Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-01-28

Sammanträde 2013-01-28

Datum
Klockan
13.15
Plats
Agunnarydsskolan, Agunnaryd

1 Förslag till justerare: Gunnel Nilsson

2 Fastställande av dagordning.

3 Visning av Agunnarydsskolan - Lena Söderlind och Nils-Göran Jonasson, kl 13.15-14.00

4 Information från tillsynsbesök.

5 Yttrande över motion från socialdemokraterna angående avgiftsfri skola, au § 3 /bilaga - Lars-Bertil Nilsson, kl 14.20

6 Remissvar till aktualitetsförklaring av Öp06, au § 4 /bilaga - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.00

7 Skolhälsovårdens hälsoundersökningar och rutiner, au § 5 /bilaga - Ann-Christin Peterson-Rosén, kl 15.15

8 Budgetanpassning Sunnerbogymnasiet, au § 7 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 15.30

9 Riksintag, au § 18 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 16.00

10 Ekonomisk information, au § 8 - Marie Steneland, kl 16.10

11 Ändring av bidragsbelopp för 2012 till fristående verksamhet, au § 9 - Marie Steneland

12 Information om försäkringsärende avseende skoldatorer, au § 12 /bilaga - Torsten Mässgård, kl 16.40

13 Information om resultat av medarbetarenkät, au § 6 /bilaga

14 Val av ordinarie ledamot i arbetsutskottet, au § 10.

15 Kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, au § 11 /bilaga

16 Upphävande av beslut, au § 13.

17 Information om regeringens förslag om satsning på karriärtjänster, au § 14 /bilaga

18 Anmälan till Skolriksdag, au § 17

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§1 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till ärendet Ansökan om statsbidrag till dagordningen.

Ärendet

Rektor för vuxenutbildningen har ansökt om statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning och behöver nämndens formella tillstyrkande.

§2 Visning av Agunnarydsskolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att

ta fram förslag till lösning och kostnadsförslag gällande lokalerna.

Ärendet

Skolområdeschefen informerar om elevtal och statistik för Agunnarydsskolan. Han och rektor informerar också om alternativ för förändring av lokalerna när den förhyrda modulen tas bort (enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden 2012-06-25). Modulen hyrs till och med 2013-06-30 enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22.

Rektor visar också runt i skolans och förskolans lokaler.

§3 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksam-heter samt fristående förskolor. De närvarande ledamöter som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Ole Kongstad (V) har varit på Åbyskolan.

Liselotte Åhlander (S) har varit på Ida, Kajsa Kavat och Fogdeskolans förskola.

Susanna Tingbratt (KD) har varit på Agunnarydsenheten.

§4 Yttrande över motion från socialdemokraterna angående avgiftsfri skola

Bu 2012/0193  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen och ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att informera om regelverk som gäller kring uttag av avgifter samt klagomålshantering.

Ärendet

Enligt skollagen ska skolan i princip vara avgiftsfri men bestämmelserna med-ger att det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

Anne Karlsson (S), Magnus Carlsson (S) och Margaretha Andersson (S) yrkar i en motion (daterad 2012-11-15) att kommunen inför en avgiftsfri skola i den meningen att ingen verksamhet som utförs på skoltid finansieras med avgifter som tas ut av föräldrar/förälder/vårdnadshavare.

I ett yttrande (daterat 2013-01-10) över motionen beskriver skolområdeschefen område väster/söder vad lagen säger och hur den ska tolkas. Han skriver också att förarbetena till skollagen konstaterar att skolresor och andra utflykter sedan länge är en naturlig del av utbildningen som ger värdefulla kunskaper, erfaren-heter och upplevelser för eleverna. Ett införande av en avgiftsfri skola kan där-för innebära en lägre kvalitet i den kommunala verksamheten och en försämrad konkurrenssituation i förhållande till fristående verksamheter. Skolområdes-chefen föreslår att barn- och utbildningsnämnden yrkar på avslag av motionen.

Yrkanden

Magnus Carlsson (S) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden bifaller motionen.

Bo Ederström (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Reservationer

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-16 § 3. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. Arbetsutskottet gav också barn- och utbildningschefen i uppdrag att informera om regelverk som gäller kring uttag av avgifter samt klagomålshantering.

§5 Remissvar till aktualitetsförklaring av Öp06

Bu 2012/0192  212

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger remissvar enligt skolområdeschefens förslag.

Ärendet

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (Öp) som omfattar hela kommunens yta. Planens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen ska redovisa hur kommunen avser

att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Den kan också innehålla kommunens vision och vara dess strategiska dokument för den framtida utvecklingen.

För att kartlägga hur aktuell översiktsplanen är vill miljö- och byggförvaltningen ha svar på ett antal frågor.

Skolområdeschefen för område väster/söder har utarbetat ett remissvar (daterat 2013-01-10) gällande aktualitetsförklaringen av översiktsplan 2006 (Öp06).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-16 § 4. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger remissvar enligt skolområdeschefens förslag, med vissa redaktionella ändringar.

§6 Skolhälsovårdens hälsoundersökningar och rutiner

Bu 2013/0002  624

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer förändringarna i basprogrammet för skolhälsovården med undantag för läkarintyg för körkort till elever på fordons-programmets transportinriktning.

Ärendet

Med anledning av neddragning av 50 procent (besparing 1/10 2012) för skol-sköterskeverksamheten i kommunens grund- och gymnasieskola har ansvarig skolläkare, verksamhetsansvarig skolsköterska och chef för elevhälsa och mångfald arbetat fram förslag på förändring i basprogrammet. Förändringarna

är utformade med stöd av socialstyrelsens och arbetsmiljöverkets lagar och regler. Förslaget är daterat 2013-01-07.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-16 § 5. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer förändringarna i basprogrammet för skolhälsovården med undantag för läkarintyg för körkort

till elever på fordonsprogrammets transportinriktning.

§7 Budgetanpassning Sunnerbogymnasiet

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen budgetanpassning för Sunnerbogymnasiet.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-10-22 (§ 148) att ge samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet i uppdrag att ta fram åtgärder för att anpassa verk-samheten vid Sunnerbogymnasiet till budget samt tidsplan.

Bakgrunden är Sunnerbogymnasiets överskridande av budget 2012 och ett behov av en anpassning av organisationen på grund av minskat elevtal.

En del besparingar har barn- och utbildningsnämnden beslutat om 2012-04-12, men som ytterligare besparingar föreslås följande minskningar:

Städare 1,0 tjänst fr.o.m. 2013-04-01 225000 kr

Cafévärd 0,5 ”- 144000 kr

Elevassistenter 3,93 ”- 795 600 kr

Lärarassistent 1,0 ”- 97 400 kr

Indragning av IT-tekniker 0,2 tjänst fr.o.m. 2013-01-01 103000 kr

Vårdlärare, 1,0 tjänst 2013-01-01—2013-07-31 280000 kr

ej återbesättning

Stöd karaktär 2013-09-01 150000 kr

Små undervisningsgrupper 2013-09-01 150000 kr

Driftbudgeten minskning 2013-01-01 233000 kr

Demografifaktor-elever 2013-08-01 1 000000 kr

Totalt 3178 000 kr

Konsekvensbedömningar har genomförts gällande förslaget till budgetanpass-ning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-16 § 7. Då beslutade arbetsutskottet att lyfta ut frågan om utökad undervisningstid för lärarna för ställningstagande under våren 2013.

Arbetsutskottet föreslog också barn- och utbildningsnämnden att anta föreslagen budgetanpassning för Sunnerbogymnasiet.

§8 Riksintag

Bu 2013/0008  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker ansökan om riksintag på Sunnerbogymnasiet avseende hantverksprogrammet (inriktningarna fin-

snickeri samt textil design) och industritekniska programmet.

Ärendet

Skrivelser har kommit in från lärare på tre utbildningar på Sunnerbogymnasiet som önskar ansöka hos Skolverket om att göra utbildningarna riksrekryterande.

Det gäller hantverksprogrammets båda inriktningar (finsnickeri och textil design) samt industritekniska programmet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-16 § 18. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker riksintag på Sunnerbogymnasiet avseende hantverksprogrammet (inriktningar finsnickeri samt textil design) och industritekniska programmet.

§9 Ansökan om statsbidrag

Bu 2012/0163  615

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning.

Ärendet

Rektor för vuxenutbildningen har sökt statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning. Ansökan ska kompletteras med ett nämndsbeslut.

§10 Ekonomisk information

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en preliminär utfallsrapport samt löneanalys för december 2012. Utfallet är högre än budget.

Administrative chefen redovisar också kostnader januari-december 2012 för

· generationsväxlingsprogrammet 80-90-100: 957 090 kronor

· vårdnadsbidrag: 732 000 kronor

· barn/elever i andra kommuner och i friskolor: 65727 000 kronor.

En uppföljning av inköpsstoppet för förvaltningen som barn- och utbild-ningsnämnden beslutade om 2012-10-22 resulterade i en förändring med
- 3147000 kronor av de övriga externa kostnaderna mot 2011.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-16 § 8. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§11 Ändring av bidragsbelopp för 2012 till fristående verksamhet

Bu 2012/0160  605

Ändring av bidragsbelopp för 2012 till fristående verksamhet

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer de justerade bidragsbeloppen till fristående förskolor och skolor för år 2012 enligt förslag.

Ärendet

Kommunen betalar bidrag till fristående verksamheter både i Ljungby kommun och i andra kommuner för de elever som är folkbokförda i Ljungby kommun. Att de är fristående innebär att de har en annan huvudman (ägare) än kommunen. Bidragsbeloppen baseras på kommunens egna kostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet.

Lärarnas löneökning som blev klar i december 2012 landade på cirka 4,3 procent. I budgeten är det avsatt 2,7 procent, vilket var underlag till bidragsbeloppen till fristående verksamheter för år 2012. Bidragsbeloppen för år 2012 behöver därför justeras enligt den faktiska löneökningen för lärarna. Administrative chefen föreslår:

Förskola

Timmar per vecka: 0,15 h 15,1-25 h 25,1-35 h 35,1- h

För barn 1-2,5 år: 87 261 kr 113 546 kr 125 181 kr 155 775 kr

För barn över 2,6 år: 67 009 kr 70 025 kr 95 017 kr 117 855 kr

Fritidshem 31 125 kronor

Fritidshem, lovtillsyn 15438 kronor

Förskoleklass 62 174 kronor

Grundskola årskurs 1-6 77 787 kronor

årskurs 7-9 80 669 kronor

Gymnasium

Bygg 85 635 kr Ekonomi 73 781 kr

Barn och fritid 85 480 kr El 96 114 kr

Hantverk 115 833 kr Industri 147 609 kr

Media 84 208 kr Naturvetenskap 76 213 kr

Omvårdnad 79 069 kr Samhällsvetenskap 72 479 kr

Teknik 64 656 kr

Estetiska programmet exklusive musik 109 627 kr

Estetiska programmet musik 99 830 kr

Handel och administration 80 152 kr

Fordon exklusive transport och logistik 95 262 kr

Fordon transport och logistik 132 646 kr

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-16 § 9. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ändrade bidragsbelopp för år 2012 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i januari.

§12 Information om försäkringsärende avseende skoldatorer

Bu 2010/0010  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att informa-tion om försäkringsärenden ska ges fortlöpande.

Ärendet

Elever i årskurs 7-9 på Astradskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolan samt årskurs 1-3 på Sunnerbogymnasiet har egna bärbara datorer under studietiden som ett pedagogiskt verktyg.

Barn- och utbildningschefen redovisar statistik över försäkringsärenden av

HP-datorer (1,5 år – 2 månader gamla) fördelat på skola och klass, till och med 2 januari 2013.

Astradskolan 13

Kungshögsskolan 17

Åbyskolan 12

Sunnerbogymnasiet 31

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-16 § 12. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§13 Information om resultat av medarbetarenkät

Bu 2013/0003  020

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Hösten 2012 genomfördes en medarbetarenkät bland medarbetare i Ljungby kommun. 1872 medarbetare svarade totalt och av dem jobbar 760 medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningschefen ger en sammanställning av resultatet för Ljungby kommun totalt och för barn- och utbildningsförvaltningen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-16 § 6. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§14 Val av ordinarie ledamot i arbetsutskottet

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Tommy Andersson (C) till ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ärendet

Kent Danielsson (C) har slutat sitt uppdrag i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige utsåg 2012-12-11 Tommy Andersson (C) till ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden från och med 2013-01-01 och under resterande mandatperiod.

Kommunfullmäktige utsåg 2012-12-11 Gunnel Nilsson (C) till ny 1e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden från och med 2013-01-01 och

under resterande mandatperiod.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-16 § 10. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden utser Tommy Andersson (C) till ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

§15 Kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämndens verksamhets-område

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser kontaktpolitiker enligt förslag.

Ärendet

Alla enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun har kontaktpolitiker knutna till sig. Kontaktpolitikern blir en kontaktperson för sin enhet, samt deltar på tillsynsbesök. Tillsynsbesöken är en del i kvalitetsarbetet.

Eftersom Kent Danielsson (C) inte längre är ledamot i barn- och utbildnings-nämnden behöver nya kontaktpolitiker utses.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-16 § 11. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden utser kontaktpolitiker enligt förslag.

§16 Upphävande av beslut

Bu 2006/0063  611

Bu 2009/0043  618

Bu 2009/0068  600

Bu 2012/0046  634

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden upphäver besluten:

· bun 2011-08-29, § 157

· bun 2010-06-21, § 97

· bun 2012-03-19, § 33

· bun 2009-04-20, § 67

Ärendet

Ljungby kommun har en ny struktur för styrdokument med fyra nivåer:

policy, verksamhetsplan, handlingsplan och rutin. Strukturen anger vad de

olika dokumenten innehåller och vem som fastställer dem. Enligt strukturen

ska rutiner som anger konkreta tillvägagångssätt och beskrivningar av hur en viss arbetsuppgift ska utföras fastställas av chefer eller medarbetare utifrån befogenheter. Ett antal riktlinjer för barn- och utbildningsförvaltningen som är rutiner enligt den nya strukturen är dock fastställda av barn- och utbildnings-nämnden. Dessa beslut ska upphävas.

Det gäller följande styrdokument:

· Riktlinjer för anmälan enligt Lex Sarah (beslut bun 2011-08-29, § 157).

· Riktlinjer för time out-resurs (beslut bun 2010-06-21, § 97).

· Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och fritidshem som kommunen godkänt (beslut bun 2012-03-19, § 33).

· Riktlinjer för mottagning och utbildning av nyanlända barn och elever (beslut bun 2009-04-20, § 67).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-16 § 13. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden upphäver besluten:

· bun 2011-08-29, § 157

· bun 2010-06-21, § 97

· bun 2012-03-19, § 33

· bun 2009-04-20, § 67.

§17 Information om regeringens förslag om satsning på karriärtjänster

Bu 2013/0004  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Regeringen har föreslagit att huvudmän kan skapa karriärtjänster för lärare med statlig finansiering. Förslaget innebär två nya karriärsteg för lärare, förstelärare och lektor. Skolverket ska enligt förslaget ge statsbidrag till lärarlöner. Om förslaget genomförs kommer huvudmännen att kunna ansöka om bidrag redan i början av 2013.

Planen är att reformen införs i juli 2013 och ska vara fullt utbyggd 2016. Förslaget var på remiss fram till 21 december 2012. Därefter ska regeringen fatta beslut och då kan det bli ändringar i förslaget.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-16 § 14. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§18 Anmälan till Skolriksdag

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att sex ordinarie ledamöter från barn- och utbildningsnämnden deltar på skolriksdagen. Om fler vill delta efter intresseanmälan görs en lottning.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anordnar varje år en konferens med namnet Skolriksdag. 2013 års Skolriksdag har temat styrning, ledarskap, resultat och äger rum 6-7 maj 2013 i Stockholm.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-16 § 17. Då föreslog arbetsutskottet barn- och utbildningsnämnden att sex ordinarie ledamöter från barn- och utbildningsnämnden åker på skolriksdagen. Om fler vill åka efter intresseanmälan görs en lottning.

§19 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2011/0218.615

Beslutsmeddelande 2012-12-18 från Skolverket avseende omfördelning av stats-bidrag till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2012.

Bu 2013/0007.612

Beslut 2013-01-11 från Skolinspektionen avseende godkännande av Björklidens Gymnasium AB som huvudman för gymnasiesärskola i Laholms kommun.

Bu 2013/0009.612

Beslut 2012-12-21 från Skolinspektionen avseende återkallande av godkännande för nationella program vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun.

Bu 2013/0010.612

Beslut 2012-12-21 från Skolinspektionen avseende återkallande av godkännande för nationella program vid den fristående gymnasieskolan Markaryds Praktiska Gymnasium i Markaryds kommun.

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2012-11-07.

Protokoll från MBL-information 2012-11-07.

Protokoll från MBL-förhandling 2012-12-19 (2 st).