Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-12-12

Sammanträde 2011-12-12

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Ole Kongstad

2 Information från tillsynsbesök.

3 Åtgärder för fler behöriga till gymnasieskolan, au § 206 /bilaga 3 - Nils-Göran Jonasson, kl 13.30

4 Efterfrågan av förskola och fritidshem, au § 207 /bilaga 4 - Eva Jönsson, kl 13.45

5 Utökning av vikariepool för förskolan, au § 208 /bilaga 5 - Eva Jönsson

6 Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor och förskolor för år 2012, au § 210 - Marie Steneland, kl 14.10

7 Beslut om bidrag till Aspero Friskolor AB - Marie Steneland

8 Beslut om bidrag till Praktiska Sverige AB - Marie Steneland

9 Beslut om bidrag till Båstad Privata gymnasium - Marie Steneland

10 Beslut om bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola AB - M S

11 Beslut om bidrag till Folkuniversitetet Växjö Gymnasium - M S

12 Beslut om bidrag till Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg- Blekinge - Marie Steneland

13 Beslut om bidrag till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium. Halmstad - Marie Steneland

14 Beslut om bidrag till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium. Växjö - Marie Steneland

15 Beslut om bidrag till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium. Värnamo - Marie Steneland

16 Beslut om bidrag till International IT College of Sweden - Edinit AB - Marie Steneland

17 Beslut om bidrag till Laboraskolan AB - Marie Steneland

18 Beslut om bidrag till Ljud & Bildskolan LBS AB - Marie Steneland

19 Beslut om bidrag till Ljungby Fria Gymnasium AB - M Steneland

20 Beslut om bidrag till Motorsportsgymnasiet VTU AB - M Steneland

21 Beslut om bidrag till Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse - M S

22 Beslut om bidrag till Procivitas i Växjö AB - Marie Steneland

23 Beslut om bidrag till RyssbyGymnasiet AB - Marie Steneland

24 Beslut om bidrag till Skanskaskolan i Växjö AB - Marie Steneland

25 Beslut om bidrag till Växjö Fria Fordonsgymnasium AB - M S

26 Beslut om bidrag till Växjö Fria Gymnasium AB - Marie Steneland

27 Beslut om bidrag till Karl-Oskar Utbildning AB - Marie Steneland

28 Beslut om bidrag till Lingbygdens friskola ekonomisk förening - M S

29 Beslut om bidrag till Förskolan Minima AB (Biet) - Marie Steneland

30 Beslut om bidrag till Ryssby kyrkliga samfällighet - Marie Steneland

31 Beslut om bidrag till Personalkooperativet Skaparglädjen - M S

32 Beslut om bidrag till Annerstads föräldrakooperativ ekonomisk förening - Marie Steneland

33 Beslut om bidrag till Föräldrakooperativet Älgen, ekonomisk förening - Marie Steneland

34 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 15.00

35 Lärarlyftet II - information, au § 211.

36 Kontaktpolitiker till Angelstad/Lidhultsenheten samt Torpa förskola/fritidshem, au § 212.

37 Extra resurs Astradskolan, au § 216.

38 Återbetalning av bidrag till matematikprojekt, au § 218 /bilaga 38

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (67 kb)

§224 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till ärendena ”Justering av tidpunkt för införande av riktlinjer för socialt stöd” och ”Utökning av BergaLyckans förskola”. Nämnden beslutar också att ta bort ärendet ”Extra resurs Astradskolan”.

Ärendet

Ärendet ”Extra resurs Astradskolan” är inte färdigt för beslut och behöver därför tas bort från dagordningen.

Ärendena ”Utökning av BergaLyckans förskola” och ”Justering av tidpunkt för införande av riktlinjer för socialt stöd” behöver däremot behandlas på dagens sammanträde.

§225 Information från tillsynsbesök

Bu 2011/0038  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter samt fristående förskolor. De närvarande som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Ole Kongstad (V) har varit på Lingbygdens förskola.

Gunnel Nilsson (C) har varit på Bolmsö förskola och Prästgårdens förskola.

Bo Ederström (M), Magnus Carlsson (S) och Kent Danielsson (C) har varit på Sunnerbogymnasiet.

§226 Åtgärder för fler behöriga till gymnasieskolan

Bu 2011/0046  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden förlänger projektet till och med vårterminen 2012. Utvärderingen ska presenteras för kommunfullmäktige.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget för 2011 beslutat att avsätta 2 miljoner kronor för att öka andelen behöriga elever till gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden antog 2011-03-31 Astradskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolans respektive planer för att öka andelen behöriga elever till gymnasieskolan. Bland annat angav de följande åtgärder i sina planer:

· Astradskolan: kompetensutveckling av pedagogisk personal och intensivträning med nuvarande årskurs 8 och 9 (totalt 800000 kronor).

· Kungshögsskolan: extra pedagogiska resurser och hjälp med läxläsning/ studieteknik (totalt 800000 kronor).

· Åbyskolan: stöd till utsatta barn, bärbara datorer som stöd, extra lärar-tjänster, utbildning för samtliga lärare i årskurs 7-9 och förbättrade läromedel i svenska (totalt 400000 kronor).

Utvärdering ska göras våren 2012. Rektorerna har dock redan nu fått lämna in beskrivningar av hur arbetet har gått hittills. Några tankar de lyfter upp är svårigheter att rekrytera kompetent personal men också att de kunnat se att fler elever nått målen i vissa prioriterade ämnen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-30 § 206. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden förlänger projektet till och med vårterminen 2012. Utvärderingen ska presenteras för kommunfullmäktige.

§227 Efterfrågan av förskola och fritidshem

Bu 2011/0136  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte starta verksamhet utanför nuvarande öppettider. Anledningen är det låga och oregelbundna behovet

samt den geografiska spridningen.

Ärendet

Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden har efterfrågan av förskola och fritidshem på andra tider än nuvarande öppettider undersökts. Det har gjorts genom annons i Smålänningen och Lokaltidningen samt information på kommunens webbplats och skolwebb. Anslag har också satts upp på förskolor och fritidshem.

Nuvarande öppettider är kl. 06.30-18.30 måndag till fredag. Möjlighet finns att utöka tiden till kl. 06.00-19.00 efter beslut av utvecklingsledare.

Fem familjer har hört av sig och meddelat att de har behov av tillsyn för sina barn under andra öppettider än de som finns idag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-30 § 207. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte starta verk-samhet utanför nuvarande öppettider. Anledningen är det låga och oregelbundna behovet samt den geografiska spridningen.

§228 Utökning av vikariepool för förskolan

Bu 2011/0183  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsförvaltningens vikariepool utökas med två tjänster från och med 2012-01-01. Finansiering sker inom ram.

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningens vikariepool är flitigt utnyttjad och verk-samhetschefen måste säga nej till en stor andel förfrågningar. Detta bidrar till

att det då bokas andra personer som vikarier och det försvårar bland annat förvaltningens arbete med att öka antalet förskollärare i verksamheten. Utvecklingsledaren föreslår därför en utökning av vikariepoolen med två tjänster.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-30 § 208. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsförvaltningens vikariepool utökas med två tjänster från och med 2012-01-01. Finansiering sker inom ram.

§229 Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor och förskolor för år 2012

Bu 2011/0184  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen till fristående skolor och förskolor för år 2012 enligt förslag.

Ärendet

I Ljungby kommun finns ett antal fristående förskolor, en fristående grund-skolaochtvå fristående gymnasieskolor. Att de är fristående innebär att de har en annan huvudman (ägare) än kommunen. Kommunen betalar bidrag till de fristående verksamheterna. Bidragsbeloppen baseras på kommunens egna kostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet. Bidragsbeloppen ska fast-ställas inför varje år. Administrative chefen ger ett förslag till bidragsbelopp:

Förskola

Timmar per vecka (h): 0,15 h 15,1-25 h 25,1-35 h 35,1- h

För barn 1-2,5 år (kr): 86982 kr 113071 kr 124618 kr 154983 kr

För barn över 2,6 år (kr): 66882 kr 69875 kr 94681 kr 117347 kr

Fritidshem 30865 kronor

Lovtillsyn 15368 kronor

Förskoleklass 61803 kronor

Grundskola årskurs 1-6 78558 kronor

årskurs 7-9 81993 kronor

Gymnasium

Bygg (85196 kronor), barn och fritid (85012 kronor), el (95582 kronor), ekonomi (73366 kronor), estetiska programmet exklusive musik (108968 kronor), estetiska programmet musik (99196 kronor), fordon exklusive transport och logistik (94838 kronor), fordon transport och logistik (131873 kronor), handel och administration (79729 kronor), hantverk (115092 kronor), industri (146910 kronor), media (83726 kronor), naturvetenskap (75851 kronor), omvårdnad (78609 kronor), samhällsvetenskap (72102 kronor) samt teknik (64317 kronor).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-30 § 210. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag på bidragsbelopp till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december.

§230 Beslut om bidrag till Aspero Friskolor AB, org nr 556636-3973

Bu 2011/0191  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Aspero Friskolor AB, organisationsnummer 556636-3973, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§231 Beslut om bidrag till Praktiska Sverige AB, org nr 556257-5786

Bu 2011/0192  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Praktiska Sverige AB, organisationsnummer 556257-5786, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§232 Beslut om bidrag till Båstad Privata gymnasium, org nr 556638-6628

Bu 2011/0193  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Båstad Privata gymnasium, organisationsnummer 556638-6628, enligt fastställda bidrags-belopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§233 Beslut om bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola AB, org nr 556566-8794

Bu 2011/0194  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Drottning Blankas Gymnasieskola AB, organisationsnummer 556566-8794, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§234 Beslut om bidrag till Folkuniversitetet Växjö Gymnasium, org nr 845000-3481

Bu 2011/0195  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Folkuniversitetet Växjö Gymnasium, organisationsnummer 845000-3481, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§235 Beslut om bidrag till Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, org nr 262000-0071

Bu 2011/0196  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Hushållnings-sällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, organisationsnummer 262000-0071, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§236 Beslut om bidrag till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Halmstad, org nr 556084-0877

Bu 2011/0197  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Halmstad, organisationsnummer 556084-0877, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§237 Beslut om bidrag till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Växjö, org nr 556084-0877

Bu 2011/0198  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Växjö, organisationsnummer 556084-0877, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§238 Beslut om bidrag till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Värnamo, org nr 556084-0877

Bu 2011/0199  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Drivkraft Värend AB, John Bauergymnasium Värnamo, organisationsnummer 556084-0877, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§239 Beslut om bidrag till International IT College of Sweden - Edinit AB, org nr 556311-4445

Bu 2011/0200  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till International IT College of Sweden - Edinit AB, organisationsnummer 556311-4445, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§240 Beslut om bidrag till Laboraskolan AB, org nr 556665-7515

Bu 2011/0201 605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Laboraskolan AB, organisationsnummer 556665-7515, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§241 Beslut om bidrag till Ljud & Bildskolan LBS AB, org nr 556485-1649

Bu 2011/0202  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Ljud & Bildskolan LBS AB, organisationsnummer 556485-1649, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§242 Beslut om bidrag till Ljungby Fria Gymnasium AB, org nr 556360-4767

Bu 2011/0203  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Ljungby Fria Gymnasium AB, organisationsnummer 556360-4767, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§243 Beslut om bidrag till Motorsportsgymnasiet VTU AB, org nr 556383-6757

Bu 2011/0204  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Motorsports-gymnasiet VTU AB, organisationsnummer 556383-6757, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§244 Beslut om bidrag till Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse, org nr 857200-3666

Bu 2011/0205  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse, organisationsnummer 857200-3666, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§245 Beslut om bidrag till ProCivitas i Växjö AB, org nr 556615-7052

Bu 2011/0206  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till ProCivitas i Växjö AB, organisationsnummer 556615-7052, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§246 Beslut om bidrag till RyssbyGymnasiet AB, org nr 556621-4069

Bu 2011/0207  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till RyssbyGymnasiet AB, organisationsnummer 556621-4069, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§247 Beslut om bidrag till Skanskaskolan i Växjö AB, org nr 556743-5994

Bu 2011/0208  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Skanskaskolan i Växjö AB, organisationsnummer 556743-5994, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§248 Beslut om bidrag till Växjö Fria Fordonsgymnasium AB, org nr 556249-6629

Bu 2011/0209  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Växjö Fria Fordonsgymnasium AB, organisationsnummer 556249-6629, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§249 Beslut om bidrag till Växjö Fria Gymnasium AB, org nr 556584-7836

Bu 2011/0210  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Växjö Fria Gymnasium AB, organisationsnummer 556584-7836, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§250 Beslut om bidrag till Karl-Oskar Utbildning AB, org nr 556749-7051

Bu 2011/0211  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Karl-Oskar Utbildning AB, organisationsnummer 556749-7051, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§251 Beslut om bidrag till Lingbygdens friskola ekonomisk förening, org nr 769621-3292

Bu 2011/0212  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Lingbygdens friskola ekonomisk förening, organisationsnummer 769621-3292, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§252 Beslut om bidrag till Förskolan Minima AB (Biet), org nr 556843-8864

Bu 2011/0213  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Förskolan Minima AB (Biet), organisationsnummer 556843-8864, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§253 Beslut om bidrag till Ryssby kyrkliga samfällighet, org nr 252003-4501

Bu 2011/0214  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Ryssby kyrkliga samfällighet, organisationsnummer 252003-4501, enligt fastställda bidrags-belopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§254 Beslut om bidrag till Personalkooperativet Skaparglädjen, org nr 769600-6290

Bu 2011/0215  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Personal-kooperativet Skaparglädjen, organisationsnummer 769600-6290, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§255 Beslut om bidrag till Annerstads föräldrakooperativ ekonomisk förening, org nr 769600-7405

Bu 2011/0216  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Annerstads föräldrakooperativ ekonomisk förening, organisationsnummer 769600-7405, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§256 Beslut om bidrag till Föräldrakooperativet Älgen, ekonomisk förening, org nr 716404-0300

Bu 2011/0217  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för år 2012 till Föräldra-kooperativet Älgen, ekonomisk förening, organisationsnummer 716404-0300, enligt fastställda bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2011-12-12 § 229).

Ärendet

I slutet av varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om nästföljande års bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§257 Ekonomisk information

Bu 2011/0018  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för november 2011. Prognosen lutar fortfarande mot ett underskott på ungefär en miljon kronor.

Administrative chefen redovisar också kostnader för

· barn/elever i andra kommuner och i fristående verksamheter (totalt 50345000 kronor januari-november 2011),

· generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 (761660 kronor januari-november 2011) och

· vårdnadsbidrag (690000 kronor januari-november)

§258 Lärarlyftet II - information

Bu 2011/0172  027

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Lärarlyftet II är en satsning från Skolverket för att öka ämnesbehörigheten hos lärare med examen som undervisar i ämnen de saknar behörighet i. Lärarlyftet II pågår mellan 2012-2015 och även fritidspedagoger kommer att kunna delta och läsa kurser i praktisk-estetiska ämnen.

De kommuner och fristående skolor som deltar får ett stimulansbidrag, en statlig delfinansiering för kostnader i form av ett statsbidrag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-30 § 211. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§259 Kontaktpolitiker till Angelstad/Lidhultsenheten samt Torpa förskola/fritidshem

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Joakim Wiesel (M) som kontaktpolitiker för Angelstad/Lidhultsenheten samt Torpa förskola och fritidshem.

Ärendet

Jan Hagfoss (M) har avslutat sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildnings-nämnden. Han var också vald som kontaktpolitiker för Angelstad/Lidhults-enheten samt Torpa förskola och fritidshem. Ny kontaktpolitiker måste därför utses.

Joakim Wiesel (M) har utsetts till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningschefen föreslår därför att han också utses till kontakt-politiker för Angelstad/Lidhultsenheten samt Torpa förskola och fritidshem.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-30 § 212. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden utser Joakim Wiesel (M) som kontaktpolitiker för Angelstad/Lidhultsenheten samt Torpa förskola och fritidshem.

§260 Återbetalning av bidrag till matematikprojekt

Bu 2009/0126  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Den 23 april 2010 beviljades Ljungby kommun 816000 kronor av Skolverket

för utvecklingsinsatser i matematik för tre projekt under ett läsår. 689306 kronor av bidraget har använts och de pengar som inte har använts ska betalas tillbaka till Skolverket.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-30 § 218. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§261 Utökning av förskoleverksamheten på BergaLyckans förskola i Lagan

Bu 2011/0170  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det Blå huset används som förskola, som en avdelning till BergaLyckans förskola, från och med 2012-01-01 till och med 2012-06-30.

Ärendet

Med anledning av att ett förhållandevis stort antal barn (14 barn) står på kö till förskolan BergaLyckan i Lagan våren 2012 finns ett behov av att förändra användningen av lekhallen.

Förskolechef vid förskolan föreslår att det så kallade Blå huset öppnas upp som en sjätte avdelning till BergaLyckans förskola för att lösa behovet av platser under våren 2012. En del inventarier behöver då köpas in, till en kostnad av cirka 60000 kronor.

Det behövs dock också en mer långsiktig lösning för att klara även hösten 2012 och framåt. Sedan många år har trycket på förskoleplatser ökat och många temporära lösningar har skapats med tillfälliga avdelningar i Lagan. Dagbarn-vårdarantalet i Lagan har minskat och när de som finns idag slutar kommer efterfrågan på förskoleplatser att öka ännu mer.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-02 § 201. Då gav arbets-utskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förutsättningarna för att använda BergaLyckans förskolas lekhall till förskoleverksamhet samt att ge förslag till beslut avseende inventarier och investeringspengar.

§262 Justering av tidpunkt för införande av riktlinjer för socialt stöd

Bu 2011/0163  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att riktlinjerna för socialt stöd gäller från 2012-07-01.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2011-11-23, § 210, förändrade rikt-linjer för socialt stöd. Detta beslut gällde även förändringar i bidragsbeloppen och nyttjande av specialpedagoger och psykologer för fristående förskolor. Beslutet var att dessa förändringar gäller från 1 januari 2012. Riktat stöd fördelas dock läsårsvis. Därför behöver en justering göras så att riktlinjerna gäller från nästa läsår istället, det vill säga från 2012-07-01.

§263 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2008/0127.041 och 2011/0113.611

Beslut 2011-11-08 från Förvaltningsrätten i Växjö angående överklagat beslut rörande hanteringen av motioner och medborgarförslag avseende landsbygds-skolorna.

Bu 2011/0014.611

Beslut 2011-11-14 från Skolverket avseende statsbidrag till sommarskola 2011.

Bu 2011/0050.612

Beslut 2011-11-21 från Skolinspektionen avseende godkännande av ProCivitas i Växjö AB som huvudman för gymnasieskola i Växjö kommun.

Bu 2011/0220.623

Skrivelse 2011-12-02 från Göran Lundberg angående skolskjuts för elev.

Tack från föräldrarådsrepresentanter för Astrads förskola (Rubinen) för den nya cykelbanan och de små stugorna på utegården.

Protokoll från Samverkan den 2 november 2011.