Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2019-04-29

Sammanträde 2019-04-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
Ljungby Arena

1 . Allmänpolitisk debatt om kompetensförsörjning i Ljungby kommun de närmaste 0 åren.

2 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 . Inlämnande av medborgarförslag.

6 . Svar på interpellation om pedagogiska måltider inom LSS.

7 . Svar på interpellation om ledning och styrning av kommunen.

8 . Svar på motion om laxtrappa förbi kvarteret Aspebacken.

9 . Svar på motion om stöd till Lingbygdens friskola.

10 . Svar på motion om upphandlingslots.

11 . Svar på motion om jämställdhetspolicy i föreningslivet.

12 . Svar på motion om utredning av ny bowlinghall.

13 . Svar på motion om allmänhetens frågestund.

14 . Årsredovisning för Ljungby kommun 2018.

15 . Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet.

16 . Instruktion till ombud för 2019 års stämmor för de kommunala bolagen.

17 . Tilläggsäskande för gruppbostäder och LSS-lägenheter på området Holmsborg.

18 . Tilläggsäskande för teaterbiografen Grand.

19 . Bekräftelse av överklagande om planeringsbesked för detaljplan Replösa 4:40 i Ljungby stad.

20 . Inrättande av nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Bäck.

21 . Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.

22 . Revidering av policy för information och kommunikation.

23 . Redovisning av obesvarade motioner.

24 . Redovisning av medborgarförslag.

25 . Val av ersättare för lekmannarevisorer till de kommunala bolagen.

26 . Valärende ledamot i styrelsen för Ljungby Energi (SD).

27 . Valärende ledamot i styrelsen för Ljungbybostäder (SD).

28 . Valärende ersättare i socialnämnden (C).

29 . Godkännande av avsägelse - ersättare i kommunfullmäktige (S).

30 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse