Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-08-27

Sammanträde 2012-08-27

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Ulrika Nilsson

2 Fastställande av dagordning.

3 Information om upphandling av datorer, au § 105 - Torsten Mässgård, kl 13.35

4 Information om ny ledningsorganisation, au § 104.

5 Ekonomisk information, au § 106 - Marie Steneland, kl 14.10

6 Yttrande över ansökan från Aspero Idrottsgymnasium om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid fristående gymnasieskolan i Halmstads kommun, au § 107 /bilaga 6 - Jimmie Nilsson, kl 15.00

7 Antagning Sunnerbogymnasiet läsåret 2012/2013 - Jimmie Nilsson

8 Svar på Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av läs-undervisningen inom ämnet svenska för årskurs 7-9 vid Astradskolan, au § 109 /bilaga 8 - Nils-Göran Jonasson, kl 15.25

9 Social resurs på F-9 skolor, au § 110 /bilaga 9 - Nils-Göran Jonasson

10 Arbetskläder för personal i förskolan, au § 111 /bilaga 10 - Nils-Göran Jonasson

11 Badet i Ryssby, au § 112 /bilaga 11

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§110 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen utan ändringar.

Ärendet

Inga förändringar på dagordningen behöver göras.

§111 Information om upphandling av datorer

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Upphandlingen av datorer till elever och lärare i årskurs 7 på grundskolan och årskurs 1 på Sunnerbogymnasiet har blivit överklagad av en anbudsgivare. Det gör att hela processen försenas och eleverna kommer att få sina datorer senare

än planerat.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-08-15 § 105. Då noterade arbetsutskottet och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildnings-nämnden.

§112 Information om ny ledningsorganisation

Bu 2012/0117  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen informerar om en ny ledningsorganisation (daterad 2012-06-21). I organisationen anges antal ledningstjänster per enhet i barn- och utbildningsnämndens verksamheter samt arbetsbeskrivningar för områdeschef, expert särskola, utvecklingsledare, chef för resursenhet och chef för central elevhälsa och mångfald. De två sistnämnda är nya ledningstjänster på grund av en omorganisation där två centrala enheter inrättas för att stödja barn i deras utveckling och för att stödja dem mot utbildningens mål. Totalt blir det 24,875 tjänster. Enheterna delas upp i två områden: öster/norr och väster/söder. Organisationen gäller från 2012-10-01.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-08-15 § 104. Då noterade arbetsutskottet och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildnings-nämnden.

§113 Ekonomisk information

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för juli 2012. Utfallet är lite högre än budget.

Administrative chefen redovisar också kostnader januari-juli 2012 för

· barn/elever i andra kommuner och i fristående verksamheter: preliminärt 36302 000 kronor

· generationsväxlingsprogrammet 80-90-100: 580 403 kronor

· vårdnadsbidrag: 372 000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-08-15 § 106. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§114 Yttrande över ansökan från Aspero Idrottsgymnasium om god-kännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid fristående gymnasieskolan i Halmstads kommun – dnr 32-2012:912

Yttrande över ansökan från Aspero Idrottsgymnasium om god-kännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid fristående gymnasieskolan i Halmstads kommun – dnr 32-2012:912

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan enligt samordnande rektorn för Sunnerbogymnasiets yttrande.

Ärendet

Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad har ansökt hos Skolinspektionen om utökat antal platser inom NIU golf (nationellt godkänd idrottsutbildning). I ansökan vill skolan utöka till totalt 18 platser.

Samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet skriver i ett yttrande (daterat 2012-07-03) att det inte framgår i ansökan vilka program skolan erbjuder eller hur många platser skolan erbjuder i dagsläget. Samordnande rektorns bedömning är att den ansökta utökningen kommer att påverka Sunnerbogymnasiet negativt. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-08-15 § 107. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan enligt samordnande rektorn för Sunnerbogymnasiets yttrande.

§115 Information om antagning till Sunnerbogymnasiet läsåret 2012/2013

Bu 2012/0126 612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Samordnande rektorn för Sunnerbogymnasiet informerar om antagningen till Sunnerbogymnasiet läsåret 2012/2013.

74 procent av eleverna som slutade årskurs 9 i kommunen våren 2012 har

valt Sunnerbogymnasiet. 304 elever började årskurs 1 denna termin enligt avstämning 2012-08-27.

§116 Svar på Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av läs-undervisningen inom ämnet svenska för årskurs 7-9 vid Astradskolan – dnr 400-2011:1833

Bu 2012/0054  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att som svar till Skolinspektionen avge områdeschefens och rektorernas förslag.

Ärendet

Skolinspektionen genomförde under hösten 2011 en granskning av läsundervis-ningen inom ämnet svenska för årskurs 7-9 på Astradskolan i Ljungby. Enligt Skolinspektionens bedömningar finns starka sidor, men också sidor där ett utvecklingsarbete behöver inledas. Skolinspektionen lyfter bland annat att atmosfären i klassrummen är tillåtande och stödjande och att eleverna bemöts med respekt och höga förväntningar. För att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete i första hand behöver inledas inom följande områden:

· Elevernas inflytande i planeringen av undervisningen måste stärkas.

· Samarbetet mellan olika ämnen ska utvecklas.

Områdeschefen för Astrad-/Åbyområdet och Astradskolans rektorer beskriver i ett förslag till svar till Skolinspektionen (daterat 2012-06-28) bland annat de insatser som görs för att utveckla verksamheten inom områdena Skolinspektionen nämner. Bland annat görs följande:

· Klassråd och elevråd inför en stående punkt för att diskutera undervis-ningsfrågor.

· Eleverna ges tillfälle att reflektera och utvärdera sitt lärande i samtliga ämnen.

· Schemat anpassas så att lärare får ökade möjligheter att samarbeta.

· En mall för en ämnesöversiktsmatris införs för att ge ytterligare möjlighet för pedagoger att samarbeta mellan ämnen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-08-15 § 109. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§117 Social resurs på F-9 skolor

Bu 2010/0040  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en social resurs anställs inom barn- och utbildningsförvaltningen och att föreslaget arbetsinnehåll och kompetens-profil ska gälla för den sociala resursen på kommunala F-9-skolor i Ljungby kommun.

Ärendet

Åbyskolan, Kungshögsskolan och Astradskolan har avsatt medel från tidigare års budgetöverskott till en social resurs på F-9-skolorna (0,5 tjänst var) till och med 2012-12-31.

Barn- och utbildningschefen och områdeschefen Astrad-/Åbyområdet har tagit fram ett förslag på kompetensprofil och arbetsinnehåll för en social resurs på

F-9-skolorna inför budget 2013 (daterat 2012-05-29).

Förslag på kompetensprofil:

Personlig lämplighet är det absolut viktigaste. Den sociala resursen är en person som:

· har en fritidsledarutbildning eller liknande

· är en god förebild

· har lätt för att samarbeta och är flexibel och kreativ med stor ansvarskänsla och initiativförmåga

· är duktig på att lyssna och kommunicera

· har förmåga att känna av hur elever mår

· är stresstålig och på ett positivt sätt inger respekt.

Förslag till arbetsinnehåll:

· Den sociala resursen ska vara en resurs för elever på kommunala

F-9-skolor.

· Arbetet innebär också att med hjälp av elever driva kaféverksamhet och ansvara för inköp och försäljning samt att se till att livsmedelshygien-regler är kända och följs.

· I arbetet ingår att ständigt samverka med övrig personal på skolan gällande elevfrågor.

Områdeschefen har inför förslaget intervjuat elevrepresentanter, den sociala resursen även kallad kafévärd, lärarrepresentanter och rektorer på Astradskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolan. I intervjuerna framkommer att den sociala

resursen utgör en stor social funktion i verksamheten och är en extraresurs för eleverna. Samtidigt blir det möjligt att få en fungerande kaféfunktion som en nyckel till samvaro och där elever kan hitta stöd hos den sociala resursen.

Områdeschefen och barn- och utbildningschefen föreslår att en social resurs anställs inom barn- och utbildningsförvaltningen och att föreslaget arbetsinne-håll och kompetensprofil ska gälla för den sociala resursen på F-9-skolor i Ljungby kommun.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-08-15 § 110. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att en social resurs anställs inom barn- och utbildningsförvaltningen och att föreslaget arbetsinne-håll och kompetensprofil ska gälla för den sociala resursen på F-9-skolorna i Ljungby kommun.

§118 Arbetskläder för personal i förskolan

Bu 2011/0186

028

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för arbetskläder för personal i förskolan enligt förslag. Finansiering sker inom budgetram år 2013.

Punkten Vid avslutad anställning återlämnas regnställ till senaste arbetsplatsen i riktlinjerna tas bort.

Ärendet

Områdeschefen presenterar ett förslag (daterat 2012-08-06) på att barn- och utbildningsnämnden erbjuder arbetskläder genom inköp av regnställ eller arbetsskor till anställda inom förskola. Han föreslår att första inköpet görs hösten 2013 och därefter varje treårsintervall.

Områdeschefen föreslår också följande riktlinjer kring arbetskläder:

· Rätt till arbetskläder har personal som arbetar i barngrupp inom
förskoleverksamhet och som har en anställningstid av minimum tre månader.

· Summan per anställd är maximerad till 300 kronor per år och bekostas av centralt avsatta medel.

· Inköpsintervall är vart tredje år med början år 2013 och inköp sker i samordning, vid bestämt tillfälle och avser den personal som vid detta tillfälle är i tjänst.

· Eventuella kompletteringar bekostas av enheten.

· Inköp avser vind-/regnställ eller skor för utomhusbruk.

· Inköpta arbetskläder följer personen vid byte av arbetsplats inom barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun.

· Vid avslutad anställning återlämnas regnställ till senaste arbetsplatsen.

· Jackor märks med kommunens logotype.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att punkten om att regnställ ska återlämnas vid avslutad anställning tas bort.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-08-15 § 111. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för arbetskläder för personal i förskolan enligt förslag. Finansiering sker inom budgetram år 2013.

§119 Badet i Ryssby

Bu 2012/0121  822

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ansvaret för badet i Ryssby övergår till kultur- och fritidsnämnden från och med 2012-09-01 samt att kultur- och fritidsnämnden tillförs 374000 (helårskostnad) kronor och anslag för internhyra.

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har idag ansvar för badet i Ryssby. Barn- och utbildningschefen och kultur- och fritidschefen har diskuterat ansvaret.

Förvaltningscheferna föreslår att barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ansvaret för badet i Ryssby övergår till kultur- och fritidsnämnden från och med 2012-09-01 samt att kultur- och fritidsnämnden tillförs 374000 (helårskostnad) kronor och anslag för intern-hyra.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-08-15 § 112. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommun-styrelsen att ansvaret för badet i Ryssby övergår till kultur- och fritidsnämnden från och med 2012-09-01 samt att kultur- och fritidsnämnden tillförs 374000 (helårskostnad) kronor och anslag för internhyra.

§120 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2012/0001.600

Beslut 2012-08-13 från Skolinspektionen avseende riktad tillsyn av huvud-männens klagomålshantering i Ljungby kommun.

Bu 2012/0006.603

Dom 2012-06-27 från Förvaltningsrätten i Växjö på överklagat ärende från Karl-Oskar Utbildning AB på ansökan om tilläggsbelopp. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bu 2012/0025.611

Beslut 2012-07-13 från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande av Lingbygdens Friskola ekonomisk förening som huvudman för förskoleklass, grundskola årskurserna 1-6 samt fritidshem i Kånna. Skolinspektionen avslår ansökan.

Bu 2012/0123.047

Meddelande 2012-06-14 från Skolverket angående statsbidrag för Lärarfort-bildningen 2012 (Lärarlyftet I).

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2012-06-25, 2012-07-03 och 2012-08-15.

§121 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2012/0122.002

Beslut om utbildning på nationella program i gymnasieskolan enligt delegations-ordning punkterna 296, 302, 311, 312, 317 och 318:

Sammanträdesprotokoll från Gymnasieantagningen, Ljungby kommun, 2012-05-15, 2012-06-08 och 2012-06-28.