Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-06-24

Sammanträde 2013-06-24

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Margaretha Andersson

2 Fastställande av dagordning.

3 Information från tillsynsbesök - Kånna förskola och fritidshem.

4 Redovisning från tillsynsbesök på förskolorna Skaparglädjen, Älgen och Prästgården /bilaga - Eva Jönsson, kl 13.25

5 Information om karriärtjänster, au § 109 - Eva Jönsson, kl 13.35

6 Kvalitetsarbete 2012, au § 101 /bilaga - Lars-Bertil Nilsson, kl 13.45

7 Skrivelse angående slöjdorganisationen, au § 102 /bilaga - Lars-Bertil Nilsson, kl 14.10

8 Fastställande av rutiner Missförhållande - Lex Sarah, au § 103 /bilaga - Helene Nilsson Björk, kl 14.15

9 Fastställande av rutiner för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom LSS, au § 104 /bilaga - Helene Nilsson Björk

10 Information om Bolmsöskolans organisation läsåret 2013/2014 - Johan Nylin, kl 15.00

11 Information om utvärdering av tillsynsbesök, au § 108 /bilaga - Pernilla Lydén, kl 15.20

12 Intraprenadkontrakt för Donationsgatans förskola, au § 110.

13 Yttrande över ansökan från Ingelstorpsgymnasiet om godkännande för riksrekryterande utbildning vid fristående gymnasieskolan Ingeltorpsgymnasiet i Kalmar kommun, au § 111 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 15.45

14 Yttrande över ansökan från Lichron Teknikgymnasium Värnamo om godkännande för riksrekryterande utbildning vid fristående gymnasieskolan Lichron Teknikgymnasium i Värnamo kommun, - dnr 32-2013:807, au § 112 /bilaga - Jimmie Nilsson

15 Yttrande över ansökan från Lichron Teknikgymnasium Värnamo om godkännande för riksrekryterande utbildning vid fristående gymnasieskolan Lichron Teknikgymnasium i Värnamo kommun, - dnr 32-2013:661, au § 113 /bilaga - Jimmie Nilsson

16 Yttrande över ansökan från Ingelstadsgymnasiet om godkännande för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ingelstadsgymnasiet i Växjö kommun, au § 114 /bilaga - Jimmie Nilsson

17 Ekonomisk information, au § 107 /bilaga - Marie Steneland, kl 15.55

18 Delegation avseende ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, au § 118.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (67 kb)

§101 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.

Ärendet

Inga förändringar i dagordningen för dagens sammanträde behöver göras.

§102 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksam-heter samt fristående förskolor.

Utvecklingsledaren berättar om tillsynsbesöken på Kånna förskola och fritidshem.

§103 Redovisning från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksam-heter samt fristående förskolor.

Utvecklingsledaren berättar om tillsynsbesöken på tre av de fristående förskolor som finns i kommunen: Skaparglädjen, Älgen och Prästgården.

§104 Information om karriärtjänster

Bu 2013/0057  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Regeringen inför två nya karriärtjänster inom skolan från och med 1 juli 2013, förstelärare och lektor. Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom för-skola.

För att underlätta reformen har regeringen inrättat ett statsbidrag som ersätter huvudmäns kostnader för löneökningen. Ljungby kommun har ansökt om stats-bidrag för 10 förstelärartjänster, varav tre är tänkta att förläggas på gymnasiet och resten på grundskola. Gymnasiet fokuserar på tjänster med allmän didaktisk och utvecklingsinriktad karaktär. Grundskolan inriktar tjänsterna på ämnes-didaktik. Ämnena som prioriteras är matematik, svenska/svenska som andra-språk och engelska/moderna språk.

Karriärtjänsterna ska vara ett stöd för ökad måluppfyllelse. Det blir en löne-ökning för de lärare som utses, samtidigt som det blir ett styrmedel för att åstadkomma verksamhetsutveckling. Målet är att allt fler elever uppnår målen. Alla elever ska stimuleras att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Anställningen blir en ferietjänst med 40 timmar arbetstidsförlagd tid och fem timmar förtroendetid. Samtliga tjänster kommer att ledigförklaras både internt och externt under augusti/september 2013.

Samverkan i frågan har genomförts med lärarorganisationerna.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-12 § 109. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§105 Kvalitetsarbete 2012

Bu 2013/0088  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Varje år redovisar alla enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen ett kvalitetsarbete. Utifrån enheternas redovisningar tas en central kvalitetsredo-visning fram. I den redovisas resultatet av nämndens arbete ochdeninnehåller en bedömning av hur väl verksamheten uppfyller nationella mål, krav och rikt-linjer, men också egna mål. I kvalitetsredovisningen lyfts också åtgärder för att höja måluppfyllelsen.

Skolmrådeschefen (väster/norr) redovisar kvaliteten i barn- och utbildnings-nämndens verksamheter år 2012.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-12 § 101. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§106 Skrivelse angående slöjdorganisationen

Bu 2013/0089  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger skolområdeschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

Rektor för Stensbergskolan lyfter i en skrivelse att en översyn över slöjd-organisationen i kommunen bör göras för att kommunen ska kunna behålla kompetenta och behöriga slöjdlärare. Hon menar bland annat att arbetsbelast-ningen är stor för en slöjdlärare som har flera skolor och slöjdsalar att förfoga över (materialbeställning, se till att utrustning fungerar och garantera säkerhet). Rektor föreslår att varje lärare har uppdrag på två skolor/salar för att en mer likvärdig arbetsbelastning ska råda.

Skolområdeschefen (väster/söder) beskriver i ett yttrande över skrivelsen att det är komplext att lägga en slöjdorganisation. En del slöjdlärare har behörighet i fler ämnen och en del arbetar också som mentorer. En del tjänster är heltids-tjänster och andra är deltidstjänster. Utgångspunkten är i första hand att i möj-ligaste mån se till att så många elever som möjligt får en god undervisning i ämnet slöjd. Slöjdlärare har rätt till en god arbetsmiljö och bra arbetsförhållan-den. Men förslaget att varje lärare ska ha två skolor/salar gagnar varken elever eller skolor. Det viktigaste är att försöka skapa en organisation som ser till helheten.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-12 § 102. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avger skolområdeschefens yttrande som sitt eget.

§107 Fastställande av rutiner missförhållande - Lex Sarah

Bu 2013/0090  618

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer rutiner för missförhållanden – anmälan Lex Sarah inom LSS på barn- och utbildningsförvaltningen.

Ärendet

Nämnden har tidigare fastställt rutiner för missförhållanden – anmälan Lex Sarah. Vid ändring av kommunens styrdokumentstruktur upphävdes beslutet eftersom rutiner i den strukturen inte ska vara fastställda av nämnd.

Enligt SOSF 2011:5 ska dock rutiner kring hur skyldigheter att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållande ska fullgöras vara fastställda av nämnd. Rutiner ska även fastställas för hur skyldigheter att anmäla allvarliga missförhållanden ska fullgöras.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-12 § 103. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer rutiner för miss-förhållanden – anmälan Lex Sarah inom LSS på barn- och utbildningsförvaltningen.

§108 Fastställande av rutiner för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom LSS

Bu 2013/0091  618

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer rutiner för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom LSS på barn- och utbildningsförvaltningen.

Ärendet

Den nämnd som bedriver verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) ska fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras och dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.

Rutiner för ledningssystem för LSS-verksamheten inom barn- och utbildnings-nämnden har tidigare utarbetats tillsammans med socialförvaltningens LSS. Från och med 1 april 2013 har socialförvaltningen antagit ett ledningssystem för hela förvaltningen. Därför föreslår chefen för resursenheten att barn- och utbildnings-nämnden fastställer rutiner för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom LSS på barn- och utbildningsförvaltningen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-12 § 104. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer rutiner för lednings-system för systematiskt kvalitetsarbete inom LSS på barn- och utbildningsförvaltningen.

§109 Information om Bolmsöskolans organisation läsåret 2013/2014

Bu 2013/0101  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektor för Bolmsöskolan informerar om organisationen på Bolmsöskolan till nästa läsår. Runt 40 elever kommer att gå där då och nya lärare behöver rekryteras.

§110 Information om utvärdering av tillsynsbesök

Bu 2013/0093  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksam-heter. Under våren har tillsynsbesöken utvärderats.

De flesta som medverkat i utvärderingen ser ett mycket stort värde i tillsyns-besöken. De minskar avståndet mellan förvaltning, verksamhet och politiker. Tillsynsbesöken har ett stort värde för de olika enheterna. Det största värdet ges till dem som är med på besöken, de blir synliggjorda. Många enheter önskar mer besök i verksamheten och att tillsynsbesöken är förlagda på förmiddagen. Rapporten som skrivs efter tillsynsbesöket upplevs som bra och givande av de flesta men det finns även de som tycker att de inte har så stor nytta av rapporten. Rapporten används väldigt olika.

Utredaren skriver att det som skulle kunna utveckla tillsynsbesöken allra mest är att tydliggöra de olika syften som besöken har samt att följa upp enhetens kvalitetsarbete på tillsynsbesöken. Det behövs också en skriftlig instruktion till både rektorer/förskolechefer och politiker om tillsynsbesöken för att alla parter ska vara bättre förberedda inför besöket och bli säkra på sin roll. Tillsynsbesöken skulle kunna bli ännu mer värdefulla genom att öka delaktig-heten och på så sätt bli mer meningsfulla för alla parter. Förvaltningen behöver finna nya ”mötesplatser” där personal och rektorer/förskolechefer får visa upp sin verksamhet. Dessutom så behöver mer återkoppling ske på de olika enheterna efter tillsynsbesöket.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-12 § 108. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§111 Intraprenadkontrakt för Donationsgatans förskola

Bu 2008/0019  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga avtalet om intraprenad med Donationsgatans förskola att gälla till dess att kommunfullmäktige tar beslut om nytt reglemente för intraprenader i kommunen.

Ärendet

Donationsgatans förskola i Ljungby drivs som intraprenad sedan 2009.

Avtalet med förskolan förlängdes 2013-03-18 fram till och med 2013-06-30. Anledningen till den korta avtalstiden var att det finns en arbetsgrupp som ska arbeta med förutsättningarna för intraprenader i kommunen. Arbetsgruppen är inte klar och därför föreslår barn- och utbildningschefen att avtalet förnyas till 2013-10-31.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-12 § 110. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden förlänger avtalet om intraprenad med Donationsgatans förskola att gälla till dess att kommunfull-mäktige tar beslut om nytt reglemente för intraprenader i kommunen.

§112 Yttrande över ansökan från Ingelstorpsgymnasiet om godkännande för riksrekryterande utbildning vid fristående gymnasieskolan Ingeltorpsgymnasiet i Kalmar kommun – dnr 32-2013:651

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstyrka ansökan med hänvisning till samordnande rektorns yttrande.

Ärendet

Ingelstorpsgymnasiet har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ingelstorpsgymnasiet i Kalmar kommun från och med läsåret 2013/2014. Ansökan avser bygg- och anläggningsprogrammets inriktning mark och anläggning.

Sunnerbogymnasiets samordnande rektor bedömer att den ansökta utbildningen kommer att påverka Sunnerbogymnasiet negativt. Programmet som ansökan avser finns idag på Sunnerbogymnasiet. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytterligare gymnasie-platser.

Förslag till yttrande: Vår bedömning är att den ansökta utbildningen kommer att påverka Ljungby kommuns gymnasieskola negativt. Programmet och inrikt-ningen finns idag i Ljungby och/eller vårt samverkansområde. I Ljungby kommun sjunker elevantalet i årskurs 9 med 25 procent från år 2012 till år 2016. Med tanke på att utbildningen redan finns i vårt samverkansområde och att ung-domskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytter-ligare gymnasieplatser i vår region.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-12 § 111. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hän-visning till samordnande rektorns yttrande.

§113 Yttrande över ansökan från Lichron Teknikgymnasium om godkännande för riksrekryterande utbildning vid fristående gymnasieskolan Lichron Teknikgymnasium i Värnamo kommun – dnr 32-2013:807

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstyrka ansökan med hänvisning till samordnande rektorns yttrande.

Ärendet

Lichron Teknikgymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasie-skolan Lichron Teknikgymnasium Värnamo i Värnamo kommun från och med läsåret 2013/2014. Ansökan avser industritekniska programmets inriktning driftsäkerhet och underhållsteknik.

Sunnerbogymnasiets samordnande rektor bedömer att den ansökta utbildningen kommer att påverka Sunnerbogymnasiet negativt. Programmet som ansökan avser finns idag på Sunnerbogymnasiet. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytterligare gymnasie-platser.

Förslag till yttrande: Vår bedömning är att den ansökta utbildningen kommer att påverka Ljungby kommuns gymnasieskola negativt. Programmet finns idag i Ljungby och/eller i vårt samverkansområde. I Ljungby kommun sjunker elev-antalet i årskurs 9 med 25 procent från år 2012 till år 2016. Med tanke på att utbildningen redan finns i vårt samverkansområde och att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytterligare gymnasie-platser i vår region.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-12 § 112. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hän-visning till samordnande rektorns yttrande.

§114 Yttrande över ansökan från Lichron Teknikgymnasium om godkännande för riksrekryterande utbildning vid fristående gymnasieskolan Lichron Teknikgymnasium i Värnamo kommun – dnr 32-2013:661

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstyrka ansökan med hänvisning till samordnande rektorns yttrande.

Ärendet

Lichron Teknikgymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasie-skolan Lichron Teknikgymnasium Värnamo i Värnamo kommun från och med läsåret 2013/2014. Ansökan avser industritekniska programmets inriktning produkt- och maskinteknik.

Sunnerbogymnasiets samordnande rektor bedömer att den ansökta utbildningen kommer att påverka Sunnerbogymnasiet negativt. Programmet och inritkningen som ansökan avser finns idag på Sunnerbogymnasiet. Med tanke på att ung-domskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytter-ligare gymnasieplatser.

Förslag till yttrande: Vår bedömning är att den ansökta utbildningen kommer att påverka Ljungby kommuns gymnasieskola negativt. Programmet och inrikt-ningen finns idag i Ljungby och/eller i vårt samverkansområde. I Ljungby kommun sjunker elevantalet i årskurs 9 med 25 procent från år 2012 till år 2016. Med tanke på att utbildningen redan finns i vårt samverkansområde och att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser i vår region.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-12 § 113. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hän-visning till samordnande rektorns yttrande.

§115 Yttrande över ansökan från Ingelstadsgymnasiet om godkännande för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ingelstadsgymnasiet i Växjö kommun – dnr 32-2013:652

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstyrka ansökan med hänvisning till samordnande rektorns yttrande.

Ärendet

Ingelstadsgymnasiet har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ingelstadsgymnasiet i Växjö kommun från och med läsåret 2013/2014. Ansökan avser bygg- och anläggningsprogrammets inriktning mark och anläggning.

Sunnerbogymnasiets samordnande rektor bedömer att den ansökta utbildningen kommer att påverka Sunnerbogymnasiet negativt. Programmet som ansökan avser finns idag på Sunnerbogymnasiet. Med tanke på att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytterligare gymnasie-platser.

Förslag till yttrande: Vår bedömning är att den ansökta utbildningen kommer att påverka Ljungby kommuns gymnasieskola negativt. Programmet och inrikt-ningen finns idag i Ljungby och/eller vårt samverkansområde. I Ljungby kommun sjunker elevantalet i årskurs 9 med 25 procent från år 2012 till år 2016. Med tanke på att utbildningen redan finns i vårt samverkansområde och att ungdomskullarna stadigt sjunker de kommande åren finns det inte behov av ytterligare gymnasieplatser i vår region.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-12 § 114. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan med hän-visning till samordnande rektorns yttrande.

§116 Ekonomisk information

Bu 2013/0024  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för maj 2013. Utfallet är högre än budget. Prognosen ligger kvar på -5 miljoner kronor.

Administrative chefen redovisar också kostnader januari-april för

· generationsväxlingsprogrammet 80-90-100: 283132 kronor

· vårdnadsbidrag: 375 000 kronor

· kostnad för barn/elever i andra kommuner och fristående verksamheter: 29684 000 kronor.

Hon ger också information om budgeten år 2014 som kommunfullmäktige fastställt.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-12 § 107. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§117 Delegation avseende ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

Bu 2009/0139  615

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsnämndens ordförande delegation för 2013 avseende statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxen-utbildning.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen har haft delegation gällande statsbidrag för yrkes-inriktad gymnasial vuxenutbildning under år 2012. En ny delegering behöver göras.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-12 § 118. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildnings-nämndens ordförande delegation för 2013 avseende statsbidrag för yrkes-inriktad gymnasial vuxenutbildning.

§118 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2013/0024.040

Protokoll 2013-06-10 från Kammarrätten i Jönköping avseende begäran om inhibition av barn- och utbildningsnämndens beslut den 22 april 2013 rörande nedläggning av pedagogisk omsorg i Lagan.

Bu 2013/0057.022

Beslutsmeddelande 2013-05-28 från Skolverket avseende beslut om statsbidrag för karriärtjänster bidragsåret 2013.

Bu 2013/0095.290

Rapport 2013-06-04 från Kommunrevisorerna avseende granskning av lokalut-nyttjande med mera.

Tackkort från personal vid vikariepoolen för 50-årsuppvaktning.

Tackkort från Björkstigens förskola för uppvaktning vid 30-årsjubileum.

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2013-05-15, 2013-06-03,

2013-06-05, 2013-06-12 och 2013-06-19.

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal – Arbetsmiljö och Hälsa 2013-05-29.

Protokoll från MBL-förhandling § 11 2013-05-24 (2 st) och 2013-06-10.

§119 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2013/0076.603

Skrivelse 2013-05-12 från Ingelstadsgymnasiet i Ingelstad med begäran om tilläggsanslag. Svar 2013-06-10 från chef för resursenheten.

Bu 2013/0087.603

Skrivelse 2013-05-30 från RyssbyGymnasiet i Ryssby med begäran om tilläggsanslag. Svar 2013-06-10 från chef för resursenheten.

Bu 2013/0097.002

Sammanträdesprotokoll från Gymnasieantagningen, Ljungby kommun, den 15 maj 2013.