Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-02-20

Sammanträde 2012-02-20

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Kent Danielsson

2 Information från tillsynsbesök.

3 Presentation av analys av LUPP-resultat - Malin Söderberg, kl 13.30

4 Uppföljning av jämställdhetsplanens aktivitetsplan 2010-2011 och förslag till aktivitetsplan 2012-2014, au § 27 /bilaga 4 - Carolin Stjernqvist, kl 13.50

5 Resursfördelning grundskola, svenska som andraspråk och modersmålsundervisning, läsåret 2012/2013, au § 18 /bilaga 5 - Lars-Bertil Nilsson och Nils-Göran Jonasson, kl 14.05

6 Uppföljning av elevers trivsel, au § 21 /bilaga 6 - Lars-Bertil Nilsson och Nils-Göran Jonasson, kl 15.00

7 Betygsredovisning höstterminen 2011, au § 19 /bilaga 7 - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.15

8 Fastställande av användning av statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder, au § 22 /bilaga 8 - Eva Jönsson, kl 15.30

9 Bokslut 2011, au § 23 /bilaga - Marie Steneland, kl 15.35

10 Ekonomisk information, au § 24 - Marie Steneland

11 Ändring i delegationsordning, au § 26 /bilaga 11

12 Städorganisation Åbyskolan, au § 28.

13 Hur man kan öka tryggheten och den allmänna hälsan i Ljungby kommun /bilaga 13 - Nils-Göran Jonasson, kl 16.30

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (65 kb)

§15 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Ärendet

Ärendena Information från tillsynsbesök och Ekonomisk information utgår från dagens sammanträde.

§16 Presentation av analys av LUPP-resultat

Bu 2012/0029  103

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Hösten 2010 genomförde Ljungby kommun en stor ungdomsundersökning som cirka 1 400 ungdomar i åldern 13-25 år svarade på. Enkäten består av frågor från sju olika områden; fritid, skola, politik, inflytande, hälsa, arbete och framtid. Undersökningen kallas LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Enkäten genomförs för att ge en bild av hur det är att vara ung i Ljungby kom-mun och hur kommunen kan bli en bättre kommun för unga att bo och leva i.

En arbetsgrupp bestående av ungdomar från ungdomsrådet, tjänstemän och politiker från kommunstyrelsen fick analysera LUPP-resultatet och lämna förslag till hur kommunen kan arbeta vidare inom de olika områdena.

Arbetsgruppen föreslog att fokus bör läggas på följande tre områden: trygghet, hälsa och framtid.

§17 Uppföljning av jämställdhetsplanens aktivitetsplan 2010-2011 och förslag till aktivitetsplan 2012-2014

Bu 2009/0069  109

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer aktivitetsplanen för barn- och utbildningsförvaltningen för år 2012-2014.

Barn- och utbildningsnämnden noterar också informationen om uppföljningen av jämställdhetsplanens aktivitetsplan för år 2010-2011.

Ärendet

Jämställdhetsstrategen/rektorn berättar om en utvärdering av jämställdhets-planen 2010-2011 och aktivitetsplanen som ingår i den. Slutsatsen är att förvaltningen har kommit en bit på väg, men har en del kvar att jobba med. Vissa arbetsplatser är mer aktiva än andra.

För framtiden är ambitionen att jämställdhet ska ingå som en del i kommunens mål och visioner.

Jämställdhetsstrategen visar också en aktivitetsplan för 2012-2014 som ska fastställas under våren. Den innehåller färre aktiviteter än tidigare aktivitets-plan. Målet är en jämställd verksamhet. Aktiviteterna handlar om att granska och analysera material och arbetssätt ur ett jämställdhetsperspektiv och att höja medarbetarnas kompetens kring jämställdhet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-02-08 § 27. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer aktivitetsplanen för barn- och utbildningsförvaltningen för år 2012-2014. Arbetsutskottet beslutade också att uppföljningen av jämställdhetsplanens aktivitetsplan 2010-2011 föredras för barn- och utbildningsnämnden.

§18 Resursfördelning grundskola, svenska som andraspråk och moders-målsundervisning, läsåret 2012/2013

Bu 2012/0019  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden:

· fastställer grundskolans resursfördelning enligt förslag

· fastställer ny målsättning för projektet ”Tidig läsinlärning” med ny beräkningsgrund och nytt direktiv om hur resursen får användas

· fastställer lärarresurser till svenska som andraspråk utifrån lärar-tätheten 4,19 tjänst per 100 elever med fördelning enligt förslag

· beslutar att avstämning av resursfördelning för grundskola och svenska som andraspråk görs i maj månad med hänsyn till förändrade elevtal på grund av att elever valt fristående skola

· beslutar att avstämning görs 2012-10-01 av inskrivna elever i grundskolan och justering av resurser från 2012-08-01 för grund-skola, svenska som andraspråk och modersmålsundervisning

· beslutar att modersmålsundervisning anordnas i 14 språk (albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, finska, kinesiska, kurdiska, nederländska, persiska, polska, rumänska, thailändska, tyska, ungerska och vietnamesiska) och fördelas enligt förslag

· beslutar att 2,0 tjänster fördelas för studiehandledning på modersmål.

Ärendet

Områdeschefen (Kungshög) presenterar ett förslag (daterat 2012-01-27) till resursfördelning för läsåret 2012/2013. Lärarbehovet i kommunen minskar totalt med cirka 8,57 tjänster. Resursfördelningsförslaget innebär

  • 128,87 heltidstjänster i årskurs 1-6
  • 62,75 heltidstjänster i årskurs 7-9
  • 5,5 tjänst till de specialpedagogiska teamen
  • 1 tjänst som IKT-utvecklare
  • 2,0 tjänst för den kommunövergripande undervisningsgruppen.

Den totala lärartätheten blir 8,43 lärare per 100 elever.

I resursfördelningsförslaget ligger också ett förslag till förändring av resurserna för projektet ”Tidig läsinlärning”. Områdeschefen föreslår att målet för projektet

ska vara att eleverna ska kunna läsa i slutet på årskurs 1 och att resursen då istället ska kunna användas i förskoleklass och årskurs 1. Mängden resurser

är densamma som enligt tidigare mål.

När det gäller svenska som andraspråk är det läsåret 2012/2013 377 elever som har behov av undervisningen. Därför föreslår områdeschefen (Astrad/Åby) att 15,8 tjänster fördelas (efter lärartäthet 4,19 tjänster per 100 elever). Förslaget är daterat 2012-02-08.

Områdeschefen (Astrad/Åby) föreslår också att 45 timmar modersmålsundervis-ning per vecka fördelas på 14 språk (fördelningsförslaget daterat 2012-01-27).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-02-08 § 18. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden:

· fastställer grundskolans resursfördelning enligt förslag

· fastställer ny målsättning för projektet ”Tidig läsinlärning” med ny beräkningsgrund och nytt direktiv om hur resursen får användas

· fastställer lärarresurser till svenska som andraspråk utifrån lärar-tätheten 4,19 tjänst per 100 elever med fördelning enligt förslag

· beslutar att avstämning av resursfördelning för grundskola och svenska som andraspråk görs i maj månad med hänsyn till förändrade elevtal på grund av att elever valt fristående skola

· beslutar att avstämning görs 2012-10-01 av inskrivna elever i grundskolan och justering av resurser från 2012-08-01 för grund-skola, svenska som andraspråk och modersmålsundervisning

· beslutar att modersmålsundervisning anordnas i 14 språk (albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, finska, kinesiska, kurdiska, nederländska, persiska, polska, rumänska, thailändska, tyska, ungerska och vietnamesiska) och fördelas enligt förslag

· beslutar att 2,0 tjänster fördelas för studiehandledning på modersmål.

§19 Uppföljning av elevers trivsel

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

I samband med kommunfullmäktiges beslut att skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa ska läggas ner beslutade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2011-03-09 § 46) att berörda elevers trivsel ska följas upp. Undersökningen genomfördes via enkät under början av 2012. En oberoende kurator genomförde enkäten och 96 procent av de berörda eleverna har svarat.

Enkäten visar att 90 procent av eleverna trivs på sin skola. Bara en elev har svarat att påståendet Jag trivs på min skola stämmer dåligt. 97 procent av eleverna svarar att de trivs med sina lärare. Ingen svarar att påståendet Jag

trivs med mina lärare stämmer dåligt.

Ingen gemensam undersökning gjordes innan skolnedläggningen och därför

kan ingen jämförelse göras med hur eleverna trivdes innan nedläggningen.

Det går inte heller att jämföra med hur elever på andra skolor överlag trivs. Resultatet speglar endast hur de elever som blev direkt berörda av skolned-läggningen känner och upplever frågor som rör trivsel i skolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-02-08 § 21. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§20 Betygsredovisning höstterminen 2011

Bu 2012/0020  604

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Redovisning till barn- och utbildningsnämnden av elevers betyg i årskurs 9 respektive årskurs 8 görs två gånger om året.

Områdeschefen redovisar antalet elever som saknar behörighet till gymnasiet samt antal elever som ej uppnått betyget godkänt i de olika ämnena i årskurs 8 och 9 höstterminen 2011.

37 elever i årskurs 9 (12,42 procent) saknar behörighet till yrkesförberedande program på gymnasiet. Ytterligare en elev saknar behörighet till högskoleför-beredande program, det vill säga totalt 38 elever (12,75 procent) saknar behörig-het till ett högskoleförberedande program.

Eleverna i årskurs 9 får betyg enligt det gamla betygssystemet. Eleverna i års-kurs 8 får betyg enligt det nya betygssystem som infördes 2011.

Även om resultatet är något sämre än höstterminen 2010 måste det betraktas som positivt. Bland eleverna som inte är godkända finns flera relativt nyanlända elever.

Betygsanalys på skolorna görs på individ- och gruppnivå genom samtal och diskussioner i ämnesgrupper, arbetslag och ledningsgrupp och kopplas till elevhälsans arbete.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-02-08 § 19. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§21 Fastställande av användning av statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder

Bu 2012/0021  047

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer fördelningen av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och skolbarnsomsorg för 2012

enligt förslag.

Ärendet

Kommuner som använder maxtaxa inom förskoleverksamhet och fritidshem

får statsbidrag. Skolverket har fastställt bidraget till Ljungby kommun för 2012 till 7512175 kronor.

För kvalitetssäkrande åtgärder får Ljungby kommun för 2012 dessutom 1201948 kronor. Bidraget ska säkra kvaliteten inom förskola och fritidshem.

Utvecklingsledaren presenterar ett förslag på fördelning av statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2012.

Hon föreslår att statsbidraget används enligt följande:

1,0 årsarbetare specialpedagog 499921 kronor

1,0 årsarbetare språkpedagog 413613 kronor

0,5 årsarbetare psykolog 265741 kronor

Handledning, kompetensutveckling 22673 kronor

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-02-08 § 22. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer fördelningen av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och skolbarnsomsorg för 2012 enligt förslag.

§22 Bokslut 2011

Bu 2011/0018  0040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer bokslutet för 2011.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen presenterar bokslutet för år 2011. Barn- och utbildningsnämnden hamnar på ett resultat på – 1741000 kronor.

Några viktiga händelser under året:

  • Datorn som pedagogiskt verktyg har införts och hösten 2011 hade elever i årskurs 7-8 på grundskolan och årskurs 1-2 på Sunnerbogymnasiet egna datorer som används i undervisningen.
  • Elever från Kånnaskolan och Torpaskolan började hösten 2011 i andra skolor.
  • Kungshögsskolan var färdigbyggd och invigdes.
  • En lokal matematikbok för årskurs 7-9 med uppgifter från Ljungbys näringsliv togs fram.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-02-08 § 23. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer bokslutet för år 2011.

§23 Ändring i delegationsordning

Bu 2011/0147  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer delegationsordningen enligt förslag.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen föreslår några förändringar i delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden:

· Beslut om boende i familjehem eller bostad med särskild service delegeras till arbetsutskottet.

· Tillsyn av förskola och fritidshem som är godkända av kommunen ska vara ett delegationsbeslut.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-02-08 § 26. Då föreslog arbetsutskottet barn- och utbildningsnämnden att fastställa delegationsordningen enligt förslag.

§24 Städorganisation Åbyskolan

Bu 2011/0185  281

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att städorganisationen på Åbyskolan minskas med 0,25 tjänst från och med 2012-03-01 och med ytterligare 0,25 tjänst från och med 2012-08-01.

Ärendet

En städfirma (Städarkitekten AB) har gått igenom Åbyskolan och vilket behov av städorganisation som firmans representant anser finns efter renoveringen. Representanten bedömde att 2,85 tjänst var lämpligt.

Samverkansgruppen var på lokal samverkan 2011-11-30 inte överens om för-slaget och Kommunal anmälde att de kommer att begära en MBL-förhandling, vilket de sedan gjorde.

Frågan har MBL-förhandlats 2012-01-18 och 2012-01-24. Mot den bakgrund som finns, att renovering av skolan har gjorts som innebär färre lokaler att städa och nyare material med mera, är parterna överens om att dra ner 0,25 tjänst från 2012-03-01 och ytterligare 0,25 tjänst från 2012-08-01.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-02-08 § 28. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att städorganisationen på Åbyskolan minskas med 0,25 tjänst från och med 2012-03-01 och med ytterligare 0,25 tjänst från och med 2012-08-01.

§25 Hur man kan öka tryggheten och den allmänna hälsan i Ljungby kommun

Bu 2012/0029  103

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar områdeschefens förslag och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendet

Som en del i uppföljningen av den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken LUPP (se § 16 detta protokoll) gav kommunstyrelsen 2012-01-10 förvalt-ningarna i uppdrag att ta fram förslag till hur kommunen kan öka tryggheten

och den allmänna hälsan för ungdomar i Ljungby kommun. För barn- och utbildningsförvaltningens del är det mobbing- och hälsofrågorna som är aktuella.

Områdeschefen gör en redovisning daterad 2012-02-13 om vad som står kring frågan i de styrdokument som finns för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Det är läroplanen för förskolan, läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, skollagen och diskrimineringslagen. Områdeschefen beskriver också olika metoder och arbetssätt som används i förvaltningens verksamheter för arbete med värdegrundsfrågor och mobbing med mera. Det förebyggande arbetet är viktigt.

Områdeschefen skriver också att arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är ett viktigt och långsiktigt arbete. Av forskningen kan man lära

att det inte finns några enkla eller enhetliga lösningar. Skolan har en aktuell verktygslåda av material och aktiviteter som är i ständig utveckling.

Områdeschefen föreslår tre viktiga åtgärder för att öka tryggheten bland barn och ungdomar i Ljungby kommun:

· Skapa en bra grund för trivsel.

· Kompetensutveckla personal kontinuerligt.

· Analysera resultat från större undersökningar (exempelvis LUPP) förvaltningsövergripande.

§26 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2010/0160.611

Beslut 2012-01-23 från Skolinspektionen avseende uppföljning av kvalitets-granskning av rektors ledarskap vid Hjortsbergsskolan.

Bu 2011/0054.612

Beslut 2012-02-01 från Skolinspektionen avseende godkännande av Labora-skolan AB som huvudman för gymnasieskola i Hylte kommun.

Bu 2011/0074.612

Beslut 2012-01-17 från Skolverket avseende statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.

Bu 2011/0152.612

Beslut 2012-01-17 från Skolverket avseende statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning.

Bu 2011/0218.615

Beslut 2012-01-17 från Skolverket avseende statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Protokoll från Samverkan den 11 januari 2012.

Protokoll från MBL-förhandlingar den 18 januari och 24 januari 2012.