Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-05-21

Sammanträde 2012-05-21

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Magnus Carlsson

2 Presentation av samordnande rektor Sunnerbogymnasiet - Jimmie Nilsson, kl 13.20

3 Information från tillsynsbesök.

4 Uppföljning av modersmålsundervisningen, au § 67 /bilaga 4 - Nils-Göran Jonasson, kl 13.40

5 Åtgärder för fler elever till gymnasieskolan, au § 68 /bilaga 5 - Nils-Göran Jonasson och Lars-Bertil Nilsson, kl 13.50

6 Justerad resursfördelning, grundskolan, au § 69 /bilaga 6 - Lars-Bertil Nilsson, kl 14.00

7 Kvalitetsredovisning år 2011, au § 70 /bilaga 7 - Lars-Bertil Nilsson och Birgitta Bergsten, kl 14.10

8 Enkät avseende förskola, förskoleklass, särskola och LSS, au § 71/bilaga 8 - Birgitta Bergsten och Eva Jönsson, kl 15.00

9 Yttrande över ansökan om tilläggsbelopp från Karl-Oskarskolan, au § 72 - Birgitta Bergsten och Eva Jönsson, kl 15.15

10 Information om demografimodellen, au § 73 - Marie Steneland, kl 15.25

11 Ekonomisk information, au § 74 - Marie Steneland, kl 15.35

12 Ändring av attestförteckning, au § 81 /bilaga 12

13 Utbyggnad av fiber till förskolor, au 75 /bilaga 13 - Torsten Mässgård, kl 16.00

14 Enkät Datorn som pedagogiskt verktyg, au § 76 /bilaga 14 - Torsten Mässgård

15 Fördelning av investeringsbudget avseende inventarier, au § 77 /bilaga 15

16 Begäran om resurser till elever med särskilda behov, au § 78 /bilaga 16

17 Översyn av organisation, au § 79 /bilaga 17

18 Komplettering till delegationsordning, au § 80.

§64 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att låta ärendet ”Översyn av organisa-tionen” utgå från dagordningen.

Ärendet

Förhandlingar enligt MBL har begärts med anledning av ärendet ”Översyn av organisationen”. Därför kan inte barn- och utbildningsnämnden besluta i ärendet på dagens sammanträde.

§65 Presentation av samordnande rektor Sunnerbogymnasiet

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

I maj började en ny rektor med samordningsansvar på Sunnerbogymnasiet i Ljungby. Rektorn presenterar sig för barn- och utbildningsnämnden.

§66 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter samt fristående förskolor. De närvarande ledamöter som har varit på tillsyns-besök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Susanna Tingbratt (KD) har varit på Agunnarydsskolan och Hamnedaskolan.

§67 Uppföljning av modersmålsundervisningen

Bu 2012/0071  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

En uppföljning av modersmålsundervisningen i Ljungby kommun görs under november och december 2011. Uppföljningen gäller nio språk: albanska, arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), dari, kinesiska, polska, rumänska, tyska samt ungerska. Uppföljningen genomfördes via en enkät som elever och föräldrar fick svara på tillsammans. 88 av 131 elever har svarat på enkäten.

Enkäten visar att de flesta tycker det är bra att undervisningen är förlagd efter skoltid och att de är mycket intresserade av att lära mer om sitt språk. Under-visningen är bra och de flesta har lärt sig mycket om sitt modersmål under terminen. Det finns ett antal som svarat att de inte anser sig ha nytta av sitt modersmål när de studerar i skolan. Däremot säger de att de kommer att ha

nytta av att kunna både svenska och sitt modersmål när de blir vuxna. De allra flesta vill fortsätta att läsa sitt modersmål även nästa år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-09 § 67. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§68 Åtgärder för fler elever till gymnasieskolan

Bu 2011/0046  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tiden för projektet ”öka andelen behöriga till gymnasiet” förlängs till och med läsåret 2012/2013.

Utvärdering görs våren 2013 och presenteras för barn- och utbildningsnämnden i maj 2013.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget för 2011 avsatt 2 miljoner kronor för att öka andelen behöriga till gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden antog 2011-03-31 Astradskolans, Kungshögsskolans och Åbyskolans respektive planer för att öka andelen behöriga elever till gymnasiet. Enligt det beslutet skulle också en utvärdering göras våren 2012.

Områdescheferna anser att det är svårt att efter en så kort tid göra en utvärdering som ger svar på vilka effekter insatta åtgärder har resulterat i. De föreslår istället att projekttiden förlängs till och med läsåret 2012/2013 och att utvärdering görs under våren 2013.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-09 § 68. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att tiden för projektet ”öka andelen behöriga till gymnasiet” förlängs till och med läsåret 2012/2013.

Utvärdering görs våren 2013 och presenteras för barn- och utbildningsnämnden i maj 2013.

§69 Justerad resursfördelning, grundskolan

Bu 2012/0019  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer ny resursfördelning för grundskolan läsåret 2012/2013.

Ärendet

I början av varje år fastställs en resursfördelning inför kommande läsår. Avstämning och justering av resursfördelningen görs i maj och i oktober utifrån antalet elever vid dessa tidpunkter. Vid avstämningstillfället i maj är elevtalen bara marginellt förändrade.

Total lärartäthet i grundskolan läsåret 2012/2013 exklusive modersmåls-undervisning och studiehandledning på eget modersmål står i förslaget till justerad resursfördelning kvar på 8,43 lärare per 100 elever.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-09 § 69. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer ny resursfördelning för grundskolan läsåret 2012/2013.

§70 Kvalitetsredovisning år 2011

Bu 2012/0072  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner kvalitetsredovisningen för år 2011.

Ärendet

Varje år redovisar alla enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen ett kvalitetsarbete. Utifrån enheternas redovisningar tas en central kvalitetsredo-visning fram. I den redovisas resultatet av nämndens arbete ochdeninnehåller en bedömning av hur väl verksamheten uppfyller nationella mål, krav och rikt-linjer, men också egna mål. I kvalitetsredovisningen lyfts också åtgärder för att höja måluppfyllelsen.

Områdeschefen och vikarierande utvecklingsledaren redovisar kvaliteten i barn- och utbildningsnämndens verksamheter år 2011.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-09 § 70. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner kvalitetsredovis-ningen för år 2011.

§71 Enkät avseende förskola, förskoleklass, särskola och LSS

Bu 2012/0075  600

Enkät avseende förskola, förskoleklass, särskola och LSS

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Ett av barn- och utbildningsnämndens prioriterade delmål är att ”kommunens medborgare är nöjda med vår service samt kultur- och fritidsutbud”. Detta del-mål har följts upp genom en central enkätundersökning av nöjdhet i förskolan, förskoleklass, fritidshem, särskola och LSS-verksamhet. LSS-verksamheten har avgränsats till korttidsvistelse och korttidstillsyn på Planeten. Särskolan har avgränsats till grundsärskolan.

Resultatet av undersökningen redovisas i rapporten ”Utvärdering av kommunens prioriterade mål” som är daterad 2012-05-08.

Sammanlagt för alla verksamhetsformer valde 47 procent av vårdnadshavarna att delta i enkäten. Av dessa var 93 procent nöjda eller mycket nöjda med verksamheten och 95 procent uppger att barnet trivs och tycker det är roligt.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-09 § 71. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§72 Yttrande över ansökan om tilläggsbelopp från Karl-Oskarskolan

Bu 2012/0064  603

Yttrande över ansökan om tilläggsbelopp från Karl-Oskarskolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar 5 timmar per vecka i extra stöd till Karl-Oskarskolan under 2012-04-10 -- 2012-06-14. Kostnaden på totalt 6 233 kronor finansieras inom ram.

Ärendet

Karl-Oskarskolan har ansökt om tilläggsbelopp (37400 kronor) för en elev i årskurs 6 från och med 10 april 2012 till och med 14 juni 2012 till en elev-assistent på 0,75 tjänst.

Kommunen betalar bidrag för varje elev i fristående skola. Både fristående och kommunala skolor ska kunna anpassa sin organisation så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsättningar (skollagen 10 kap 37-39 §).

Ett generellt socialt stöd till elever med särskilda behov ingår i bidragsbeloppet som Ljungby kommun betalar till fristående skolor. En mindre del av det sociala stödet delas ut som riktat stöd till enskilda elever med mycket stora och omfattande behov.

Utvecklingsledare och handikappsamordnare har skrivit ett yttrande över Karl-Oskarskolans ansökan (daterat 2012-04-23) där de föreslår att kostnad för elevassistenttjänst beviljas med 6233 kronor (5 timmar per vecka) för tiden 10 april till 14 juni 2012. Övrigt behov ska tillgodoses av det generella stöd som ingår i det bidragsbelopp (grundbelopp) som Karl-Oskarskolan får av kommunen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-09 § 72. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beviljar 5 timmar per vecka i extra stöd till Karl-Oskarskolan under 2012-04-10 -- 2012-06-14. Kostnaden på totalt 6 233 kronor finansieras inom ram.

§73 Information om demografimodellen

Bu 2012/0073  120

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Administrative chefen informerar om en del förändringar i tillämpningen av demografimodellen som används när budget ska läggas. Nu gäller den till 75 procent istället för till 100 procent som tidigare. I särskolan går den efter elevtalen. Även inom LSS görs vissa förändringar.

Administrative chefen informerar också om en prognos för hur den förändrade demografimodellen påverkar inför budget 2013.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-09 § 73. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§74 Ekonomisk information

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för april 2012. Utfallet är lite högre än budget.

Administrative chefen redovisar också kostnader januari-april 2012 för

· barn/elever i andra kommuner och i fristående verksamheter: 23117000 kronor

· generationsväxlingsprogrammet 80-90-100: 325537 kronor

· vårdnadsbidrag: 210000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-09 § 74. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§75 Ändring av attestförteckning

Bu 2012/0077  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen enligt förslag.

Ärendet

En ny rektor med samordningsansvar har tillträtt på Sunnerbogymnasiet.

Därför behöver attestförteckningen ändras så att den nye rektorn får attesträtt.

Dessutom har en ny ekonom börjat på barn- och utbildningsförvaltningen som också behöver föras in i attestförteckningen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-09 § 81. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen enligt förslag.

§76 Utbyggnad av fiber till förskolor

Bu 2012/0060  005

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· uttala att samtliga skolenheter inom barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun ska vara anslutna till fibernät eller alternativa nät med stor överföringskapacitet inom tre år

· uppmana samtliga förskolor enligt förteckning att ansluta sig till högkapacitetsnät snarast. Kostnaden faller inom enhetens driftbudget.

Ärendet

Allt mer av kommunens verksamhet förutsätter en bra datoruppkoppling. Av de kommunala förskolorna så har endast ett fåtal en så kallad fiberanslutning.

IKT-utvecklaren föreslår att Byagårdens, Donationsgatans och Harabergsgatans förskolor kopplas upp med fiberanslutning till en kostnad av 15000 kronor per enhet. I ett senare skede föreslår han att även Strömgatans, Lasarettsgatans och Rydgatans förskolor kopplas upp.

Följande förskolor har möjlighet att ansluta sig just nu för 15000 kronor eftersom det redan finns fiber i närheten:

· Byagårdens förskola

· Donationsgatans förskola

· Förskolan Ida

· Förskolan Kajsa Kavat

· Harabergsgatans förskola

· Högstensgatans förskola

· Lasarettsgatans förskola

· Rydgatans förskola

· Strömgatans förskola

Vid övriga förskolor finns inte fiber i närheten och då blir kostnaden högre.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-09 § 75. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· uttala att samtliga skolenheter inom barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun ska vara anslutna till fibernät eller alternativa nät med stor överföringskapacitet inom tre år

· uppmana samtliga förskolor enligt förteckning att ansluta sig till högkapacitetsnät snarast. Kostnaden faller inom enhetens driftbudget.

§77 Enkät Datorn som pedagogiskt verktyg

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Hösten 2010 startade ett nytt projekt i Ljungby kommun. Projektet kallas Datorn som pedagogiskt verktyg och införs enligt modell 1-1 som innebär en dator per elev och lärare. Just nu är det årskurs 7-8 på grundskolan och årskurs 1-2 på gymnasiets samhällsvetenskapliga programsom berörs av projektet.

En elevenkät har genomförts under mars 2012 avseende projektet.

På gymnasiet har 382 elever i årskurs 1 och 2 svarat. Av dem tycker 77 procent att det är bra eller mycket bra att eleverna får disponera varsin dator.

I grundskolans årskurs 7 tycker mer än 90 procent av eleverna som svarat att det är bra eller mycket bra. I årskurs 8 är andelen drygt 80 procent som tycker det är bra eller mycket bra. Dock var svarsfrekvensen bland elever i årskurs 7-8 låg.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-09 § 76. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§78 Fördelning av investeringsbudget avseende inventarier

Bu 2011/0019  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer fördelningen av investeringsbudgeten avseende inventarier år 2012 enligt förslag.

Ärendet

I investeringsbudgeten för år 2012 finns 3075000 kronor avsatta för inventarier. Barn- och utbildningschefen föreslår att medlen för inventarier i investeringsbudgeten för år 2012 fördelas enligt följande:

· Inventarier/maskiner samt lärararbetsplatser förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, korttidsboende samt utrustning till skolhälso-vården (1200000 kronor).

· Inventarier/maskiner gymnasieskola/vuxenutbildning
(1700000 kronor).

· Utemiljö/lekredskap förskola, grundskola, särskola, korttidshem (175000 kronor).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-09 § 77. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer fördelningen av investeringsbudgeten avseende inventarier år 2012 enligt förslag.

§79 Begäran om resurser till elever med särskilda behov

Bu 2012/0074  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar finansiering av lärartjänst och elevassistenttjänst under sex månader under 2012 med 100000 kronor

till Hjortsbergskolan. Finansiering sker inom ram.

Ärendet

Rektor vid Hjortsbergskolan ansöker om att få använda sitt överskott från 2011 till följande:

· Lärartjänst 100 procent under sex månader till elev som annars skulle ha fått sin undervisning på en resursskola (214000 kronor).

· Elevassistent 30 procent till elev under sex månader (51000 kronor).

Enligt det resultatbalanserade bokslutet för 2011 har Hjortsbergskolan 62000 kronor med sig i överskott.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-09 § 78. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beviljar finansiering av lärar-tjänst och elevassistenttjänst under sex månader under 2012 med 100000 kronor till Hjortsbergskolan. Finansiering sker inom ram.

§80 Komplettering till delegationsordning

Bu 2011/0147  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer förändringen i delegationsordningen när det gäller rektor med samordningsansvar på Sunnerbogymnasiet.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen föreslår att rektor med samordningsansvar på Sunnerbogymnasiet får delegation när det gäller tillsättning av vikarier till och med en månad och tjänstledighet som är reglerad i lag och semester.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-09 § 80. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer förändringen i delegationsordningen när det gäller rektor med samordningsansvar på Sunnerbogymnasiet.

§81 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2011/0188.600

Inbjudan från Föräldraföreningen i Vittaryd till öppet möte den 28 maj 2012 angående Vittarydsskolan.

Bu 2012/0001.600

Informationsbrev 2012-03-30 från Skolinspektionen avseende riktad tillsyn angående klagomålshantering samt svar på enkät.

Bu 2012/0003.862

Skrivelse 2012-04-23 från Statens kulturråd avseende fördelning av statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola.

Bu 2012/0049.622

Beslutsprotokoll 2012-04-17 från kommunstyrelsens tekniska utskott angående tillagningskök på Lasarettsgatans förskola.

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2012-04-11 och 2012-05-09.

Protokoll från MBL-förhandling 2012-05-07 och 2012-05-09.

§82 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2012/0076.002

Beslut om prövning av uppskjuten skolplikt enligt delegationsordning punkt 184:

Skrivelse 2012-05-04 från rektor Lidhultsskolan.

Beslut om avstängning inom obligatoriska skolformer enligt delegationsordning punkt 210:

Skrivelse 2012-05-09 från rektor Åbyskolan.

Skrivelse 2012-05-11 från rektor Åbyskolan.