Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-05-27

Sammanträde 2013-05-27

Datum
Klockan
13.15
Plats
Lidhultsskolan, Lidhult

1 Förslag till justerare: Magnus Carlsson

2 Fastställande av dagordning.

3 Visning av Lidhultsskolan - Kristina Linde Håkansson, kl 13.15-14.05

4 Information från tillsynsbesök - Harabergsgatans och Strömgatans förskolor samt Hjortsbergsskolan /bilaga - kl 14.05-14.20

5 Vård och omsorgscollege - Cecilia Hågemark, kl 14.20

6 Information om NIU-utbildning, au § 79 - Jimmie Nilsson, kl 15.00

7 Utredning om lärarlösa lektioner, Sunnerbogymnasiet, au § 80 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 15.05

8 Information om utvecklingsarbete angående kompletterande anknytningsperson i förskola, au § 81 /bilaga - Eva Jönsson, kl 15.15

9 Redovisning från tillsynsbesök på förskolorna Biet och Vårblomman /bilaga - Eva Jönsson, kl 15.25

10 Ändrad delegation för beslut om förlängt öppethållande i förskola och fritidshem, au § 94 /bilaga

11 Princip för fördelning av lärarresurs till extra matematik, au § 83 /bilaga - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.35

12 Resursfördelning grundskolan per 2013-05-01, au § 84 - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.45

13 Surfplattor - utredning nätverk, au § 85 /bilaga - Torsten Mässgård, kl 15.55

14 Yttrande över policy och verksamhetsplan för internationellt arbete, au § 87 /bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 16.05

15 Information om rutin för introduktionsperiod gällande förskollärare och lärare i Ljungby kommun, au § 88 /bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 16.15

16 Investeringsbudget 2014 samt plan 2015-2018, au § 89 /bilaga - Marie Steneland, kl 16.30

17 Taxor för lokaluthyrning, au § 91 /bilaga - Marie Steneland

18 Ekonomisk information, au § 92 /bilaga - Marie Steneland, kl 16.40

19 Intern kontroll 2013, au § 93 /bilaga - Marie Steneland, kl 17.00

20 Svar på medborgarförslag om påsklovets förläggning, au § 95, /bilaga ca kl 17.10

21 Yttrande om utbildningskostnad för årskurs 4, tekniskt program, au § 97 /bilaga

22 Handlingsplan för lärarnas löner och utveckling, au § 98 /bilaga

23 Medarbetarenkät, au § 99 /bilaga

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§78 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.

Ärendet

Inga nytillkomna ärenden behöver behandlas på dagens sammanträde.

§79 Visning av Lidhultsskolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Elever i årskurs 6 och rektor/förskolechef visar nämnden runt på skolan och förskolan inklusive matsalen.

Lidhultsskolan totalrenoverades 2005.

§80 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksam-heter samt fristående förskolor. De närvarande ledamöter som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet informerar om dessa.

Liselotte Åhlander (S) har varit på Harabergsgatans och Strömgatans förskolor och på Hjortsbergsskolan.

§81 Vård- och omsorgscollege

Bu 2011/0155  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar med hög kvalitet inom vård och omsorg. Konceptet bygger på regionala och lokala förutsättningar. Genom ett nära samarbete mellan arbetsgivare och utbildare utformas utbildningarna för att passa arbetsgivarens behov av kompetens. Det innebär att elever från vård- och omsorgscollege är eftertraktade och får jobb lättare.

Sunnerbogymnasiet är på väg att certifieras som vård- och omsorgscollege. Rektor för vård- och omsorgsprogrammet på Sunnerbogymnasiet berättar om processen. Det är en satsning man gör i länet och det finns en regional styr-grupp. Den regionala certifieringen är klar och steg två är att bygga upp lokala college. Ansökan om certifiering av länets lokala college skickas in i augusti.

§82 Information om NIU-utbildning

Bu 2013/0062  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ingen antagning görs till NIU ridning höstterminen 2013 på grund av lågt antal sökande.

Ärendet

NIU (nationell idrottsutbildning) inom ridning finns som valmöjlighet på Sunnerbogymnasiet men intresset är lågt. En elev har sökt till läsåret 2013/2014.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 79. Då gav arbets-utskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda framtiden för NIU ridning på Sunnerbogymnasiet. Arbetsutskottet föreslog också barn- och utbild-ningsnämnden att ingen antagning görs till NIU ridning höstterminen 2013 på grund av lågt antal sökande.

§83 Utredning om lärarlösa lektioner, Sunnerbogymnasiet

Bu 2013/0063  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Arbetsutskottet gav 2013-04-10 barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda lärarlösa lektioner på Sunnerbogymnasiet hittills under vårterminen 2013.

Enligt utredningen har det under januari-april varit 19199 lektioner. Av dem har 322 stycken varit lärarlösa (1,68 procent) och 39 stycken inställda (0,20 procent).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 80. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§84 Information om utvecklingsarbete angående kompletterande anknytningsperson i förskola

Bu 2013/0064  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns en grupp som tillsammans med folkhälsosamordnaren på kommunledningskontoret arbetat med att utveckla och sprida arbetet med kompletterande anknytningsperson i förskolan. Arbetet utgår mycket ifrån ett forskningsprojekt i Malmö.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 81. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§85 Redovisning från tillsynsbesök på förskolorna Biet och Vårblomman

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksam-heter samt fristående förskolor. Utvecklingsledaren berättar om tillsynsbesöken på två av de fristående förskolor som finns i kommunen.

§86 Ändrad delegation för beslut om förlängt öppethållande i förskola och fritidshem

Bu 2011/0090  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer att förlängt öppethållande i förskolan beslutas av förskolechef/rektor från och med 2013-06-01. Därmed upphör beslutet från 2010-08-30, § 114, gällande denna del att gälla.

Ärendet

Enligt beslut av barn- och utbildningsnämnden 2010-08-30 ska öppettiderna i förskola och fritidshem kunna utökas till kl. 6.00-19.00 efter beslut av utveck-lingsledare i varje enskilt fall. Vid bedömning ska hänsyn tas till föräldrars behov av förändrat öppethållande på grund av arbete och studier. Bedömningen ska också innehålla ett barnperspektiv.

Under den tid som har gått har det visat sig att det skulle vara en fördel om detta beslut fattas av förskolechef/rektor.

Utvecklingsledaren föreslår därför att beslut gällande förlängt öppethållande ska fattas av förskolechef/rektor i varje enskilt fall.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 94. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer att förlängt öppethållande i förskolan beslutas av förskolechef från och med 2013-06-01. Därmed upphör beslutet från 2010-08-30, § 114, gällande denna del att gälla.

§87 Princip för fördelning av lärarresurs till extra matematik

Bu 2013/0065  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen fördelningsprincip för utökad undervisningstid i matematik i årskurs 1, 2 och 3 från och med höst-terminen 2013.

Ärendet

I regeringens proposition 2013/13:64 föreslås ändringar i skollagen som innebär att den minsta totala undervisningstiden i grundskolan och motsvarande skol-former ska ökas med 120 timmar. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. Utökningen av matematikundervisningen ska ske med 60 minuter per vecka i årskurs 1, 2 och 3 i grundskola och grundsärskola.

Ljungby kommun kommer att få motsvarande 3,1 tjänst i statsbidrag för den utökade matematikundervisningen.

Varje skola måste tilldelas resurser för att täcka elevernas undervisningstid. Skolområdeschefen (väster/söder) föreslår följande fördelningsprincip: Genom att dela 3,1 tjänster med antalet undervisningsgrupper fås en konstant. Denna konstant multipliceras sen med skolans grupper för att få fram skolans extra matematiktjänst.

1-14 elever genererar ½ grupp

15-25 elever genererar 1 grupp

26-50 elever genererar 2 grupper

51 elever och uppåt genererar 3 grupper.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 83. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen fördelnings-princip för utökad undervisningstid i matematik årskurs 1, 2 och 3 från och med höstterminen 2013.

§88 Resursfördelning grundskolan per 2013-05-01

Bu 2013/0014  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en fördelningsprincip för resurser till grundskolan. De har också beslutat att avstämning ska göras 1 maj och 1 oktober varje år.

Skolområdeschefen informerar om hur antalet elever ser ut i grundskolan enligt mätning 2013-05-01. Antalet elever i årskurs 1-6 har minskat med fem och antalet elever i årskurs 7-9 har ökat med åtta. Dessutom ska undervisningen i matematik öka i årskurs 1-3 vilket gör att ytterligare resurser kommer att fördelas. Jämfört med fördelningen i januari ökar antalet tjänster med 2,64. Lärartätheten blir 8,32 lärare per 100 elever.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 84. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§89 Surfplattor - utredning nätverk

Bu 2013/0038  005

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förorda föreslagna tekniska lösningar
för förskolan och grundskolans årskurs F-3.

Ärendet

Surfplattor/lärplattor efterfrågas mer och mer på förskolorna i kommunen.

För att kunna använda dem fullt ut så behövs en uppkoppling mot Internet.

Förskolorna i Ljungby kommun har dock inte något trådlöst nätverk. För att kunna möjliggöra en uppkoppling är 3G-nätet en tänkbar lösning, även om det troligen innebär att inte hela enheten kan ha anslutning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 85. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden förordar föreslagna tekniska lösningar för förskolan och grundskolans årskurs F-3.

§90 Yttrande över policy och verksamhetsplan för internationellt arbete

Bu 2012/0147  143

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att instämma i föreslagen policy och verksamhetsplan för internationellt arbete.

Ärendet

Ljungby kommuns arbetsgrupp för EU-frågor har tagit fram ett förslag till policy för internationellt arbete och tillhörande verksamhetsplan.

Nämnder, utskott och bolag har möjlighet att yttra sig över förslaget.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 87. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden instämmer i föreslagen policy och verksamhetsplan för internationellt arbete.

§91 Information om rutin för introduktionsperiod gällande förskollärare och lärare i Ljungby kommun

Bu 2013/0066  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Med den nya skollagen (2010:800) har sedan den 1 juli 2011 en introduktions-period införts för nyutexaminerade lärare och förskollärare. För att en lärare eller förskollärare ska kunna få legitimation krävs en lärar- eller förskollärar-examen, en introduktionsperiod med tillgång till en mentor samt ett god-kännande av rektor/förskolechef. En ny anställningsform finns för introduk-tionsperioden i avvaktan på legitimation. Den kallas legitimationsgrundande anställning.

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har fastställt rutiner för introduktionsperioden gällande förskollärare och lärare i Ljungby kommun.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 88. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§92 Investeringsbudget 2014 samt plan 2015-2018

Bu 2013/0048  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer investeringsbudgeten för 2014 samt planen för 2015-2018.

Ärendet

Administrative chefen presenterar en investeringsbudget för år 2014 och en plan för år 2015-2018.

Under 2013 finns medel bland annat till inventarier, åtgärder enligt räddnings-tjänst med mera, lärararbetsplatser, anpassning av skolgårdar och lärplattform.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 89. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer investerings-budgeten för 2014 samt planen för 2015-2018.

§93 Taxor för lokaluthyrning

Bu 2013/0067  291

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa taxorna för lokaluthyrning enligt förslag, att gälla från och med 2013-06-01.

Ärendet

Ideella föreningar och privatpersoner kan hyra skollokaler och förskolelokaler då det inte ärskoltid. Taxorna gäller även anställda i Ljungby kommun.

Administrative chefen och barn- och utbildningschefen föreslår nya taxor för lokaluthyrning från 1 juni 2013.

 • Aula eller motsvarande 370 kr/tillfälle
 • Matsal 370 kr/tillfälle
 • Hemkunskaps-, tecknings-,
  slöjd- och specialsalar 225 kr/timme
 • Datasalar med Internet-
  uppkoppling (max 4 timmar) 1 480 kr/tillfälle
 • Lärosal 75 kr/tillfälle
 • Endast omklädningsrum,
  inkl dusch och bastu 90 kr/tillfälle
 • Förskolelokaler 225 kr/tillfälle
 • Övernattning 25 kr/person
  + 225 kr/natt i grundkostnad
 • Fogdeskolans konferensrum 370 kr/halvdag

675 kr/heldag

(Gäller även kommunala förvaltningar)

 • Idrottshall enligt kultur- och fritidsförvaltningens taxa.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 91. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer taxorna för lokaluthyrning enligt förslag gällande från och med 2013-06-01.

§94 Ekonomisk information

Bu 2013/0024  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för april 2013. Utfallet är högre än budget.

Administrative chefen redovisar också kostnader januari-april för

· generationsväxlingsprogrammet 80-90-100: 230878 kronor

· vårdnadsbidrag: 288000 kronor

· kostnad för barn/elever i andra kommuner och fristående verksamheter: 23994000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 92. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§95 Intern kontroll 2013

Bu 2013/0068  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att två processer granskas under 2013 för barn- och utbildningsförvaltningen:

· Elevers möjlighet att läsa in högskolebehörighet när de går ett yrkesprogram.

· Förskolans samverkan med näringslivet.

Ärendet

En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts tillsammans med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott där två processer poängsattes.

Skolområdeschef och administrative chefen föreslår att följande processer granskas under 2013 för barn- och utbildningsförvaltningen:

· Elevers möjlighet att läsa in högskolebehörighet när de går ett yrkesprogram.

· Förskolans samverkan med näringslivet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 93. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att två processer granskas under 2013 för barn- och utbildningsförvaltningen:

· Elevers möjlighet att läsa in högskolebehörighet när de går ett yrkesprogram

· Förskolans samverkan med näringslivet.

§96 Svar på medborgarförslag om påsklovets förläggning

Bu 2013/0042  608

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge barn- och utbildningschefens förslag till yttrande som svar till förslagsställaren.

Barn- och utbildningsnämnden ger också barn- och utbildningschefen i uppdrag att i länets förvaltningschefsgrupp verka för en jämnare fördelning av loven under vårterminen.

Ärendet

Kommunfullmäktige har lämnat ett medborgarförslag till barn- och utbildnings-nämnden för slutligt beslut. Medborgarförslaget är att flytta påsklovet i Ljungby kommuns skolor till veckan efter påsk igen. Förslagslämnarens motivering är att många familjer har sparat pengar på detta då man bokat resa eftersom det är billigare att åka veckan efter påsk. Han menar att påsklovet före påsk har gjort att familjer endera inte åker iväg eller begär ledigt för barnen eller sjukskriver barnen när det inte är lov. Påsklovet efter påsk betyder att alla får chansen att göra påsklovsaktiviteter till mycket lägre pris.

Arbetsutskottet gav 2013-04-10 barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till svar på medborgarförslaget till barn- och utbildnings-nämndens sammanträde i april.

Barn- och utbildningschefen skriver i sitt förslag till yttrande (daterat

2013-04-29) att länets förvaltningschefer har diskuterat frågor om lovens förläggning i länet och beslutat att påsklovet ska förläggas före påsk om det

är mer än tre hela skolveckor mellan sportlov och påsklov. Hela länet har höstlov vecka 44 och sportlov vecka 8. Skälen till beslutet är att få en bra fördelning av studier och lov i elevernas läsår och att Länstrafiken kan göra elevernas resor effektivare (billigare) om hela länet har lov samma vecka.

Yrkanden

Ole Kongstad (V) yrkar att barn- och utbildningschefen får i uppdrag att föreslå i förvaltningschefsgruppen i länet att man tar beslut om påsklovets förläggning från år till år med hänsyn till en jämnare fördelning mellan loven på vårterminen (sportlov, påsklov, sommarlov).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 95. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger barn- och utbildnings-chefens förslag till yttrande som svar till förslagsställaren.

§97 Yttrande om utbildningskostnad för årskurs 4, tekniskt program

Bu 2013/0070  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår begäran om att betala utbildnings-kostnaden för årskurs 4 på det tekniska programmet på Skanskagymnasiet

i Växjö.

Ärendet

Fem elever har ansökt till ett fjärde tekniskt år på Skanskagymnasiet i Växjö. Gymnasiet vill ha ett yttrande från Ljungby kommun om huruvida kommunen står för utbildningskostnaden för eleverna.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 97. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avslår begäran om att betala utbildningskostnaden för årskurs 4 på det tekniska programmet på Skanskagymnasiet i Växjö.

§98 Handlingsplan för lärarnas löner och utveckling

Bu 2013/0071  024

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Personalutskottet beslutade 2013-03-11 att barn- och utbildningsförvaltningen

ska ta fram en långsiktig handlingsplan kring lärarnas löner och utveckling.

Barn- och utbildningschefen informerar om en handlingsplan (daterad 2013-03-27) där hon önskar att personalutskottet ger förskollärare, lärare, fritidspedagoger, förskolechefer, rektorer och studie- och yrkesvägledare största möjliga löneökning i 2013 års löneöversyn och i några kommande löneöversyner.

Enligt kommunens styrdokumentstruktur ska handlingsplaner fastställas av chefer och inte av nämnder.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 98. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplanen för lärarnas löner och utveckling.

§99 Medarbetarenkät

Bu 2013/0003  020

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Hösten 2012 genomfördes en medarbetarenkät bland medarbetare i Ljungby kommun. 1872 medarbetare svarade totalt och av dem jobbar 760 medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Chefer på förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram 2-4 förbättringsområden för sin verksamhet med utgångspunkt från resultatet av medarbetarenkäten, vad som framkommit vid lokalt samverkansmöte och arbetsplatsträffar och utifrån chefens egna tankar.

Två förbättringsområden har många av cheferna redovisat och de anser barn- och utbildningschefen att vi ska titta närmare på:

· Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

· Den stress som eventuellt förekommer i arbetet kan jag hantera på ett tillfredsställande sätt.

Enligt kommunens styrdokumentstruktur ska handlingsplaner fastställas av chefer och inte av nämnder.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-15 § 99. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan för medarbetarenkät.

§100 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2011/0172.027

Beslutsmeddelande 2013-04-16 från Skolverket avseende statsbidrag för Lärarlyftet II vårterminen 2013.

Bu 2012/0007.605

Dom 2013-05-14 från Förvaltningsrätten i Växjö avseende överklagat ärende från Aspero Friskolor med begäran om extra medel för nationella idrottsut-bildningar.

Bu 2012/0139.603

Dom 2013-04-18 från Förvaltningsrätten i Växjö avseende överklagat ärende från Ingelstadsgymnasiet i Ingelstad.

Bu 2012/0064.603

Dom 2013-04-18 från Förvaltningsrätten i Växjö avseende överklagat ärende från Karl-Oskar Utbildning AB.

Bu 2012/0153.603

Dom 2013-04-18 från Förvaltningsrätten i Växjö avseende överklagat ärende från Karl-Oskar Utbildning AB.

Bu 2013/0024.040

Beslut 2013-05-15 från Förvaltningsrätten i Växjö avseende begäran om inhibition av barn- och utbildningsnämndens beslut den 22 april 2013 rörande nedläggning av pedagogisk omsorg i Lagan.

Bu 2013/0051.606

Beslut 2013-03-13 från Skolinspektionen avseende anmälan om skolsituation för elev vid Sunnerbogymnasiet i Ljungby samt utredning 2013-03-27 av rektor.

Bu 2013/0080.606

Beslut 2013-04-22 från Skolväsendets Överklagandenämnd avseende skolplace-ring i förskoleklass vid Stensbergsskolan.

Bu 2013/0081.606

Beslut 2013-04-29 från Skolväsendets Överklagandenämnd avseende skol-placering i förskoleklass vid Stensbergsskolan samt föreläggande 2013-04-05 och svar på föreläggande 2013-04-12.

Bu 2013/0082.606

Beslut 2013-04-29 från Skolväsendets Överklagandenämnd avseende skol-placering i förskoleklass vid Kungshögsskolan samt föreläggande 2013-04-05 och svar på föreläggande 2013-04-12.

Bu 2013/0083.005

Information 2013-04-18 från Strålskyddsstiftelsen om hälsorisker med trådlösa datornätverk.

Bu 2013/0084.603

Skrivelser 2013-04-28, 2013-04-29 och 2013-04-30 angående åldersblandade klasser vid Åbyskolan.

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2013-04-10 och 2013-04-22.

Protokoll från MBL-förhandling § 11 2013-03-27.

Protokoll från MBL-förhandling § 14 2013-04-08.