Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-02-26

Sammanträde 2014-02-26

Datum
Klockan
13:15
Plats
Fogdeskolan, Ljungby

Obs ! Plats

1 Förslag till justerare: Susanna Tingbratt

2 Information från tillsynsbesök.

3 Information om elevtal och resursfördelning läsåret 2014/2015

- Lars-Bertil Nilsson, kl 13.30

4 Redovisning av betyg höstterminen 2013/bilaga

- Lars-Bertil Nilsson, kl 13.40

5 Information om kvalitetsarbete 2014

- Lars-Bertil Nilsson, Eva Jönsson, kl 14.00

6 Information om familjecentralen i Ljungby

7 Redovisning av indikatorer under delmål i kvalitetsarbete 2013/

bilaga - Eva Jönsson, kl 14.20

8 Information om lärportal - Torsten Mässgård, kl 15.00

9 Upphävande av beslut avseende socialt stöd/bilaga

10 Information om projektet Läslustan - Ann-Christin Peterson- Rosén, kl 15.15

11 Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

läsåret 2014/2015 / bilaga - Ann-Christin Peterson - Rosén, kl 15.25

12 Statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder / bilaga

- Ann -Christin Peterson - Rosén, kl 15.35

13 Arbetskläder för personal som arbetar med barn inom förskole- verksamhet/fritidshemsverksamhet samt LSS verksamhet /

bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 15.40

14 Internkontroll av samverkan förskola - näringsliv i Ljungby

kommun / bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 15.50

15 Fördelning av lärarresurser till svenska som andra språk

läsåret 2014/2015 / bilaga - Nils-Göran Jonasson,kl 16.00

16 Fördelning av resurser till grundsär- och gymnasiesärskolan

samt särskild utbildning för vuxna / bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 16.10

17 Bokslut år 2013 - Marie Steneland, kl 16.20

18 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 16.50

19 Attestförteckning / bilaga - Marie Steneland, kl 17.10

20 Budgetprocess, målstruktur med mera/ bilaga

- Marie Steneland, Eva-Gun Berglund, kl 17.15

21 Internkontroll av elevens möjlighet att läsa in högskole- behörighet på yrkesprogram - Marie Steneland, kl 17.25

22 Tidplan över åtgärder med anledning av skolinspektionens

kvalitetsgranskning av yrkesprogram, Sunnerbogymnasiet - Jimmie Nilsson, kl 17.35

23 Svar på medborgarförslag om sommarskola i svenska för

utländska medborgare /bilaga, - Eva-Gun Berglund,kl 17.45

24 Yttrande över revisionsrapporten Granskning av budget - disciplin och kostnadskontroll inom nämnderna / bilaga

25 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

27 Delegerade ärenden

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta Katarina Mahot på telefonnummer 0372-78 94 00 varifrån ersättare kallas. Bo Ederström Ordförande KALLELSE 2014-02-26 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§15 Information från tillsynsbesök

§16 Information om elevtal och resursfördelning läsåret 2014/2015

§17 Redovisning av betyg höstterminen 2013

§18 Information om kvalitetsarbete 2014

§19 Information om familjecentralen i Ljungby

§20 Redovisning av indikatorer under delmål i kvalitetsarbete 2013

§21 Information om lärportal

§22 Upphävande av beslut avseende socialt stöd

§23 Information om projektet Läslustan

§24 Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål läsåret 2014/2015

§25 Statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder

§26 Arbetskläder för personal som arbetar med barn inom förskola, fritidshem samt LSS-verksamhet

§27 Internkontroll av samverkan förskola-näringsliv i Ljungby kommun

§28 Fördelning av lärarresurser till svenska som andraspråk läsåret 2014/2015

§29 Fördelning av resurser till grundsär- och gymnasiesärskolan samt särskild utbildning för vuxna läsåret 2014/2015

§31 Ekonomisk information

§33 Budgetprocess och målstruktur

§34 Internkontroll av elevens möjlighet att läsa in högskolebehörighet på yrkesprogram

§35 Tidplan över åtgärder med anledning av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av yrkesprogram, Sunnerbogymnasiet

§36 Svar på medborgarförslag om sommarskola i svenska för utländska medborgare

§37 Yttrande över revisionsrapporten Granskning av budgetdisciplin och kostnadskontroll inom nämnderna

§38 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott