Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-11-19

Sammanträde 2012-11-19

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Ole Kongstad

2 Fastställande av dagordning.

3 Information från tillsynsbesök /bilaga 3

4 Preliminär programorganisation läsåret 2013/2014 Sunnerbo-gymnasiet, au § 158 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 13.35

5 Information, regler och avtal för elevdatorer, au § 146 /bilaga - Torsten Mässgård, kl 13.45

6 Ersättningsnivå för elevdatorer, au § 147 /bilaga - Torsten Mässgård

7 Ansökan om tilläggsbelopp för elev 1 vid Karl-Oskarskolan, au § 148 /bilaga - Birgitta Bergsten, kl 14.05

8 Ansökan om tilläggsbelopp för elev 2 vid Karl-Oskarskolan, au § 149 /bilaga - Birgitta Bergsten

9 Ansökan om tilläggsbelopp för elev 3 vid Karl-Oskarskolan, au § 150 /bilaga - Birgitta Bergsten

10 Begäran om utökad förskoleverksamhet i Lidhult, au § 151 /bilaga - Kristina Linde Håkansson, kl 14.20

11 Ekonomisk information, au § 152 /bilaga - Marie Steneland, kl 15.00

12 Ändring av delegationsordning, au § 153.

13 Kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet, au § 154 /bilaga.

14 Resurser Hamneda skola, au § 157 /bilaga.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (67 kb)

§157 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.

Ärendet

Inga förändringar på dagordningen för dagens sammanträde behöver göras.

§158 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksam-heter samt fristående förskolor. De närvarande ledamöter som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Gunnel Nilsson (C) har varit på Bolmsöenheten.

Barn- och utbildningschefen berättar om besöket på Angelstadsenheten som Rosalina Gauffin (KB) varit med på.

Några ledamöter har varit på Skolinspektionens dag.

§159 Preliminär programorganisation läsåret 2013/2014 Sunnerbogymnasiet

Bu 2012/0156  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen preliminär programorgani-sation för Sunnerbogymnasiet läsåret 2013/2014 samt ger Sunnerbogymnasiets antagningsnämnd behörighet att löpande anpassa antalet platser efter antalet ansökningar.

Ärendet

Samordnande rektor på Sunnerbogymnasiet redovisar förslag till preliminär programorganisation för Sunnerbogymnasiet läsåret 2013/2014. Totalt är det runt 310 platser på 12 program.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-07 § 158. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen preli-minär programorganisation för Sunnerbogymnasiet läsåret 2013/2014 samt att Sunnerbogymnasiets antagningsnämnd ges behörighet att löpande anpassa antalet platser efter antalet ansökningar.

§160 Information, regler och avtal för elevdatorer

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer de förändrade reglerna och anvis-ningar för de datorer som delas ut till årskurs 7 i grundskolan och årskurs 1 i gymnasieskolan från och med läsåret 2012/2013.

Ärendet

Genom projektet Datorn som pedagogiskt verktyg har elever och lärare i årskurs 8-9 på högstadiet och årskurs 2-3 på gymnasiet bärbara datorer som används i undervisningen. Alla som har en dator måste skriva på Regler och anvisningar om datorns användning. Vid översyn av de regler som kommunen använt sedan starten 2010, föreslås ändrade regler och anvisningar för de datorer som delas ut till årskurs 7 i grundskolan och årskurs 1 i gymnasieskolan från och med läsåret 2012/2013 (daterade 2012-10-26).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-07 § 146. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer de förändrade reglerna och anvisningarna för de datorer som delas ut till årskurs 7 i grund-skolan och årskurs 1 i gymnasieskolan från och med läsåret 2012/2013.

§161 Ersättningsnivå för elevdatorer

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer att ersättningskrav sätts till ett belopp av 1000 kronor vid oaktsam hantering av datorn. Det gäller datorer som delats ut från och med hösten 2012.

Ärendet

Antalet försäkringsärenden av elevdatorer i Datorn som pedagogiskt verktyg är oroande hög. Det gäller både på grundskolan och i gymnasiet. I flera fall rör det sig mer om oaktsamhet än olyckshändelser. För att öka elevernas aktsamhet av datorerna, föreslås en höjd avgift vid konstaterad oaktsamhet. Avgiften föreslås till 1 000 kronor. En sådan avgift ska alltid föregås av samtal mellan skolan och eleven/vårdnadshavaren.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-07 § 147. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer att ersättningskrav sätts till ett belopp av 1000 kronor vid oaktsam hantering av datorn. Det gäller datorer som delats ut från och med hösten 2012.

§162 Ansökan om tilläggsbelopp för elev 1 vid Karl-Oskarskolan

Bu 2012/0152  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om tilläggsbelopp för elev 1 i årskurs 2 för perioden 2012-11-01--2013-06-13.

Ärendet

Karl-Oskarskolan ansöker om tilläggsbelopp för elev 1 i årskurs 2 från och med 2012-11-01 till 2013-06-13 med ett belopp av 44100:-. Begärt tilläggsbelopp ska täcka halva kostnaden för elevassistent på 50 procent för eleven.

Av 10 kap. 37-39 § skollagen framgår att hemkommunen lämnar bidrag för varje elev i fristående skola. Både fristående och kommunala skolor ska kunna anpassa sin organisation så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsätt-ningar. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan.

Sökt stöd ska tillgodoses av det grundbelopp som friskolan erhåller för

generellt stöd. Eleven bedöms inte tillhöra den lilla grupp elever med mycket

stora omfattande behov som får ta del av det riktade stöd utifrån den bedöm-

ning som gjorts av det underlag vi tagit del av. Beslutet har grundats på likabehandlingsprincipen. Vår bedömning är att det generella stödet ska till-godose elevens behov. Ansökan om tilläggsbelopp för elev 1 i årskurs 2 för perioden 2012-11-01--2013-06-13 avslås.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-07 § 148. Då föreslog arbetsutskottet barn- och utbildningsnämnden att ansökan om tilläggsbelopp

för elev 1 i årskurs 2 för perioden 2012-11-01--2013-06-13 avslås.

§163 Ansökan om tilläggsbelopp för elev 2 vid Karl-Oskarskolan

Bu 2012/0153  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om tilläggsbelopp för elev 2 i årskurs 7 perioden 2012-11-01--2013-06-13.

Ärendet

Karl-Oskarskolan ansöker om tilläggsbelopp för elev 2 i årskurs 7 från och med 2012-11-01 till 2013-06-13 med ett belopp av 66 150:-. Begärt tilläggsbelopp ska täcka halva kostnaden för elevassistent på 75 procent för eleven.

Av 10 kap. 37-39 § skollagen framgår att hemkommunen lämnar bidrag för varje elev i fristående skola. Både fristående och kommunala skolor ska kunna anpassa sin organisation så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsätt-ningar. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan.

En förutsättning för att tilläggsbelopp ska lämnas är att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd som inte är förknippat med undervisningssituation. Eleven bedöms inte tillhöra den lilla grupp elever med mycket stora omfattande behov som får ta del av riktat stöd. Beslutet har grundats med likabehandlingsprincipen. Vår bedömning är att det generella stödet ska tillgodose elevens behov. Ansökan om tilläggsbelopp för elev 2 i årskurs 7 perioden 2012-11-01 – 2013-06-13 avslås.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-07 § 149. Då föreslog arbetsutskottet barn- och utbildningsnämnden att ansökan om tilläggsbelopp

för elev 2 i årskurs 7 perioden 2012-11-01--2013-06-13 avslås.

§164 Ansökan om tilläggsbelopp för elev 3 vid Karl-Oskarskolan

Bu 2012/0064  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om tilläggsbelopp för elev 3 i årskurs 7 för perioden 2012-11-01 – 2013-06-13.

Ärendet

Karl-Oskarskolan ansöker om tilläggsbelopp för elev 3 årskurs 7 från och med 2012-11-01 till 2013-06-13 med ett belopp av 88 200:-. Begärt tilläggsbelopp ska täcka halva kostnaden för elevassistent på 100 procent för eleven.

Av 10 kap. 37-39 § skollagen framgår att hemkommunen lämnar bidrag för varje elev i fristående skola. Både fristående och kommunala skolor ska kunna anpassa sin organisation så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsätt-ningar. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan.

Sökt stöd ska tillgodoses av det grundbelopp som friskolan erhåller. Eleven bedöms inte tillhöra den lilla grupp elever med mycket stora omfattande behov som får ta del av det riktade stöd utifrån den bedömning som gjorts av det underlag vi tagit del av. Beslutet har grundats på likabehandlingsprincipen. Ansökan om tilläggsbelopp för elev 3 för perioden 2012-11-01 – 2013-06-13 avslås.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-07 § 150. Då föreslog arbetsutskottet barn- och utbildningsnämnden att ansökan om tilläggsbelopp

för elev 3 i årskurs 7 för perioden 2012-11-01 – 2013-06-13 avslås.

§165 Begäran om utökad förskoleverksamhet i Lidhult

Bu 2012/0154  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att öppna ytterligare en förskole-avdelning i Lidhult under perioden 1 januari 2013 till 31 juli 2013. Finansieringen på cirka 670000 kronor tas inom ram. Omprövning sker senast

2013-07-31.

Ärendet

Rektor på Lidhultsenheten redogör i skrivelse 2012-10-24 för kösituationen till förskolan i Lidhult. Det är fullt på den befintliga förskolan och det finns behov att öppna en avdelning, i första hand till 2013-07-31. Förändras inte barnunder-laget finns även behovet läsåret 2013/2014.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-07 § 151. Då föreslog arbetsutskottet barn- och utbildningsnämnden att öppna ytterligare en förskole-avdelning i Lidhult under perioden 1 januari 2013 till 31 juli 2013. Finansie-ringen på cirka 670 tkr tas inom ram. Omprövning sker senast 2013-07-31.

§166 Ekonomisk information

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en preliminär utfallsrapport samt löneanalys för oktober 2012. Utfallet ligger högre än budget.

Administrative chefen redovisar också preliminära kostnader januari-oktober 2012 för

· generationsväxlingsprogrammet 80-90-100: 802 746 kronor

· vårdnadsbidrag: 567 000 kronor

· barn/elever i andra kommuner och i friskolor: 54 648000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-07 § 152. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

Arbetsutskottet gav också förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta ett bespa-ringsförslag till barn- och utbildningsnämnden senast i februari 2013 som syftar till att få budgeten i balans för 2013 och på lång sikt.

§167 Ändring av delegationsordning

Bu 2011/0147  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer förändring av delegationsordning enligt förslag.

Ärendet

Förvaltningschefen presenterar förslag till förändring av delegationsordningen när det gäller upphandling.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-07 § 153. Då föreslog arbetsutskottet barn- och utbildningsnämnden att fastställa förändring av

delegationsordning enligt förslag.

§168 Kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslaget till kontaktpolitiker samt påpekar vikten av att kontaktpolitiker som får förhinder meddelar detta till förvaltningen.

Ärendet

Förvaltningschefen presenterar förslag till förändring av kontaktpolitiker efter den nya ledningsorganisationen som började gälla den 1 oktober 2012 i förvalt-ningen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-07 § 154. Då föreslog arbetsutskottet barn- och utbildningsnämnden att fastställa förslaget.

§169 Resurser Hamneda skola

Bu 2012/0155  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tilldelar Hamneda skola ytterligare 0,08 tjänst från 1 augusti 2012 till läsårets slut. Finansiering med 40000 kronor sker inom ram.

Ärendet

Hamneda skola har tilldelats 2,77 tjänster i resursfördelningen som beslutades i nämnden 2012-10-22. För att kunna bedriva en undervisning med kvalitet på Hamneda skola begär rektor ytterligare 8 procent lärartjänst. Denna begäran grundar sig på tidigare läsårs tilldelning, då 2,85 tjänst angivits som miniminivå för att driva en skola med lågt elevantal.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11-07 § 157. Då föreslog arbetsutskottet barn- och utbildningsnämnden att tilldela Hamneda skola ytter-ligare 0,08 tjänst från 1 augusti 2012 till läsårets slut, finansiering med 40 000 kronor sker inom ram.

§170 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2011/0172.027

Information 2012-11-08 från Skolverket avseende statsbidrag för Lärarlyftet II höstterminen 2012.

Bu 2012/0038.612

Beslut 2012-10-23 från Skolinspektionen avseende avslag på ansökan om god-kännande av ThorenGruppen AB som huvudman för gymnasieskola i Växjö kommun.

Bu 2012/0041.612

Beslut 2012-10-22 från Skolinspektionen avseende avslag på ansökan om god-kännande av Drottning Blankas Gymnasieskola AB som huvudman för gymnasie-skola i Halmstads kommun.

Bu 2012/0062.612

Beslut 2012-10-23 från Skolinspektionen avseende avslag på ansökan om god-kännande av ThorenGruppen AB som huvudman för gymnasieskola i Halmstads kommun.

Bu 2012/0063.612

Beslut 2012-10-23 från Skolinspektionen avseende avslag på ansökan om god-kännande av ThorenGruppen AB som huvudman för gymnasieskola i Växjö kommun.

Bu 2012/0111.606

Skrivelse 2012-11-07 från rektor avseende elevärende Åbyskolan.

Bu 2012/0157.071

Riskbedömningar från Kungshögsskolan:

2012-10-18 Ergonomisk riskanalys

2012-10-23 Bildskärmsarbete – teknisk/belastningsergonomisk riskbedömning (4 st)

2012-10-24 Bildskärmsarbete – teknisk/belastningsergonomisk riskbedömning (3 st).

Bu 2012/0158.024

Redovisning från personalutskottet av semesterlöneskuld och övertidsuttag.

Protokoll från Samverkan på förvaltningsnivå enligt lokalt avtal 2012-10-10.

§171 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2012/0076.002

Beslut om avstängning inom frivilliga skolformer enligt delegationsordning

punkt 211:

Skrivelse 2012-11-14 från rektor Sunnerbogymnasiet.