Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-02-25

Sammanträde 2015-02-25

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

§21 Fastställande av dagordning

§22 Information från tillsynsbesök

§23 Yttrande gällande granskning av kommunens IT-verksamhet

§24 Budget LSS-verksamheten

§25 Resursfördelning för grundskolan läsåret 2015/2016

§26 Resursfördelning av svenska som andraspråk läsåret 2015/2016

§27 Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

§28 Svar på Skolinspektionens föreläggande avseende regelbunden tillsyn 2014

§29 Nationellt program för gymnasiesärskolan

§30 Information om statsbidrag till yrkesvux

§31 Information om gymnasieansökningar

§32 Information om handlingsplan skydd mot olyckor

§33 Ändring av lärarnas arbetsår 2015/2016

§34 Ekonomisk information

§36 Statsbidrag till kvalitetsäkrande åtgärder

§38 Lokalproblem i Hjortsbergskolans B-byggnad

§39 Information om socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens samt kultur och fritidsnämndens förebyggande arbete bland barn och ungdomar

§41 Utvärdering av sommarjobb 2014