Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-03-18

Sammanträde 2013-03-18

Datum
Klockan
13.15
Plats
Ekebackenskolan, Ekebacksvägen 4, Ljungby

1 Förslag till justerare: Ann Arousell Sålebo

2 Fastställande av dagordning.

3 Visning av Ekebackenskolan - Gunvor Andersson, kl 13.15-13.55

4 Information från tillsynsbesök.

5 Budgetanpassning Sunnerbogymnasiet, au § 35 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 14.15-14.45

6 Ansökan om bidrag till studieresa, au § 36 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 14.45-14.50

7 Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Växjö, au § 44 /bilaga

8 Ekonomisk information, au § 37 - Marie Steneland, kl 15.20

9 Anpassning av budget 2013, au § 38 /bilaga - M Steneland, kl 15.40

10 Information om synpunktshantering, au § 48 - M Steneland, kl 16.00

11 Ändring av attestförteckning, au § 45 /bilaga - M Steneland, kl 16.10

12 Resultatrapport - Kommunens kvalitet i korthet, au § 39 /bilaga

13 Resursfördelning för grundsärskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2013/2014, au § 40 /bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 16.30

14 Förlängning av intraprenadkontrakt för Donationsg förskola, au § 41.

15 Val av ersättare i arbetsutskottet, au § 46.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (67 kb)

§36 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.

Ärendet

Inga ändringar behöver göras i dagordningen för dagens sammanträde.

§37 Visning av Ekebackenskolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektor för Ekebackenskolan berättar om skolan och elever från skolan visar nämnden runt. På skolan finns cirka 240 elever i förskoleklass upp till årskurs 6.

Skolan byggdes 1999.

§38 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter samt fristående förskolor. De närvarande ledamöter som har varit på tillsyns-besök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Barn- och utbildningschefen berättar om besöket på Stensbergsskolan.

§39 Budgetanpassning Sunnerbogymnasiet

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Sunnerbogymnasiet behöver minska sin budget med 7 miljoner kronor år 2013. Sedan beslut i barn- och utbildningsnämnden 2012-04-12 finns en minskning med 2722000 kronor. 2013-01-28 beslutade nämnden om ytterligare en minskning med 3178000 kronor. För de sista 1100000 kronorna föreslår samordnande rektor att lärares undervisningstid ökas på gymnasiet från

2013-08-12.

Fackliga organisationer har begärt förhandlingar i frågan. Beslut kan inte tas förrän förhandlingarna är gjorda.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-06 § 35. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att lärares undervis-ningstid på Sunnerbogymnasiet ökas från och med 2013-08-12 enligt förslag (daterat 2012-11-21).

§40 Ansökan om bidrag till studieresa

Bu 2013/0023  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om bidrag till studieresa till Silute.

Ärendet

Elever i årskurs 3 på Sunnerbogymnasiets barn- och fritidsprogram har lämnat en ansökan om pengar till resa och uppehälle i Silute, Litauen. I ansökan skriver de om programmet som under flera år haft samverkansprojekt med Silute och varit på besök på institutionen för barn, ungdomar och personer med funktions-nedsättning. För 2013 har programmet inte beviljats några pengar till en resa med samma upplägg som tidigare. Eleverna ansöker om att barn- och utbild-ningsnämnden ger ett bidrag till projektet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-06 § 36. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om bidrag till studieresa till Silute.

§41 Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Växjö – dnr 32-2013:914

Bu 2013/0026  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att få ett nytt förslag till yttrande till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april.

Ärendet

Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun från och med läsåret 2014/2015. Ansökan gäller ekonomiprogrammet, naturvetenskaps-programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och hantverksprogrammet

(totalt 288 elever vid fullt utbyggd skola år 2016).

I ett yttrande skriver samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet att hans bedömning är att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbo-gymnasiet negativt. Samtliga utbildningar som ansökan avser finns idag på Sunnerbogymnasiet och med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Han föreslår dock att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig eftersom nämn-den tidigare inte yttrat sig när det gäller en etablering i en annan kommun.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-06 § 44. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig.

§42 Ekonomisk information

Bu 2013/0024  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för februari 2013.

Administrative chefen redovisar också kostnader januari-februari 2013 för

· vårdnadsbidrag: 138 000 kronor

· barn/elever i andra kommuner och i friskolor: 10884000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-06 § 37. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§43 Anpassning av budget 2013

Bu 2013/0024  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen har på uppdrag av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tagit fram ett förslag till anpassning av budgeten år 2013 med

5 miljoner kronor (förslaget daterat 2013-02-20).

I förslaget finns ett antal olika alternativ:

1. Nedläggning av familjecentralen i Lagan från och med 2013-06-01.

2. Ta bort vårdnadsbidraget från och med 2013-04-01.

3. Nedläggning av pedagogisk omsorg i Lagan med flera.

4. Städorganisationen minskas med fem procent från och med
2013-05-01.

5. Indragning av 1,0 kuratorstjänst från och med 2013-05-01.

6. Indragning av LSS-handläggare 0,25 tjänst från och med 2013-04-01.

7. Indragning av sommarskola från 2014.

8. Minska budgeten för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola.

Föreslagna besparingar, tillsammans med tidigare anpassningar, torde innebära svårigheter att uppnå satta mål varför en översyn av målen bör ske.

För att på lång sikt få en budget i balans bör den framtida skolorganisationen utredas.

Fackliga organisationer har begärt förhandlingar i frågan. Beslut kan inte tas förrän förhandlingarna är gjorda.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-06 § 38. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att punkterna 3-6 i förslaget genomförs samt att en utvärdering görs av sommarskolan år 2012 och 2013 för att därefter ta ställning i den frågan (punkt 7).

§44 Information om synpunktshantering

Bu 2013/0040  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Från och med februari 2013 ska Ljungby kommun registrera alla inkomna synpunkter i ett nytt system. Synpunkterna ska hjälpa kommunen att förbättra verksamheten.

Återrapportering av inkomna synpunkter kommer att göras till respektive nämnd.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-06 § 48. Då noterade

arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§45 Ändring av attestförteckning

Bu 2013/0039  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen enligt förslag, att gälla 2013-03-01--2013-06-30.

Ärendet

Johan Nylin har anställts som rektor (50 procent) för Angelstadsenheten och Bolmsöenheten till och med 2013-06-30. Därför behöver nämndens attestför-teckning uppdateras.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-06 § 45. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen enligt förslag.

§46 Resultatrapport - Kommunens kvalitet i korthet

Bu 2013/0034  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Ljungby kommun deltar i SKL:s kvalitetsmätning som kallas Kommunens kvalitet i korthet. Den består av ett 40-tal mått som är indelade i fem olika områden: tillgänglighet, trygghet, delaktighet, information, effektivitet och samhällsutveckling.

Bland annat finns följande mått i rapporten:

Ljungby Medelvärde

Andel som fått plats i förskoleverksamhet på önskat placeringsdatum (procent) 72 72

Hur många dagar har de fått vänta som inte fått plats i förskola på önskat placeringsdatum? 8 22

Antal barn per personal i förskola (planerat antal) 5,4 5,4

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan (kronor) 112 000 120 000

Andel elever i årskurs 6 som uppnått Skolverkets fastställda kravnivåer i nationella prov (procent) 86 80

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet (procent) 92,2 87,7

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen (procent) 84 78

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-06 § 39. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§47 Resursfördelning för grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux läsåret 2013/2014

Bu 2013/0035  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att resursfördelningen för grundsär-skolan, gymnasiesärskolan och särvux läsåret 2013/2014 görs enligt förslag.

Ärendet

Skolområdeschefen (öster/norr) föreslår en total lärarresurs 12,1 tjänster läsåret 2013/2014 till grundsär- och gymnasiesärskola i Ljungby kommun. Fördelning föreslås göras enligt tabell 1 i förslaget (daterat 2013-03-06).

När det gäller särvux föreslår rektorn att 1,0 tjänst tilldelas i resurs.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-06 § 40. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att resursfördelningen för grundsär- och gymnasiesärskolan läsåret 2013/2014 görs enligt förslag.

§48 Förlängning av intraprenadkontrakt för Donationsgatans förskola

Bu 2008/0019  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden förlänger intraprenadavtalet med Donations-gatans förskola till och med 2013-06-30.

Ärendet

Donationsgatans förskola i Ljungby drivs som intraprenad sedan 2009.

Avtalet med förskolan förlängdes 2012-10-22 fram till och med 2013-03-31. Anledningen till den korta avtalstiden var att det fanns en arbetsgrupp som skulle arbeta med förutsättningarna för intraprenader i kommunen. Arbets-gruppen är inte klar och därför föreslår förskolechefen att avtalet förnyas endast till 2013-06-30.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-06 § 41. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden förlänger intraprenadavtalet med Donationsgatans förskola till och med 2013-06-30.

§49 Val av ersättare i arbetsutskottet

Bu 2011/0001  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Judit Svensson (C) som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ärendet

Louise Erlandsson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har utsett Judit Svensson (C) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Louise Erlandsson var också ersättare i arbetsutskottet. En ny ersättare behöver därför utses.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-06 § 46. Då föreslog arbetsutskottet barn- och utbildningsnämnden att utse Judit Svensson (C) som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

§50 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal den 13 februari 2013 och den 6 mars 2013.

Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 den 21 februari 2013.