Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-01-23

Sammanträde 2012-01-23

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Gunnel Nilsson

2 Information från tillsynsbesök.

3 Fullgörande av skolgång på annat sätt, au § 3 /bilaga 3 - Lars-Bertil Nilsson, kl 13.25

4 Begäran om tilläggsbelopp, Karl-Oskarskolan, au § 5 - Eva Jönsson och Birgitta Bergsten, kl 13.40

5 Intern kontroll "Attraktiv skola", au § 6 /bilaga 5 - Anna Gummesson, kl 14.10

6 Återkoppling av vuxenutbildningsinsatser i förhållande till näringslivets behov, au § 7 /bilaga 6 - Ulf Engqvist, kl 15.00

7 Ansökan om extra medel för Nationella Idrottsutbildningar, au § 8/bilaga 7 - Ulf Engqvist

8 Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Värnamo kommun/bilaga 8 - Ulf Engqvist

9 Skrivelser angående sommaröppen förskola, au § 9 /bilaga 9

10 Granskning av kommunens tillämpning av registerkontroll, au § 10/bilaga 10

11 Medborgarförslag om avgiftsfri lunch för vfu-studenter, au § 13/bilaga 11 - ca kl 15.50

12 Ekonomisk information, au § 16 - Marie Steneland, kl 16.00

13 Utbildningsbehov för implementering, au § 17 /bilaga 13

14 Extra resurs Astradskolan, au § 216/2011 /bilaga 14

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (66 kb)

§1 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter samt fristående förskolor. De närvarande som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Inga tillsynsbesök har gjorts sedan föregående sammanträde.

§2 Fullgörande av skolgång på annat sätt

Bu 2012/0005  606

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden medger skolgång på annat sätt för eleven Algot Nilsson under höstterminen 2012. Skolplikten ska fullgöras på Sanuk Svenska skolan i Thailand. Skolgången bekostas inte av Ljungby kommun.

Ärendet

En vårdnadshavare tänker arbeta utomlands under höstterminen 2012 och vill

då låta sitt barn gå i en svensk skola där. Det måste godkännas av barn- och utbildningsnämnden.

Vårdnadshavaren har också önskemål om att eleven ska få återkomma till samma klass han går i nu på Stensbergskolan efter utlandsvistelsen.

Enligt Skolverkets upplysningstjänst har vårdnadshavare ingen rätt till garanti gällande att eleven ska få komma tillbaka till samma klass.

Beslut om placering vid skolenhet, då vårdnadshavares önskemål inte kan till-godoses, fattas av barn- och utbildningschefen. Sådant beslut kan överklagas.

Vid behov av beslut om klassplacering är det rektor som tar det beslutet.

Ann Arousell Sålebo (FP) och Mikael Magnusson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-01-11 § 3. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden medger skolgång på annat

sätt för eleven Algot Nilsson under höstterminen 2012. Skolplikten ska full-göras på Sanuk Svenska skolan i Thailand. Skolgången bekostas inte av Ljungby kommun.

§3 Begäran om tilläggsbelopp, Karl-Oskarskolan

Bu 2012/0006  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår begäran om tilläggsbelopp för elev 1, med motivering enligt förslag till beslut.

Barn- och utbildningsnämnden avslår begäran om tilläggsbelopp för elev 2, med motivering enligt förslag till beslut.

Barn- och utbildningsnämnden avslår begäran om tilläggsbelopp för elev 3, med motivering enligt förslag till beslut.

Barn- och utbildningsnämnden avslår begäran om tilläggsbelopp för elev 4, med motivering enligt förslag till beslut.

Barn- och utbildningsnämnden avslår begäran om tilläggsbelopp för elev 5, med motivering enligt förslag till beslut.

Ärendet

Fristående skolan Karl-Oskarskolan har ansökt om tilläggsbelopp för ett antal elever på skolan för perioden 2012-01-01 till och med 2012-06-14.

Av 10 kap. 37-39 § skollagen framgår att hemkommunen lämnar bidrag för varje elev i fristående skola (friskola). Både fristående och kommunala skolor ska kunna anpassa sin organisation så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsättningar. Grundbeloppet ska bestämmas enligt samma principer som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan.

Fristående skolor får i bidragets grundbelopp del av ett generellt socialt stöd till elever med särskilda behov som fördelas utifrån antalet barn/elever. En mindre del av det sociala stödet delas ut som riktat stöd till enskilda elever med mycket stora och omfattande behov.

För de olika eleverna föreslår utvecklingsledare och handikappsamordnare avslag med olika motiveringar.

För elev 1 begär Karl-Oskarskolan tilläggsbelopp för extra undervisning av lärare och tjänst för att stärka eleven i klassen (totalt 110250 kronor). Kostnader för stöd i form av extra undervisning bör ingå i grundbeloppet enligt prop. 2008/09;171 s 41 f. Tjänst för att stärka eleven i klassen kan tillgodoses av det grundbelopp som friskolan får för generellt socialt stöd.

För elev 2 begär Karl-Oskarskolan tilläggsbelopp för elevassistent 1/3 tjänst samt extra undervisning av lärare (totalt 110250 kronor). Stöd av elevassistent ska tillgodoses av det grundbelopp som friskolan får för generellt stöd. Extra lärarinsatser för att hjälpa en elev med inlärningssvårigheter är hänförligt till grundbeloppet enligt prop. 2008/09;171 s 41 f.

För elev 3 begär Karl-Oskarskolan tilläggsbelopp till elevassistent 1/3 tjänst (totalt 55250 kronor). Karl-Oskarskolan har tidigare beviljats tilläggsbelopp för läsåret 2011/2012 för denna elev med 44172 kronor. Skolan bör beakta att det finns andra metoder för att arbeta med elever med denna problematik än att till-sätta fler elevassistenttimmar. Utöver det tilläggsbelopp som redan är beviljat kan det grundbelopp som friskolan får för generellt stöd användas.

För elev 4 begär Karl-Oskarskolan tilläggsbelopp till en elevassistent 1/3 tjänst (totalt 55250 kronor). Stöd av elevassistent kan tillgodoses av det grundbelopp som friskolan får för generellt stöd. Eleven bedöms inte tillhöra den lilla grupp elever med mycket stora omfattande behov som får ta del av riktat stöd.

För elev 5 begär Karl-Oskarskolan tilläggsbelopp till en elevassistent 1/3 tjänst (totalt 55250 kronor). Stöd av elevassistent kan tillgodoses av det grundbelopp som friskolan får för generellt stöd. Eleven bedöms inte tillhöra den lilla grupp elever med mycket stora omfattande behov som får ta del av riktat stöd.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-01-11 § 5. Då föreslog arbetsutskottet barn- och utbildningsnämnden att avslå begäran om tilläggs-belopp för de fem olika eleverna.

§4 Intern kontroll "Attraktiv skola"

Bu 2011/0073  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar åtgärder enligt förslag.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-04-18 att en intern kontroll skulle göras under namnet ”attraktiv skola”. Med det menades att kommunens förskolor och skolor arbetar mot ett gemensamt mål för att öka attraktiviteten och konkurrenskraften i verksamheterna. En varumärkesplattform togs under 2009 fram men bedömningen var att det är möjligt att elever och vårdnads-havare inte uppfattar den kommunala skolan som attraktiv och ett minskat elevunderlag blir mycket allvarligt.

Informatören genomförde denna interna kontroll under hösten 2011 genom att mäta hur den grafiska profilen som ingår i varumärkesplattformen används i förvaltningens verksamheter. Utifrån det skulle det gå att se om målgruppen (föräldrar och elever) har blivit exponerade för varumärket och därmed haft en chans att uppfatta det. Syftet med plattformen är bland annat att göra det tydligt för föräldrar varifrån information kommer och vilka skolor och förskolor som är kommunala.

Resultatet visade att av de handlingar som kom in inte i tillräckligt bra utsträck-ning följer den grafiska profilen. Knappt hälften av dokumenten på förskola och 2/3 av dokumenten på skola följde profilen.

Informatören föreslår ett antal åtgärder:

  • Ta fram ett standardiserat informationspaket som används av verksam-heterna vid skolstart, inskolning med mera.
  • Med jämna mellanrum ska alla enheter föra diskussioner kring varu-märket på sina arbetsplatsträffar.
  • Alla dokument (brev, inbjudningar, veckobrev med mera) kompletteras med enhetens namn för att stärka tydligheten av avsändare. Viktigt är också att dokumenten dateras.
  • Ha kvar den stående punkt på skolkonferenser som införts hösten 2011, då informatören diskuterar varumärket med rektorer och förskolechefer.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-01-11 § 6. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden antar åtgärder enligt förslag.

§5 Återkoppling av vuxenutbildningsinsatser i förhållande till närings-livets behov

Bu 2010/0099  615

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten om pågående verksamhet på Vuxenutbildningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion om vuxenutbild-ning i Ljungby kommun. Wiréhn skriver i motionen att Ljungby kommun är hårt drabbad av arbetslöshet och att flera av de drabbade har lång arbetslivserfaren-het men bristande eller låg utbildningsnivå. För att stötta de arbetslösa behöver kommunen satsa på vuxenutbildningar, menar hon. Wiréhn yrkar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att lämna förslag på hur Ljungby kommun ska kunna öka möjligheterna för ljungbyborna att vidareutbilda sig och omskola sig via vuxenutbildningen.

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrkte motionen 2011-02-21.

Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-05 att barn- och utbildningsförvaltningen ger kommunstyrelsen en årlig återkoppling om hur utbildningsinsatserna ser ut i förhållande till behovet i näringslivet.

Samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet redovisar pågående aktiviteter på Vuxenutbildningen. Bland annat genomförs

· kompetenshöjande teoretiska kurser

· träteknisk vidareutbildning

· vårdutbildning

· framtagande av underlag för bristyrkesutbildning tillsammans med arbetsförmedlingen

· samverkan med arbetsförmedlingen

· kontakter med branschrepresentanter för ansökningar om yrkesvux-platser.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-01-11 § 7. Då godkände arbetsutskottet rapporten om pågående verksamhet på Vuxenutbildningen och överlämnade den till barn- och utbildningsnämnden.

§6 Ansökan om extra medel för Nationella Idrottsutbildningar

Bu 2012/0007  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår begäran om extra medel för nationella idrottsutbildningar.

Ärendet

I samband med beslut om att nationella idrottsutbildningar (NIU) kan genom-föras av både kommunala och fristående gymnasieskolor kom krav på extra bidrag från fristående skolor som anordnar NIU.

Sunnerbogymnasiet bedriver egna utbildningar inom NIU men tar inget extra bidrag för dessa elever från deras hemkommuner.

Halmstad och Växjö kommuner betalar inte ut några extra bidrag för NIU.

Samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet föreslår att barn- och utbildnings-nämnden inte betalar ut extra bidrag för nationella idrottsutbildningar.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-01-11 § 8. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avslår begäran om extra medel för nationella idrottsutbildningar (NIU).

§7 Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om god-kännande för fristående gymnasieskola i Värnamo kommun - dnr 320-2011:64

Bu 2012/0012  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

Ärendet

Ljud & Bildskolan LBS AB ansöker om att få starta gymnasial utbildning i Värnamo inom estetiska programmet, teknikprogrammet och samhälls-programmet för totalt 240 elever.

Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att yttra sig över ansökan.

Samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet menar att de utbildningarna i någon eller ringa mån påverkar Sunnerbogymnasiet men föreslår barn- och utbildningsnämnden att avstå från att yttra sig över ansökan.

§8 Skrivelser angående sommaröppen förskola

Bu 2012/0008  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastslår att Donationsgatans förskola undantas från organisationen med sommaröppen förskola till dess att nytt avtal är tecknat.

Ärendet

Under fyra veckor på sommaren slås förskoleverksamheten i Ljungby tätort ihop till en förskola. De större förskolorna i tätorten turas om att anordna sommar-öppen förskola. Donationsgatans förskola har dockalltid öppet hela sommaren. När barn- och utbildningschefen tog beslutet att det är Donationsgatans för-skolas tur att ha sommaröppet för tätortens förskolebarn fick barn- och utbild-ningsnämnden skrivelser och protester från föräldrar och personal på förskolan.

Donationsgatans förskola är en kommunal förskola men den drivs som intrapre-nad, och det innebär attförskolan kan ta vissa beslut, främst ekonomiska, mer självständigt än övriga kommunala förskolor. Därför har de kunnat ha öppet hela sommaren tidigare.Protesterna från föräldrar och personal handlade om att de ansåg att förskolan stod utanför kommunens övriga organisation om sommar-öppet.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att Donationsgatans förskola ska stå utanför organisa-tionen med sommaröppen förskola tills nästa avtal är skrivet.

Magnus Carlsson (S), Ulrika Nilsson (S), Liselotte Åhlander (S) och Ann Arousell Sålebo (FP) yrkar bifall till Ole Kongstads yrkande.

Kent Danielsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Mötet ajourneras kl. 15.50-16.00.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:

· Ja-röst för arbetsutskottets förslag till beslut.

· Nej-röst för Ole Kongstads (V) yrkande.

Omröstningsresultat

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från att rösta

Bo Ederström (M)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

Gunnel Nilsson (C)

X

Mikael Magnusson (M)

X

Cecilia Löf (M)

X

Ann Arousell Sålebo (FP)

X

Ole Kongstad (V)

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

Ulrika Nilsson (S)

X

Liselotte Åhlander (S)

X

Summa

5

6

Med 5 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 6 nej-röster för Kongstads förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt Kongstads förslag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-01-11 § 9. Då föreslog arbetsutskottet att Donationsgatans förskola är en del av kommunens förskoleorganisation och därmed ska medverka i sommaröppen förskola.

§9 Granskning av kommunens tillämpning av registerkontroll

Bu 2011/0219  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget.

Barn- och utbildningsnämnden ger också barn- och utbildningschefen i uppdrag att genomföra åtgärder som säkerställer tillämpningen och uppföljningen av registerkontrollen.

Ärendet

KPMG har genomfört en granskning av kommunens tillämpning av register-kontroll som visade att det finns brister avseende rutinerna. Avsaknad av förvaltningsövergripande dokument och dokumenterade rutiner leder till en otydlighet i verksamheten. Därmed följs inte lagen om tillämpning av register-kontroll och skollagen i alla delar. Revisorerna rekommenderar en översyn av rutinerna och den praktiska hanteringen av registerutdragen.

Barn- och utbildningschefen skriver i ett förslag till yttrande (daterat

2012-01-19) bland annat att barn- och utbildningsnämnden har tagit del av revisionsrapporten och konstaterar också att det föreligger brister i de avseenden som undersökts vad gäller rutiner för registerkontroll av personal. Barn- och utbildningsnämnden kommer att vidta åtgärder för att avhjälpa de brister som redovisas i revisionsrapport 2011-12-13.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-01-11 § 10. Då gav arbets-utskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande över granskningen att presentera på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i januari.

§10 Medborgarförslag om avgiftsfri lunch för vfu-studenter

Bu 2011/0187  622

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget och överlämnar yttrandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Emma Johansson har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska bjuda lärarstudenter på praktik vid skolor i Ljungby kommun på skollunch.

Motiveringen är: ”När lärarstudenter från universitet och högskolor ska göra

sin verksamhetsförlagda utbildning (vfu) vill de i första hand förlägga denna

till skolor på studieorten. Närliggande orter som Ljungby prioriteras inte lika högt på grund av avståndet och kostnad för resor. Detta är mycket synd efter-som många lärare kommer att gå i pension de närmaste åren och Ljungby kommun kommer att vara i stort behov av kompetenta lärare. Dessutom är lärarstudenter på vfu en stor tillgång på skolorna.

Ett sätt att locka fler studenter att göra sin vfu i Ljungby kommun skulle kunna vara att erbjuda gratis lunch på våra skolor. Detta gör man idag i Gislaved, Gnosjö och Värnamo bland annat. (…) Studenter har ofta en ganska begränsad ekonomi och mat är en stor utgift. Om kommunen bjuder lärarstudenterna på kostnadsfri lunch i skolan är chansen stor att fler väljer att göra vfu i Ljungby kommuns skolor. Därmed får studenterna upp Ljungby kommuns skolor som en tänkbar arbetsplats.”

Barn- och utbildningschefen skriver i ett förslag till yttrande (daterat 2012-01-19) bland annat att barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun erbjuder sedan lång tid tillbaka avgiftsfri skollunch för studenter som genomför sin vfu i förvaltningens verksamhet. Barn- och utbildnings-förvaltningen kommer att påminna verksamheten om avgiftsfri skollunch för vfu-studenter.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-01-11 § 13. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på yttrande att presentera på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i januari.

§11 Ekonomisk information

Bu 2011/0018  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en preliminär utfallsrapport samt löneanalys för december 2011. Prognosen för bokslutet 2011 ligger fortfarande på cirka 1 miljon kronor i underskott.

Administrative chefen redovisar också kostnader för

· barn/elever i andra kommuner och i fristående verksamheter (totalt 53621000 kronor januari-december 2011),

· generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 (833892 kronor januari-december 2011) och

· vårdnadsbidrag (723000 kronor januari-december 2011).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-01-11 § 16. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§12 Utbildningsbehov för implementering

Bu 2012/0014  027

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avsätter 100000 kronor för utbildningsinsatser för implementering inom grundskola och fritidshem. Finansiering sker genom tidigare års budgetöverskott.

Ärendet

Med anledning av ny lagstiftning och ny läroplan pågår på grundskoleenheterna ett intensivt implementeringsarbete. Bland annat ska personal utbildas i nya nationella prov, ny betygsskala, betyg från och med årskurs 6, bedömning, ny läroplan med kursplaner och kunskapskrav och förändrade krav på kvalitets-arbete.

I detta arbete finns en del stöd att få från Skolverket. Bland annat genomförs centrala utbildningar och det finns filmer och diskussionsfrågor att använda sig av. Från rektorer har det kommit en förfrågan kring medverkan av externa aktörer som kan ytterligare utveckla implementeringsarbetet i Ljungby.

Områdeschef och rektorer har diskuterat fram en första insats för årskurs 7-9. För att kunna genomföra den och ytterligare insatser inom implementerings-området behövs kompetensutvecklingsmedel utöver de som normalt tilldelas enheterna.

Områdeschefen för Astrad-/Åbyområdet föreslår att barn- och utbildnings-nämnden avsätter 200000 kronor under 2012 för att stödja implementerings-arbetet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-01-11 § 17. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avsätter 100000 kronor för utbildningsinsatser för implementering inom grundskola och fritidshem. Finansiering sker genom tidigare års budgetöverskott.

§13 Extra resurs Astradskolan

Bu 2011/0190  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar Astradskolan medel till 1,0 tjänst från och med 2012-01-01 till och med 2012-03-31. Finansiering av 111 000 kronor sker genom tidigare års budgetöverskott.

Ärendet

Rektor på Astradskolan ansöker om medel för att kunna anställa en extra pedagog som stöd till en elev med särskilda behov.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-30 § 216. Då beviljade arbetsutskottet medel till 1,0 tjänst för elev med behov av särskilt stöd från och med 2011-12-01 till och med 2011-12-31. Arbetsutskottet föreslog också barn- och utbildningsnämnden att bevilja Astradskolan medel till 1,0 tjänst från och med 2012-01-01 till och med 2012-03-31. Finansiering sker genom tidigare års budgetöverskott.

§14 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2010/0160.611

Uppföljningsbeslut 2011-12-22 från Skolinspektionen avseende uppföljning av kvalitetsgranskning av rektors ledarskap vid Åbyskolan och Kungshögsskolan.

Bu 2011/0122.606

Dom 2011-12-20 från Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 2923-11 avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen och i mål nr 2924-11 avseende ekonomiskt stöd vid inackordering.

Bu 2011/0150.612

Protokollsutdrag 2011-11-29 från kommunstyrelsen angående Medel till utveck-ling och anpassning av industri- och hantverksprogrammen.

Bu 2011/0175.865

Skrivelse 2011-12-22 från Regionförbundet Södra Småland angående Ljungberg-museets konstpedagogiska verksamhet.

Bu 2012/0001.600

Meddelande 2011-12-12 från Skolinspektionen avseende Inspektion av kommu-nernas rutiner för klagomålshantering.

Bu 2012/0002.608

Skrivelse 2011-12-21 angående ledighet för elev vid Åbyskolan.

Protokoll från Samverkan den 30 november 2011.