslag på ansökan om god- kännande av Baggium Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola i Halmstads kommun.

Bu 2011/0058.612

Beslut 2011-09-22 från Skolinspektionen angående avslag på ansökan om god-kännande av Drivkraft Värend AB som huvudman för gymnasieskola i Växjö kommun.

Bu 2011/0059.612

Beslut 2011-09-22 från Skolinspektionen angående avslag på ansökan om god-kännande av Drivkraft Värend AB som huvudman för gymnasieskola i Värnamo kommun.

Bu 2011/0060.612

Beslut 2011-09-22 från Skolinspektionen angående avslag på ansökan om god-kännande av Drivkraft Värend AB som huvudman för gymnasieskola i Halmstads kommun.

Bu 2011/0093.612

Beslut 2011-09-30 från Skolinspektionen avseende godkännande av Aspero Friskolor AB som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning inom idrotten bordtennis vid den fristående gymnasieskolan Aspero idrottsgymnasium i Halmstads kommun.

Bu 2011/0161.624

Beslut 2011-09-15 från Skolinspektionen avseende inspektion av elevhälsan vid Ryssbyskolan.

Bu 2011/0162.612

Beslut 2011-09-28 från Skolinspektionen avseende avslag på ansökan om god-kännande av Drottning Blankas Gymnasieskola AB som huvudman för gymnasie-skola i Kristianstads kommun.

Tackkort från Kungshögsskolan avseende uppvaktning vid invigning av skolan.

Protokoll från Samverkansmöte den 7 september 2011.

§206 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2011/0030.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2011-09-21 från rektor Åbyskolan.

Skrivelse 2011-09-28 från rektor Ekebackenskolan.

Skrivelse 2011-10-07 från rektor Lidhultsskolan.