Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-06-25

Sammanträde 2012-06-25

Datum
Klockan
11.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Obs! Tiden

Inledning
Ordföranden hälsar välkommen och förklarar att sammanträdet är of Läs mer...fentligt punkterna 3 - 27

1 Förslag till justerare: Margaretha Andersson

2 Information om surfplattor - Torsten Mässgård, kl 11.00-12.00

3 Kontrakt angående surfplattor, au § 99 /bilaga 3 - Torsten Mässgård, kl 13.15

4 Information från tillsynsbesök.

5 Information från tillsynsbesök vid fristående förskolor - Eva Jönsson, kl 13.45

6 Utvärdering av intraprenad på Donationsgatans förskola, au § 92/bilaga 6 - Eva Jönsson, kl 14.00

7 Resurser till vård- och omsorgsutbildning, au § 86.

8 Översyn av organisation, au § 85 /bilaga 8 - Eva-Gun Berglund och Marie Steneland, kl 15.00

9 Ramtimplan, au § 87 /bilaga 9 - Lars-Bertil Nilsson, kl 16.00

10 Begäran om resurs till Torpa förskola, au § 88 /bilaga 10 - Lars-Bertil Nilsson

11 Redovisning av kvalitetsutvärdering för Hamnedaskolan, au § 90/bilaga 11 - Nils-Göran Jonasson, kl 16.25

12 Redovisning av delmål 2012, au § 91 /bilaga 12 - N-G Jonasson

13 Begäran om anslag för inköp av lastbil till fordonsprogrammetsinriktning transport, au § 97 /bilaga 13 - Jimmie Nilsson, kl 16.45

14 Avgifter för prövning, au § 98 /bilaga 14 - Jimmie Nilsson

15 Omvandling av överskott 2011 till investering, au § 93 /bilaga 15 - Marie Steneland, kl 16.55

16 Ekonomisk information, au § 94 - Marie Steneland, kl 17.00

17 Ändring av attestförteckning, au § 95 /bilaga 17 - M Steneland

18 Bidragsbelopp till fristående verksamheter, au § 96 /bilaga 18 - Marie Steneland

19 Beslut om bidrag till Laboraskolan AB - Marie Steneland

20 Beslut om bidrag till Karl-Oskar Utbildning AB - Marie Steneland

21 Beslut om bidrag till Lingbygdens friskola ekonomisk förening - Marie Steneland

22 Beslut om bidrag till Förskolan Minima AB (Biet) - Marie Steneland

23 Beslut om bidrag till Ryssby kyrkliga samfällighet - Marie Steneland

24 Beslut om bidrag till Personalkooperativet Skaparglädjen - Marie Steneland

25 Beslut om bidrag till Annerstads föräldrakooperativ ekonomisk förening - Marie Steneland

26 Beslut om bidrag till Föräldrakooperativet Älgen, ekonomisk förening - Marie Steneland

27 Begäran om tjänst som matematik- och språkutvecklare, au § 100/bilaga 27

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§83 Information om surfplattor

Bu 2011/0142 005

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-03-19 (§ 42) att införskaffa

15 stycken surfplattor till nämndens ledamöter och till ersättare (för utlån). Surfplattan ska användas av ledamöterna för att ladda hem och läsa handlingar till sammanträdena. På så vis ska pappersutskicken minska och därmed minskas kommunens kostnader och påverkan på miljön.

IKT-utvecklaren informerar om hur plattan fungerar och hur den är tänkt att användas i den politiska processen för barn- och utbildningsnämnden från hösten 2012.

§84 Kontrakt angående surfplattor

Bu 2011/0142  005

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer kontrakt för undertecknande vid dagens sammanträde.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-03-19 (§ 42) att införskaffa

15 stycken surfplattor till nämndens ledamöter och till ersättare (för utlån). Surfplattan ska användas av ledamöterna för att ladda hem och läsa handlingar till sammanträdena. På så vis ska pappersutskicken minska och därmed minskas kommunens kostnader och påverkan på miljön.

För att få låna en surfplatta under mandatperioden ska ledamöterna skriva på ett kontrakt.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 99. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer förslag till kontrakt som ska undertecknas av ledamöter på nästa nämndssammanträde.

§85 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter samt fristående förskolor. De närvarande ledamöter som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Inga tillsynsbesök har gjorts sedan förra nämndssammanträdet.

Det finns en ny lista för höstterminens tillsynsbesök.

§86 Information från tillsynsbesök vid fristående förskolor

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter samt fristående förskolor.

Utvecklingsledaren informerar om ett tillsynsbesök som hon och handikapp-samordnaren genomfört på Skaparglädjens förskola som är ett föräldrakooperativ.

De har även gjort oförberedda tillsynsbesök på förskolorna Vårblomman, Prästgården, Älgen och Biet.

§87 Utvärdering av intraprenad på Donationsgatans förskola

Bu 2008/0019  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kontraktet förlängs till 2013-12-31 med tillägget att överskottet som får föras med till nästkommande år maximeras till en procent av budgeten och att de ska ingå i systemet med sommaröppen förskola med början sommaren 2013.

Ärendet

Donationsgatans förskola i Ljungby drivs som intraprenad sedan 2009. Det innebär att förskolan har samma förutsättningar som övrig kommunal verk-samhet förutom att de får behålla eventuellt budgetöverskott eller underskott från år till år.

Utvecklingsledaren presenterar en utvärdering (daterad 2012-05-16) som hon har gjort av intraprenaden på Donationsgatans förskola. Den visar att personalen är nöjd och trivs. Föräldrar är enligt central enkät nöjda eller mycket nöjda. Utvecklingsledaren föreslår i utredningen att kontraktet med Donationsgatans förskola som intraprenad förlängs till och med 2013-12-31.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 92. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att kontraktet förlängs till 2013-12-31 med tillägget att överskottet som får föras med till nästkommande år maximeras till en procent av budgeten och att de ska ingå i systemet med sommaröppen förskola med början sommaren 2013.

§88 Resurser till vård- och omsorgsutbildning

Bu 2012/0083  615

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar extra resurs på 0,8 tjänst, totalt 170000 kronor under hösten 2012, till vuxenutbildningen. Finansiering sker inom ram.

Ärendet

Till hösten 2012 är det högt ansökningstryck på vård- och omsorgsutbildningen på distans på vuxenutbildningen. För att kunna ta in eleverna till hösten 2012 behövs extra resurs på 0,8 lärartjänster, till en kostnad på 170000 kronor. Våren 2013 kan vuxenutbildningen finansiera den extra resursen inom ram.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 86. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beviljar extra resurs på 0,8 tjänst, totalt 170000 kronor, till vuxenutbildningen. Finansiering sker inom ram.

§89 Översyn av organisation

Bu 2011/0188  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar alliansens förslag.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav 2011-11-30 § 214 barn- och utbildningschefen i uppdrag att se över förvaltningens organisation samt ge förslag på effektiviseringar. Bakgrunden är förvaltningens överskridande av budget 2011, finansiering via överskott samt kraftigt minskade elevtal.

Barn- och utbildningschefen presenterar ett förslag till översyn av organisa-tionen (daterat 2012-03-30). Förslaget innebär en minskning av budget med 2950000 kronor under 2012 och 6065000 kronor under 2013.

Bland annat handlar det om minskning av resurser för projektet Tidig läsinlär-ning, språkpedagog, kurator och konsulentstöd.

Konsekvensanalyser har upprättats tillsammans med de fackliga företrädarna.

Förslag till beslut

· Alliansen presenterar ett justerat förslag till förändring av organisationen. Det som skiljer sig är det som gäller kurator, övergripande specialpedagog inom förskola/skola och resurser för barn i behov av särskilt stöd. Dess-utom lägger de till fyra punkter: 1 tjänst som utvecklingsledare förblir vakant, lärartätheten i grundskolan minskas med 0,05 tjänst per 100 elever, gymnasiets och 7-9-skolornas budget samt barn- och utbildningsnämndens budget minskas.

· Socialdemokraterna yrkar att punkt 8 (minskning med 2,0 specialpedagoger, förskola-grundskola) i förslaget ska strykas. Förslaget finansieras genom att vårdnadsbidraget tas bort.

· Ole Kongstad (V) yrkar om återremiss med uppdraget att ta fram ett nytt förslag som inte bara siktar in sig på de barn som behöver mest stöd.

· Arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång om ifall ärendet ska avgöras idag

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:

· Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

· Nej-röst för att besluta om återremiss av ärendet.

Omröstningsresultat om ifall ärendet ska avgöras idag

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från att rösta

Bo Ederström (M)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

Gunnel Nilsson (C)

X

Margaretha Andersson (S)

X

Liselotte Åhlander (S)

X

Ulrika Nilsson (S)

X

Ole Kongstad (V)

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

Ann Arousell Sålebo (FP)

X

Mikael Magnusson (M)

X

Med 10 röster för ja och 1 röst för nej beslutar barn- och utbildningsnämnden

att avgöra ärendet på dagens sammanträde. Alltså kvarstår tre förslag till beslut: alliansens förslag, Socialdemokraternas förslag och arbetsutskottets förslag.

Ajournering

Ajournering av mötet kl. 14.30-14.35.

Beslutsgång i huvudomröstningen

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildnings-nämnden beslutar enligt alliansens förslag.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att alliansens förslag är huvudförslag.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsordning:

· Ja-röst för alliansens förslag.

· Nej-röst för det förslag som utses som motförslag.

Beslutsgång i omröstning om motförslag

Ordföranden ställer socialdemokraternas förslag mot arbetsutskottets förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden utser socialdemokraternas förslag som motförslag.

Omröstningsresultat i huvudomröstning

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från att rösta

Bo Ederström (M)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

Gunnel Nilsson (C)

X

Margaretha Andersson (S)

X

Liselotte Åhlander (S)

X

Ulrika Nilsson (S)

X

Ole Kongstad (V)

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

Ann Arousell Sålebo (FP)

X

Mikael Magnusson (M)

X

Med 6 ja-röster, 4 nej-röster och 1 som avstår beslutar barn- och utbildnings-nämnden enligt alliansens förslag till översyn av organisationen.

Reservationer

Nämndens socialdemokratiska ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 85. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden antar barn- och utbildnings-chefens förslag.

§90 Ramtimplan

Bu 2012/0084  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· den föreslagna ramtimplanen börjar tillämpas från och med läsåret 2012/2013 och ska gälla fullt ut från läsåret 2013/2014,

· om särskilda skäl föreligger ska rektor ha möjlighet att besluta om avsteg från ramtimplanen,

· avsteg från ramtimplanen ska redovisas i skolans egen timplan,

· barn- och utbildningsnämnden beslutar om tid utöver vad ramtimplanen stipulerar,

· skolans val ska redovisas i skolans egen timplan,

· när en elev byter skola inom kommunen ska avlämnande skola redovisa eventuella avsteg från ramtimplanen.

Ärendet

Områdeschefen presenterar ett förslag till ramtimplan för grundskolan. Ramtimplanen anger antal timmar som läggs ut på varje ämne under de olika årskurserna.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 87. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· den föreslagna ramtimplanen börjar tillämpas från och med läsåret 2012/2013 och ska gälla fullt ut från läsåret 2013/2014,

· om särskilda skäl föreligger ska rektor ha möjlighet att besluta om avsteg från ramtimplanen,

· avsteg från ramtimplanen ska redovisas i skolans egen timplan,

· barn- och utbildningsnämnden beslutar om tid utöver vad ramtimplanen stipulerar,

· skolans val ska redovisas i skolans egen timplan,

· när en elev byter skola inom kommunen ska avlämnande skola redovisa eventuella avsteg från ramtimplanen.

§91 Begäran om resurs till Torpa förskola

Bu 2012/0085  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Torpa förskola/ fritidshem får extra tilldelning av tjänst utöver resursfördelningen upp till 2,65 tjänst tills dess att utredningen är färdig.

Ärendet

I Torpa förskola kommer det i augusti 2012 att vara tio barn inskrivna. På Torpa fritidshem ser det ut att bli fyra-fem barn. Med kommunens resursfördelnings-system tilldelas Torpaenheten utifrån barnantalen 1,95 tjänst förutom städ och kök.

Rektor tillika förskolechef för Torpaenheten bedömer att dessa resurser inte är tillräckliga för att bedriva en planerad pedagogisk verksamhet och erbjuda barnen god omsorg. Vidare kan det vara svårt att hålla de öppettider som förskolan ska ha enligt kommunens riktlinjer. Han begär därför en extra till-delning med 0,7 tjänst så att enheten får resurser till 2,65 tjänst förutom städ

och kök.

I ett yttrande (daterat 2012-05-14) skriver områdeschefen för Kungshögsområdet att det resursfördelningssystem som idag tillämpas för förskolan i Ljungby ställer krav på flexibelt tänkande när det gäller att organisera verksamheten för en god kvalitet. Förskolor med en avdelning är sårbara när antalet barn är lågt och det inte finns kö till förskolan. Problemen kan oftast lösas då det finns en förskola i när-området att samverka med. När avstånden till närmsta förskola är flera mil blir det mer problematiskt. Områdeschefen skriver också att i grundskolans resursfördel-ning finns en lägsta bemanningsresurs för att en enhet ska kunna få verksamheten att gå runt. Kanske skulle det finnas motsvarande inom förskola. Ett sådant förslag behöver emellertid utredas mer grundligt.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 88. Då gav arbets-utskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda en lägsta bemanning på förskolan.

Arbetsutskottet föreslog också att barn- och utbildningsnämnden ger Torpa förskola/ fritidshem extra tilldelning av tjänst utöver resursfördelningen upp till

2,65 tjänst tills dess att utredningen är färdig.

§92 Redovisning av kvalitetsutvärdering för Hamnedaskolan

Bu 2011/0165  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Statistiskt sett presterar eleverna i Hamneda skola lägre än genomsnittet i Ljungby. En övergripande specialpedagog har genomfört en kvalitetsutvärdering (daterad 2012-02-07) av Hamnedaskolan för att försöka utreda orsakerna till detta. Resultaten har flera olika orsaker, bland annat påverkar samhällsfaktorer, resurser och organisation.

På en liten skola blir alla elever sedda, men elever med goda förutsättningar för lärande kan få för lite stimulans och en låg prestation. En liten skola behöver ha kontakt med andra skolor både när det gäller elever och personal. Utvärderingen menar att Hamnedaskolan är en bra skola. Om utbytet med tätortsskolorna ökar kan Hamnedaskolan bevara småskolans fördelar och ändå hålla kvar kraven från större skolor. Utbytet med andra skolor kan alltså vara sättet att höja resultaten.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 90. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§93 Redovisning av delmål 2012

Bu 2012/0086  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

För att mäta Ljungby kommuns mål Ljungby kommun arbetar för en fördjupad samverkan mellan kommun, skola (från grundskola till universitet) och närings-liv tittar barn- och utbildningsnämnden på andelen årskurs 7-klasser i den kommunala skolan som är knutna till ett fadderföretag. I april månad var andelen 100 procent.

Klasserna på Astradskolan respektive Kungshögsskolan deltar i projektet Trampolinen som introducerats av handelskammaren i Malmö. Klasserna på Åbyskolan arbetar enligt ett eget liknande koncept som kallas Satsbrädan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 91. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§94 Begäran om anslag för inköp av lastbil till fordonsprogrammets inriktning transport

Bu 2012/0104  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inköp av lastbil till transport-programmet på Sunnerbogymnasiet hänskjuts till budgetberedningen våren

2013 då budgeten för 2014 behandlas.

Ärendet

Rektor med samordningsansvar på Sunnerbogymnasiet begär en utökad investe-ringsram för Sunnerbogymnasiet med 1,2 miljoner kronor för kalenderåret 2013 för inköp av lastbil på fordonsprogrammet.

Den äldsta lastbilen som köptes begagnad år 2005 har kommit i ett läge då drifts-kostnaderna ökar. Rektor med samordningsansvar bedömer att en investering kommer att sänka driftskostnaderna med 100000 kronor årligen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 97. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att inköp av lastbil till transportprogrammet på Sunnerbogymnasiet hänskjuts till budgetberedningen våren 2013 då budgeten för 2014 behandlas.

§95 Avgifter för prövning

Bu 2012/0105  604

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner avgiftshantering i samband med prövning på Sunnerbogymnasiet.

Ärendet

Rektor med samordningsansvar föreslår ett förtydligande när det gäller avgifter som tas ut i samband med särskild prövning.

Avgifterna är inte nya. Ett förtydligande behövdes. Dessutom saknades ett formellt beslut av barn- och utbildningsnämnden att avgifter får tas ut.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 98. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner avgiftshantering

i samband med prövning på Sunnerbogymnasiet.

§96 Omvandling av överskott 2011 till investering

Bu 2012/0088  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner överföringen av 80000 kronor av överskottet på LSS-verskamheten till investering i gummimatta under gungorna på Planeten.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens LSS-verksamhet fick med sig ett överskott

från år 2011 med 122000 kronor. Handikappsamordnaren önskar i en skrivelse (daterad 2012-05-28) att hon önskar föra över 80000 kronor av överskottet till en investering. Investeringen som verksamheten önskar göra är att byta under-laget under gungorna på korttidshemmet Planeten från sand till gummimatta

och inspringningsskydd. Syftet är att underlätta tillgängligheten för dem som använder rullstol och för att motverka att sanden används av kvarterets katter.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 93. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner överföringen av 80000 kronor av överskottet på LSS-verskamheten till investering i gummi-matta under gungorna på Planeten.

§97 Ekonomisk information

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för maj 2012. Prognosen är att förvaltningen får ett underskott på 5,1 miljoner.

Administrative chefen redovisar också kostnader januari-maj 2012 för

· generationsväxlingsprogrammet 80-90-100: 406 069 kronor

· vårdnadsbidrag: 267 000 kronor

· barn/elever i andra kommuner och i friskolor: 27300000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 94. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§98 Ändring av attestförteckning

Bu 2012/0077  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa attestförteckningen enligt förslag.

Ärendet

En ny rektor på Sunnerbogymnasiet, Andreas Söderqvist, började den 1 juni 2012 och därmed behöver attestförteckningen uppdateras.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 95. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen enligt förslag.

§99 Bidragsbelopp till fristående verksamheter

Bu 2012/0095  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen för bidrag till fristående verksamheter enligt förslag. Bidragsbeloppen gäller från 2012-07-01.

Ärendet

I Ljungby kommun finns ett antal fristående förskolor, en fristående grund-skolaochtvå fristående gymnasieskolor. Att de är fristående innebär att de

har en annan huvudman (ägare) än kommunen. Kommunen betalar bidrag

till de fristående verksamheterna. Bidragsbeloppen baseras på kommunens

egna kostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet. Bidragsbeloppen fastställs inför varje år men på grund av minskningar i den kommunala barn- och utbildningsverksamheten behöver beloppen justeras.

Administrative chefen ger ett förslag till ändrade bidragsbelopp för år 2012 från 2012-07-01:

Förskola

Timmar per vecka (h): 0-15 h 15,1-25 h 25,1-35 h 35,1- h

För barn 1-2,5 år (kr): 86 791 kr 112 879 kr 124 426 kr 154 791 kr

För barn över 2,6 år (kr): 66 690 kr 69 684 kr 94 489 kr 117 156 kr

Förskoleklass 61 758 kronor

Grundskola årskurs 1-6 77 276 kronor

årskurs 7-9 80 180 kronor

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 96. Då gav arbets-utskottet administrative chefen i uppdrag att ta fram bidragsbelopp till fristående verksamheter till barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

§100 Beslut om bidrag till Laboraskolan AB, org nr 556665-7515

Bu 2012/0096  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag från 2012-07-01 till Laboraskolan AB, organisationsnummer 556665-7515, enligt justerade bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-06-25 § 99).

Ärendet

Bidragsbeloppen till fristående förskolor, grundskolor och förskoleklasser för år 2012 har justerats. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför ta nytt beslut om bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§101 Beslut om bidrag till Karl-Oskar Utbildning AB, org nr 556749-7051

Bu 2012/0097  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag från 2012-07-01 till Karl-Oskar Utbildning AB, organisationsnummer 556749-7051, enligt justerade bidrags-belopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-06-25 § 99).

Ärendet

Bidragsbeloppen till fristående förskolor, grundskolor och förskoleklasser för år 2012 har justerats. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför ta nytt beslut om bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§102 Beslut om bidrag till Lingbygdens friskola ekonomisk förening, org nr 769621-3292

Bu 2012/0098  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag från 2012-07-01 till Lingbygdens friskola ekonomisk förening, organisationsnummer 769621-3292, enligt justerade bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-06-25 § 99).

Ärendet

Bidragsbeloppen till fristående förskolor, grundskolor och förskoleklasser för år 2012 har justerats. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför ta nytt beslut om bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§103 Beslut om bidrag till Förskolan Minima AB (Biet), org nr 556843-8864

Bu 2012/0099  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag från 2012-07-01 till Förskolan Minima AB (Biet), organisationsnummer 556843-8864, enligt justerade bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-06-25 § 99).

Ärendet

Bidragsbeloppen till fristående förskolor, grundskolor och förskoleklasser för år 2012 har justerats. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför ta nytt beslut om bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§104 Beslut om bidrag till Ryssby kyrkliga samfällighet, org nr 252003-4501

Bu 2012/0100  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag från 2012-07-01 till Ryssby kyrkliga samfällighet, organisationsnummer 252003-4501, enligt justerade bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-06-25 § 99).

Ärendet

Bidragsbeloppen till fristående förskolor, grundskolor och förskoleklasser för år 2012 har justerats. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför ta nytt beslut om bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§105 Beslut om bidrag till Personalkooperativet Skaparglädjen, org nr 769600-6290

Bu 2012/0101  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag från 2012-07-01 till Personal-kooperativet Skaparglädjen, organisationsnummer 769600-6290, enligt justerade bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-06-25 § 99).

Ärendet

Bidragsbeloppen till fristående förskolor, grundskolor och förskoleklasser för år 2012 har justerats. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför ta nytt beslut om bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§106 Beslut om bidrag till Annerstads föräldrakooperativ ekonomisk förening, org nr 769600-7405

Bu 2012/0102  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag från 2012-07-01 till Annerstads föräldrakooperativ ekonomisk förening, organisationsnummer 769600-7405,

enligt justerade bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-06-25

§ 99).

Ärendet

Bidragsbeloppen till fristående förskolor, grundskolor och förskoleklasser för år 2012 har justerats. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför ta nytt beslut om bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§107 Beslut om bidrag till Föräldrakooperativet Älgen, ekonomisk förening, org nr 716404-0300

Bu 2012/0103  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag från 2012-07-01 till Föräldra-kooperativet Älgen, ekonomisk förening, organisationsnummer 716404-0300, enligt justerade bidragsbelopp (barn- och utbildningsnämnden 2012-06-25 § 99).

Ärendet

Bidragsbeloppen till fristående förskolor, grundskolor och förskoleklasser för år 2012 har justerats. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför ta nytt beslut om bidrag till fristående verksamheter.

Enligt 28 kap 5 § skollagen får kommunens beslut i ärenden om bidrag över-klagas till allmän förvaltningsdomstol.

§108 Begäran om tjänst som matematik- och språkutvecklare

Bu 2012/0106  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå begäran då finansiering inte ryms inom ram.

Ärendet

Under sex år har Ljungby kommun haft matematik- och språkutvecklare

genom Läsa-skriva-räkna-projektet. 2012-12-31 avslutas projektet. Nuvarande utvecklare föreslår att barn- och utbildningsnämnden inrättar matematik- och språkutvecklare som kan vara drivande och föra arbetet vidare från vårterminen 2013.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-06-13 § 100. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avslår begäran då finansiering inte ryms inom ram.

§109 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2010/0188.605

Dom 2012-05-21 från Kammarrätten i Jönköping avseende överklagat ärende från Karl-Oskar Utbildning AB.

Bu 2011/0050.612

Beslut 2012-06-14 från Skolinspektionen avseende godkännande av ProCivitas

i Helsingborg AB som ny huvudman för den fristående Gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium i Växjö kommun.

Bu 2011/0128.612

Beslut 2012-05-15 från kommunstyrelsen gällande begäran om finansiering för gymnasieskolan.

Bu 2012/0092.606

Beslut 2012-05-22 från Barn- och elevombudet avseende elevärende.

Bu 2012/0112.624

Verksamhetsberättelse läsåret 2011/2012 för skolhälsovården i Ljungby kommun.

Protokoll från MBL-förhandlingar 2012-05-16, 2012-05-23, 2012-05-30 (3 st) och 2012-05-31 (2 st).

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2012-05-23, 2012-06-04, 2012-06-13,

2012-06-18 och 2012-06-19.

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal – Arbetsmiljö och hälsa 2012-05-30.