Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2019-01-16

Sammanträde 2019-01-16

Datum
Klockan
Plats
Kommunhuset

1 Föreläsning om EU på gymnasiet inför EU-valet.

2 Framtidsdagar för högstadiet och gymnasiet.

3 Arbetsordning för kommunfullmäktige.

4 Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige.

5 Marknadsföring av synpunktshanteringssystemet.

6 Val av kontaktpersoner till ungdomsrådet.

7 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (270 kb)

§1 Föreläsning om EU på gymnasiet inför EP-valet

Beslut

Demokratiberedningen ger kommunsekreteraren i uppdrag att ta kontakt med Sunnerbogymnasiet för att fortsätta diskussionen om innehåll och upplägg.

 

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden och kommunsekreteraren har träffat lärare i samhällskunskap på gymnasiet och diskuterat möjligheterna att tillsammans arrangera en föreläsning på skolan inför valet till Europaparlamentet i maj 2019, med syfte att höja valdeltagandet och kunskapen om EU.

 

Demokratiberedningen diskuterar under sammanträdet förslag till upplägg och innehåll.

§2 Framtidsdagar för högstadiet och gymnasiet

Beslut

Demokratiberedningen ger kommunsekreteraren i uppdrag att påbörja planeringen av de båda evenemangen och att även bjuda in Ryssbygymnasiet.

 

Sammanfattning av ärendet

Demokratiberedningen har under ett par års tid arrangerat Framtidsdagar för alla elever i årskurs 7, för att de ska få kunskap i deras möjligheter att få insyn och påverka i samhället, både nu och i framtiden.

 

Förslag har lagts fram av den tidigare demokratiberedningen att även elever på gymnasiet ska få delta i en Framtidsdag sedan ungdomsrådets Inflytandedag inte längre genomförs. Ordföranden och kommunsekreteraren har varit i kontakt med lärare i samhällskunskap på gymnasieskolan som är positiva till förslaget.

 

Demokratiberedningen diskuterar under sammanträdet förutsättningar för att arrangera de båda evenemangen under hösten 2019.

§3 Revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige

Beslut

Demokratiberedningen beslutar att lyfta frågan om e-förslag (en sorts medborgarförslag) nästkommande sammanträde.

 

Kommunsekreteraren får i uppdrag att publicera motioner som lämnas till fullmäktige på kommunens webbplats samt att marknadsföra synpunktshanteringen ytterligare.

 

Sammanfattning av ärendet

Arbetsordningen för kommunfullmäktige bör ses över i samband med den nya mandatperioden. Kommunledningsförvaltningen har gått igenom Sveriges Kommuners och Landstings senaste underlag till arbetsordning och noterat ändringar som bör göras.

 

I arbetsordningen finns inte bara regler för administrationen av fullmäktiges sammanträden och hur sammanträdena ska genomföras, men även de möjligheter som allmänheten har att väcka frågor inom kommunen.

 

Demokratiberedningen diskuterar innehållet under sammanträdet.

§4 Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

Beslut

Beredningen beslutar att ta upp frågan igen på nästkommande sammanträde.

 

Sammanfattning av ärendet

Demokratiberedningen diskuterar information om allmänhetens frågestund och medborgares möjlighet till dialog med förtroendevalda.

§5 Marknadsföring av synpunktshanteringssystemet

Beslut

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att marknadsföra synpunktshanteringssystemet till medborgarna.

 

Sammanfattning av ärendet

Ljungby kommun välkomnar allmänheten att lämna förslag, beröm, kritik och ställa frågor via ett synpunktshanteringssystem, för att sedan få svar inom 10 arbetsdagar. Systemet skulle kunna ta emot fler förslag som inte kräver någon större utredning eller politiskt beslut, som idag lämnas in som medborgarförslag.

§6 Val av kontaktpersoner till ungdomsrådet

Beslut

Demokratiberedningen beslutar att utse följande till kontaktpersoner till ungdomsrådet:

 

Ordinarie                                                  Ersättare

Lars Solling   (L)                                       Helena Vuorio (SD)

 

Demokratiberedningen beslutar också att ordföranden får i uppdrag att skicka en skrivelse till kommunstyrelsen om ungdomsrådet, i vilken man framför önskemål om att organisationen ses över. Demokratiberedningen anser att det är viktigt att ungdomsrådet ska leva och utvecklas.

 

Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd, kommunstyrelsen och demokratiberedningen ska enligt riktlinjerna för ungdomsrådet utse en ordinarie och en ersättare som kontaktperson till ungdomsrådet.

 

 

 

Skickas till

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kommunstyrelsen

 

§7 Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

  1. Många av de medborgarförslag som lämnas till kommunfullmäktige handlar om trafiksäkerhetsfrågor. Demokratiberedningen föreslår tekniska nämnden att bjuda in till medborgardialog om trafiksäkerhet i kommunen. Demokratiberedningen kan vara behjälpliga om det önskas.

 

  1. Demokratiberedningen uttrycker önskemål om utbildning inom medborgardialog samt information om demokratiarbete som pågår nationellt och i andra kommuner. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på utbildningsinsatser.

 

 

 

Skickas till

Tekniska nämnden