Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-10-22

Sammanträde 2012-10-22

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Liselotte Åhlander

2 Fastställande av dagordning.

3 Information från tillsynsbesök.

4 Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun / bilaga - Jimmie Nilsson, kl 13.30

5 Information om kommunens internationella arbete - Anette Olsson och Nils-Göran Jonasson, kl 13.35

6 Anpassning av lärarresurser för svenska som andraspråk läsåret 2012/2013, au § 129 /bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 13.45

7 Uppföljning av kompetensutveckling 2012, au § 138 /bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 13.50

8 Resursfördelning för grundskolan, svenska som andraspråk samt modersmålsundervisning läsåret 2012/2013, au § 130 /bilaga - Nils-Göran Jonasson och Lars-Bertil Nilsson, kl 14.10

9 Delmål och indikatorer för barn- och utbildningsnämnden, au § 131 /bilaga - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.00

10 Begäran om tilläggsbelopp för elev vid Ingelstadsgymnasiet, au § 132 - Birgitta Bergsten, kl 15.20

11 Budget 2013, au § 133 /bilaga - Marie Steneland, kl 15.25

12 Ekonomisk information, au § 134 /bilaga - Marie Steneland, kl 16.00

13 Attestförteckning, au § 140 - Marie Steneland

14 Granskning av skolpersonalens psykosociala arbetsbelastning, au § 135 /bilaga

15 Lärarnas arbetsår 2013/2014, au § 137 /bilaga

16 Avtal om intraprenad med Donationsgatans förskola, au § 139 /bilaga

17 Information om PRIO-projekt, au § 141.

18 Borgmästaravtalet, au § 142 /bilaga

19 Förhyrd lokalmodul vid Agunnarydsskolan, au § 143.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§138 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.

Ärendet

Inga förändringar i dagordningen för sammanträdet behöver göras.

§139 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter samt fristående förskolor. De närvarande ledamöter som har varit på tillsyns-besök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Liselotte Åhlander (S) har varit på Byagårdens, Rydgatans och Astrads förskolor.

Rosalina Gauffin (KB) har varit på Lidhultsenheten.

§140 Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun - dnr 32-2012:4731

Bu 2012/0144  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

Ärendet

Drottning Blankas Gymnasieskola AB ansökte om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun ansökningsomgång 2011(Dnr: 32-2011:1143). Ansökan avslogs av Skolinspektionen, men överklagades av huvudmannen till Förvaltningsrätten. Ärendet har nu återförvisats från Förvaltningsrätten till Skolinspektionen för ny handläggning.

Ansökan gäller estetiska programmet inriktning bild och formgivning, humanistiska programmet inriktning kultur och samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap. Ansökan gäller totalt 192 elever vid fullt utbyggd skola.

Samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet bedömer att de ansökta utbild-ningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiet negativt. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Han föreslår dock att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig eftersom ansökan gäller en annan kommun.

§141 Information om kommunens internationella arbete

Bu 2012/0147  143

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

EU-samordnaren informerar om ett projekt som fyra regionförbund driver för att öka kunskapen om EU bland politiker och tjänstemän i ett antal kommuner. Inom ramen för projektet, som kallas EU-kompetens Småland Blekinge, är en EU-coach anställd. Ljungby kommun har tillgång till denna EU-coach under ett års tid.

EU-samordnaren informerar också om Ljungby kommuns grupp för EU-frågor som består av politiker och tjänstemän. Nästa steg är att ta fram ett förslag till internationell policy.

Det finns också en blogg om EU och internationellt arbete som EU-samordnaren driver.

§142 Anpassning av lärarresurser för svenska som andraspråk läsåret 2012/2013

Bu 2012/0019  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anpassning av lärarresurser för svenska som andraspråk läsåret 2012/2013 verkställs från 2012-08-01 enligt förslag.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-06-25 bland annat att resurserna för svenska som andraspråk ska minskas med 1 tjänst. Beslutet var en del i en minskning av organisationen med anledning av att budgeten 2011 överskreds.

Områdeschefen presenterar ett förslag till anpassning av lärarresurser till svenska som andraspråk utifrån beslutet att ta bort totalt 1 tjänst (förslaget daterat 2012-09-26).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-10 § 129. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anpassning av lärarresurser för svenska som andraspråk läsåret 2012/2013 verkställs från 2012-08-01 enligt förslag.

§143 Uppföljning av kompetensutveckling 2012

Bu 2012/0014  027

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Personal inom förskola, skola, fritidshem och gymnasieskola deltog under sommaren 2012 i kompetensutveckling 2012 som bestod i ett antal dagar med föreläsningar inom aktuella ämnesområden. Kurserna har genomgående fått bra bedömning i de uppföljningar som gjorts, med något undantag.

1 142 deltagarplatser var registrerade och kostnaden för hela kompetensutveck-lingsserien blev cirka 330000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-10 § 138. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§144 Resursfördelning för grundskolan, svenska som andraspråk samt modersmålsundervisning läsåret 2012/2013

Bu 2012/0019  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer justerad resursfördelning för grund-skolan, svenska som andraspråk samt modersmålsundervisning för läsåret 2012/2013 enligt förslag. Justering av resurser sker från 2012-08-01.

Ärendet

Fördelningen av lärarresurser inom grundskolan, svenska som andraspråk och modersmålsundervisning läsåret 2012/2013 ska justeras. Det görs varje höst beroende på förändrade elevtal sedan våren. I år görs det också på grund av beslut som barn- och utbildningsnämnden tagit om minskning i organisationen (2012-06-25). Minskningen i organisationen består bland annat av minskad lärartäthet, ingen grundtilldelning till Tidig läsinlärning, minskning av 1 tjänst till projektet social problematik årskurs 7-9 och minskning av 1 tjänst special-pedagog.

Områdescheferna presenterar förslag till justerad resursfördelning för grund-skolan (daterat 2012-10-02), svenska som andraspråk (daterat 2012-10-09) och modersmålsundervisning.

Den totala lärartätheten i grundskolan förändras enligt förslaget från 8,43 tjänst per hundra elever till 8,19 tjänst per hundra elever. Antalet lärartjänster minskar från 191,67 till 188,88 tjänster.

Resursfördelningen inom svenska som andraspråk föreslås öka med 0,55 tjänst med anledning av ökade elevtal (även efter minskningen som har gjorts sedan tidigare med 1 tjänst, se § 142 detta protokoll).

När det gäller modersmålsundervisning föreslår områdeschefen för område öster/norr att ingen förändring görs.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-10 § 130. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer justerad resursför-delning för grundskolan, svenska som andraspråk samt modersmålsundervisning för läsåret 2012/2013 enligt förslag. Justering av resurser sker från 2012-08-01.

§145 Delmål och indikatorer för barn- och utbildningsnämnden

Bu 2012/0138  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer delmål och indikatorer för 2013 enligt förslag.

Ärendet

Under Ljungby kommuns övergripande mål finns ett antal delmål. Nämnderna har beslutat om indikatorer för de delmål som är relevanta för respektive nämnd. En indikator visar hur man mäter delmålet.

Skolområdeschefen väster/söder föreslår några ändringar i indikatorerna som fastställdes 2012:

Under delmålet Kommunens medborgare är nöjda med vår service och vårt kultur- och fritidsutbud föreslås följande indikatorer och målvärden:

 • Andelen föräldrar som är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten i förskolan ska minst vara i nivå med föregående mätning.
 • Andelen föräldrar som är nöjda eller mycket nöjda med verksamheterna förskoleklass/fritidshem ska vara högre än vid föregående mätning.
 • Andelen föräldrar som är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten i särskolan.
 • Andelen föräldrar som är nöjda eller mycket nöjda med LSS-verksam-heten ska vara högre än vid föregående mätning.

Under delmålet Ljungby kommun arbetar för en fördjupad samverkan mellan kommun, skola (från grundskola till universitet) och näringsliv föreslås följande indikatorer och mätetal:

 • Andelen årskurs 7-klasser i den kommunala skolan som är knutna till ett fadderföretag.
 • Andelen elever på yrkesinriktade program som ett år efter avslutade studier har ett arbete eller har gått vidare till studier.

Under delmålet Ljungby kommuns medarbetare har möjlighet att utvecklas i sitt arbete genom delaktighet, kompetensutveckling och inflytande föreslås följande delmål och mätetal:

 • Andelen medarbetare som har en aktuell utvecklingsplan.
 • Andelen medarbetare som ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom att regelbundet delta i arbetsplatsträffar.

Under delmålet I Ljungby kommun ger vi våra barn, ungdomar och studerande bästa möjliga förutsättningar i livet föreslås följande indikatorer och målvärden:

 • Nationella prov i årskurs 3 i kommunala grundskolan. Resultatet ska vara bättre än föregående år.
 • Andelen elever i kommunala grundskolan som nått målen i alla ämnen i årskurs 6 är över riksgenomsnittet för kommunala skolor.
 • Meritvärde i årskurs 6 i kommunala grundskolan är över riksgenom-snittet för kommunala skolor.
 • Andelen elever i den kommunala grundskolan som är behöriga till gymnasieskolan är över riksgenomsnittet för kommunala skolor.
 • Meritvärde i årskurs 9 i kommunala grundskolan är över riksgenom-snittet för kommunala skolor.
 • Kostnaden per betygspoäng i den kommunala grundskolan är lägre än snittet för andra varuproducerande kommuner.
 • Genomsnittlig betygspoäng i den kommunala gymnasieskolan är över riksgenomsnittet för kommunala skolor.
 • Andelen invånare som är 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola. Resultatet ska vara bättre än föregående år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-10 § 131. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram delmål och indikatorer till barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

§146 Begäran om tilläggsbelopp för elev vid Ingelstadsgymnasiet

Bu 2012/0139  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om tilläggsbelopp i form av elevassistent.

Ärendet

Ingelstadsgymnasiet ansöker om tilläggsbelopp till 100 procent tjänst elev-assistent för en elev i årskurs 2 under läsåret 2012/2013.

Av 16 kap. 54 § skollagen framgår att hemkommunen lämnar bidrag för varje elev i fristående skola. Både fristående och kommunala skolor ska kunna anpassa sin organisation så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsätt-ningar.

Eleven i detta fall bedöms inte ha ett så omfattade behov av extraordinära stödåtgärder att dessa inte täcks av grundbeloppet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-10 § 132. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om tilläggs-belopp i form av elevassistent.

§147 Budget 2013

Bu 2012/0048  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer budgeten för 2013.

Ärendet

Administrative chefen presenterar budgeten för barn- och utbildningsnämnden för år 2013.

Budgeten för 2013 har inte kunnat inrymmas inom ramen som nämnden blev tilldelad från kommunfullmäktige. Överskridandet är knappt en miljon kronor. Regeringen bedömer i budgetpropositionen för 2013 att kommunerna bör kompenseras för det sparbeting som förelåg 2013 för gymnasieskolan. Till-delningen av dessa pengar beräknas balansera budgeten för 2013 om barn- och utbildningsnämnden får dem.

Totalt:

Kostnader 522936000 kronor

Intäkter - 46599000 kronor

Netto 476337000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-10 § 133. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer budgeten för 2013.

§148 Ekonomisk information

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen. Barn- och utbildningsnämnden beslutar också att

 • tillsättning av tidsbegränsade anställningar prövas av skolområdeschefer, samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet samt barn- och utbildnings-chefen under perioden 2012-10-23--2012-12-31. Avser bland annat vikariat, allmän visstidsanställning, timanställning med mera
 • inköpsstopp gäller under perioden 2012-10-23--2012-12-31. Undantag från inköpsstoppet beslutas av skolområdeschefer, samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet samt barn- och utbildningschefen
 • ge samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet i uppdrag att ta fram åtgärder för att anpassa verksamheten vid Sunnerbogymnasiet (gymnasie-skola och kommunal vuxenutbildning) till budget samt tidsplan. Redovis-ning till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde i november.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för september

2012. Utfallet är högre än budget. Prognosen är att resultatet för år 2012 blir

- 6 miljoner kronor.

Administrative chefen redovisar också kostnader januari-september 2012 för

· generationsväxlingsprogrammet 80-90-100: 741 997 kronor

· vårdnadsbidrag: 492 000 kronor

· barn/elever i andra kommuner och i friskolor: 44747 000 kronor.

Avvikelserna från budget avser framförallt personalkostnader samt övriga externa kostnader (bland annat kostnader för bidrag till fristående verksamheter, interkommunala ersättningar och inköp). Med tanke på genomförda besparingar och minskad organisation på gymnasieskolan borde förvaltningens personal-kostnader ha minskat i september, men så blev inte fallet.

Barn- och utbildningschefen och administrative chefen föreslår följande åtgärder:

 • Tillsättning av tidsbegränsade anställningar överprövas av skolområdes-chefer, samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet samt barn- och utbildningschefen under perioden 2012-10-23--2012-12-31. Avser bland annat vikariat, allmän visstidsanställning, timanställning med mera.

 • Inköpsstopp under perioden 2012-10-23--2012-12-31. Undantag från inköpsstoppet beslutas av skolområdeschefer, samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet samt barn- och utbildningschefen.
 • Uppdra åt samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet att ta fram åtgärder för att anpassa verksamheten vid Sunnerbogymnasiet (gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning) till budget samt tidsplan. Redovisning till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde i november.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar om återremiss så att samverkan med fackliga organisa-tioner kan ske.

Magnus Carlsson (S) yrkar bifall till Ole Kongstads yrkande.

Bo Ederström (M) yrkar bifall till barn- och utbildningschefens förslag och att beslut om förslaget tas vid dagens sammanträde.

Ajournering

Mötet ajourneras kl. 16.15-16.25.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och utbild-ningsnämnden tar beslut om förslagen på dagens sammanträde.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-10 § 134. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden. Arbetsutskottet gav också barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen, att redovisa på barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

§149 Attestförteckning

Bu 2012/0077  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen enligt förslag.

Ärendet

Nämndens attestförteckning behöver uppdateras på grund av en ny lednings-organisation för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritids-hem som trädde i kraft 1 oktober 2012.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-10 § 140. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram en attest-förteckning till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober.

§150 Granskning av skolpersonalens psykosociala arbetsbelastning

Bu 2012/0137  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

KPMG har utfört en granskning av skolpersonalens psykosociala arbetsbelast-ning.

Sammantaget anser granskarna att det bedrivs ett bra arbete inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. De anser också bland annat att

· det samverkansavtal (FAS 05) som är gällande synes vara en bra grund med reell tillämpning,

· det finns förvaltningsövergripande handlingsplaner och företagshälso-vården utnyttjas väl,

· nämndens mål för en god arbetsmiljö i förvaltningen kan utvecklas vidare och styrningen förfinas,

· arbetsmiljöfrågorna skulle kunna lyftas fram ytterligare i strukturen för tillsynsbesök vid enheterna,

· det finns en incidentrapportering i förvaltningen vilket är utmärkt och viktigt,

· samverkan mellan arbetsgivarföreträdare och de fackliga organisa-tionerna fungerar väl,

· incidentrapporteringen bör totalt sammanställas och återkopplas till barn- och utbildningsnämnden, och

· riskbedömningar bör återrapporteras till nämnden.

I ett förslag till yttrande över rapporten (daterat 2012-10-22) skriver barn- och utbildningschefen bland annat att riskbedömningar och incidentrapporteringar kommer att redovisas till barn- och utbildningsnämnden från och med 2013.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-10 § 135. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande avseende granskningen av skolpersonalens psykosociala arbetsbelast-ning.

§151 Lärarnas arbetsår 2013/2014

Bu 2012/0140  608

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer lärarnas arbetsår för läsåret 2013/2014 enligt förslag.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen föreslår följande arbetsår för lärare läsåret 2013/2014:

Höstterminen 2013 12 augusti-20 december

Lovdagar 30 oktober-1 november

Vårterminen 2014 7 januari-18 juni

Lovdagar 17-21 februari, 14-17 april, 30 maj

Gemensamt arbete 25 september, 28-29 oktober 2013

27 januari, 2 maj 2014

Tjänstgöring för uppehållsanställda vid förskoleklasser läsåret 2013/2014:

12 augusti-20 december 2013 och 7 januari-18 juni 2014.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att dagen för gemensamt arbete den 2 maj läggs 13 juni istället.

Susanna Tingbratt (KD) yrkar bifall till Ole Kongstads förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Ole Kongstads yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att barn- och utbildningsnämnden fastställer lärarnas arbetsår för läsåret 2013/2014 enligt förslag.

Omröstning begärs.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:

· Ja-röst för att besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

· Nej-röst för att besluta enligt Ole Kongstads yrkande.

Omröstningsresultat

Namn

Röst

Bo Ederström (M)

Ja

Kent Danielsson (C)

Ja

Magnus Carlsson (S)

Ja

Ulrika Nilsson (S)

Ja

Ann Arousell Sålebo (FP)

Ja

Susanna Tingbratt (KD)

Nej

Liselotte Åhlander (S)

Ja

Mikael Magnusson (M)

Ja

Margaretha Andersson (S)

Ja

Ole Kongstad (V)

Nej

Gunnel Nilsson (C)

Ja

Med 9 ja-röster och 2 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-10 § 137. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer lärarnas arbetsår för läsåret 2013/2014 enligt förslag.

§152 Avtal om intraprenad med Donationsgatans förskola

Bu 2008/0019  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner avtalet med Donationsgatans förskola gällande 2012-10-01 – 2013-03-31.

Ärendet

Donationsgatans förskola i Ljungby drivs som intraprenad sedan 2009.

Avtalet med förskolan behöver förnyas, men förskolechefen önskar att avtalet endast tecknas till och med 2013-03-31. Skälet är att det finns en arbetsgrupp som ska arbeta med förutsättningarna för intraprenader i kommunen.

I det nya avtalet skrivs in att Donationsgatans förskola ska ingå i kommunens organisation för sommaröppen förskola samt att överskottet som får föras med till nästkommande år maximeras till en procent av budgeten. I övrigt har för-skolan samma förutsättningar som övrig kommunal verksamhet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-10 § 139. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner avtalet med Donationsgatans förskola gällande 2012-10-01--2013-03-31.

§153 Information om PRIO-projekt

Bu 2012/0142  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen berättar om ett projekt för att utveckla processer, verktyg och arbetssätt som varaktigt ska höja resultaten i svensk skola. Två skolor i Stockholms stad har varit pilotskolor och resultatet där redovisas. På kort sikt ska man i projektet ta fram en handbok och arbetsplan som på sikt ska kunna användas av andra skolor och kommuner. Bland annat har man mätt vad lärares och rektorers arbetstid går till och hur möten används.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-10 § 141. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§154 Borgmästaravtalet

Bu 2012/0141  043

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delta i borgmästaravtalet genom de föreslagna åtgärderna.

Ärendet

I november 2011 skrev kommunstyrelsen på Borgmästaravtalet. Det är ett initiativ att arbeta med klimatfrågan och minska koldioxidutsläppen med minst 20 procent till år 2020. Som ett led av detta ska en åtgärdsplan tas fram. För varje åtgärd ska det finnas en ansvarig, tidsplan, kostnader och uppskattad energibesparing.

Några åtgärder i åtgärdsplanen som miljöchefen föreslagit berör barn- och utbildningsförvaltningen. De handlar bland annat om att ta fram ett lämpligt undervisningsmaterial och att ta fram en årlig familjekalender till alla hushåll med tips om miljö, energi och hållbarhet.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar på återremiss tills kommunen har en energiplan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Ole Kongstads förslag mot att avgöra ärendet på dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-10 § 142. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden deltar i borgmästaravtalet genom de föreslagna åtgärderna.

§155 Förhyrd lokalmodul vid Agunnarydsskolan

Bu 2011/0188  600

Bu 2012/0143  291 

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att modulen hyrs till och med

2013-06-30 och att en enklare lokalbehovsanalys görs under våren 2013.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-06-25 att en förhyrd lokalmodul vid Agunnarydsskolan skulle sägas upp. Modulen är uppsagd och lokalen ska vara tom 2012-11-30.

Vad gäller förutsättningar för skolverksamhet så har skolområdeschefen öster/ norr och rektor/förskolechef och skyddsombudet på skolan sett över lokalerna och tillsammans hittat vissa möjliga lösningar för framtiden. Dessa är dock inte genomförbara omedelbart. En av svårigheterna är att hitta lämpligt utrymme för ett personalrum. Eventuellt skulle en förändring av slöjdsalen kunna lösa detta.

Tekniska förvaltningen är informerad kring behov av hjälp med en enklare lokalbehovsanalys vilken förmodligen kan ske under våren.

Nämnden har möjlighet att fortsätta hyra modulen till och med 2013-06-30 för 15000 kronor per kvartal.

Jäv

Ole Kongstad (V) är inte närvarande vid detta ärende på grund av jäv.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-10 § 143. Då gav arbets-utskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för skolverksamhet om modulen försvinner i november alternativt att modulen förhyrs till förhandlat pris till och med 2013-06-30 och att kontakta tekniska förvaltningen för en lokalbehovsanalys inför höstterminen.

§156 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2012/0021.047

Utbetalningsmeddelande 2012-09-26 från Skolverket avseende utbetalning av statsbidrag i september 2012 för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder.

Bu 2012/0021.047

Skrivelse 2012-09-26 från Statistiska centralbyrån avseende statsbidrag för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2013, preliminärt utfall.

Bu 2012/0026.612

Beslut 2012-09-25 från Skolinspektionen avseende återkallad ansökan

från Ljungby fria gymnasium AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasium i Ljungby kommun.

Bu 2012/0090.606

Beslut 2012-10-12 från Skolinspektionen i ärende vid Kungshögsskolan.

Bu 2012/0148.287

Protokollsutdrag 2012-09-11 från kommunstyrelsen angående om- och till-byggnad av omklädningsrum, sekretariat/kiosk, maskinförråd med mera vid Åbyskolan.

Bu 2012/0149.615

Beslut 2012-09-26 från Skolinspektionen angående betygsrätt för MiROi

i-learning AB för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning samt motsvarande utbildning i svenska för invandrare.

Tack för 50-årsuppvaktning av anställd vid Lidhultsenheten.

Protokoll från MBL-förhandling 2012-09-12.

Protokoll från Samverkan enligt lokalt avtal 2012-09-14, 2012-09-17 och

2012-09-26.