Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-08-26

Sammanträde 2013-08-26

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Ulrika Nilsson

2 Fastställande av dagordning.

3 Information från tillsynsbesök.

4 Yttrande till JO angående beslut om vårdnadsbidraget, au § 120 /bilaga

5 Förslag till förändring av basprogram för skolhälsovården, au § 122 /bilaga - Ann-Christin Peterson-Rosén, kl 13.40

6 Ändring av attesträtt, au § 123 /bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 13.50

7 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020, au § 129 /bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 13.55

8 Redovisning av budgetanpassning, au § 124 /bilaga - Jimmie Nilsson, kl 14.10

9 Ekonomisk information, au § 125 /bilaga - Marie Steneland, kl 15.00

10 Ändrad delegation för beslut om förlängt öppethållande i förskola och fritidshem, au § 128.

§120 Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.

Ärendet

Inga förändringar behöver göras på dagordningen för dagens sammanträde.

§121 Information från tillsynsbesök

Bu 2012/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterade informationen.

Ärendet

Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksam-heter samt fristående förskolor.

Magnus Carlsson (S) och Gunnel Nilsson (C) har varit på Astradenhetens förskolor.

§122 Yttrande till JO angående beslut om vårdnadsbidraget

Bu 2013/0024  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge barn- och utbildningschefens yttrande till JO angående beslut om vårdnadsbidrag som sitt eget.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-04-22 att ta bort vårdnads-bidraget. Vid justering av protokollet ändrades beslutet till att föreslå kommun-fullmäktige att ta bort vårdnadsbidraget eftersom det då framkommit att det var kommunfullmäktige som tagit beslutet om införande av vårdnadsbidrag.

Detta har Christer Henriksson (KD) anmält till Riksdagens ombudsmän - JO. Han undrar om det vid protokollsjustering är möjligt att anpassa beslut till omständigheter som inte var föremål för prövning när nämnden fattade sitt beslut.

Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig över vad som framförs i Henrikssons anmälan. Barn- och utbildningschefen skriver i ett förslag till yttrande (daterat 2013-08-20) bland annat att det kan uppfattas som en otydlighet om barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige ska besluta att vårdnadsbidraget ska tas bort. I sakfrågan om vårdnadsbidraget ska vara kvar eller inte har majoriteten av ledamöterna i barn- och utbildnings-nämnden och majoriteten av ledamöterna i kommunfullmäktige en gemensam uppfattning att vårdnadsbidraget ska tas bort.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-08-14 § 120. Då gav arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande till JO angående beslut om vårdnadsbidraget till nästkommande barn- och utbildningsnämndsmöte.

§123 Förslag till förändring av basprogram för skolhälsovården

Bu 2013/0002  624

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om förändringar av basprogrammet för skolhälsovården enligt förslag.

Ärendet

Medicinskt ansvarig skolläkare och chefen för central elevhälsa och mångfald har efter klargörande från Arbetsmiljöverket angående periodisk läkarunder-sökning (inklusive spirometriundersökning) arbetat fram ett förslag på nytt basprogram för läsåret 2013/2014 (daterat 2013-07-03). I basprogrammet är det också gjort ett tillägg för de barn som inte går i förskoleklass utan kommer direkt till årskurs 1.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-08-14 § 122. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar om förändringar av basprogrammet för skolhälsovården enligt förslag.

§124 Ändring av attesträtt

Bu 2013/0039  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen enligt förslag.

Ärendet

Ett antal förändringar behöver göras i nämndens attesträtt på grund av föränd-ringar i ledningsorganisationen. Det gäller rektor vid Hjortsbergskolan och rektor/förskolechef vid Ryssbyenheten.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-08-14 § 123. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen enligt förslag.

§125 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020

Bu 2013/0113  420

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kommentera två punkter ur åtgärds-programmet enligt skolområdeschefens förslag.

Ärendet

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i samverkan med flera aktörer tagit fram ett förslag på åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020. Syftet är att skapa ett användbart verktyg för att peka ut vad som behöver göras och av vem samt underlätta prioriteringar inom miljöområdet på både regional och lokal nivå.

Arbetet har resulterat i 47 förslag på åtgärder inom temaområdena Det hållbara landskapet och Hälsa i miljöarbetet.

Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att yttra sig om förslaget via svar till Ljungby kommuns miljöstrateg.

Skolområdeschefen (öster/norr) har i ett yttrande lyft fram två punkter som han vill kommentera ur barn- och utbildningsförvaltningens perspektiv:

Punkt 2 - Minskning av farliga kemikalier i hushållen.

Här deltar skolorna genom att arbeta med information kring kemikalier och kemikalieanvändning. I samverkan med miljöstrateg kan denna information utvecklas.

Punkt 19 – Informationsinsatser om miljömålen till barn och ungdomar.

Inom detta område kan kommunen delta bland annat genom information direkt till barn/elever via kommunens miljöstrateg samt specifika arbeten kring de olika miljömålen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-08-14 § 129. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden kommenterar två punkter ur åtgärdsprogrammet enligt skolområdeschefens förslag.

§126 Redovisning av budgetanpassning

Bu 2012/0022  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har vid ett antal olika tillfällen under 2012 och 2013 beslutat om anpassningar av budget 2012 och 2013 (Bu § 89/2012, Bu § 7/2013 och Bu § 66/2013).

Av de beslutade anpassningarna har fem stycken inte genomförts. Två av dem kommer att genomföras hösten 2013 eller i början av 2014. Tre av dem kan inte genomföras:

· Barn- och utbildningsnämndens och förvaltningens budget skulle minskas på grund av införandet av läsplattor till ledamöterna i nämnden (Bu § 89/2012). Kostnaden för utskick av handlingar har inte belastat barn- och utbildningsnämndens/förvaltningens budget.

· Byggprogrammet har inte kunnat minskas på grund av att antagningen till programmet inte har minskat.

· En vårdlärartjänst som inte skulle återbesättas har inte genomförts eftersom gymnasieskolan varit tvungen att genomföra en kurs i ämnet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-08-14 § 124. Då noterade arbetsutskottet informationen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§127 Ekonomisk information

Bu 2013/0024  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport och löneanalys för juli 2013. Utfallet är högre än budget.

Kostnader för januari-juli 2013 för

· barn/elever i andra kommuner och i fristående verksamheter är
38 774 000 kronor

· generationsväxlingsprogrammet 80-90-100 är 396 321 kronor

· vårdnadsbidrag är 531 000 kronor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-08-14 § 125. Då godkände arbetsutskottet redovisningen och beslutade att den ska föredras även för barn- och utbildningsnämnden.

§128 Ändrad delegation för beslut om förlängt öppethållande i förskola och fritidshem

Bu 2011/0090  630

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer att beslut om förlängt öppethållande i fritidshem beslutas av förskolechef/rektor från och med 2013-06-01. Därmed upphör beslutet från 2010-08-30, § 114, gällande denna del att gälla.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-05-27 (§ 86) att förlängt öppet-hållande i förskolan beslutas av förskolechef/rektor från och med 2013-06-01. Därmed upphör beslutet från 2010-08-30, § 114, gällande denna del att gälla.

Delegationen bör gälla även fritidshem.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-08-14 § 128. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer att beslut om för-längt öppethållande i fritidshem beslutas av förskolechef/rektor från och med

2013-06-01. Därmed upphör beslutet från 2010-08-30, § 114, gällande denna del att gälla.

§129 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2012/0163.615

Beslut 2013-06-28 från Skolverket avseende extra tilldelning 2013 av stats-bidrag för utbildning till yrkesförare persontransporter inom gymnasial vuxen-utbildning.

Bu 2012/0163.615

Beslut 2013-07-08 från Skolverket avseende extra tilldelning av statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå 2013.

Bu 2013/0027.612

Beslut 2013-08-16 från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskolan Jensen Education Colleige AB i Halmstads kommun.

Bu 2013/0092.047

Beslutsmeddelande 2013-07-04 från Skolverket avseende beslut om deltagande i försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan.

Bu 2013/0106.047

Beslutsmeddelande 2013-06-20 från Skolverket avseende statsbidrag för att vidareutveckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet under 2013.

Bu 2013/0107.047

Information 2013-06-27 från Socialstyrelsen om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Bu 2013/0108.611

Skrivelse 2013-06-25 från Skolinspektionen angående asylsökande barns rätt till utbildning.

Bu 2013/0118.612

Beslut 2013-07-22 från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som ny huvudman för gymnasieskola vid Smålandsgymnasiet (fd JB Gymnasiet i Växjö) i Växjö kommun.

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2013-08-14.