Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-04-22

Sammanträde 2013-04-22

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Susanna Tingbratt

2 Fastställande av dagordning.

3 Information från tillsynsbesök - Björkstigen och Lasarettsgatans förskolor och Sunnerbogymnasiet /bilaga

4 Redovisning av synpunktshantering /bilaga - Birgitta Bergsten, kl 13.35

5 Intern kontroll av särskilt stöd och åtgärdsprogram, au § 59 /bilaga - Pernilla Lydén, kl 13.50

6 Budgetanpassning Sunnerbogymnasiet, au § 50 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 14.05

7 Fordonsprogrammet på Sunnerbogymnasiet, au § 51 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 14.25

8 Medborgarförslag - Låsbara skåp i omklädningsrummen i Sunnerbohallen, au § 52 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 15.00

9 Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun, au § 53 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 15.15

10 Yttrande över ansökan från Lichron Teknik AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Värnamo kommun, au § 54 /bilaga - Jimmie Nilsson

11 Yttrande över ansökan från Jensen education College AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstads kommun, au § 55 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 15.25

12 Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun, au § 56 /bilaga - Jimmie Nilsson

13 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstads kommun, au § 57 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 15.30

14 Yttrande över ansökan från Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun, au § 58 /bilaga - Jimmie Nilsson

15 Organisation för Sunnerbogymnasiet 2013/2014, au § 75 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 15.35

16 Studieresa för elever på estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet, au § 77.

17 Anpassning av budget 2013, au § 62 /bilaga

18 Svar på medborgarförslag angående "nattis", au § 60 /bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 16.15

19 Remissvar över promemorian - Utbildning för nyanlända elever, Mottagande och skolgång, au § 63 /bilaga - Nils-Göran Jonasson

20 Information om personalekonomiska redovisningen, au § 65 /bilaga - Marie Steneland, kl 16.35

21 Bokslut på ansvarsnivå, au § 66 /bilaga - Marie Steneland, kl 16.45

22 Resultatbalansering på enhetsnivå, au § 67 /bilaga - Marie Steneland

23 Budget 2014, au § 68 - Marie Steneland, kl 17.10

24 Ekonomisk uppföljning, au § 69 /bilaga - Marie Steneland, kl 17.20

25 Attestförteckning, au § 70 /bilaga - Marie Steneland

26 Fördelning av investeringsanslag 2013, au § 71 /bilaga

27 Karriärtjänster, au § 76.

§51 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.

Ärendet

Inga förändringar behöver göras på dagordningen för dagens sammanträde.

§52 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksam-heter samt fristående förskolor. De närvarande ledamöter som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Barn- och utbildningschefen berättar om besöket på Björkstigens och Lasarettsgatans förskolor.

Bo Ederström (M), Magnus Carlsson (S) och Gunnel Nilsson (C) har varit på Sunnerbogymnasiet.

§53 Redovisning av synpunktshantering

Bu 2013/0040  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Från och med 2013-02-04 registrerar kommunen alla de synpunkter som kommer in till oss i ett nytt system. Detta ger bättre möjligheter att följa upp vilka synpunkter som kommit in till och hur de har blivit åtgärdade. Synpunkterna redovisas också på kommunens webbplats. Synpunkterna kan vara beröm, klagomål, förslag eller fråga.

Under perioden 2013-02-04—2013-03-31 kom sju synpunkter in gällande barn- och utbildningsnämndens verksamheter. De gällde påsklovet, antal lärare, kostnadsfri skola, modersmålsstöd och belysning vid en pulkabacke.

§54 Intern kontroll av särskilt stöd och åtgärdsprogram

Bu 2013/0046  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen samt beslutar att ny kontroll utförs i april 2014.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-03-19 att granska om lagens intention av åtgärdsprogram följs genom en internkontroll under 2012. Syftet med utredningen är att se hur grundskola och gymnasieskola arbetar med särskilt stöd och åtgärdsprogram. Internkontrollen är genomförd och arbets-utskottet får ta del av den.

Ett antal frågor har ställts till rektorer angående åtgärdsprogram. Resultatet visar att det finns ett behov av ytterligare utbildning och information om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det behöver ske snarast då det finns skolor som inte har börjat arbeta med särskilt stöd och åtgärdsprogram enligt den nya skollagen.

Utredarna föreslår att arbetet påbörjas genast med att revidera och förtydliga arbetsgången i särskilt stöd av chefen för central elevhälsa och mångfald. Arbetsgången har presenterats och diskuterats vid en konferens med rektorer och ytterligare ett möte är inbokat. All personal i elevhälsan har fått genomgång av flödesschemat och arbetsgången för elever i behov av särskilt stöd. Det före-byggande arbetet i elevhälsan har fått ett större utrymme. En rektor från varje ledarlag har varit på utbildning med Skolinspektionen, Skolverket och Skolväsendets överklagandenämnd. Nya allmänna råd om åtgärdsprogram från Skolverket beräknas komma i april.

Utredarna föreslår följande för att förbättra arbetet:

· Ytterligare utbildning och information om ärendegången vid beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram.

· Diskussioner i rektorsgruppen om beslutsmotiveringar om särskilt stöd.

· Utbildning i diarieföring och system för hantering av ärenden.

· En uppföljning av internkontrollen bör göras om ett år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 59. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden. Arbetsutskottet föreslog också barn- och utbildningsnämnden att besluta att ny kontroll ska göras i april 2014.

§55 Budgetanpassning Sunnerbogymnasiet

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att undervisningstiden för lärare ökas på Sunnerbogymnasiet från 2013-08-12 enligt förslag.

Ärendet

Sunnerbogymnasiet ska minska sin budget med 7 miljoner kronor år 2013. Sedan beslut i barn- och utbildningsnämnden 2012-04-12 finns en minskning med 2722000 kronor. 2013-01-28 beslutade nämnden om ytterligare en minskning med 3178000 kronor. För de sista 1100000 kronorna föreslår samordnande rektor att lärares undervisningstid ökas på gymnasiet från

2013-08-12.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog 2013-03-06 § 35 att
barn- och utbildningsnämnden beslutar att lärares undervisningstid på Sunnerbogymnasiet ökas från och med 2013-08-12 enligt förslag (daterat 2012-11-21).

Förhandlingar har genomförts med de fackliga organisationer som har begärt det.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar återremiss för att klargöra var man ska ta tiden ifrån.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kongstads yrkande mot att avgöra ärendet idag och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 50. Då noterade arbetsutskottet informationen.

§56 Fordonsprogrammet på Sunnerbogymnasiet

Bu 2013/0045  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Politiker och tjänstemän får mycket frågor om fordonsprogrammet på Sunnerbogymnasiet. Programmets bilar syns väl då de är dekorerade med skolans logotype. De har synts i Älmhult vid flera tillfällen. Det har också inkommit synpunkter på att programmet skulle ha för hög lärartäthet. Vidare finns frågor kring hur skolans och programmets övriga bilar används.

Samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet har tillsammans med rektor och programansvarig genomfört en genomlysning av fordonsprogrammet (daterad 2013-03-05).

I sammanfattningen beskriver samordnande rektor att fordonsprogrammet idag har en effektiv organisation där lärarna totalt undervisar mer tid än riktmärket för yrkesprogram. De verkliga transporterna är viktiga både ur ett pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv. De budgetanpassningar som drabbar programmet kommer att göra utbildningen dyrare, men det finns förslag på hur man kan förhindra detta. Att skolans fordon syns i Älmhult är väl motiverat. Skolan sparar pengar samtidigt som lärarnas arbetstid och elevernas tid utnyttjas på ett effektivt sätt.

Genomlysningen av fordonsprogrammet har visat att det är ett program där ordning och reda råder. Ekonomisk effektivitet genomsyrar planeringen och genomförandet av utbildningen. Programansvarig har utbildningens och skolans bästa i fokus när han planerar programmets verksamhet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 51. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den föredras för barn- och utbildningsnämnden av programansvarig rektor.

§57 Medborgarförslag - Låsbara skåp i omklädningsrummen i Sunnerbohallen

Bu 2013/0041  821

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att köpa in skåp till Sunnerbohallen enligt rektors förslag. Finansiering av barn- och utbildningsnämndens del av kostnaden (50 procent) sker genom kontot för inventarier.

Ärendet

En medborgare förslår att det sätts upp låsbara skåp på Sunnerbohallen. Anledningen är att elever som går på Sunnerbogymnasiet blivit utsatta för stölder när de lämnar kvar kläder, värdesaker med mera i omklädningsrummet inför gymnastiklektion. Förslaget är att mindre skåp sätts upp som kan låsas
med egna hänglås. Detta skulle också vara till nytta för andra än elever som nyttjar Sunnerbohallen. Intentionen är att öka säkerheten för eleverna.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och beslutade 2013-01-30 att arbeta vidare med frågan samt tillskriva barn- och utbildningsnämnden för gemensam planering och delade kostnader.

I ett yttrande (daterat 2013-04-04) föreslår samordnande rektor att barn- och utbildningsnämnden beslutar om inköp av 24 skåp per omklädningsrum, det
vill säga totalt 96 skåp.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 52. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden köper in skåp till Sunnerbo-hallen enligt rektors förslag. Finansiering av barn- och utbildningsnämndens del av kostnaden (50 procent) sker genom kontot för inventarier.

§58 Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun – dnr 32-2013:914

Bu 2013/0026  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hänvisning till samordnande rektors yttrande.

Ärendet

Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun från och med läsåret 2014/2015. Ansökan gäller ekonomiprogrammet, naturvetenskaps-programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och hantverksprogrammet

(totalt 288 elever vid fullt utbyggd skola år 2016).

Samordnande rektor föreslår att barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande över ansökan:

Vår bedömning är att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Ljungby kommuns gymnasieskola negativt. Samtliga utbildningar som ansökan avser finns idag i Ljungby och/eller i vårt samverkansområde.

I Ljungby kommun sjunker elevantalet i årskurs 9 med 25 procent från år 2013 till år 2016.

Med tanke på att utbildningarna redan finns i vårt samverkansområde och att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser i vår region.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 53. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hänvisning till samordnande rektors yttrande.

§59 Yttrande över ansökan från Lichron Teknik AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Värnamo kommun – dnr 32-2013:618

Bu 2013/0037  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande.

Ärendet

Lichron Teknik AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Värnamo kommun.

Ansökan gäller industritekniska programmet med inriktningarna produkt- och maskinteknik samt driftsäkerhet och underhållsteknik. Totalt gäller det 120 elever vid fullt utbyggd skola.

Barn- och utbildningschefen skriver i ett yttrande (daterat 2013-04-09) att hon bedömer att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiet negativt. Programmet som ansökan avser finns idag på Sunnerbogymnasiet och med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Hon föreslår att barn- och utbild-ningsnämnden avstyrker ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 54. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande.

§60 Yttrande över ansökan från Jensen education College AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstads kommun - dnr 32-2013:911

Bu 2013/0027  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande.

Ärendet

Jensen education College AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun från och med läsåret 2014/2015. Ansökan gäller samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt medier, information och kommunika-tion. Totalt gäller det 192 elever vid fullt utbyggd skola år 2016.

Barn- och utbildningschefen skriver i ett yttrande (daterat 2013-04-09) att hon bedömer att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiet negativt. Programmet som ansökan avser finns idag på Sunnerbogymnasiet och med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Hon föreslår att barn- och utbild-ningsnämnden avstyrker ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 55. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande.

§61 Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande för fristående gymnasieskola i Växjö kommun – dnr 32-2013:866

Bu 2013/0030  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande.

Ärendet

ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun från och med läsåret 2014/2015.

Ansökan gäller ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, natur-vetenskapsprogrammet och handels- och administrationsprogrammet med olika inriktningar. Totalt rör det sig om 288 elever vid fullt utbyggd skola år 2016.

Barn- och utbildningschefen skriver i ett yttrande (daterat 2013-04-09) att hon bedömer att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiet negativt. Nästan alla program som ansökan avser finns idag på Sunnerbo-gymnasiet och med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Hon föreslår att barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 56. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande.

§62 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola om godkännande för fristående gymnasieskola i Halmstads kommun - dnr 32-2013:721

Bu 2013/0032  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande.

Ärendet

Drottning Blankas Gymnasieskola har hos Skolinspektionen ansökt om god-kännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun från och med läsåret 2014/2015.

Ansökan gäller naturvetenskapsprogrammet (inriktning naturvetenskap och samhälle) och samhällsvetenskapsprogrammet (inriktning samhällsvetenskap). Totalt rör det 144 elever vid fullt utbyggd skola år 2016.

Barn- och utbildningschefen skriver i ett yttrande (daterat 2013-04-09) att hon bedömer att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiet negativt. Samtliga program som ansökan avser finns idag på Sunnerbogymnasiet. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Hon föreslår att barn- och utbildnings-nämnden avstyrker ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 57. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande.

§63 Yttrande över ansökan från Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge om godkännande för fristående gymnasie- skola i Växjö kommun – dnr 32-2013:679

Bu 2013/0031  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande.

Ärendet

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Växjö kommun från och med läsåret 2014/2015.

Ansökan gäller bygg- och anläggningsprogrammet (inriktning mark och anlägg-ning) och naturvetenskapsprogrammet (inriktning naturvetenskap). Totalt gäller det 120 elever vid fullt utbyggd skola år 2018.

Barn- och utbildningschefen skriver i ett yttrande (daterat 2013-04-09) att hon bedömer att de ansökta utbildningarna kommer att påverka Sunnerbogymnasiet negativt. Samtliga program som ansökan avser finns idag på Sunnerbogymnasiet och med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser. Hon föreslår att barn- och utbild-ningsnämnden avstyrker ansökan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 58. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hänvisning till barn- och utbildningschefens yttrande.

§64 Organisation för Sunnerbogymnasiet 2013/2014

Bu 2012/0156  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer organisationen för Sunnerbogymnasiet läsåret 2013/201414 samt ger samordnande rektor delegation att genomföra nödvändiga justeringar.

Ärendet

Organisationen för Sunnerbogymnasiet fastställs av barn- och utbildnings-nämnden inför varje läsår. Organisationen beskriver antal platser på de olika programmen. Samordnande rektor presenterar ett förslag till läsåret 2013/2014:

Bygg- och anläggningsprogrammet 21

Barn- och fritidsprogrammet 16

El- och energiprogrammet 16

Ekonomiprogrammet 32

Estetiska programmet musik 16

Fordonsprogrammet 24

Hantverksprogrammet finsnickeri 8

Hantverksprogrammet textil Ingen antagning görs

Industritekniska programmet 16

Naturvetenskapsprogrammet 32

Samhällsvetenskapsprogrammet 32

Teknikprogrammet 32

Vård- och omsorgsprogrammet 32

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 75. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till organisation för Sunnerbogymnasiet läsåret 2013/2014.

§65 Studieresa för elever på estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet

Bu 2013/0056  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att studieresa för elever på estetiska programmet ska finansieras av Sunnerbogymnasiet för den delen som inte är insamlad av eleverna. Skolans försäkringar gäller under vistelsen.

Ärendet

Magnus Carlsson (S) lyfter en fråga om en studieresa för elever på estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet. Skolan bekostar inte studieresan, men eleverna menar att skolan lovat dem en resa i informationen inför deras ansökan till programmet.

Enligt ett utdrag från Sunnerbogymnasiets webbplats har information om en studieresa för elever på programmet varit publicerad.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 77. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda fallet med studieresa för elever på estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet

§66 Anpassning av budget 2013

Bu 2013/0022  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

· Föreslå kommunfullmäktige att ta bort vårdnadsbidraget från 2013-05-01.

· Lägga ner pedagogisk omsorg i Lagan med flera.

· Minska städorganisationen med fem procent från och med 2013-05-01.

· Dra in 1,0 kuratorstjänst från och med 2013-05-01.

· Dra in 0,25 tjänst LSS-handläggare från och med 2013-04-01.

· Utvärdering görs av sommarskolan år 2012 och 2013 för att därefter ta ställning i den frågan.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen har på uppdrag av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tagit fram ett förslag till anpassning av budgeten år 2013 med

5 miljoner kronor (förslaget daterat 2013-02-20).

I förslaget finns ett antal olika alternativ:

1. Nedläggning av familjecentralen i Lagan från och med 2013-06-01.

2. Ta bort vårdnadsbidraget från och med 2013-04-01.

3. Nedläggning av pedagogisk omsorg i Lagan med flera.

4. Städorganisationen minskas med fem procent från och med 2013-05-01.

5. Indragning av 1,0 kuratorstjänst från och med 2013-05-01.

6. Indragning av LSS-handläggare 0,25 tjänst från och med 2013-04-01.

7. Indragning av sommarskola från 2014.

8. Minska budgeten för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola.

Förhandlingar har genomförts med de fackliga organisationer som har begärt det.

Arbetsutskottet föreslog 2013-03-18 att barn- och utbildningsnämnden beslutar att punkterna 3-6 i förslaget genomförs samt att en utvärdering görs av sommar-skolan år 2012 och 2013 för att därefter ta ställning i den frågan (punkt 7).

Skolområdescheferna har tillsammans med Kommunal, SSR och Vision genomfört konsekvensanalys gällande anpassningen (daterad 2013-03-25).

Ett öppet brev har kommit in angående den pedagogiska omsorgen i Lagan från föräldrar till barn som är placerade hos dagbarnvårdare.

Yrkanden

· Gällande förslag 2 (ta bort vårdnadsbidraget från och med 2013-04-01):
Magnus Carlsson (S) yrkar att vårdnadsbidraget ska tas bort från 2013-05-01. Ole Kongstad (V) yrkar bifall till detta.
Susanna Tingbratt (KD) yrkar att vårdnadsbidraget ska vara kvar.

· Gällande förslag 3 (nedläggning av pedagogisk omsorg i Lagan med flera):
Ole Kongstad yrkar återremiss för en djupare ekonomisk analys. Susanna Tingbratt (KD) yrkar bifall till detta.

· Gällande förslag 5 (indragning av 1,0 kuratorstjänst från och med 2013-05-01):
Ann Arousell Sålebo (FP) yrkar på att kuratorstjänsten inte tas bort. Ole Kongstad (V) yrkar bifall till detta.

Förslag till beslut

Det finns förslag till beslut angående punkt 2-7 i förvaltningens förslag till anpassning av budget (arbetsutskottets förslag till beslut från 2013-03-18 och ledamöters yrkanden på dagens sammanträde).

Beslutsgång

2. Förslag: Ta bort vårdnadsbidraget från och med 2013-04-01.
Ordföranden ställer Magnus Carlssons (S) yrkande mot Susanna Tingbratts (KD) och finner att vårdnadsbidraget ska tas bort från och med 2013-05-01. Omröstnings begärs.

Namn

Röst

Bo Ederström (M)

Ja

Gunnel Nilsson (C)

Nej

Magnus Carlsson (S)

Ja

Ulrika Nilsson (S)

Ja

Ann Arousell Sålebo (FP)

Ja

Susanna Tingbratt (KD)

Nej

Liselotte Åhlander (S)

Ja

Mikael Magnusson (M)

Ja

Margaretha Andersson (s)

Ja

Ole Kongstad (V)

Ja

Tommy Andersson (C)

Nej

Omröstningsresultat:

Med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att ta bort vårdnadsbidraget från 2013-05-01.
Reservationer
Susanna Tingbratt (KD) reserverar sig mot beslutet.

 1. Förslag: Nedläggning av pedagogisk omsorg i Lagan med flera.
  Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ole Kongstads (V) yrkande om återremiss och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden finner då att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att lägga ner pedagogisk omsorg i Lagan med flera.

 2. Förslag: Städorganisationen minskas med fem procent från och med 2013-05-01.
  Endast arbetsutskottets förslag till beslut finns. Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att nämnden gör så.

Namn

Röst

Bo Ederström (M)

Ja

Gunnel Nilsson (C)

Ja

Magnus Carlsson (S)

Ja

Ulrika Nilsson (S)

Ja

Ann Arousell Sålebo (FP)

Nej

Susanna Tingbratt (KD)

Ja

Liselotte Åhlander (S)

Ja

Mikael Magnusson (M)

Ja

Margaretha Andersson (S)

Ja

Ole Kongstad (V)

Nej

Tommy Andersson (C)

Ja

 1. Förslag: Indragning av 1,0 kuratorstjänst från och med 2013-05-01.
  Ordföranden ställer Ann Arousell Sålebos (FP) yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att 1,0 kuratorstjänst ska tas bort från och med 2013-05-01. Omröstning begärs.
  Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster och 2-nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden att 1,0 kuratorstjänst dras in från och med 2013-05-01.

 1. Förslag: Indragning av LSS-handläggare 0,25 tjänst från och med 2013-04-01.
  Endast arbetsutskottets förslag till beslut finns. Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att nämnden gör så.

 2. Förslag: Indragning av sommarskola från 2014.
  Endast arbetsutskottets förslag till beslut finns. Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att nämnden gör så.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 62. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§67 Svar på medborgarförslag angående "nattis"

Bu 2013/0022  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna svar på medborgarförslaget enligt skolområdeschefens förslag samt att ny undersökning för att kartlägga behovet genomförs hösten 2013.

Ärendet

Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag till barn- och utbild-ningsnämnden för slutligt beslut. Medborgarförslaget är att grundligt undersöka behovet för att starta nattis på prov. På Fogdeskolan finns en byggnad som är i behov av renovering och som är av kulturhistoriskt värde för Ljungby. Efter renovering skulle byggnaden kunna ta emot cirka 6-8 barn beroende på schema. Om inte nattis startas där skulle lokalen kunna användas av Fogdeskolans för-skola. En alternativ lokal är förskolan Kajsa Kavat som skulle kunna inrymma även öppen förskola.

Förslagslämnaren motiverar förslaget med att ett nattis skulle kunna ge fler personer möjlighet att tacka ja till jobb inom service- och omsorgsrelaterade yrken. Det gäller inte minst ensamstående och/eller inflyttade personer som inte har någon nära anhörig att ta hjälp av. Om nattis förläggs på Fogdeskolan eller Kajsa Kavat kan nattis samköras med ordinarie förskola.

I ett yttrande (daterat 2013-04-05) över medborgarförslaget skriver skol-områdeschefen (öster/norr) att behovet av tillsyn för barn på andra tider än nuvarande öppettider för förskola och fritidshem har utretts både 2009 och 2011. Behovet vid dessa utredningar visade sig vara lågt, oregelbundet och geografiskt spritt. En ny undersökning kommer att göras hösten 2013.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 60. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden lämnar svar på medborgar-förslaget enligt skolområdeschefens förslag samt att ny undersökning för att kartlägga behovet genomförs hösten 2013.

§68 Remissvar över promemorian - Utbildning för nyanlända elever, Mottagande och skolgång

Bu 2013/0033  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge skolområdeschefens och chefen för central elevhälsa och mångfalds förslag som remissvar.

Ärendet

Ljungby kommun är remissinstans för promemorian ”Utbildning för nyanlända elever: mottagande och skolgång”. Det innebär att Ljungby kommun kan yttra sig över promemorian. I just denna promemoria ges förslag på hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bör regleras. Därtill föreslås ett antal författningsändringar vad gäller rätten till utbildning och skolplikt.

I ett förslag till yttrande (daterat 2013-04-09) över promemorian skriver skolområdeschef (öster/norr) och chefen för central elevhälsa och mångfald att de instämmer i huvudsak med tankarna i den utredning som arbetats fram men lyfter fram några punkter som är värda att uppmärksamma lite extra.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 63. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger skolområdeschefens och chefen för central elevhälsa och mångfalds förslag som remissvar.

§69 Information om personalekonomiska redovisningen

Bu 2013/0047  020

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden tar del av en personalekonomisk redovisning
för år 2012. Den personalekonomiska årsredovisningen är att ge en samlad helhetsbild över kommunens personal. Redovisningen ger ökad information kring personalfrågor och visar på en tydlig koppling mellan personal och ekonomi. Redovisningen utgör även en grund för analys samt som underlag
vid strategiska bedömningar avseende frågor och förhållanden som rör personal.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 65. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§70 Bokslut på ansvarsnivå

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer bokslutet på ansvarsnivå för år 2012.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden tar del av bokslut på ansvarsnivå för år 2012.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 66. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer bokslutet på ansvarsnivå för år 2012.

§71 Resultatbalansering på enhetsnivå

Bu 2011/0019  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa resultatbalanseringen så
att enheterna får med sig 10 procent av ett överskott och 75 procent av ett underskott från budget 2012.

Ärendet

Administrative chefen presenterar ett förslag till ekonomiska resultat till resultatbalansering (daterat 2013-04-10). Förslaget bygger på att enheterna får med sig 10 procent av ett överskott och 75 procent av ett underskott.

Rektor för Hjortsbergsskolan ansöker om att få använda skolans budgetöverskott från år 2012 till följande:

· Trådlöst nätverk i alla skolans byggnader (tre stycken).

· Inköp av surfplattor till de yngre eleverna och bärbara datorer till de äldre eleverna.

Rektor för Ryssbyskolan ansöker om att få behålla 250000 kronor av skolans budgetöverskott från år 2012 för att kunna utveckla sin IT-teknik.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 67. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer resultat-balanseringen så att enheterna får med sig 10 procent av ett överskott och 75 procent av ett underskott från budget 2012.

§72 Budget 2014

Bu 2013/0048  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Administrative chefen informerar om arbetet som pågår inför budget 2014.

Befolkningsprognosen är försenad.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 68. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§73 Ekonomisk uppföljning

Bu 2013/0024  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en preliminär utfallsrapport och löneanalys för mars 2013. Prognosen för året ligger på ett underskott.

Administrative chefen redovisar också kostnader januari-mars 2012 för vårdnadsbidrag: 210000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 69. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska redovisas även för barn- och utbildningsnämnden.

§74 Attestförteckning

Bu 2013/0039  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen enligt förslag,

att gälla från 2013-04-01.

Ärendet

En ny utvecklingsledare har börjat sin tjänst på barn- och utbildningsförvalt-ningen och behöver attesträtt. Därför behöver attestförteckningen uppdateras.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 70. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen enligt förslag, att gälla från 2013-04-01.

§75 Fördelning av inventarieanslag 2013

Bu 2012/0048  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer fördelningen av investeringsbudget år 2013 till inventarier.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen föreslår följande fördelning av anslaget för inventarier i investeringsbudgeten år 2013:

Inventarier (summa 3 075 000 kronor)

 • Inventarier/maskiner samt lärararbetsplatser
  förskola, förskoleklass, grundskola, särskola,
  korttidsboende samt utrustning till elevhälsan 1 200000 kr
 • Inventarier/maskiner gymnasieskola/vuxenutbildning 1 700000 kr
 • Utemiljö/lekredskap förskola, grundskola,
  särskola, korttidshem 175000 kr

Utöver inventarieanslaget finns i investeringsbudget år 2013 (summa 975000 kronor)

 • Åtgärder enligt räddningstjänst,
  arbetsmiljöinspektion med mera 100000 kr
 • Anpassning av skolgårdar enligt handikapplan 175000 kr
 • Lärplattform 700000 kr

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 71. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer fördelningen av investeringsbudget år 2013.

§76 Karriärtjänster

Bu 2013/0057  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningschefen ansöker om statsbidrag till 10 karriärtjänster.

Ärendet

Regeringen inför två nya karriärtjänster inom skolan från och med 1 juli 2013. Den ena kallas förstelärare, den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola. Kravet på legitimation gäller inte för de tjänster som tillsätts under 2013.

Huvudmän skapar karriärtjänsterna och bestämmer själva om tjänsternas antal, utformning, tillsättning och lön. För att underlätta reformen har regeringen inrättat ett statsbidrag som ersätter huvudmäns kostnader för löneökningen. Huvudmän ansöker om bidrag hos Skolverket.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-10 § 76. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningschefen ansöker om statsbidrag till 10 karriärtjänster.

§77 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2013/0018.047

Utbetalningsmeddelande 2013-03-18 från Skolverket avseende statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Bu 2013/0044.615

Beslut 2013-03-25 från Skolinspektionen avseende betygsrätt för Hermods AB för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning.

Bu 2013/0048.041

Skrivelse 2013-03-13 från Lärarnas Riksförbund med synpunkter avseende förslag till budget 2014 för barn- och utbildningsförvaltningen.

Bu 2013/0050.862

Beslut 2013-03-25 från Statens kulturråd avseende statsbidrag till Skapande skola.

Bu 2013/0053.606

Beslut 2013-04-05 från Skolväsendets Överklagandenämnd avseende skol-placering i förskoleklass vid Hjortsbergsskolan.

Bu 2013/0054.606

Beslut 2013-04-04 från Skolväsendets Överklagandenämnd avseende begäran om placering i förskoleklass på Stensbergsskolan.

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal – Arbetsmiljö och hälsa 2013-02-27.

Protokoll från MBL-förhandling § 11, 2013-03-07, 2013-03-27 (2 st) och

2013-04-03.

Protokoll från MBL-förhandling § 14, 2013-04-15.