Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-03-19

Sammanträde 2012-03-19

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Susanna Tingbratt

2 Information från tillsynsbesök.

3 Yttrande över ansökan från Lingbygdens Friskola om godkännande för fristående fritidshem, fristående förskoleklass och fristående grundskola, au § 29 /bilaga 3 - N-G Jonasson, L-B Nilsson, kl 13.30

4 Uppföljning av Ungdomspolitiska handlingsprogrammet, au § 33 /bilaga 4 - Lars-Bertil Nilsson

5 Resursfördelning för grundsärskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2012/2013, au § 34 /bilaga 5 - Lars-Bertil Nilsson och Britt-Marie Olsson, kl 14.00

6 Tillfällig utökning av riktat socialt stöd, au § 35 /bilaga 6 - Eva Jönsson, kl 14.15

7 Rutiner för tillsyn av fristående förskola och fritidshem, au § 36 /bilaga 7 - Birgitta Bergsten, kl 14.20

8 Intern kontroll - Risk och väsentlighetsanalys, au § 37 /bilaga 8 - Birgitta Bergsten och Marie Steneland, kl 15.00

9 Kompletterande svar på motionen - Det käraste vi har, våra barn och ungdomar, bryr vi oss tillräckligt, au § 38 - Marie Steneland, kl 15.15

10 Ekonomisk information, au § 39 - Marie Steneland

11 Budget 2013, au § 40 - Marie Steneland

12 Datorn som pedagogiskt verktyg samt PIM-utbildning, au § 41 - Torsten Mässgård, kl 16.10

13 Yttrande över motion om att införa idrottsutbildning med inriktning bordtennis på Sunnerbogymnasiet, au § 30 /bilaga 13 - Ulf Engqvist, kl 16.30

14 Ljungby kommunala gymnasieskola 2020, au § 45 /bilaga 14 - Ulf Engqvist och Birgitta Bergsten, kl 16.40

15 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

§27 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till ärendet ”IT-verktyg för nämndens ledamöter” till dagordningen för dagens möte.

Ärendet

Ärendet ”IT-verktyg för nämndens ledamöter” behöver behandlas på dagens sammanträde bland annat på grund av leveranstider.

§28 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksam-heter samt fristående förskolor. De närvarande som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Ole Kongstad (V) har varit på Stensbergsskolan.

Bo Ederström (M), Magnus Carlsson (S) och Kent Danielsson (C) har varit på Sunnerbogymnasiet.

§29 Yttrande över ansökan från Lingbygdens Friskola om godkännande för fristående fritidshem, fristående förskoleklass och fristående grundskola – dnr 31-2012:754

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger föreslaget yttrande som sitt eget.

Ärendet

Lingbygdens Friskola EF har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och

en fristående grundskola i Kånna, Ljungby kommun, från och med läsåret 2013/2014.

Ljungby kommun har tillfälle att yttra sig över ansökan.

Områdescheferna bedömer i ett förslag till yttrande (daterat 2012-02-21) att ytterligare en fristående grundskola ökar kommunens kostnader för att bedriva grundskoleverksamhet. Elevtalen i Ljungby kommun minskar. Den närliggande kommunala grundskolan i Hamneda kan bli ännu mindre om elever från den kommunala skolan väljer att gå i den fristående skolan i Kånna.

Sett ur ett kommunperspektiv innebär det också att kommunen måste organisera om de skolor som tagit emot elever från Kånna upptagningsområde samt för-bereda en eventuell minskning/nedläggning av en närliggande kommunal grund-skola.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-07 § 29. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger föreslaget yttrande som sitt eget.

§30 Uppföljning av Ungdomspolitiska handlingsprogrammet

Bu 2012/0043  103

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till uppföljning och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen att ingå i ungdomsrådets verksamhetsberättelse.

Ärendet

Områdeschef för Kungshögsområdet redovisar en uppföljning av det Ungdomspolitiska programmet, daterad 2012-02-29.

Ungdomspolitiska programmet syftar till att stärka ungdomars inflytande. I huvudsak genomförs de aktiviteter som berör barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Alla aktiviteter har emellertid inte en koppling till det ungdoms-politiska programmet. Samtal med rektorerna visar att skolorna aktivt arbetar

för elevernas möjlighet till inflytande. Skolorna utgår från såväl läroplanens mål som ungdomspolitiska programmets mål.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-07 § 33. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till uppföljning och överlämnar densamma till att ingå i ungdomsrådets verksamhetsberättelse.

§31 Resursfördelning för grundsärskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2012/2013

Bu 2012/0044  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer resursfördelningen för obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2012/2013.

Ärendet

Områdeschef Kungshögsområdet och utvecklingsledare för särskola informerar om ett förslag på resurstilldelning för obligatoriska särskolan och gymnasie-särskolan kommande läsår (förslaget daterat 2012-02-20). Förslaget baseras på 36 elever och innebär 13,8 lärartjänster inklusive språkpedagog. Totalt kommer nio elever att gå på särskolor i andra kommuner och det är en ökning med fyra elever i förhållande till läsåret 2011/2012.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-07 § 34. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer resursfördelningen för obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2012/2013.

§32 Tillfällig utökning av riktat socialt stöd

Bu 2012/0045  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar en tillfällig utökning av det riktade stödet med 1,0 tjänst för tiden 2012-01-01 – 2012-06-30.

Stödet delfinansieras genom budgetöverskottet från 2011 med 106000 kronor.

Ärendet

Utvecklingsledare för förskolan och handikappsamordnaren begär i en skrivelse, daterad 2012-02-22, extra resurser i form av en tillfällig utökning av det riktade sociala stödet med 1,0 tjänst för tiden 2012-01-01 – 2012-06-30.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-07 § 35. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beviljar en tillfällig utökning av det riktade stödet med 1,0 tjänst för tiden 2012-01-01 – 2012-06-30. Delfinansieras med överskottet från 2011 med 106000 kronor.

§33 Rutiner för tillsyn av fristående förskola och fritidshem

Bu 2012/0046  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar rutinerna för tillsyn av fristående förskola och fritidshem.

Ärendet

Utvecklingsledare och handikappsamordnare har utformat rutiner för tillsyn av fristående förskola och fritidshem vars huvudman kommunen godkänt.

Verksamheten vid enskild förskola/fritidshem står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har en skyldighet att inspektera verksam-heten, inhämta upplysningar och ta del av handlingarna som behövs. Vid till-synen bedöms om brister finns som påverkar verksamhetens godkännande.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-07 § 36. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden antar rutinerna för tillsyn av fristående förskola och fritidshem.

§34 Intern kontroll - Risk- och väsentlighetsanalys

Bu 2012/0047  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden granskar processerna ”rektors möjlighet att delegera” och ”åtgärdsprogram” i en intern kontroll under 2012.

Ärendet

En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts av handikappsamordnare och administrativ chef tillsammans med barn- och utbildningsnämndens arbets-utskott. Två olika processer poängsattes i analysen (rektors möjlighet att delegera och åtgärdsprogram).

Handikappsamordnare och administrativ chef föreslår att två processer granskas under 2012 för barn- och utbildningsförvaltningen. Processerna är ”rektors möjlighet att delegera” och ”åtgärdsprogram”.

Rektor har en möjlighet enligt nya skollagen att delegera vissa beslut. I vilka frågor använder sig rektor av möjligheten att delegera, hur ser delegationen ut och hur återkopplas det? Risken är sannolik att det finns en otydlighet i orga-nisationen och att rektor inte följer upp sin delegation och om fel person fattar beslut på felaktiga grunder kan det få allvarliga konsekvenser för barn/elev.

Elever har rätt till särskilt stöd om utredning visar att eleven har behov av det. Ett åtgärdsprogram ska upprättas för elever som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Bedömningen är att det är sannolikt

att lagens intention av åtgärdsprogram inte följs och konsekvensen för eleven blir allvarlig.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-07 § 37. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden granskar processerna ”rektors möjlighet att delegera” och ”åtgärdsprogram” i en intern kontroll under 2012.

§35 Kompletterande svar på motionen - Det käraste vi har, våra barn och ungdomar, bryr vi oss tillräckligt

Bu 2011/0083  048

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen. Produkten finns inte att tillgå idag men frågan beaktas när den nya försäkringsupphandlingen påbörjas.

Ärendet

Marie Åberg Johansson (S) har lämnat in en motion (daterad 2011-04-01) där hon uppmanar Ljungby kommun att

· se över försäkringsskyddet för elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde inför nya försäkringsupphandlingen

· de nya försäkringsvillkoren omfattar såväl olycksfall som sjukdom och ska gälla dygnet runt för ovan nämnda grupper elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde

· vara en föregångskommun gällande denna fråga.

Hon skriver i motionen att enligt en undersökning av konsumenternas försäk-ringsbyrå så är 60 procent av Sveriges barn upp till 19 år dåligt eller inte försäkrade alls. Marie Åberg Johansson menar att det kan bero på att föräldrar tror att barnen har ett fullgott skydd i skolan.

I ett förslag till yttrande (daterat 2012-03-14) skriver administrative chefen att enligt kommunens försäkringsmäklare, Marsh AB, är det idag inte möjligt att teckna sjukdomsförsäkring kollektivt. Ljungby kommuns nuvarande olycks-fallsförsäkring är tecknad med Folksam och det avtalet löper till 2012-12-31 med rätt till ett års förlängning. Enligt Folksam har de idag ingen produkt att erbjuda kommuner när det gäller obligatorisk sjukförsäkring. Administrative chefen föreslår i yttrandet att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen men produkten finns inte att tillgå idag. Frågan bör beaktas när

nya försäkringsupphandlingen påbörjas.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-19 § 179. Ärendet återremitterades

då och barn- och utbildningschefen fick i uppdrag att undersöka ifall ett delvis beviljande av en motion är förenligt med kommunallagen samt att kontrollera om sjukdomsförsäkring för barn kan tecknas kollektivt.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-07 § 38. Då fick administrative chefen i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande till barn-

och utbildningsnämnden.

§36 Ekonomisk information

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för februari 2012.

Administrative chefen redovisar också kostnader för barn och elever i andra kommuner och i fristående verksamheter (9488 000 kronor), kostnad för generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 (januari-februari 154 632 kronor) och kostnad för vårdnadsbidrag (januari-februari 96000 kronor). Hon redovisar också hur barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet hittills har beslutat att använda tidigare års budgetöverskott under 2012 och 2013.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-07 § 39. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§37 Budget 2013

Bu 2012/0048  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Administrativ chef informerar om budgetläget inför 2013. Det pågår ett arbete

i kommunen att justera den så kallade demografimodellen inför budgeten 2013.

För att nå det finansiella målet 2013 krävs ökade intäkter eller minskade kostna-der med cirka 35 miljoner kronor för hela kommunen. För att kunna lyckas få en god ekonomi under 2013 är det viktigt att vidta åtgärder i rätt tid för att kunna anpassa verksamheten efter det ekonomiska läget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 december att tillsätta en ekonomiberedning med uppdrag att ta fram en plan för utveckling av Ljungby kommuns ekonomi. Ekonomiberedningen består av Magnus Gunnarsson (M), Anders Jannesson (C) och ekonomichef Magnus Johansson. Ekonomibered-ningen har gett i uppdrag till varje förvaltningsledning att ta fram förslag som förbättrar Ljungby kommuns ekonomi.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-07 § 40. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§38 Datorn som pedagogiskt verktyg samt PIM-utbildning

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Genom projektet Datorn som pedagogiskt verktyg har elever och lärare i årskurs 7-8 på grundskolan och årskurs 1-2 på Sunnerbogymnasiet bärbara datorer som används i undervisningen.

IKT-utvecklare redovisar statistik över garanti- och försäkringsärenden på datorerna inom projektet. 264 datorer har berörts.

Han redovisar också hur många lärare som inte ännu har klarat PIM-utbild-ningen nivå 2. Det rör sig om totalt 85 lärare. Lärare som ingår i projektet ska

ha genomgått PIM nivå 2 vid vårterminens slut.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-07 § 41. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§39 Yttrande över motion om att införa idrottsutbildning med inriktning bordtennis på Sunnerbogymnasiet

Bu 2012/0023  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Ärendet

I en motion daterad den 12 december 2011 yrkar socialdemokratiska fullmäktige-gruppen genom Matija Rafaj att en idrottsutbildning med inriktning på bordtennis införs på Sunnerbogymnasiet. Ett samarbete mellan Sunnerbogymnasiet och Ljungby BTK skulle vara gynnsamt dels för utvecklingen av bordtennisen i Ljungby men också för Sunnerbogymnasiet, som ges möjlighet för sökande

elever även utanför kommunen menar Rafaj.

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet är positiv till motionärens önske-mål om inrättande av utbildning med bordtennisanknytning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-07 § 30. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

§40 Ljungby kommunala gymnasieskola 2020

Bu 2011/0128  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet kommer att tas upp på ett extra sammanträde för barn- och utbildnings-nämnden och ett extra arbetsutskott.

Ärendet

Barn- och utbildningschef, samordnande rektor Sunnerbogymnasiet och handi-kappsamordnare redovisar utredningen ”Ljungby kommunala gymnasieskola 2020”. Ljungby kommunala gymnasieskola står inför en elevtalsminskning under de närmaste åren, som övriga landet, för att därefter återigen öka. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav 2011-08-17 barn- och utbildnings-chef och samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet i uppdrag att ta fram underlag till strategi för Sunnerbogymnasiet 2020.

Elevtalsminskningen påverkar Sunnerbogymnasiets ekonomi negativt. Sunnerbogymnasiet behöver tillföras pengar samtidigt som utbudet av program och inriktningar måste reduceras med hänsyn till att antalet elever minskar. Det behövs ett politiskt ställningstagande till hur kommunens gymnasieskola ska utvecklas och utformas under åren med svaga elevtal.

Förslag till förändring är utredningens förslag 5 där gymnasieskolan behöver tillföras 9944000 kronor utöver demografimodellen under perioden 2012-2017 samt förändringar i program och inriktningar med mera.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-07 § 45. Då överlämnade arbetsutskottet utredningen till barn- och utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut.

§41 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Ulrika Nilsson (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från och med 2012-03-19.

Ärendet

Susanna Westerberg (S) har avsagt sig uppdrag som ledamot i barn- och utbild-ningsnämnden och ersättare i arbetsutskottet. Ulrika Nilsson (S) är utsedd till ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Socialdemokraterna föreslår att Ulrika Nilsson utses även till ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

§42 IT-verktyg till nämndens ledamöter

Bu 2011/0142  005

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införskaffa 15 stycken surfplattor.

11 stycken lånas ut till ordinarie ledamöter och 1 surfplatta till nämndsekreteraren. Lånet gäller under innevarande mandatperiod. Resterande 3 surfplattor kommer att vara tillgängliga för utlåning till eventuella ersättare som är inkallade till mötet.

Kostnaden, uppskattad till 5000 kronor per surfplatta och 75000 kronor totalt, tas som investering.

Ärendet

För att minska påverkan på miljön och kostnader för kommunen skickas kallelser och handlingar till politiska möten inte längre ut i pappersform. I stället används en portal på Internet där ledamöterna själva kan hämta hem dokumenten. Barn- och utbildningsnämnden önskar någon form av IT-verktyg.

IKT-utvecklaren föreslår att surfplattor införskaffas för att ladda hem och läsa de digitala handlingarna till barn- och utbildningsnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden.

§43 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2010/0119.615

Beslutsmeddelande 2012-02-22 från Skolverket avseende omfördelning av statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning verksamhetsåret 2011.

Bu 2011/0105.047

Beslutsmeddelande 2011-12-19 från Skolverket avseende statsbidrag för fort-bildning av lärare hösten 2011.

Protokoll från Samverkan den 8 februari 2012.