Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-09-24

Sammanträde 2012-09-24

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Ulrika Nilsson

2 Fastställande av dagordning.

3 Information om Plug-in - Cecilia Eklund, kl 13.15

4 Information från tillsynsbesök - kl 13.40

5 Redovisning av betygsresultat och analys av nationella prov och betyg, au § 117 /bilaga 5 - Lars-Bertil Nilsson, kl 13.55

6 Utredning av behov av IT-kompetens på grundskolan, au § 124 /bilaga 6 - Lars-Bertil Nilsson

7 Delårsbokslut, au § 118 /bilaga 7 - Marie Steneland, kl 15.15

8 Ekonomisk information, au § 119 /bilaga 8 - Marie Steneland

9 Kartläggning av inackorderingsbidrag, au § 120 /bil 9 - M Steneland

10 Interkommunal ersättning läsåret 2012/2013, au § 122 - M Steneland

11 Ordinarie sammanträdesdagar år 2013, au § 123 /bilaga 11

12 Information om gräsplan, Åbyskolan, au § 125.

13 Skolsköterskeorganisation läsåret 2012/2013, au § 121.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§122 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till ärendet Avtal om elevdatorer till dagordningen.

Ärendet

Ole Kongstad (V) vill lyfta en fråga om avtalet med leverantören av elev- och lärardatorer inom projektet Datorn som pedagogiskt verktyg.

§123 Information om Plug-in

Bu 2012/0134  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Plug-in är ett nationellt projekt initierat av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för att minska antalet utbildningsavbrott i ungdomsskolan. Kommunerna som deltar ska i projektet driva olika utvecklingsprojekt för

att utveckla nya metoder och samarbetsformer för att minska avhoppen från gymnasieskolan.

Rektorn vid Sunnerbogymnasiet i Ljungby presenterar hur Sunnerbogymnasiet kommer att jobba med projektet. Målet är att minska avhoppen från gymnasiet och att öka andelen elever som får slutbetyg och godkända betyg. Satsningen riktar sig till elever som går på gymnasiet men som är nära att hoppa av skolan av olika anledningar.

Sunnerbogymnasiet kommer i projektet att

§124 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter samt fristående förskolor. De närvarande ledamöter som har varit på tillsyns-besök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Ole Kongstad (V) har varit på Lingbygdens förskola (fristående) och korttids-hemmet Planeten.

Bo Ederström (M) och Magnus Carlsson (S) har varit på Sunnerbogymnasiet.

Magnus Carlsson (S) och Gunnel Nilsson (C) har varit på Astradskolan.

§125 Redovisning av betygsresultat och analys av nationella prov och betyg

Bu 2012/0128  604

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

91 procent av elever i årskurs 9 hade behörighet till nationellt program på gymnasiet vårterminen 2012.

Andel elever som har uppnått målen på nationella proven vårterminen 2012:

Ämne

Årskurs 3

Årskurs 6

Årskurs 9

Har uppnått slut-betyget godkänt i årskurs 9

Matematik

78 procent

90 procent

80 procent

95 procent

Svenska

81 procent

91 procent

97 procent

98 procent

Svenska som andraspråk

69 procent

73 procent

80 procent

83 procent

Engelska

-

88 procent

94 procent

95 procent

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-09-12 § 117. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§126 Utredning av behov av IT-kompetens på grundskolan

Bu 2010/0039  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

· de kommunala F-9-skolorna behåller sammanlagt 1,25 tjänst för IT-stöd enligt den fördelning som nu råder

· kostnaden läggs in i budget 2013

· en arbetsgrupp bildas för att definiera vad som ska ingå i respektive support samt kartlägger befintlig kompetens och behovet av kompetensutveckling.

Ärendet

Enligt barn- och utbildningsnämndens IKT-strategi ska det på varje enhet finnas en person som har övergripande ansvar för såväl pedagogisk som enkel teknisk drift och support. F-9-skolorna har idag sammanlagt 1,25 tjänst i resurs för IT-stöd. Resursen finansieras av tidigare års budgetöverskott. I en skrivelse från skolornas rektorer önskar de en utökning av resursen med 0, 85 tjänst för att tillgodose behovet av kompetens och stöd.

Övriga skolor och förskolor har ingen tilldelad resurs. De får skapa utrymme för detta inom sina egna budgetar.

Rektorer och IT-stöd menar att behovet har ökat i takt med allt större användande av teknisk utrustning i verksamheterna.

Barn- och utbildningschefen presenterar en utredning av behovet (daterad 2012-09-05). I utredningen har IT-stöd i kommunen svarat på en enkätunder-sökning.

I utredningen ger områdeschefen (Kungshögsområdet) tre förslag till resurs-fördelning av IT-kompetens på grundskolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-09-12 § 124. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

§127 Delårsbokslut

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer delårsbokslutet.

Ärendet

Ljungby kommun har tre övergripande mål för verksamheten. För varje mål sätter varje nämnd delmål. De resultat som är klara 2012-08-31 när det gäller barn- och utbildningsnämndens delmål redovisas.

Bland annat mäts

  • andelen nöjda föräldrar i förskolan (97 procent enligt enkät)
  • andel som uppnått målen i de nationella proven (redovisas i § 125 detta protokoll)
  • andelen årskurs 7-klasser i den kommunala skolan som är knutna till
    ett fadderföretag (100 procent).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-09-12 § 118. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer delårsbokslutet.

§128 Ekonomisk information

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för augusti 2012. Utfallet är lite högre än budget och prognosen är fortfarande att resultatet för 2012 landar på mellan fem och sex miljoner kronor.

Administrative chefen redovisar också kostnader januari-augusti 2012 för

· generationsväxlingsprogrammet 80-90-100: 682 883 kronor

· vårdnadsbidrag: 426 000 kronor

· barn/elever i andra kommuner och i friskolor: 41147 000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-09-12 § 119. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§129 Kartläggning av inackorderingsbidrag

Bu 2012/0120  623

Bu 2011/0166  623

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden behåller nuvarande modell för inackorderings-bidrag.

Ärendet

Administrative chefen har genomfört en kartläggning av inackorderingstillägg i närliggande kommuner samt Ljungby kommun enligt ett uppdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-11-02, § 193.

Tidsreglerna är nästan exakt likadana i alla undersökta kommuner. Bidrag beviljas om skoldagens längd plus restid innebär att eleven måste vara borta från hemmet mer än 11 timmar minst 3 dagar/vecka.

För läsåret 2011/2012 fick 36 elever i Ljungby kommun inackorderingsbidrag.

Markaryd, Alvesta, Älmhult, Tingsryd, Växjö, Uppvidinge, Lessebo och Värnamo kommuner studerades i kartläggningen.

Om elever bor i Ljungby kommun och går i gymnasieskolaeller kommunal vuxenutbildning kan de få inackorderingstillägg om de på grund av lång restid eller andra skäl måste inackordera sig på studieorten.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-09-12 § 120. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden behåller nuvarande modell för inackorderingsbidrag.

§130 Interkommunal ersättning läsåret 2012/2013

Bu 2012/0130  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer den interkommunala ersättningen för läsåret 2012/2013 enligt förslag.

Ärendet

Varje år betalar Ljungby kommun en interkommunal ersättning till kommuner där elever från Ljungby kommun går i kommunal förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola. Barn- och utbildningsnämnden ska varje läsår fastställa den interkommunala ersättningen.

Administrative chefen föreslår följande ersättning:

Förskoleklass 29 200 kronor per termin

Grundskolan Årskurs 1-6: 36 500 kronor per termin

Årskurs 7-9: 37 800 kronor per termin

Gymnasiet

Pris per läsår

Pris per termin

Barn- och fritidsprogrammet

116 000 kr

58 000 kr

Byggprogrammet

100 200 kr

50 100 kr

Ekonomprogrammet

75 800 kr

37 900 kr

Elprogrammet

104 000 kr

52 000 kr

Estetiska programmet, exklusive musik

136 800 kr

68 400 kr

Estetiska programmet, musik

97 800 kr

48 900 kr

Fordonsprogrammet, exklusive transport

134 200 kr

67 100 kr

Fordonsprogrammet, transport

156 400 kr

78 200 kr

Handels- och administrationsprogrammet

98 700 kr

49 350 kr

Hantverksprogrammet

143 200 kr

71 600 kr

Industriprogrammet

131 800 kr

65 900 kr

Medieprogrammet

96 000 kr

48 000 kr

Naturvetenskapsprogrammet

80 400 kr

40 200 kr

Vård- och omsorgsprogrammet/

Omvårdnadsprogrammet

77 800 kr

38 900 kr

Samhällsprogrammet

80 400 kr

40 200 kr

Teknik programmet

78 700 kr

39 350 kr

För elever som går introduktionsprogrammet som följer ett nationellt program debiteras priset för det nationella programmet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-09-12 § 122. Då gav arbets-utskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på interkom-munal ersättning läsåret 2012/13 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

§131 Ordinarie sammanträdesdagar år 2013

Bu 2012/0131  006

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer de ordinarie sammanträdesdagarna för år 2013 enligt förslag.

Ärendet

Förslag till sammanträdesdagar för år 2013:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

16 januari, 13 februari, 6 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti, 11 september, 9 oktober, 6 november och 27 november.

Barn- och utbildningsnämnden

28 januari, 25 februari, 18 mars, 22 april, 27 maj, 24 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och 9 december.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-09-12 § 123. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer de ordinarie sammanträdesdagarna för år 2013 enligt förslag.

§132 Information om gräsplan, Åbyskolan

Bu 2012/0013  826

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Lagans AIK kommer att anlägga en konstgräsplan vid Åbyskolan. Kommunen äger marken där fotbollsplanen anläggs men Lagans AIK kommer att ha rätt att nyttja marken och har även ansvar för drift, skötsel och underhåll av konstgräs-planen. Åbyskolan kommer att ha rätt att nyttja konstgräsplanen under skoltid. Ljungby kommun ska bygga om och renovera omklädningsrum och förråd.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-09-12 § 125. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§133 Skolsköterskeorganisation läsåret 2012/2013

Bu 2012/0129  624

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer skolsköterskeorganisationen för höstterminen 2012 enligt förslag.

Ärendet

Varje läsår fastställs kommunens skolsköterskeorganisation. I organisationen anges vilka skolsköterskor som ska arbeta på vilka skolor i kommunen.

Normalt fastställs organisationen för hela läsåret. Skolsköterskorna kommer dock att från och med 1 oktober 2012 ingå i en central enhet för elevhälsa och mångfald. Chefen för denna enhet kommer att ta fram ett nytt förslag för vårterminen 2013.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-09-12 § 121. Då gav arbets-utskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till skol-sköterskeorganisation läsåret 2012//2013 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

§134 Kurs

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Bo Ederström (M), Ole Kongstad (V), Liselotte Åhlander (S) och Gunnel Nilsson (C) deltar i Skolinspektionens dag 2012 den 14 november i Göteborg.

Ärendet

Skolinspektionens dag är en återkommande konferensserie som Skolinspektionen ordnar. I år hålls Skolinspektionens dag i november i bland annat Göteborg.

Ordföranden föreslår att fyra av barn- och utbildningsnämndens ledamöter åker på denna konferens. Även ett antal tjänstemän kommer att åka.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-09-12 § 126. Då föreslog arbetsutskottet att fyra av barn- och utbildningsnämndens ledamöter deltar i Skolinspektionens dag 2012.

§135 Avtal om elevdatorer

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

I en artikel i Dagens samhälle (publicerad 2012-09-18 på webbplatsen www.dagenssamhalle.se) lyfts en fråga kring skolors satsningar på elev-

datorer. Skribenten (Peter Onstrand) menar att på grund av ogenomtänkta upphandlingskrav riskerar skolorna i många fall att efterfaktureras av leasingbolagen med stora belopp när datorerna lämnats tillbaka. Problemet ligger i restvärdet, det vill säga det pris som leasingbolaget förväntas kunna

sälja datorn vidare för när den återlämnats. När skolorna upphandlar sina elevdatorer går man oftast på lägsta månadskostnad, utan att ta hänsyn till

vilket restvärde som sätts av leasingbolaget. Skolorna tar därmed en stor risk eftersom leasingbolaget räknar med att få tillbaka utrustningen i ett skick som motsvarar normal användning i skolmiljö.

IKT-utvecklaren informerar kring vad som står i Ljungby kommuns avtal med leverantören av datorer till elever i de kommunala skolorna. I avtalet står ingenting om restvärde, utan det ska vara inräknat i månadskostnaden.

§136 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2010/0010.611

Dom 2012-09-13 från Förvaltningsrätten i Växjö på överklagat ärende från Systempartner i Ljungby AB avseende upphandling av elevdatorer.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bu 2011/0126.612

Skolverket godkänner nationell idrottsutbildning för volleyboll vid Sunnerbo-gymnasiet i Ljungby enligt beslut 2012-08-31.

Bu 2011/0218.615

Beslut 2012-09-12 från Skolverket avseende extra tilldelning av statsbidrag till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2012.

Bu 2012-0023.612

Skolverket godkänner nationell idrottsutbildning för bordtennis vid Sunnerbo-gymnasiet i Ljungby enligt beslut 2012-08-31.

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2012-09-05 och 2012-09-12.

§137 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2012/0122.002

Sammanträdesprotokoll från Gymnasieantagningen, Ljungby kommun, den 5 september 2012.