Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-11-23

Sammanträde 2011-11-23

Datum
Klockan
13.15
Plats
Fogdeskolans sammanträdesrum, Fogdegatan 1, Ljungby

1 Förslag till justerare: Ole Kongstad

2 Information från tillsynsbesök.

3 Ansökan om att få fortsätta driva Donationsgatans förskola som intraprenad, au § 186 /bilaga 3

4 Riktlinjer för fördelning av socialt stöd, au § 187 /bilaga 4 - Eva Jönsson och Birgitta Bergsten, kl 13.35

5 Godkännande av utökad verksamhet vid fristående förskola, au § 200/bilaga 5 - Eva Jönsson och Marie Steneland, kl 13.45

6 Ekonomisk information, au § 194 - Marie Steneland, kl 14.00

7 Uppföljning av kompetensutveckling 2011, au § 188 /bilaga 7 - Nils-Göran Jonasson, kl 15.00

8 Information avseende Hamnedaskolan, au § 189 /bilaga 8 - Nils-Göran Jonasson

9 Datorn som pedagogiskt verktyg med mera, au § 191 - Torsten Mässgård och Lars-Bertil Nilsson, kl 15.25

10 Information från Nordisk skolvecka - Britt-Marie Zeylon, kl 15.45

11 Begäran om anslag för kompletterande omdisponering av Astradskolan, au § 192.

12 Begäran om cafévärdar, au § 195 /bilaga 12

13 Begäran om IT-kompetens på F-9 skolor, au § 196 /bilaga 13

14 Utökning av förskoleverksamheten på BergaLyckans förskola i Lagan, au § 201 /bilaga 14

15 Lärarlyftet II - ändrade statsbidragsregler, au § 203 /bilaga 15

16 Förslag angående gallring av nationella prov, centrala prov och standardprov, au § 204 /bilaga 16

17 Delegation avseende ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (66 kb)

§207 Information från tillsynsbesök

Bu 2011/0038  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter samt fristående förskolor. De närvarande som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Gunnel Nilsson (C) har varit på Vittarydsenheten och Ryssbyskolan.

Barn- och utbildningschefen har varit på Ryssby förskola och korttidsboendet Planeten.

Susanna Tingbratt (KD) har varit på förskolan Biet.

§208 Ansökan om att få fortsätta driva Donationsgatans förskola som intraprenad

Bu 2008/0019  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden förlänger intraprenaden i sex månader till

2012-06-30 i avvaktan på fullföljande av avtalsvillkoren när det gäller ut-värdering av verksamheten. Därefter sker förlängning till 2013-12-31 om

inget annat framkommer.

Ärendet

Rektor för Donationsgatans förskola ansöker om att förlänga avtalet att driva förskolan som intraprenad till och med 2013-12-31. En utvärdering som gjordes för 1,5 år sedan bland föräldrar och personal visade att alla var positiva till att förskolan fortsätter att drivas som en intraprenad.

I avtalet om intraprenad (2008-11-17) står att en gemensam utvärdering ska göras efter två år som bör omfatta både ekonomiskt utfall, sjukskrivnings-frekvens och nöjdhet bland personal, barn och vårdnadshavare.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-02 § 186. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden förlänger intraprenaden i sex månader till 2012-06-30 i avvaktan på fullföljande av avtalsvillkoren när det gäller utvärdering av verksamheten. Därefter sker förlängning till 2013-12-31 om inget annat framkommer.

§209 Information om ledningssystem

Bu 2011/0182  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Kommunchefen informerar om ledningssystemet i Ljungby kommun. Ett led-ningssystem är en plan för att styra, leda och driva verksamheten åt det håll man vill. Systemet innehåller information om vem som leder och i kommunens fall vilket som är politikernas roll och tjänstemännens roll.

§210 Riktlinjer för fördelning av socialt stöd

Bu 2011/0163  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer de förändrade riktlinjerna för fördelning av socialt stöd att gälla från 2012-01-01.

Ärendet

Ljungby kommuns stöd till barn/elever med särskilda behov är uppdelat i två delar, ett generellt och ett riktat stöd. Det generella stödet fördelas baserat på barnantal och elevtal. Det riktade stödet fördelas av utvecklingsledare och handikappsamordnare till enskilda barn/elever med extraordinära behov.

Handikappsamordnaren presenterar förändrade riktlinjer för generellt och

socialt stöd. Hon och utvecklingsledaren föreslår att fördelningen mellan

riktat och generellt stöd förändras. Det generella stödet ska ökas genom att

det riktade stödet minskas till sex tjänster.

De föreslår också att det riktade sociala stödet fördelas till barn/elever med extraordinära behov, till exempel barn/elever som har ett stort behov av hjälp med hygien, påklädning, matsituation, förflyttning eller kommunikation.

Socialt stöd hanteras lite olika när kommunen betalar bidrag till fristående verksamheter. Fristående skolor får bidrag för specialpedagog och psykolog. Fristående förskolor får inte bidrag för detta, utan de ges istället möjlighet att använda sig av kommunens specialpedagoger och psykologer. Administrativ chef föreslår att fördelningen av det generella sociala stödet ska följa tid-punkterna för skolans övriga resursfördelning. Även de fristående verksam-heterna ska ingå. De fristående förskolorna likställs med fristående skolor och får bidrag för specialpedagog och psykolog och får inte använda dessa resurser hos kommunen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-02 § 187. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer de förändrade rikt-linjerna för fördelning av socialt stöd att gälla från 2012-01-01.

§211 Godkännande av utökad verksamhet vid fristående förskola

Bu 2008/0006  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar Prästgårdens förskola en utökning av verksamheten från 24 till 30 barn.

Ärendet

Prästgårdens förskola i Ryssby ansöker om att få utöka sin verksamhet från 24 till 30 barn. Prästgårdens förskola är en fristående förskola. Fristående förskolor måste ha godkännande av kommunen för att få bedriva verksamhet. De får också bidrag av kommunen.

Förskolan har renoverat plan 2 i sina lokaler för att ge plats för fler barn.

Bygglov för att bedriva förskoleverksamhet på plan 2 och dispens från att installera hiss för tillgängligheten har beviljats av Ljungby kommuns miljö- och byggnämnd. Räddningstjänsten har meddelat att de inte har något att invända mot verksamhet även på plan 2. Miljöinspektör har besökt förskolan

för att kontrollera köket utifrån en utökad verksamhet och har inget att erinra.

Utvecklingsledare och administrativ chef har vid besök på förskolan konstaterat att förskolan har rymliga och ändamålsenliga lokaler som främjar en god peda-gogisk verksamhet. Gällande tillgängligheten för plan 2 kan de dock se att det kan uppstå problem vid tillfälliga eller bestående funktionshinder hos något eller några barn.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-02 § 200. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag

till beslut till barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

§212 Ekonomisk information

Bu 2011/0018  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för oktober 2011. Prognosen för år 2011 ligger på ett underskott i budget på 1 miljon kronor.

Administrative chefen redovisar också kostnader för barn och elever i andra kommuner och i fristående verksamheter (44099000 kronor), kostnad för generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 (januari-september 679987 kronor) och kostnad för vårdnadsbidrag (januari-november 690000 kronor). Hon redo-visar också hur barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet hittills har beslutat att använda tidigare års budgetöverskott under 2011, 2012 och 2013.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-02 § 194. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att en fullständig ekonomisk infor-mation ska ges på barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

§213 Uppföljning av kompetensutveckling 2011

Bu 2011/0164  027

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Personal inom förskola och skola har under sommaren 2011 deltagit i kompetens-utvecklingsdagarna 2011. Samlade kompetensutvecklingsdagar görs varje år under några dagar i början och i slutet på sommaren inom olika aktuella ämnesområden. Utbudet bygger på en behovsförfrågan som varje år görs på de enskilda enheterna och på de riktlinjer som barn- och utbildningsnämnden beslutat om.

Områdeschefen presenterar en uppföljning av kompetensutvecklingen 2011.

1 277 deltagarplatser var registrerade. Av dessa var 917 fritt valda. 21 halvdags-kurser genomfördes. Kurserna har genomgående fått bra bedömning i de upp-följningar som gjorts, med något undantag. Kostnaden hamnade på cirka 240000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-02 § 188. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§214 Information avseende Hamnedaskolan

Bu 2011/0165  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

En specialpedagog har under hösten 2011 granskat Hamnedaskolan utifrån perspektivet att öka elevernas måluppfyllelse. Hon har regelbundet besökt skolan och följt arbetet på nära håll, intervjuat lärare, följt undervisningen i klassrummet och pratat med eleverna på skolan.

Det specialpedagogen har noterat är:

· Dokumentationen över eleverna är mycket bra.

· Kunskapsmål och måluppfyllelsedokument finns och är bra och tydliga.

· Bra struktur och lugnt och skönt arbetsklimat i klasserna.

· Lärarkompetensen är hög.

Specialpedagogen ställer några frågeställningar, bland annat:

· Används tiden på bästa sätt?

· Används resurserna optimalt?

· Lär sig eleverna något nytt varje dag? Sitter eleverna av tid?

· Kan man organisera på annat sätt?

Det som är primärt är att arbetet ska utgå från alla elever och kompetensen på skolan ska nyttjas på bästa sätt. Motivation till läsning och skolarbete är viktigt för eleven.

Specialpedagog och rektor ska skriva en plan kring fortsatt arbete.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-02 § 189. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§215 Datorn som pedagogiskt verktyg med mera

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att högstadiets och gymnasiets lärare ska ha uppnått nivå 2 i PIM vid utgången av vårterminen 2012. Om inte nivå 2 är uppnådd vid denna tidpunkt ska datorn återlämnas.

Ärendet

När projektet Datorn som pedagogiskt verktyg infördes ställdes krav på att lärare som ingår i projektet ska genomgå Skolverkets grundutbildning Praktiskt IT- och mediekunskap, PIM, lägst nivå 2. IKT-utvecklaren presenterar statistik över antal lärare på Astradskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolan samt Sunnerbogymnasiet som genomfört olika nivåer inom PIM och det är fort-farande många som inte har registrerat sig eller kommit längre än till nivå 1.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-02 § 191. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att högstadiets och gymnasiets lärare ska ha uppnått nivå 2 i PIM vid utgången av vårterminen 2012. Om inte nivå 2 är uppnådd vid denna tidpunkt ska datorn återlämnas.

§216 Information från Nordisk skolvecka

Bu 2011/0135  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

De elever som deltog i årets Nordiska skolforum berättar om sin resa. Nordiskt skolforum genomförs för att främja samarbete och ungdomsutbyte mellan de nordiska länderna. På resan får eleverna en möjlighet att träffas och att lära sig mer om varandras länder, språk och kulturer. Nordiskt skolforum anordnas återkommande och vem som är värdland skiftar för varje gång.

I år gick resan till Holbaek i Danmark tillsammans med elever från Paimio i Finland och Ås i Norge som är två vänorter till Ljungby. Det var 15 elever från årskurs 8 på Astradskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolan som deltog från Ljungby.

§217 Begäran om anslag för kompletterande omdisponering av Astradskolan

Bu 2010/0162  315

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden äskar medel (500000 kronor) hos kommun-styrelsen för upprustning av toaletter med mera på Astradskolan under 2012 från investeringsprojektet som heter Verksamhetsförändringar barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Ärendet

2011-02-21 (§ 35) beslutade barn- och utbildningsnämnden att 2 miljoner kronor ur investeringsbudgetens anslag för diverse årliga omdisponeringar ska användas till att förbättra Astradskolans lokaler och att 200000 kronor avsätts från investeringsbudgeten för att förbättra utemiljön/skolgården.

Pengarna kommer att användas bland annat till att göra om entrén och till att bygga ett uppehållsrum för eleverna. För att pengarna ska räcka även till att göra om toaletter med mera behövs ytterligare 500000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-02 § 192. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden äska medel (500 000 kronor) hos kommunstyrelsen för upprustning av toaletter med mera på Astradskolan under 2012.

§218 Begäran om cafévärdar

Bu 2010/0040  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsätta medel från tidigare års budgetöverskott (533000 kronor) för en social resurs på F-9-skolorna (0,5 tjänst var) till och med 2012-12-31.

Ärendet

Åbyskolan, Kungshögsskolan och Astradskolan har blivit beviljade anslag av barn- och utbildningsnämnden för cafévärdar (social resurs) fram till 2011-12-31. Betydelsen av cafévärdarna är stor, menar skolornas rektorer i en skrivelse och föreslår barn- och utbildningsnämnden att ge utrymme i budgeten för att alla 7-9-skolor även i fortsättningen får tillgång till denna sociala resurs.

Även Lärarnas Riksförbund samt elever och personal vid de berörda skolorna har lämnat in namnlistor respektive skrivelser för att understryka hur viktiga de tycker att cafeteriavärdarna är.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-02 § 195. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att inför budget 2013 ge förslag på kompetensprofil och arbetsinnehåll för en social resurs på F-9-skolorna samt att utreda om caféverksamheten kan ingå i kostorganisationen.

Arbetsutskottet föreslog också att barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsätta medel från tidigare års budgetöverskott (533000 kronor) för en social resurs på F-9-skolorna (0,5 tjänst var).

§219 Begäran om IT-kompetens på F-9 skolor

Bu 2010/0039  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsätta medel (587000 kronor) från tidigare års budgetöverskott till IT-stöd på F-9-skolorna under 2012 med totalt 1,25 tjänst enligt 2011 års fördelning.

Ärendet

Under 2011 har anslag för IT-tekniker beviljats för Åbyskolan (0,25 tjänst) och Kungshögsskolan och Astradskolan (0,5 tjänst vardera). Skolornas rektorer anser att behovet av IT-kompetens på skolorna ökar kommande år och önskar istället 0,4 tjänst till Åbyskolan och 0,75 tjänst vardera för Kungshögsskolan och Astradskolan under 2012. Anledningen beskriver de vara att undervisningen i skolorna blir mer och mer beroende av en väl fungerande teknisk utrustning, antalet elever med behov av olika kompensatoriska hjälpmedel ökar varje år och att skolorna i verksamheten använder olika administrativa program. Detta gör att det krävs kompetens för stöd, underhåll och utveckling.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-02 § 196. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda behovet av IT-stöd inför budget 2013 samt beakta supportbehovet vid införandet av en lärportal.

Arbetsutskottet föreslår också barn- och utbildningsnämnden att besluta att avsätta medel (587 000 kronor) från tidigare års budgetöverskott till IT-stöd på F-9-skolorna med totalt 1,25 tjänst enligt tidigare fördelning.

§220 Lärarlyftet - uteblivet statsbidrag för beviljade

Bu 2007/0126 027

Bu 2011/0172 027

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att redan beviljade kurser inom Lärarlyftet får slutföras under vårterminen 2012. Kostnaden på 263000

kronor finansieras genom tidigare års budgetöverskott som får användas

under 2012.

Ärendet

Skolverket har genom satsningar som Lärarlyftet och Lärarlyftet II gett möjlig-het för lärare att vidareutbilda sig. Deltagande kommuner har fått bidrag för finansiering av de lärare som vill gå kurser. Statsbidraget för utbildningarna kommer dock att upphöra. Barn- och utbildningsnämnden måste nu ta beslut kring ifall nämnden ska finansiera slutförandet för dem som har påbörjat en kurs. I Ljungby kommun är sex lärare beviljade att delta i Lärarlyftet som avslutas 2012. Av dessa har fyra även fått tjänstledighet med 80 procent av lön för studieledig tid beviljad.

Utvecklingsledaren för skola menar att det är angeläget att samtliga som påbörjat kurser får slutföra dessa även om de inte finansieras genom statsbidrag. Det handlar om 67,5 högskolepoäng totalt.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-02 § 203. Då föreslog arbetsutskottet barn- och utbildningsnämnden att redan beviljade kurser inom Lärarlyftet får slutföras under vårterminen 2012. Kostnaden på 263000 kronor finansieras genom tidigare års budgetöverskott som får användas under 2012.

§221 Förslag angående gallring av nationella prov, centrala prov och standardprov

Bu 2011/0173  604

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nationella prov, centrala prov och standardprov inom alla ämnen utom svenska kan gallras retroaktivt samt i framtiden fem år efter att de har genomförts.

Barn- och utbildningsnämnden ger också barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda om materialet kan överlämnas till någon annan som har intresse av det för framtida forskning, exempelvis universitet.

Ärendet

Ljungby kommun har tidigare varit utsedd av Riksarkivet till att vara en så kallad intensivdatakommun när det gäller bevarande av nationella prov och dess föregångare, centrala prov och standardprov. Formuleringen har varit att dessa kommuner bör bevara och arkivera dessa i sin helhet för forskningens framtida behov.

I det senaste gallringsrådet för kommuners, landstings och regioners utbild-ningsväsende utgivna av Riksarkivet och SKL har de så kallade intensivdata-kommunerna tagits bort och i stället rekommenderas det att enbart nationella prov i ämnet svenska ska bevaras för framtida forskning i samtliga kommuner. Gällande prov i övriga ämnen så föreslås det att dessa ska gallras fem år efter genomförandet. Dock rekommenderas inte att kommunerna gallrar retroaktivt. Dock så skriver kommunarkivarien i Ljungby kommun att Ljungby kommun-arkiv inte har det utrymme som krävs för att arkivera alla prov enligt de äldre gallringsråden. Därför föreslår kommunarkivarien att nationella prov, centrala prov och standardprov inom alla ämnen utom svenska kan gallras retroaktivt samt i framtiden fem år efter att de har genomförts.

När det gäller nationella prov, centrala prov och standardprov inom ämnet svenska vill kommunarkivarien återkomma.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-02 § 204. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att nationella prov,

centrala prov och standardprov inom alla ämnen utom svenska kan gallras

retroaktivt samt i framtiden fem år efter att de har genomförts.

§222 Delegation avseende ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

Bu 2009/0139  615

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen delegation för 2012 avseende statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen önskar få delegation på att skicka in ansökningar om statsbidrag för yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningar.

§223 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2011/0050.612

Beslut 2011-10-21 från Skolinspektionen avseende avslag på ansökan om godkännande av ProCivitas i Växjö AB som huvudman för gymnasieskola

i Växjö kommun.

Bu 2011/0121.631

Beslut 2011-10-18 från Skolinspektionen avseende Lidhults förskola.

Bu 2011/0145.606

Beslut 2011-11-10 från Skolinspektionen angående utbildning vid den fristående grundskolan Karl-Oskarskolan i Ljungby kommun.

Bu 2011/0153.612

Beslut 2011-10-28 från Skolverket avseende avslag på ansökan om deltagande i försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Bu 2011/0175.865

Konstpedagogikens vara eller inte vara – Ljungbergmuseet.

Protokoll från Samverkan Arbetsmiljö och Hälsa den 14 september 2011.

Protokoll från Samverkan enligt lokalt avtal den 10 oktober och 12 oktober 2011.