Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-02-25

Sammanträde 2013-02-25

Datum
Klockan
13.15
Plats
Hamnedaskolan, Hamneda

1 Förslag till justerare: Tommy Andersson

2 Fastställande av dagordning.

3 Visning av Hamnedaskolan - Lena Söderlind, kl 13.15-14.00

4 Information från tillsynsbesök.

5 Idé- och förstudie av Laganskolan, au § 20 /bilaga - Hans-Jörgen Holmberg, kl 14.20

6 Begäran om idé- och förstudie av Astradskolan, au § 21 /bilaga - Hans-Jörgen Holmberg

7 Betygsredovisning höstterminen 2012, au § 22 /bilaga - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.10

8 Skrivelse angående lovsaldo, au § 23 /bilaga - Lars-Bertil Nilsson

9 Fördelning av lärarresurser inom grundskolan, svenska som andra-språk och modersmålsundervisning läsåret 2013/2014, au § 24 /bilaga - Lars-Bertil Nilsson och Nils-Göran Jonasson, kl 15.40

10 Information om matematiklyftet, au § 26 - N-G Jonasson, kl 16.00

11 Fördelning av socialt stöd för särskolan, au § 25 /bilaga

12 Bokslut 2012, au § 27 /bilaga - Marie Steneland, kl 16.25

13 Ekonomisk information, au § 28 /bilaga - Marie Steneland

14 Ändring av delegationsordning, au § 29 - Marie Steneland

15 Fastställande av användning av statsbidrag för maxtaxa och kvalitets- säkrande åtgärder, au § 30 /bilaga - Marie Steneland

16 Begäran om extra resurs till gymnasiesärskolan, au § 31 /bilaga

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§20 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.

Ärendet

Inga extra ärenden behöver tas upp.

§21 Visning av Hamnedaskolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektor tillika förskolechef för Hamnedaskolan berättar om skolan, förskolan och fritidshemmet i Hamneda och visar runt i lokalerna.

På Hamnedaskolan finns cirka 40 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Här finns också en förskola och ett fritidshem. På förskolan finns just nu cirka 30 barn.

§22 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter samt fristående förskolor. De närvarande ledamöter som har varit på tillsyns-besök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Barn- och utbildningschefen berättar om årets tillsynsbesök på Donationsgatans förskola och på Ekebackenskolan.

Cecilia Löf (M) och Susanna Tingbratt (KD) har varit på Ryssby- och Hamnedaenheterna.

§23 Idé- och förstudie av Laganskolan

Bu 2013/0013  291

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ställa sig positiv till projektet samt att besluta att starta och finansiera program- och projekte-ringsfasen med två miljoner kronor år 2014.

Ärendet

Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har vid en idégenomgång med tekniska utskottet samt presidierna för barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden presenterat ett förslag att bygga om och bygga till Laganskolan. Tanken är att förskolan knyts samman samt att fritidsgården och familjecentralen flyttas hit.

Förstudien omfattar en kartläggning av förutsättningarna för investeringen,

en precisering av lokalbehov samt en redovisning av idéskiss för en om- och tillbyggnad.

Alternativet är att all verksamhet behålls som den är idag och befintliga skolbyggnader rivs eller säljs.

Barn- och utbildningschef, kultur- och fritidschef och teknisk chef föreslår att kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig positiva till projektet samt att besluta att starta och finansiera program- och projekteringsfasen med två miljoner kronor år 2014.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-13 § 20. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ställa sig positiv till projektet samt att besluta att starta och finansiera program- och projekteringsfasen med två miljoner kronor år 2014.

§24 Begäran om idé- och förstudie av Astradskolan

Bu 2010/0162  315

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förstudien påbörjas. Finansiering av förstudien (300000 kronor) sker inom ram.

Ärendet

Astradskolan är en av tre kommunala F-9-skolor. De två andra är Kungshögs-skolan och Åbyskolan. Kungshögsskolan är nybyggd och Åbyskolan är nyligen totalrenoverad. För att Astradskolan ska kunna ha en god attraktionskraft måste

en totalöversyn av verksamhet och lokaler ske.

Astradskolan byggdes 1965. Skolan har under årens lopp byggts till och byggts om i ett antal omgångar. För att få en helhetsbild av verksamhet och lokaler måste en grundläggande studie påbörjas.

Förstudien kommer att omfatta en kartläggning av förutsättningarna för investe-ringar, en precisering av lokalbehov samt en redovisning av idéskiss för hela området. En första, mycket översiktlig, investeringskalkyl samt en preliminär projekttidsplan kommer att ingå. Den bör komma igång under 2013.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-13 § 21. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen

att förstudien påbörjas och att kommunstyrelsen beviljar medel för förstudien (beräknat till 300000 kronor). Förstudien ska innehålla en sammanhållen anläggning samt 3-4 förskoleavdelningar.

§25 Betygsredovisning höstterminen 2012

Bu 2013/0015  604

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Redovisning till barn- och utbildningsnämnden av elevers betyg i årskurs 6-9 görs två gånger om året.

Höstterminen 2012 saknade 42 elever i årskurs 9 (16,03 procent) behörighet till yrkesförberedande program. Fortfarande är skillnaden mellan pojkar och flickor mycket stor. Det finns en skillnad mellan de kommunala skolorna och det berättar rektor för Kungshögsskolan om.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-13 § 22. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§26 Skrivelse angående lovsaldo

Bu 2013/0016  608

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte införa lovsaldo enligt den inkomna skrivelsen med hänvisning till skolområdeschefens yttrande.

Ärendet

En förälder föreslår i en skrivelse (daterad 2013-01-20) att kommunen lägger höstlovet, sportlovet och en vecka av sommarlovet i ett ”lovsaldo” som föräldrar och barn i grundskolan tillsammans bestämmer när de tas ut.

I ett yttrande över skrivelsen (daterat 2013-01-31) beskriver skolområdeschefen (väster/söder) vad som står i skollagen om ledighet. Han skriver också att för att tillgodose alla elevers rätt till undervisning under minst 178 dagar per läsår måste skolorna bedriva undervisning på berörda lov om man inför ett lovsaldo. Det innebär att kommunen måste anställa lärare som kan arbeta under loven och att kostnaderna ökar för skolskjutsar, skolmåltider, lokalvård och administration. Han föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte införa lovsaldo enligt det inkomna förslaget.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-13 § 23. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte införa lovsaldo enligt den inkomna skrivelsen med hänvisning till skolområdeschefens yttrande.

§27 Fördelning av lärarresurser inom grundskolan, svenska som andraspråk och modersmålsundervisning läsåret 2013/2014

Bu 2013/0014  603

Fördelning av lärarresurser inom grundskolan, svenska som andraspråk och modersmålsundervisning läsåret 2013/2014

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fördelar lärarresurser för grundskolan, svenska som andraspråk och modersmålsundervisning läsåret 2013/2014 enligt redovisade förslag.

Ärendet

Resursfördelningsförslaget angående grundskolan (daterat 2013-01-16) innebär

· 130,17 heltidstjänster i årskurs 1-6 (varav 1,61 tjänster i kompensation till småskolor och 17,26 tjänster till projektet ”Tidig läsinlärning”)

· 60,64 heltidstjänster i årskurs 7-9 (varav 4,5 tjänster avsatta till projektet ”Sociala problem” och 7,56 tjänster till elever i behov av särskilt stöd)

· 4,5 kommunövergripande tjänster till de specialpedagogiska teamen, 1,0 tjänst som IKT-utvecklare och 2,0 tjänst i kommunresursen.

· En total lärartäthet på 8,23 lärare per hundra elever.

När det gäller modersmålsundervisning föreslår chefen för central elevhälsa

och mångfald att det anordnas i albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, finska, kinesiska, kurdiska, nederländska, persiska, polska, rumänska, thailändska, tyska, ungerska och vietnamesiska där resurserna fördelas enligt tabell i förslaget som är daterat 2013-02-04. 2,0 tjänster avsätts för studiehand-ledning på modersmål.

Skolområdeschefen (öster/norr) föreslår att 15,35 tjänster lärarresurs tilldelas svenska som andraspråk läsåret 2013/2014.

I samtliga förslag finns att avstämning av inskrivna elever i kommunala grund-skolan ska göras vid två tillfällen: 2013-05-01 och 2013-10-01. Justering av resurser görs från 2013-08-01.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-13 § 24. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att

· Lärarresursen för grundskolan läsåret 2013/2014 ska vara 130,17 heltidstjänster i åren 1-6 och 60,64 heltidstjänster i åren 7-9. Övergripande resurser ska vara 4,5 tjänster i specialpedagogiska teamet, 1,0 tjänst IKT-utvecklare och 2,0 tjänster i kommunresursen.

· Anordna modersmålsundervisning i albanska, arabiska, bosniska/ kroatiska/serbiska, finska, kinesiska, kurdiska, nederländska, persiska, polska, rumänska, thailändska, tyska, ungerska och vietnamesiska. Resursen fördelas enligt tabellen i förslaget (2013-02-04) och 2,0 tjänster avsätts för studiehandledning på modersmål.

· 15,35 tjänster lärarresurs tilldelas svenska som andraspråk läsåret 2013/2014 och fördelas mellan kommunala grundskolor enligt tidigare gällande principer.

· I samtliga resursfördelningar sker avstämning av inskrivna elever i kommunala grundskolan vid två tillfällen: 2013-05-01 och 2013-10-01. Justering av resurser görs från 2013-08-01.

§28 Information om matematiklyftet

Bu 2013/0006  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Matematiklyftet är en möjlighet till fortbildning i matematikdidaktik för lärare som undervisar i matematik. Den syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. Fortbildningen äger rum lokalt på skolor, är verksamhetsnära och sker genom kollegialt lärande mellan matematiklärare. Matematiklyftet pågår 2012–2016.

Som stöd för lärarna ska huvudmännen utse matematikhandledare som också kommer att erbjudas en särskild utbildning. För att stödja rektorer att aktivt bidra till fortbildningens genomförande erbjuds också utbildningar för rektorer vars lärare deltar i fortbildningen.

Ljungby kommun har sökt statsbidrag för nästan 60 tillsvidareanställda, behöriga matematiklärare i grundskolans årskurs 1-3 eftersom att timplanen för matematik utökas. I kommande ansökningar ansöks för lärare i grund-skolans årskurs 4-9 och gymnasiet.

Till fortbildningen finns en särskilt utvecklad webbplats med didaktiskt stödmaterial.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-13 § 26. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§29 Fördelning av socialt stöd för särskolan

Bu 2013/0017  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det sociala stödet för särskolan ingår i den totala fördelningen för skolorna i Ljungby kommun. Det totala stödet att fördela blir 34,2 tjänst.

Ärendet

Särskolan har åtta tjänster för socialt stöd att fördela till grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Elevantalet och behovet på särskolan förändras över tid och antalet tjänster för socialt stöd behöver vara mer flexibelt. För att fördelningen av socialt stöd ska kunna anpassas efter det faktiska behovet föreslår chefen för resursenheten att det sociala stödet för särskolan ingår i den totala fördelningen för skolorna i Ljungby kommun. Det totala stödet att fördela blir 34,2 tjänst.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-13 § 25. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att det sociala stödet för särskolan ingår i den totala fördelningen för skolorna i Ljungby kommun. Det totala stödet att fördela blir 34,2 tjänst.

§30 Bokslut 2012

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer bokslutet för år 2012.

Ärendet

Resultatet för barn- och utbildningsförvaltningen landade på -11,4 miljoner kronor.

I bokslutet beskrivs också verksamheten under året och årets viktigaste händelser. Bland annat har en ny ledningsorganisation införts, alla elever i årskurs 7-9 i grundskolan och årskurs 1-3 på gymnasiet har datorer som pedagogiskt verktyg och en strategiutredning har gjorts angående Sunnerbogymnasiet.

Antal barn i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har minskat jämfört med år 2011. Antal barn i fritidshem och elever på vuxenutbildning har däremot ökat.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-13 § 27. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer bokslutet för år 2012.

§31 Ekonomisk information

Bu 2013/0024  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för januari 2013.

Administrative chefen redovisar också kostnader januari 2013 för

· vårdnadsbidrag: 69 000 kronor

· barn/elever i andra kommuner och i friskolor: 7437 000 kronor (förskolan får bidrag per kvartal så kostnaden för fristående förskolor i denna summa, 2947 000 kronor, avser januari-mars).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-13 § 28. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§32 Ändring av delegationsordning

Bu 2011/0147  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer delegationsordningen enligt förslag.

Ärendet

Administrative chefen föreslår ett antal förändringar i delegationsordningen.

Det gäller:

· beslut om att huvudmän för fristående förskolor, förskoleklasser, grund-skolor, grundsärskolor, fritidshem, pedagogisk omsorg, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor har rätt till bidrag (administrativ chef)

· beslut om tilläggsbelopp till fristående förskolor, förskoleklasser, grund-skolor, grundsärskolor, fritidshem, pedagogisk omsorg, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (chef resursenhet)

· rätt att underteckna avtal och handlingar med myndigheter och andra organisationer (barn- och utbildningschef).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-13 § 29. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer delegationsord-ningen enligt förslag.

§33 Fastställande av användning av statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder

Bu 2013/0018  047

Fastställande av användning av statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

För kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem lämnas statsbidrag. Ljungby kommun får 7256770 kronor år 2013.

För kvalitetssäkrande åtgärder får Ljungby kommun 1151556 kronor år 2013. Bidraget ska säkra kvaliteten inom förskola och fritidshem och får sökas av Ljungby kommun eftersom Ljungby kommun har maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Som grund för ansökan om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och fritidshem år 2013 ska bidraget fördelas. Administrative chefen föreslår följande fördelning:

· 1,0 tjänst specialpedagog 499300 kronor

· 0,5 tjänst språkpedagog 211800 kronor

· 0,5 tjänst modersmålsstöd i förskolan 162156 kronor

· 0,5 tjänst psykolog 278300 kronor

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-13 § 30. Då gav arbets-utskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ansöka om statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder.

§34 Begäran om extra resurs till gymnasiesärskolan

Bu 2013/0019  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att resursen inryms inom befintlig elevassistentorganisation.

Ärendet

Samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet ansöker om ett budgettillskott mot-svarande 15 timmar elevassistent per vecka under vårterminen (8 januari-13 juni 2013) till en kostnad av 58000 kronor, för att upprätthålla en verksamhet av god kvalitet som är säker för personal och elever.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-13 § 31. Då föreslog arbetsutskottet att resursen inryms inom befintlig elevassistentorganisation.

§35 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2011/0037.612

Beslut 2013-02-12 från Skolinspektionen avseende ansökan från Thoren Gruppen AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola

vid Thoren Business School i Halmstads kommun.

Bu 2012/0163.615

Beslut 2013-01-29 från Skolverket avseende statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Bu 2012/0163.615

Beslut 2013-01-29 från Skolverket avseende statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning.

Bu 2013/0021.047

Beslut 2013-02-12 från Skolverket avseende statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal den 16 januari 2013.